| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.431.2012 Wojewody Śląskiego

z dnia 26 października 2012r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr 182/XXIII/2012 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miedźno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr 182/XXIII/2012 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miedźno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków w części określonej w: § 1 ust. 3 od wyrazów "zawierający:", § 2 pkt 8, § 3 i § 4 w zakresie wyrazów "rozmieszczania plakatów i ogłoszeń bez zgody Wójta Gminy Miedźno oraz" załącznika Nr 2 do przedmiotowej uchwały określającego Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miedźno, jako niezgodnej z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie drogowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13) i art. 63a § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2007r.Nr 109, poz.756 z późn.zm.).

U z a s a d n i e n i e

Przepisami przedmiotowej uchwały Rada Gminy Miedźno określiła przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miedźno, sporządziła wykaz tych przystanków (załącznik Nr 1) oraz określiła Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych (...), stanowiące załącznik Nr 2 do tej uchwały.

Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie drogowym, który upoważnia radę gminy do określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków korzystania z tych obiektów. Uchwała rady gminy podjęta w oparciu o ten przepis ma charakter aktu normatywnego w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Tym samym rada działając na jego podstawie musi precyzyjnie realizować zawarte w nim upoważnienie, powstrzymując się jednocześnie od zamieszczania w podjętej uchwale innych dodatkowych regulacji, bowiem wobec nie wprowadzającej luzu normatywnego konstrukcji przepisu upoważniającego, działanie takie stanowiłoby przekroczenie delegacji ustawowej. Każde zaś wykroczenie poza zakres udzielonego upoważnienia w takiej sytuacji jest uznawane za istotne naruszenie prawa i zarazem, konstytucyjnych warunków legalności aktu wykonawczego (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 3 października 2007r., sygn. akt IV SA/Wr 313/07).

W kwestionowanej przez organ nadzoru uchwale w jej załączniku Nr 2:

- przepisem § 1 ust. 3 od wyrazu "zawierający", Rada wskazała, jakie informacje powinien zawierać wniosek o udostępnienie operatorowi i przewoźnikowi przystanków;

- przepisem § 2 pkt 8 zobowiązano przedsiębiorcę korzystającego z przystanków do terminowego regulowania opłat w przypadku podjęcia przez Radę Gminy uchwały ws określenia opłat za korzystanie z przystanków;

- przepisem § 3 Rada ustaliła warunki kiedy zarządca przystanków komunikacyjnych może odmówić zgody na ich udostępnienie;

- przepisem § 4 zabroniono przewożnikom rozmieszczania plakatów i ogłoszeń bez zgody Wójta Gminy Miedźno.

W ocenie organu nadzoru wymienione wyżej postanowienia należy uznać za niezgodne z prawem. Nie znajdują one bowiem uzasadnienia w przywołanym w podstawie prawnej uchwały przepisie art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Kwestionowane przepisy regulują materię należącą do sfery wykonawczej, w związku z czym materia w nich zawarta nie powinna znajdować się w uchwale Rady Gminy, lecz w umowach zawieranych przez organ wykonawczy Gminy z przewoźnikami lub operatorami. To działający w imieniu gminy organ wykonawczy (lub podmioty przez niego wskazane na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym), nie zaś jej organ stanowiący, powinien kształtować treść umowy zawieranej w granicach wyznaczonych przez przepis art. 3531 Kodeksu cywilnego. Ponadto, zakwestionowanym przez organ nadzoru przepisem § 4 załącznika Nr 2 do przedmiotowej uchwały Rada ustanowiła zakazy wynikające z art. 63a § 1 ustawy Kodeks wykroczeń, przez co przepisem rangi aktu prawa miejscowego dokonano regulacji przepisu ustawowego.

Tym samym wymienione w petitum rozstrzygnięcia nadzorczego przepisy Załącznika Nr 2 do przedmiotowej uchwały, jako przekraczające upoważnienie ustawowe oraz ingerujące w kompetencje organu wykonawczego tj. Wójta Gminy Miedźno, należy uznać za niezgodne z prawem. W konsekwencji stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały we wskazanej części jest zasadne i konieczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Gminy Miedźno

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »