| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 24.182.2012 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 20 września 2012r.

w sprawie przyznanych przez Gminę Krzepice nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz inne osiągnięcia w działalności sportowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001r., Dz.U.Nr 142, poz.1591 z   późn.zm), art.31 i   art.35 ust.5 i   6 ustawy z   dnia 25 czerwca 2010r. o   sporcie (Dz.U.Nr 127, poz.857 z   późn.zm.), oraz po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z   uchwałą Nr XLVIII/381/10 Rady Miejskiej w   Krzepicach z   dnia 21 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art.3 ust.3 ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj.Śl.Nr 250, poz.3854 z   dnia 30.11.2010r.) Rada Miejska w   Krzepicach uchwala:  

§   1.   Określa się szczegółowe zasady, tryb przyznawania i   pozbawiania, a   także rodzaje i   wysokość nagród oraz wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe i   inne osiągnięcia w   działalności sportowej, finansowanych z   budżetu Gminy Krzepice, w   formie regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr XXI/168/08 Rady Miejskiej w   Krzepicach z   dnia 08 lipca 2008 roku w   sprawie nagród i   wyróżnień za wysokie wyniki w   sporcie kwalifikowanym.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik do Uchwały Nr 24.182.2012
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 20 września 2012 r.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne  

§   1.   Nagrody i   wyróżnienia stanowią wyraz uznania dla osób fizycznych za:  

1)   osiągnięte wyniki sportowe;  

2)   wkład w   proces szkolenia służący osiąganiu wysokich wyników sportowych;  

3)   inne osiągnięcia w   działalności sportowej.  

§   2.   Przepisy niniejszej uchwały nie stanowią podstawy roszczeń o   przyznanie wyróżnienia lub nagrody, ani zobowiązań Gminy Krzepice do ich przyznania.  

§   3.   Przyznawanie oraz pozbawianie nagród i   wyróżnień należy do właściwości Burmistrza Krzepic.  

§   4.   Wykaz osób, którym przyznano nagrody lub wyróżnienia, podaje się do wiadomości publicznej w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Krzepice oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w   Krzepicach.  

§   5.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   zawodniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, będącą mieszkańcem Gminy Krzepice, która osiągnęła wysoki wynik sportowy lub osiągnęła wynik sportowy inny niż wysoki, zdobywając medal zawodów o   charakterze ogólnopolskim;  

2)   wysokim wyniku sportowym – należy przez to rozumieć następujący wynik sportowy w   międzynarodowym współzawodnictwie sportowym:  

a)   medal Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Uniwersjady, Paraolimpiady, Pucharu Świata, Pucharu Europy albo ustanowienie rekordu świata lub Europy;  

b)   punktowane miejsce na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy albo czynny udział w   Igrzyskach Olimpijskich lub udział w   rozgrywkach europejskich pucharów w   przypadku dyscyplin drużynowych.  

3)   szkoleniowcu - należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą szkolenie zawodników z   terenu Gminy Krzepice, którzy osiągnęli wysoki wynik sportowy;  

4)   trenerze - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prowadzącą szkolenie zawodnika z   terenu Gminy Krzepice, który osiągnął wynik sportowy inny niż wysoki, zdobywając medal zawodów o   charakterze ogólnopolskim lub prowadzącą nieodpłatne i   systematyczne zajęcia sportowe mające na celu podnoszenie umiejętności albo popularyzację danej dyscypliny sportu;  

5)   osobie wyróżniającej się osiągnięciami w   działalności sportowej na terenie Gminy Krzepice - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która czynnie uczestniczy w   upowszechnianiu sportu na terenie Gminy Krzepice, a   w szczególności:  

a)   zorganizowała imprezę, zawody lub inne przedsięwzięcie o   charakterze sportowym, mające na celu popularyzację sportu;  

b)   poprzez sprawne zarządzanie klubem sportowym stwarzała warunki organizacyjne dla szkolenia zawodników, udziału we współzawodnictwie i   osiągania wyników sportowych;  

c)   poprzez swoją aktywną postawę przyczyniła się do upowszechniania i   popularyzacji sportu.  

Rozdział 2.
Nagrody i   wyróżnienia  

§   6.   1.   Za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego zawodnikowi może zostać przyznana nagroda :  

1)   I stopnia w   wysokości 1000 złotych – za wynik sportowy, o   którym mowa w   § 5   pkt 2   lit.a niniejszego regulaminu;  

2)   II stopnia w   wysokości 500 złotych - za wynik sportowy, o   którym mowa w   § 5   pkt 2   lit. b niniejszego regulaminu.  

2.   Szkoleniowcowi może zostać przyznana nagroda w   wysokości 500 złotych.  

3.   Trenerowi oraz osobie wyróżniającej się osiągnięciami w   działalności sportowej na terenie Gminy Krzepice może zostać przyznana nagroda w   wysokości 500 złotych.  

4.   Zawodnikowi, który osiągnął wynik sportowy inny niż wysoki, zdobywając medal zawodów o   charakterze ogólnopolskim, może zostać przyznana nagroda w   wysokości 500 złotych.  

5.   Zawodnikowi, trenerowi oraz osobie wyróżniającej się osiągnięciami w   działalności sportowej na terenie Gminy Krzepice mogą zostać przyznane następujące wyróżnienia:  

1)   puchar;  

2)   statuetka;  

3)   dyplom  

4)   list gratulacyjny.  

6.   Nagrody i   wyróżnienia przyznaje się za osiągnięcia i   wyniki, o   których mowa w   niniejszym regulaminie, uzyskane w   danym roku kalendarzowym.  

7.   Jednej osobie może zostać przyznana tylko jedna nagroda lub tylko jedno wyróżnienie, z   zastrzeżeniem ust. 8   -11.  

8.   Zawodnikowi osiągającemu wysoki wynik sportowy lub szkoleniowcowi może zostać przyznana więcej niż jedna nagroda, każda z   innego tytułu i   nie więcej niż dwie w   danym roku kalendarzowym, wyłącznie w   przypadku przyznania jednej z   nagród z   inicjatywy Burmistrza Krzepic.  

9.   Nagroda z   tytułu szkolenia jednego zawodnika, osiągającego wysoki wynik sportowy, może zostać przyznana tylko jednemu szkoleniowcowi.  

10.   W przypadku gdy w   roku kalendarzowym, za który są przyznawane nagrody, zawodnik osiągający wysoki wynik sportowy był szkolony przez więcej niż jednego szkoleniowca, nagroda może zostać przyznana wyłącznie temu szkoleniowcowi, który szkolił zawodnika w   momencie osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego, stanowiącego podstawę przyznania nagrody.  

11.   Przyznanie nagrody nie wyklucza przyznania wyróżnienia.  

Rozdział 3.
Wnioski o   nagrody i   wyróżnienia  

§   7.   1.   Z wnioskiem o   przyznanie:  

1)   nagrody - może wystąpić zawodnik, szkoleniowiec, trener lub osoba wyróżniająca się osiągnięciami w   działalności sportowej na terenie Gminy Krzepice albo kluby i   stowarzyszenia sportowe za wiedzą i   zgodą osób proponowanych do nagród;  

2)   wyróżnienia - może wystąpić zawodnik, trener lub osoba wyróżniająca się osiągnięciami w   działalności sportowej na terenie Gminy Krzepice; z   zastrzeżeniem ust. 2   i 3.  

2.   Burmistrz Krzepic może przyznać w   trakcie roku kalendarzowego nagrodę lub wyróżnienie z   własnej inicjatywy.  

3.   W przypadku, gdy wnioskodawca jest małoletni, ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo z   wnioskiem występuje rodzic lub opiekun prawny (kurator).  

4.   Wniosek o   nagrodę i   wyróżnienie należy składać w   terminie od 1   do 31 grudnia w   danym roku kalendarzowym, z   zastrzeżeniem § 9   niniejszego regulaminu.  

5.   Wniosek podlega sprawdzeniu pod względem formalnym w   terminie 30 dni od daty upływu terminu określonego w   ust. 4.  

6.   W przypadku braków formalnych wnioskodawca wzywany jest do uzupełnienia wniosku w   terminie 7   dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.  

7.   Wniosek o   przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać:  

1)   imię i   nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy;  

2)   kopię dokumentów potwierdzających zaistnienie okoliczności, stanowiących podstawę do przyznania nagrody lub wyróżnienia, zgodnie z   niniejszym regulaminem;  

3)   uzasadnienie przyznania nagrody lub wyróżnienia;  

4)   zobowiązanie wnioskodawcy do poinformowania na piśmie Burmistrza Krzepic o   zaistnieniu określonych w   § 8   ust. 1   niniejszego regulaminu okoliczności skutkujących pozbawieniem nagrody lub wyróżnienia, w   terminie 7   dni od dnia powstania tych okoliczności;  

5)   imię i   nazwisko oraz adres zamieszkania przedstawiciela wnioskodawcy, w   przypadkach, o   których mowa w   ust. 3   oraz kopię dokumentów potwierdzających prawo do reprezentacji wnioskodawcy.  

8.   Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w   przypadku:  

1)   złożenia po terminie określonym w   ust. 4;  

2)   wycofania przez wnioskodawcę;  

3)   nie uzupełnienia braków formalnych w   terminie określonym w   ust. 6.  

9.   Wzór formularza wniosku określi Burmistrz Krzepic w   drodze zarządzenia.  

10.   Rozstrzygając o   przyznaniu lub odmowie przyznania nagrody lub wyróżnienia Burmistrz Krzepic kieruje się możliwościami finansowymi Gminy Krzepice, liczbą złożonych wniosków oraz:  

1)   osiągniętym wynikiem sportowym, kategorią wiekową, w   której osiągnięto wynik sportowy, wiekiem - w   przypadku zawodnika;  

2)   dyscypliną sportu, w   szczególności zaliczaną do programu igrzysk olimpijskich, rangą zawodów, znaczeniem dyscypliny sportu dla Gminy Krzepice- w   przypadku zawodnika i   szkoleniowca;  

3)   znaczeniem osiągnięć w   działalności sportowej dla mieszkańców Gminy Krzepice - w   przypadku trenera oraz osoby wyróżniającej się osiągnięciami w   działalności sportowej.  

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe i   przepisy przejściowe  

§   8.   1.   Nagrody i   wyróżnienia przyznane zawodnikom oraz nagrody przyznane szkoleniowcom podlegają zwrotowi w   przypadku:  

1)   przyznania w   oparciu o   nieprawdziwe dane;  

2)   anulowania wyniku, za który zostały przyznane.  

2.   W razie powzięcia przez Burmistrza Krzepic informacji o   zaistnieniu okoliczności określonych w   ust. 1   w sposób inny niż zgodnie z   § 7   ust. 7   pkt 4   niniejszego regulaminu, Burmistrz Krzepic wzywa nagrodzoną lub wyróżnioną osobę do złożenia pisemnego wyjaśnienia w   terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.  

3.   W przypadku, gdy wyjaśnienia nie zostaną złożone w   terminie określonym w   ust. 2, złożone wyjaśnienia okażą się niewystarczające lub gdy okoliczności skutkujące pozbawieniem nagrody lub wyróżnienia zostaną obiektywnie potwierdzone, nagroda lub wyróżnienie podlegają zwrotowi w   terminie i   w sposób wskazany przez Burmistrza Krzepic w   wezwaniu do zwrotu nagrody lub wyróżnienia.  

4.   W razie nie dokonania zwrotu nagrody lub wyróżnienia zgodnie z   wezwaniem, o   którym mowa w   ust. 3, Burmistrz Krzepic podejmie niezbędne czynności celem ich wyegzekwowania zgodnie z   powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

§   9.   Wnioski o   nagrody i   wyróżnienia za wyniki i   osiągnięcia uzyskane w   roku 2011 r. należy składać w   terminie 15 dni od dnia wejścia w   życie niniejszego regulaminu.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Damian   Pilarz

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »