| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 103/XXX/2012 Rady Gminy Opatów

z dnia 25 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów, warunków i zasad korzystania z przystanków oraz opłat za korzystanie z nich

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) w   związku art.15 ust. 2   i art. 16 ust. 1, 4, 5   i 6   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z   2011r. Nr 5, poz.13 z   późniejszymi zmianami).  

Rada Gminy w   Opatowie  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w   zakresie przewozu osób, możliwość korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów na warunkach i   zasadach określonych w   załączniku nr 1   do uchwały.  

§   2.   Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów, stanowi załącznik nr 2   do uchwały.  

§   3.   1.   Korzystanie przez operatorów i   przewoźników z   przystanków komunikacyjnych jest odpłatne.  

2.   Ustala się stawkę opłaty w   wysokości 0,03 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku.  

3.   Zmiana stawki opłaty, o   której mowa w   ust. 2, następuje w   trybie art. 16 ust. 6   ustawy o   publicznym transporcie zbiorowym.  

§   4.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Opatów  


mgr inż.   Witold   Łacny

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 13/XXX/2012  
Rady Gminy Opatów    
z dnia 25 września 2012 r.  
 

WARUNKI I   ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ OPERATORÓW I   PRZEWOŹNIKÓW Z   PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE GMINY OPATÓW  

§   1.   Z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Opatów, które stanowią własność Gminy lub są przez nią zarządzane mogą korzystać wyłącznie przewoźnicy wykonujący przewozy osób, w   rozumieniu ustawy z   dnia 6   września 2001 r. o   transporcie drogowym (Dz. U. z   2007r. Nr 125, poz. 874 z   późniejszymi zmianami) i   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011r. Nr 5, poz. 13 z   późniejszymi zmianami).  

§   2.   Ustala się następujące warunki i   zasady korzystania przez operatorów i   przewoźników z   przystanków komunikacyjnych:  

1.   Gmina Opatów wydaje uzgodnienia na korzystanie z   przystanków w   formie pisemnej.  

2.   Do wniosku o   uzgodnienie zasad korzystania z   przystanków przez przewoźnika należy dołączyć:  

1)   Proponowany rozkład jazdy, uwzgledniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w   kilometrach i   odległość miedzy przystankami.  

2)   Wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw.  

3)   Mapę sytuacyjną z   oznaczoną linia komunikacyjną i   przystankami.  

3.   Korzystanie z   przystanków jest odpłatne. Stawkę opłaty za jedno zatrzymanie środka transportu określa uchwała Rady Gminy Opatów.  

4.   Przewoźnik przed rozpoczęciem korzystania z   przystanków zobowiązany jest złożyć wniosek o   zawarcie umowy na korzystanie z   przystanków.  

5.   Umowa określa w   szczególności:  

1)   Ilość zatrzymań środka transportu na przystankach.  

2)   Wykaz obsługiwanych przystanków według rozkładu jazdy.  

3)   Harmonogram płatności.  

4)   Termin płatności.  

6.   Z przystanków należy korzystać w   sposób zgodny z   przepisami ustawy z   dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o   ruchu drogowym (Dz. U. z   2005r. Nr 108, poz. 908 z   późniejszymi zmianami).  

7.   Zatrzymywanie pojazdów na przystankach przelotowych możliwe jest wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania i   wysiadania pasażerów oraz inkasowania należności, bez możliwości parkowania i   oczekiwania na kurs.  

8.   Zatrzymywanie na przystankach powinno odbywać się zgodnie z   obowiązującym rozkładem jazdy.  

9.   Operator publicznego transportu zbiorowego lub przewoźnik zobowiązany jest do umieszczenia na przystankach aktualnego rozkładu jazdy. Ewentualne wywieszenie innych informacji dla pasażerów lub reklam musi być uzgodnione z   Gminą Opatów.  

10.   Gmina Opatów zastrzega sobie prawo likwidacji lub zmiany lokalizacji przystanku komunikacyjnego.  

§   3.   Gmina Opatów może odmówić zgody na korzystanie z   przystanków komunikacyjnych jeżeli:  

1.   Wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków poprzez umożliwienie lub utrudnienie w   znaczny sposób korzystania z   przystanków przez wszystkich dotychczas uprawnionych operatorów i   przewoźników.  

2.   Wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego przez np. blokowanie wjazdu do zatoki lub długotrwałe zajecie pasa drogowego.  

3.   Przewoźnik ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i   w tym samym czasie co inni uprawnieni wcześniej przewoźnicy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Opatów  


mgr inż.   Witold   Łacny

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr  103/XXX/2012r  
Rady Gminy Opatów    
z dnia 25 września 2012 r.  
 

WYKAZ PRZYSTANKÓW W   GMINIE OPATÓW  

 


LP.  


MIEJSCOWOŚĆ/  
SOŁECTWO  
 


NAZWA DROGI/  
NAZWA ULICY  
 


NAZWA  
PRZYSTANKU  


UWAGI/OPIS  

1.  

Opatów  

Droga krajowa nr 43 – ulica Częstochowska (kierunek Częstochowa)  

Opatów I  

Wiata przystankowa (konstrukcja stalowa, poliwęglan)  
Zatoka przystankowa  

2.  

Opatów  

Droga krajowa nr 43 – ulica Częstochowska (kierunek Krzepice)  

Opatów II  

Wiata przystankowa (konstrukcja stalowa, poliwęglan)  
Zatoka przystankowa  

3.  

Opatów  

Droga powiatowa nr 2039S – ulica Klepaczka (kierunek Opatów Centrum)  

Opatów III  

Wiata przystankowa (metalowa)  

4.  

Opatów  

Droga powiatowa nr 2039S – ulica Klepaczka (kierunek Złochowice)  

Opatów IV  

Oznakowanie pionowe D-15  

5.  

Opatów  

Droga powiatowa nr 2039S – ulica Kuźniczka (kierunek Częstochowa, kierunek Krzepice, kierunek Iwanowice Duże)  

Opatów V  

Oznakowanie pionowe D-15  

6.  

Opatów  

Droga powiatowa nr 2039S – ulica Kuźniczka (kierunek Złochowice)  

Opatów VI  

Oznakowanie pionowe D-15  

7.  

Opatów  

Droga powiatowa nr 2015S– ulic Kościuszki (kierunek Iwanowice Duże)  

Opatów VII  

Oznakowanie pionowe D-15  

8.  

Opatów  

Droga powiatowa nr 2015S– ulic Kościuszki (kierunek Częstochowa, kierunek Krzepice, kierunek Złochowice)  

Opatów VIII  

Oznakowanie pionowe D-15  

9.  

Opatów  

Droga powiatowa nr 2015S – ulic Kościuszki (kierunek Iwanowice Duże)  

Opatów IX  

Oznakowanie pionowe D-15  

10.  

Opatów  

Droga powiatowa nr 2015S – ulic Kościuszki (kierunek Opatów Centrum)  

Opatów X  

Oznakowanie pionowe D-15  

11.  

Opatów  

Droga powiatowa nr 2018S – ulica Szkolna (kierunek Opatów Centrum)  

Opatów XI  

Oznakowanie pionowe D-15  

12.  

Opatów  

Droga powiatowa nr 2018S – ulica Szkolna (kierunek Wilkowiecko)  

Opatów XII  

Oznakowanie pionowe D-15  

13.  

Iwanowice Małe  

Droga krajowa nr 43 – ulica Częstochowska (kierunek Częstochowa)  

Iwanowice Małe I  

Wiata przystankowa (metalowa)  
Zatoka przystankowa  

14.  

Iwanowice Małe  

Droga krajowa nr 43 – ulica Częstochowska (kierunek Krzepice)  

Iwanowice Małe II  

Wiata przystankowa (metalowa)  
Zatoka przystankowa  

15.  

Iwanowice Małe  

Droga gminna nr 664   013S – ul. Długa (kierunek Opatów)  

Iwanowice Małe III  

Wiata przystankowa (metalowa)  
 

16.  

Iwanowice Małe  

Droga gminna nr 664   013S – ul. Długa (kierunek Zwierzyniec I)  

Iwanowice Małe IV  

Oznakowanie pionowe D-15  

17.  

Iwanowice Małe  

Droga powiatowa nr 2076S (kierunek Zwierzyniec I, kierunek Opatów, kierunek Krzepice)  

Iwanowice Małe V  

Wiata przystankowa (metalowa)  
 

18.  

Iwanowice Małe  

Droga powiatowa nr 2076S (kierunek Iwanowice Duże)  

Iwanowice Małe VI  

Oznakowanie pionowe D-15  

19.  

Wilkowiecko  

Droga powiatowa nr 2018S – ul. Chodakowskiego (kierunek Opatów)  

Wilkowiecko I  

Oznakowanie pionowe D-15  

20.  

Wilkowiecko  

Droga powiatowa nr 2018S – ul. Chodakowskiego (kierunek Wilkowiecko Centrum)  

Wilkowiecko II  

Oznakowanie pionowe D-15  

21.  

Wilkowiecko  

Droga powiatowa nr 2018S – ul. Chodakowskiego (kierunek Opatów)  

Wilkowiecko III  

Oznakowanie pionowe D-15  

22.  

Wilkowiecko  

Droga powiatowa nr 2018S – ul. Chodakowskiego (kierunek Brzezinki, kierunek Rębielice Królewskie, kierunek Mokra, kierunek Kłobuck)  

Wilkowiecko IV  

Oznakowanie pionowe D-15  

23.  

Wilkowiecko  

Droga powiatowa nr 2018S – ul. Chodakowskiego (kierunek Brzezinki)  

Wilkowiecko V  

Wiata przystankowa (betonowa)  

24.  

Wilkowiecko  

Droga powiatowa nr 2021S – ul. Mikołaja z   Wilkowiecka (kierunek Rębielice Królewskie, kierunek Opatów, kierunek Brzezinki)  
 

Wilkowiecko VI  

Oznakowanie pionowe D-15  

25.  

Wilkowiecko  

Droga powiatowa nr 2021S – ul. Mikołaja z   Wilkowiecka (kierunek Mokra, kierunek Kłobuck)  

Wilkowiecko VII  

Wiata przystankowa (metalowa)  
 

26.  

Wilkowiecko  

Droga powiatowa nr 2020S – ul. Długosza (kierunek Kłobuck)  

Wilkowiecko VIII  

Oznakowanie pionowe D-15  

27.  

Wilkowiecko  

Droga powiatowa nr 2020S – ul. Długosza (kierunek Wilkowiecko Centrum)  

Wilkowiecko IX  

Oznakowanie pionowe D-15  

28.  

Wilkowiecko  

Droga powiatowa nr 2016S – ul. 3-go Maja (kierunek Rębielice Królewskie)  

Wilkowiecko X  

Oznakowanie pionowe D-15  

29.  

Wilkowiecko  

Droga powiatowa nr 2016S – ul. 3-go Maja (kierunek Wilkowiecko Centrum)  

Wilkowiecko XI  

Wiata przystankowa (metalowa)  
 

30.  

Brzezinki  

Droga krajowa nr 43 (kierunek Częstochowa)  

Brzezinki I  

Wiata przystankowa (konstrukcja stalowa, poliwęglan)  
Zatoka przystankowa  

31.  

Brzezinki  

Droga krajowa nr 43 (kierunek Krzepice)  

Brzezinki II  

Wiata przystankowa (konstrukcja stalowa, poliwęglan)  
Zatoka przystankowa  

32.  

Waleńczów  

Droga krajowa nr 43 – ulica Częstochowska (kierunek Częstochowa)  

Waleńczów IV  

Wiata przystankowa (konstrukcja stalowa, poliwęglan)  
Zatoka przystankowa  

33.  

Waleńczów  

Droga krajowa nr 43 – ulica Częstochowska (kierunek Krzepice)  

Waleńczów III  

Zatoka przystankowa  

34.  

Waleńczów  

Droga krajowa nr 43 – ulica Częstochowska (kierunek Częstochowa)  

Waleńczów II  

Wiata przystankowa (metalowa)  
 

35.  

Waleńczów  

Droga krajowa nr 43 – ulica Częstochowska (kierunek Krzepice)  

Waleńczów I  

Oznakowanie pionowe D-15  

36.  

Iwanowice Duże  

Droga powiatowa nr 2015S – ulica Częstochowska (kierunek Krzepice)  

Iwanowice Duże I  

Wiata przystankowa (metalowa)  

37.  

Iwanowice Duże  

Droga powiatowa nr 2015S – ulica Częstochowska (kierunek Opatów)  

Iwanowice Duże II  

Oznakowanie pionowe D-15  

38.  

Iwanowice Duże  

Droga powiatowa nr 2015S – ulica Częstochowska (kierunek Krzepice, kierunek Iwanowice Małe)  
 

Iwanowice Duże III  

Oznakowanie pionowe D-15  

39.  

Iwanowice Duże  

Droga powiatowa nr 2015S – ulica Częstochowska (kierunek Opatów)  

Iwanowice Duże IV  

Wiata przystankowa (metalowa)  
Zatoka przystankowa  

40.  

Zwierzyniec II  

Droga powiatowa nr 2036S (kierunek Konieczki, kierunek Złochowice)  

Zwierzyniec Drugi I  

Wiata przystankowa (metalowa)  
 

41.  

Zwierzyniec II  

Droga powiatowa nr 2036S (kierunek Zwierzyniec I)  

Zwierzyniec Drugi II  

Oznakowanie pionowe D-15  

42.  

Zwierzyniec I  

Droga powiatowa nr 2036S – ul. 3-go Maja (kierunek Zwierzyniec I   Centrum)  

Zwierzyniec Pierwszy I  

Oznakowanie pionowe D-15  

43.  

Zwierzyniec I  

Droga powiatowa nr 2036S – ul. 3-go Maja (kierunek Konieczki, kierunek Złochowice)  

Zwierzyniec Pierwszy II  

Wiata przystankowa (metalowa)  

44.  

Zwierzyniec I  

Droga powiatowa nr 2036S – ul. 3-go Maja (kierunek Krzepice, kierunek Panki)  

Zwierzyniec Pierwszy III  

Oznakowanie pionowe D-15  

45.  

Zwierzyniec I  

Droga powiatowa nr 2036S – ul. 3-go Maja (kierunek Konieczki, kierunek Iwanowice Małe)  

Zwierzyniec Pierwszy IV  

Wiata przystankowa (metalowa)  
 

46.  

Zwierzyniec I  

Droga powiatowa nr 2036S – ul. Jasna (kierunek Zwierzyniec I   Centrum)  

Zwierzyniec Pierwszy V  

Wiata przystankowa (metalowa)  
 

47.  

Zwierzyniec I  

Droga powiatowa nr 2036S – ul. Jasna (kierunek Krzepice, kierunek Panki)  

Zwierzyniec Pierwszy VI  

Oznakowanie pionowe D-15  

48.  

Złochowice  

Droga powiatowa nr 2039S – ul. Wesoła (kierunek Konieczki)  

Złochowice I  

Wiata przystankowa (konstrukcja stalowa, szkło hartowane)  

49.  

Złochowice  

Droga powiatowa nr 2039S – ul. Wesoła (kierunek Opatów, kierunek Waleńczów)  

Złochowice II  

Oznakowanie pionowe D-15  

50.  

Złochowice  

Droga powiatowa nr 2039S – ul. Wesoła (kierunek Opatów)  

Złochowice III  

Wiata przystankowa (metalowa)  
 

51.  

Złochowice  

Droga powiatowa nr 2039S – ul. Wesoła (kierunek Złochowice Centrum)  

Złochowice IV  

Oznakowanie pionowe D-15  

52.  

Złochowice  

Droga powiatowa nr 2040S – ul. Topolowa (kierunek Waleńczów)  

Złochowice V  

Wiata przystankowa (metalowa)  
 

53.  

Złochowice  

Droga powiatowa nr 2040S – ul. Topolowa (kierunek Złochowice Centrum)  

Złochowice VI  

Oznakowanie pionowe D-15  

54.  

Złochowice  

Droga powiatowa nr 2039S – ul. Długa (kierunek Konieczki)  
 

Złochowice VII  

Oznakowanie pionowe D-15  

55.  

Złochowice  

Droga powiatowa nr 2039S – ul. Długa (kierunek Złochowice Centrum)  

Złochowice VIII  

Wiata przystankowa (betonowa)  

56.  
 

Złochowice  

Droga powiatowa nr 2039S – ul. Długa (kierunek Złochowice Centrum)  

Złochowice IX  

Wiata przystankowa (metalowa)  

57.  

Złochowice  

Droga powiatowa nr 2039S – ul. Długa (kierunek Konieczki)  

Złochowice X  

Oznakowanie pionowe D-15  

58.  

Złochowice  

Droga powiatowa nr 2039S – ul. Długa (kierunek Złochowice Centrum)  

Złochowice XI  

Wiata przystankowa (metalowa)  

59.  

Złochowice  

Droga powiatowa nr 2039S – ul. Długa (kierunek Konieczki)  

Złochowice XII  

Oznakowanie pionowe D-15  

60.  

Iwanowice Duże  

Droga powiatowa nr 2004S (kierunek Danków)  

Iwanowice Duże V  

Wiata przystankowa (metalowa)  

61.  

Iwanowice Duże  

Droga powiatowa nr 2004S (kierunek Krzepice)  

Iwanowice Duże VI  

Oznakowanie pionowe D-15  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Opatów  


mgr inż.   Witold   Łacny

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »