| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/197/2012 Rady Gminy Mstów

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Mstów

Na podstawie art. 18, ust 2, pkt 1   i art. 22 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm. )  

Rada Gminy Mstów  
uchwala:  

§   1.  

W Statucie Gminy Mstów stanowiącym załącznik nr 1   do uchwały Nr 341/XXX/2002 Rady Gminy Mstów z   dnia 10 października 2002 roku w   sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mstów wprowadza się następujące zmiany:  

1.   W § 3   Statutu Gminy Mstów dopisuje się : ust. 3a w   brzmieniu: „3a. działalności w   zakresie telekomunikacji”, ust. 6a w   brzmieniu: „6a. wspierania rodziny i   systemu pieczy zastępczej”, ust. 9   przyjmuje brzmienie: „9. Kultury, w   tym bibliotek gminnych i   innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i   opieki nad zabytkami”, ust. 14 otrzymuje brzmienie: „14. Porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i   przeciwpowodziowej, w   tym wyposażenia i   utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego” .  

2.   § 7   otrzymuje brzmienie:  

§   7.   Zasady wyboru do rady gminy reguluje ustawa. .

3.   § 16 otrzymuje brzmienie:  

§   16.   Tryb przeprowadzania referendum określa ustawa. .

4.   W § 18 ust.9 pkt a) otrzymuje brzmienie:  

a)   zasad nabywania, zbywania i   obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3   lata lub na czas nieoznaczony, o   ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w   przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3   lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. .

5.   W § 46 ust.4 przyjmuje brzmienie:  

4.   Projekt budżetu stanowi podstawę gospodarki budżetowej do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy, co winno nastąpić nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego. .

6.   W § 47 skreśla się w   całości ust.2, natomiast ust.3 otrzymuje numer 2.  

7.   W załączniku Nr 5   do Statutu Gminy Mstów dodaje się pkt 6   w brzmieniu:  

6.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Mstów – działający jako podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą. .

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  

§   3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mstów  


Zdzisław   Gołdy

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »