| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 173/XX/12 Rady Gminy Poczesna

z dnia 20 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Poczesna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 15 ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 r. nr 5, poz. 13 z   późn. zm),  

Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w   zakresie przewozu osób, możliwość korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poczesna na warunkach i   zasadach określonych w   Regulaminie stanowiącym załącznik Nr 1   do uchwały.  

2.   Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poczesna, stanowi Załącznik Nr 2   do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady  


mgr inż.   Lidia   Kaźmierczak

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 173/XX/12    
Rady Gminy Poczesna    
z dnia 20 września 2012 r.  
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z   PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH  

WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA POCZESNA  

§ 1. ZASADY UDOSTĘPNIANIA PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH.  

1. Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poczesna następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem, a   Gminą Poczesna zwaną dalej Gminą.  

2. Umowa, o   której mowa w   ust. 1, zawierana jest na wniosek operatora lub przewoźnika składany do Gminy wraz z   załącznikami zawierającymi informacje niezbędne do naliczenia opłaty za korzystanie z   przystanków.  

3. Do wniosku, o   którym mowa w   ust. 2   należy dołączyć:  

a) proponowany rozkład jazdy z   uwzględnieniem przystanków wyszczególnionych w   wykazie przystanków stanowiącym załącznik nr 2   do uchwały,  

b) aktualny odpis z   rejestru przedsiębiorców albo z   ewidencji działalności gospodarczej,  

c) kserokopię zaświadczenia o   nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),  

d) kserokopię zaświadczenia o   nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),  

e) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób,  

f) mapę z   zaznaczaną linią komunikacyjną i   przystankami na terenie Gminy Poczesna.  

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z   PRZYSTANKÓW  

1. Korzystanie z   przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poczesna jest odpłatne. Stawka opłaty za korzystanie z   przystanków jest ustalana przez Radę Gminy Poczesna w   drodze uchwały.  

2. Opłata za korzystanie z   przystanków jest naliczana i   pobierana przez Gminę, na zasadach określonych w   umowie, o   której mowa w   § 1   niniejszego Regulaminu.  

3. Przewoźnicy korzystający z   przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w   celu umożliwienia pasażerom wsiadania i   wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w   innym celu, w   szczególności oczekiwania na pasażerów. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z   rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz przystankach początkowych i   końcowych, o   ile zostały na nich wyznaczone w   tym celu określone miejsca.  

4. Operatorzy i   przewoźnicy zobowiązani są do:  

a) zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a   w przypadku jej braku w   taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i   nie blokować przystanku dla innych użytkowników,  

b) podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom starszym i   niepełnosprawnym.  

§ 3. INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU  

1. Gmina może odmówić uzgodnienia korzystania z   przystanków komunikacyjnych w   przypadku, gdy:  

a) uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatoki,  

b) z   przewoźnikiem uprzednio rozwiązano umowę z   powodów opisanych w   ust. 2.  

2. Umowa na korzystanie z   przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w   przypadku stwierdzenia:  

a)niepłacenia należności za korzystanie z   przystanków komunikacyjnych przez 2   kolejne okresy płatnicze,  

b) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób,  

c) stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatok autobusowych innym przewoźnikom,  

3. Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Gminy z   jednomiesięcznym wyprzedzeniem o   planowanych zmianach w   rozkładzie jazdy albo zaprzestaniu działalności przewozowej.  

4. Operatorzy i   przewoźnicy zobowiązani są do zamieszczania rozkładu jazdy na przystankach we własnym zakresie po uzgodnieniu i   zaakceptowaniu przez Gminę formy i   rozmiaru tabliczki przystankowej.  

5. Zabrania się bez zgody Gminy rozmieszczania plakatów i   ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób na terenie przystanków komunikacyjnych.  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 173/XX/12    
Rady Gminy Poczesna    
z dnia 20 września 2012 r.  
 

KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA POCZESNA  

 

L. p.  

Miejscowość  

Nazwa ulicy  

Opis  

1  

Poczesna  

ul. Modrzewiowa  

Wiata przystankowa zlokalizowana przy Gminnym Centrum Kultury Informacji i   Rekreacji w   Poczesnej  

2  

Kolonia Poczesna  

ul. Szkolna  

Wiata przystankowa zlokalizowana przy Szkole Podstawowej w   Poczesnej  

3  

Kolonia Poczesna  

ul. Szkolna  

Wiata przystankowa zlokalizowana naprzeciwko Szkoły Podstawowej w   Poczesnej  

4  

Kolonia Poczesna  

ul. Szkolna  

Wiata przystankowa obok posesji nr 35  

5  

Kolonia Poczesna  

ul. Szkolna  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany obok posesji nr 40  

6  

Kolonia Poczesna  

ul. Katowicka  

Wiata przystankowa zlokalizowana obok posesji nr 29  

7  

Kolonia Borek  

ul. Przemysłowa  

Wiata przystankowa przy pętli, przy budynku wielorodzinnym  

8  

Kolonia Borek  

ul. Przemysłowa  

Wiata przystankowa zlokalizowana przy budynku wielorodzinnym  

9  

Kolonia Borek  

ul. Przemysłowa  

Wiata przystankowa zlokalizowana przy pętli, obok baru ,,Royal”  

10  

Kolonia Borek  

ul. Górnicza  

Wiata przystankowa zlokalizowana obok posesji nr 6  

11  

Kolonia Borek  

ul. Górnicza  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany obok posesji nr 15  

12  

Zawodzie  

ul. Cmentarna  

Wiata przystankowa zlokalizowana obok posesji nr 44  

13  

Zawodzie  

ul. Cmentarna  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany obok posesji nr 45  

14  

Zawodzie  

ul. Cmentarna  

Wiata przystankowa zlokalizowana obok Cmentarza  

15  

Zawodzie  

ul. Cmentarna  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany naprzeciwko Cmentarza  

16  

Zawodzie  

ul. Długa  

Wiata przystankowa zlokalizowana obok posesji nr 23  

17  

Zawodzie  

ul. Długa  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany obok posesji nr 34  

18  

Zawodzie  

ul. Długa  

Wiata przystankowa zlokalizowana obok posesji nr 53  

19  

Zawodzie  

ul. Długa  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany obok posesji nr 64  

20  

Zawodzie  

ul. Długa  

Wiata przystankowa zlokalizowana przy pętli, obok posesji nr 96  

21  

Poczesna  

ul. Handlowa  

Wiata przystankowa zlokalizowana obok posesji nr 8   A  

22  

Poczesna  

ul. Handlowa  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany obok posesji nr 27  

23  

Poczesna  

ul. Strażacka  

Wiata przystankowa zlokalizowana obok Kościoła w   Poczesnej  

24  

Poczesna  

ul. Handlowa  

Wiata przystankowa zlokalizowana naprzeciwko Kościoła w   Poczesnej  

25  

Nowa Wieś  

ul. Częstochowska  

Wiata przystankowa zlokalizowana obok posesji nr 19  

26  

Nowa Wieś  

ul. Częstochowska  

Wiata przystankowa zlokalizowana obok posesji nr 22  

27  

Nowa Wieś  

ul. Częstochowska  

Wiata przystankowa zlokalizowana obok posesji nr 73  

28  

Nowa Wieś  

ul. Częstochowska  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany obok posesji nr 82  

29  

Słowik  

ul. Spacerowa  

Wiata przystankowa zlokalizowana obok posesji nr 25  

30  

Słowik  

ul.Spacerowa  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany obok posesji nr 38  

31  

Słowik  

ul. Spacerowa  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany w   pobliżu przejazdu kolejowego  

32  

Słowik  

ul. Spacerowa  

Przystanek (słupek) zlokalizowany w   pobliżu przejazdu kolejowego  

33  

Słowik  

ul. Równoległa  

Wiata przystankowa zlokalizowana przy Zespole Szkolno – Przedszkolnymw Słowiku  

34  

Słowik  

ul. Równoległa  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w   Słowiku  

35  

Słowik  

ul. Równoległa  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany obok posesji nr 10  

36  

Słowik  

ul. Równoległa  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany obok posesji nr 11  

37  

Korwinów  

ul. Stacyjna  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany  obok przejazdu kolejowego  

38  

Korwinów  

ul. Równoległa  

przystanek zlokalizowany obok przejazdu kolejowego  

39  

Korwinów  

ul. Okólna  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany  za budynkiem wielorodzinnym  

40  

Korwinów  

ul. Okólna  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany w   pobliżu budynku wielorodzinnego  

41  

Słowik  

ul. Źródlana  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany  obok posesji nr 18  

42  

Słowik  

ul. Źródlana  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany obok stawu  

43  

Wrzosowa  

ul. Leśna  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany przy wiadukcie we Wrzosowej  

44  

Wrzosowa  

ul. Katowicka  

Wiata przystankowa zlokalizowana przy granicy gminy trasa DK-1  

45  

Wrzosowa  

ul. Katowicka  

Wiata przystankowa zlokalizowana przy granicy gminy trasa DK-1  

46  

Wrzosowa  

ul. Długa  

Wiata przystankowa zlokalizowana obok posesji nr 14  

47  

Wrzosowa  

ul. Szkolna  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany naprzeciwko Zespołu Szkół we Wrzosowej  

48  

Wrzosowa  

ul. Długa  

Wiata przystankowa zlokalizowana przy Obelisku  

49  

Wrzosowa  

ul. Długa  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany obok posesji nr 76  

50  

Wrzosowa  

ul. Długa  

Wiata przystankowa zlokalizowana naprzeciwko posesji nr 76  

51  

Wrzosowa  

ul. Długa  

Wiata przystankowa zlokalizowana obok skrzyżowania ul. Długiej z   ul. Sabinowską  

52  

Wrzosowa  

ul. Długa  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany obok skrzyżowania ul. Długiej z   ul. Pogodną  

53  

Huta Stara B  

ul. Główna  

Wiata przystankowa zlokalizowana obok Osiedla w   Hucie Starej B  

54  

Huta Stara B  

ul. Główna  

Wiata przystankowa zlokalizowana obok Osiedla w   Hucie Starej B  

55  

Huta Stara B  

ul. Główna  

Wiata przystankowa zlokalizowana obok posesji nr 75  

56  

Huta Stara B  

ul. Główna  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany obok posesji nr 56  

57  

Huta Stara A  

ul. Lipowa  

Wiata przystankowa zlokalizowana obok Kościoła  

58  

Huta Stara A  

ul. Lipowa  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany naprzeciwko Kościoła  

59  

Huta Stara A  

ul. Pszenna  

Wiata przystankowa zlokalizowana obok posesji nr 28  

60  

Huta Stara A  

ul. Pszenna  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany obok posesji nr 7  

61  

Poczesna  

ul. Łąkowa  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany obok posesji nr 21  

62  

Poczesna  

ul. Łąkowa  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany obok posesji nr 24  

63  

Poczesna  

ul. Łąkowa  

Wiata przystankowa zlokalizowana przy pętli  

64  

Poczesna  

ul. Południowa  

Wiata przystankowa zlokalizowana przy pętli, obok sklepu  

65  

Poczesna  

ul. Południowa  

Wiata przystankowa zlokalizowana obok posesji nr 40  

66  

Poczesna  

ul. Południowa  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany obok posesji nr 37  

67  

Poczesna  

ul. Południowa  

Wiata przystankowa zlokalizowana obok posesji nr 14  

68  

Poczesna  

ul. Południowa  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany obok posesji nr 8  

69  

Kolonia Poczesna  

ul. Katowicka  

Wiata przystankowa zlokalizowana w   pobliżu skrzyżowania  

70  

Kolonia Poczesna  

ul. Kwiatowa  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany w   pobliżu skrzyżowania  

71  

Kolonia Poczesna  

ul. Kwiatowa  

Wiata przystankowa zlokalizowana obok posesji nr 1  

72  

Bargły  

ul. Śląska  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany obok posesji nr 2  

73  

Bargły  

ul. Śląska  

Wiata przystankowa zlokalizowana obok posesji nr 5  

74  

Bargły  

ul. Śląska  

Wiata przystankowa zlokalizowana obok posesji nr 65  

75  

Bargły  

ul. Śląska  

Wiata przystankowa zlokalizowana obok Wiejskiego Centrum Kultury i   Rekreacji  

76  

Bargły  

ul. Śląska  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany  obok posesji nr 158  

77  

Bargły  

ul. Śląska  

Wiata przystankowa zlokalizowana przy skrzyżowaniu z   ul. Wierzbową  

78  

Bargły  

ul. Śląska  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany obok posesji nr 196  

79  

Michałów  

ul. Laurowa  

Wiata przystankowa zlokalizowana obok posesji nr 4  

80  

Michałów  

ul. Laurowa  

Wiata przystankowa zlokalizowana przy Szkole Podstawowej  

81  

Nierada  

ul. Targowa  

Wiata przystankowa zlokalizowana obok posesji nr 5  

82  

Nierada  

ul. Targowa  

Wiata przystankowa zlokalizowana obok Kościoła  

83  

Nierada  

ul. Targowa  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowny obok posesji nr 60  

84  

Nierada  

ul. Targowa  

Wiata przystankowa zlokalizowana obok posesji nr 133  

85  

Nierada  

ul. Targowa  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany obok posesji nr 144  

86  

Nierada  

ul. Targowa  

Wiata przystankowa zlokalizowana obok Targowiska  

87  

Nierada  

ul. Targowa  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany obok posesji nr 204  

88  

Nierada  

ul. Targowa  

Wiata przystankowa zlokalizowana obok wjazdu na ul. Gajową  

89  

Nierada  

ul. Leszczynowa  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany obok posesji nr 3  

90  

Nierada  

ul. Leszczynowa  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany obok posesji nr 10  

91  

Mazury  

ul. Kasprowicza  

Wiata przystankowa - pętla  

92  

Mazury  

ul. Kasprowicza  

Wiata przystankowa zlokalizowana obok posesji nr 7  

93  

Mazury  

ul. Kasprowicza  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany obok posesji nr 8  

94  

Młynek  

ul. Wiosenna  

Wiata przystankowa zlokalizowana obok posesji nr 2  

95  

Młynek  

ul. Wiosenna  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany  obok posesji nr 9  

96  

Sobuczyna  

ul. Konwaliowa  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany obok posesji nr 20  

97  

Sobuczyna  

ul. Konwaliowa  

Wiata przystankowa zlokalizowana obok posesji nr 23  

98  

Sobuczyna  

ul. Konwaliowa  

Wiata przystankowa - pętla  

99  

Sobuczyna  

ul. Szafirowa  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany obok posesji nr 4  

100  

Sobuczyna  

ul. Szafirowa  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany obok posesji nr 5  

101  

Brzeziny Nowe  

ul. Biała  

Wiata przystankowa zlokalizowana obok posesji nr 36  

102  

Brzeziny Nowe  

ul. Biała  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany obok Świetlicy  

103  

Brzeziny Nowe  

ul. Biała  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany obok posesji nr 49  

104  

Brzeziny Nowe  

ul. Biała  

Wiata przystankowa zlokalizowana obok posesji nr 56  

105  

Brzeziny Kolonia  

ul. Staszica  

Wiata przystankowa zlokalizowana obok posesji nr 68  

106  

Brzeziny Kolonia  

ul. Gminna  

Przystanek ( słupek )  

107  

Wrzosowa  

ul. Ogrodowa  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany obok posesji nr 31 a  

108  

Wrzosowa  

ul. Fabryczna  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany obok posesji nr 5  

109  

Korwinów  

ul. Okólna  

Przystanek ( słupek ) zlokalizowany  obok posesji nr 3  

110  

Korwinów  

ul. Okólna  

Przystanek (słupek) zlokalizowany obok posesji nr 8  

111  

Wrzosowa  

ul. Katowicka  

Wiata przystankowa zlokalizowana obok kładki  

112  

Nowa Wieś  

ul. Krakowska  

Wiata przystankowa zlokalizowana obok sklepu Auchan  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »