| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 24.182.2012 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 20 września 2012r.

w sprawie przyznanych przez Gminę Krzepice nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz inne osiągnięcia w działalności sportowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001r., Dz.U.Nr 142, poz.1591 z   późn.zm), art.31 i   art.35 ust.5 i   6 ustawy z   dnia 25 czerwca 2010r. o   sporcie (Dz.U.Nr 127, poz.857 z   późn.zm.), oraz po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z   uchwałą Nr XLVIII/381/10 Rady Miejskiej w   Krzepicach z   dnia 21 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art.3 ust.3 ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj.Śl.Nr 250, poz.3854 z   dnia 30.11.2010r.) Rada Miejska w   Krzepicach uchwala:  

§   1.   Określa się szczegółowe zasady, tryb przyznawania i   pozbawiania, a   także rodzaje i   wysokość nagród oraz wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe i   inne osiągnięcia w   działalności sportowej, finansowanych z   budżetu Gminy Krzepice, w   formie regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr XXI/168/08 Rady Miejskiej w   Krzepicach z   dnia 08 lipca 2008 roku w   sprawie nagród i   wyróżnień za wysokie wyniki w   sporcie kwalifikowanym.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik do Uchwały Nr 24.182.2012
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 20 września 2012 r.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne  

§   1.   Nagrody i   wyróżnienia stanowią wyraz uznania dla osób fizycznych za:  

1)   osiągnięte wyniki sportowe;  

2)   wkład w   proces szkolenia służący osiąganiu wysokich wyników sportowych;  

3)   inne osiągnięcia w   działalności sportowej.  

§   2.   Przepisy niniejszej uchwały nie stanowią podstawy roszczeń o   przyznanie wyróżnienia lub nagrody, ani zobowiązań Gminy Krzepice do ich przyznania.  

§   3.   Przyznawanie oraz pozbawianie nagród i   wyróżnień należy do właściwości Burmistrza Krzepic.  

§   4.   Wykaz osób, którym przyznano nagrody lub wyróżnienia, podaje się do wiadomości publicznej w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Krzepice oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w   Krzepicach.  

§   5.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   zawodniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, będącą mieszkańcem Gminy Krzepice, która osiągnęła wysoki wynik sportowy lub osiągnęła wynik sportowy inny niż wysoki, zdobywając medal zawodów o   charakterze ogólnopolskim;  

2)   wysokim wyniku sportowym – należy przez to rozumieć następujący wynik sportowy w   międzynarodowym współzawodnictwie sportowym:  

a)   medal Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Uniwersjady, Paraolimpiady, Pucharu Świata, Pucharu Europy albo ustanowienie rekordu świata lub Europy;  

b)   punktowane miejsce na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy albo czynny udział w   Igrzyskach Olimpijskich lub udział w   rozgrywkach europejskich pucharów w   przypadku dyscyplin drużynowych.  

3)   szkoleniowcu - należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą szkolenie zawodników z   terenu Gminy Krzepice, którzy osiągnęli wysoki wynik sportowy;  

4)   trenerze - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prowadzącą szkolenie zawodnika z   terenu Gminy Krzepice, który osiągnął wynik sportowy inny niż wysoki, zdobywając medal zawodów o   charakterze ogólnopolskim lub prowadzącą nieodpłatne i   systematyczne zajęcia sportowe mające na celu podnoszenie umiejętności albo popularyzację danej dyscypliny sportu;  

5)   osobie wyróżniającej się osiągnięciami w   działalności sportowej na terenie Gminy Krzepice - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która czynnie uczestniczy w   upowszechnianiu sportu na terenie Gminy Krzepice, a   w szczególności:  

a)   zorganizowała imprezę, zawody lub inne przedsięwzięcie o   charakterze sportowym, mające na celu popularyzację sportu;  

b)   poprzez sprawne zarządzanie klubem sportowym stwarzała warunki organizacyjne dla szkolenia zawodników, udziału we współzawodnictwie i   osiągania wyników sportowych;  

c)   poprzez swoją aktywną postawę przyczyniła się do upowszechniania i   popularyzacji sportu.  

Rozdział 2.
Nagrody i   wyróżnienia  

§   6.   1.   Za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego zawodnikowi może zostać przyznana nagroda :  

1)   I stopnia w   wysokości 1000 złotych – za wynik sportowy, o   którym mowa w   § 5   pkt 2   lit.a niniejszego regulaminu;  

2)   II stopnia w   wysokości 500 złotych - za wynik sportowy, o   którym mowa w   § 5   pkt 2   lit. b niniejszego regulaminu.  

2.   Szkoleniowcowi może zostać przyznana nagroda w   wysokości 500 złotych.  

3.   Trenerowi oraz osobie wyróżniającej się osiągnięciami w   działalności sportowej na terenie Gminy Krzepice może zostać przyznana nagroda w   wysokości 500 złotych.  

4.   Zawodnikowi, który osiągnął wynik sportowy inny niż wysoki, zdobywając medal zawodów o   charakterze ogólnopolskim, może zostać przyznana nagroda w   wysokości 500 złotych.  

5.   Zawodnikowi, trenerowi oraz osobie wyróżniającej się osiągnięciami w   działalności sportowej na terenie Gminy Krzepice mogą zostać przyznane następujące wyróżnienia:  

1)   puchar;  

2)   statuetka;  

3)   dyplom  

4)   list gratulacyjny.  

6.   Nagrody i   wyróżnienia przyznaje się za osiągnięcia i   wyniki, o   których mowa w   niniejszym regulaminie, uzyskane w   danym roku kalendarzowym.  

7.   Jednej osobie może zostać przyznana tylko jedna nagroda lub tylko jedno wyróżnienie, z   zastrzeżeniem ust. 8   -11.  

8.   Zawodnikowi osiągającemu wysoki wynik sportowy lub szkoleniowcowi może zostać przyznana więcej niż jedna nagroda, każda z   innego tytułu i   nie więcej niż dwie w   danym roku kalendarzowym, wyłącznie w   przypadku przyznania jednej z   nagród z   inicjatywy Burmistrza Krzepic.  

9.   Nagroda z   tytułu szkolenia jednego zawodnika, osiągającego wysoki wynik sportowy, może zostać przyznana tylko jednemu szkoleniowcowi.  

10.   W przypadku gdy w   roku kalendarzowym, za który są przyznawane nagrody, zawodnik osiągający wysoki wynik sportowy był szkolony przez więcej niż jednego szkoleniowca, nagroda może zostać przyznana wyłącznie temu szkoleniowcowi, który szkolił zawodnika w   momencie osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego, stanowiącego podstawę przyznania nagrody.  

11.   Przyznanie nagrody nie wyklucza przyznania wyróżnienia.  

Rozdział 3.
Wnioski o   nagrody i   wyróżnienia  

§   7.   1.   Z wnioskiem o   przyznanie:  

1)   nagrody - może wystąpić zawodnik, szkoleniowiec, trener lub osoba wyróżniająca się osiągnięciami w   działalności sportowej na terenie Gminy Krzepice albo kluby i   stowarzyszenia sportowe za wiedzą i   zgodą osób proponowanych do nagród;  

2)   wyróżnienia - może wystąpić zawodnik, trener lub osoba wyróżniająca się osiągnięciami w   działalności sportowej na terenie Gminy Krzepice; z   zastrzeżeniem ust. 2   i 3.  

2.   Burmistrz Krzepic może przyznać w   trakcie roku kalendarzowego nagrodę lub wyróżnienie z   własnej inicjatywy.  

3.   W przypadku, gdy wnioskodawca jest małoletni, ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo z   wnioskiem występuje rodzic lub opiekun prawny (kurator).  

4.   Wniosek o   nagrodę i   wyróżnienie należy składać w   terminie od 1   do 31 grudnia w   danym roku kalendarzowym, z   zastrzeżeniem § 9   niniejszego regulaminu.  

5.   Wniosek podlega sprawdzeniu pod względem formalnym w   terminie 30 dni od daty upływu terminu określonego w   ust. 4.  

6.   W przypadku braków formalnych wnioskodawca wzywany jest do uzupełnienia wniosku w   terminie 7   dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.  

7.   Wniosek o   przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać:  

1)   imię i   nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy;  

2)   kopię dokumentów potwierdzających zaistnienie okoliczności, stanowiących podstawę do przyznania nagrody lub wyróżnienia, zgodnie z   niniejszym regulaminem;  

3)   uzasadnienie przyznania nagrody lub wyróżnienia;  

4)   zobowiązanie wnioskodawcy do poinformowania na piśmie Burmistrza Krzepic o   zaistnieniu określonych w   § 8   ust. 1   niniejszego regulaminu okoliczności skutkujących pozbawieniem nagrody lub wyróżnienia, w   terminie 7   dni od dnia powstania tych okoliczności;  

5)   imię i   nazwisko oraz adres zamieszkania przedstawiciela wnioskodawcy, w   przypadkach, o   których mowa w   ust. 3   oraz kopię dokumentów potwierdzających prawo do reprezentacji wnioskodawcy.  

8.   Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w   przypadku:  

1)   złożenia po terminie określonym w   ust. 4;  

2)   wycofania przez wnioskodawcę;  

3)   nie uzupełnienia braków formalnych w   terminie określonym w   ust. 6.  

9.   Wzór formularza wniosku określi Burmistrz Krzepic w   drodze zarządzenia.  

10.   Rozstrzygając o   przyznaniu lub odmowie przyznania nagrody lub wyróżnienia Burmistrz Krzepic kieruje się możliwościami finansowymi Gminy Krzepice, liczbą złożonych wniosków oraz:  

1)   osiągniętym wynikiem sportowym, kategorią wiekową, w   której osiągnięto wynik sportowy, wiekiem - w   przypadku zawodnika;  

2)   dyscypliną sportu, w   szczególności zaliczaną do programu igrzysk olimpijskich, rangą zawodów, znaczeniem dyscypliny sportu dla Gminy Krzepice- w   przypadku zawodnika i   szkoleniowca;  

3)   znaczeniem osiągnięć w   działalności sportowej dla mieszkańców Gminy Krzepice - w   przypadku trenera oraz osoby wyróżniającej się osiągnięciami w   działalności sportowej.  

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe i   przepisy przejściowe  

§   8.   1.   Nagrody i   wyróżnienia przyznane zawodnikom oraz nagrody przyznane szkoleniowcom podlegają zwrotowi w   przypadku:  

1)   przyznania w   oparciu o   nieprawdziwe dane;  

2)   anulowania wyniku, za który zostały przyznane.  

2.   W razie powzięcia przez Burmistrza Krzepic informacji o   zaistnieniu okoliczności określonych w   ust. 1   w sposób inny niż zgodnie z   § 7   ust. 7   pkt 4   niniejszego regulaminu, Burmistrz Krzepic wzywa nagrodzoną lub wyróżnioną osobę do złożenia pisemnego wyjaśnienia w   terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.  

3.   W przypadku, gdy wyjaśnienia nie zostaną złożone w   terminie określonym w   ust. 2, złożone wyjaśnienia okażą się niewystarczające lub gdy okoliczności skutkujące pozbawieniem nagrody lub wyróżnienia zostaną obiektywnie potwierdzone, nagroda lub wyróżnienie podlegają zwrotowi w   terminie i   w sposób wskazany przez Burmistrza Krzepic w   wezwaniu do zwrotu nagrody lub wyróżnienia.  

4.   W razie nie dokonania zwrotu nagrody lub wyróżnienia zgodnie z   wezwaniem, o   którym mowa w   ust. 3, Burmistrz Krzepic podejmie niezbędne czynności celem ich wyegzekwowania zgodnie z   powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

§   9.   Wnioski o   nagrody i   wyróżnienia za wyniki i   osiągnięcia uzyskane w   roku 2011 r. należy składać w   terminie 15 dni od dnia wejścia w   życie niniejszego regulaminu.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Damian   Pilarz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »