| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/290/2012 Rady Miejskiej SKoczowa

z dnia 18 października 2012r.

w sprawie statutu Miejskiego Centrum Kultury „INTEGRATOR” w Skoczowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 406)

Rada Miejska Skoczowa
uchwala:

§ 1. Statut Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Skoczowa nr V/49/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury i nadania Statutu Miejskiemu Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa


Tadeusz Koniarczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/290/2012
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 18 października 2012 r.

Statut Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Miejskie Centrum Kultury „Integrator” zwane dalej „MCK” zostało utworzone na mocy Uchwały nr XIV/192/95 Rady Miasta Skoczowa z dnia 19 grudnia 1995 r. i działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 406),

2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),

3. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz.1223 z późn. zm.),

4. Niniejszego Statutu.

§ 2. Organizatorem MCK jest Gmina Skoczów.

§ 3. 1. MCK jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do księgi rejestrowej organizatora.

2. MCK nie jest instytucją artystyczną w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 4. 1. Siedziba MCK mieści się w Skoczowie przy ul. Mickiewicza 9.

2. W skład MCK wchodzi:

a) MCK ARTadres – Biuro Promocji i Informacji, Galeryjka Miejska, ul. Rynek 18,

b) MCK Teatr Elektryczny, ul. Mickiewicza 3,

c) MCK Sala Widowiskowa „Pod Pegazem”, ul. Targowa 26,

d) MCK Warsztat Muzyczny, ul. Słoneczna 16.

3. Terenem działania MCK jest Gmina Skoczów.

Rozdział 2.
Cele i zadania

§ 5. MCK jest instytucją kultury prowadzącą podstawową działalność w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury a w szczególności prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania regionalnej, narodowej i światowej kultury wśród mieszkańców Gminy Skoczów.

§ 6. Do podstawowych zadań MCK należy:

1. Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych,

2. Wychowanie przez sztukę – edukacja kulturalna,

3. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,

4. Tworzenie warunków dla funkcjonowania amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką,

5. Tworzenie warunków dla rozwoju ruchu regionalnego,

6. Wspieranie profesjonalnej i amatorskiej działalności artystycznej,

7. Upowszechnianie wiedzy o sztuce,

8. Organizowanie działalności środowiskowej w zespołach, kołach i klubach zainteresowań,

9. Prowadzenie galerii artystycznej,

10. Prowadzenie kina i upowszechnianie kultury filmowej,

11. Działalność informacyjną, szkoleniową i wydawniczą,

12. Współpraca ze stowarzyszeniami społecznymi, osobami fizycznymi, osobami prawnymioraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej w dziedzinie kultury i edukacji,

13. Współpraca z innymi placówkami kulturalno - oświatowymi i zespołami artystycznymi nie tylko z Gminy Skoczów, ale również działającymi w kraju i zagranicą,

14. Prowadzenie całokształtu spraw w zakresie:

a) promocji gminy w kraju i zagranicą ,

b) polityki informacyjnej gminy.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja

§ 7. 1. MCK zarządza i reprezentuje je na zewnątrz Dyrektor.

2. Dyrektora MCK powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Skoczowa, w trybie przewidzianym przez ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Dyrektor MCK zarządza całokształtem działalności MCK i ponosi za nią odpowiedzialność.

§ 8. 1. Organem doradczym działającym na terenie MCK jest Rada Programowa, zwana dalej Radą.

2. Rada składa się z 3 członków, powoływanych i odwoływanych przez Burmistrza Miasta Skoczowa, spośród osób wyróżniających się wiedzą z zakresu tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury, a także osób zajmujących się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej.

3. Członkowie Rady powołują i odwołują spośród swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.

4. Rada opiniuje roczne programy działalności MCK, a także wyraża opinie o ważniejszych przedsięwzięciach podejmowanych przez MCK.

5. Za udział w pracach Rady nie przysługują diety ani zwrot kosztów.

§ 9. Organizację wewnętrzną MCK określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 10. Dyrektor zatrudnia pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi.

§ 11. 1. Dyrektor i pracownicy MCK powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w przepisach dotyczących wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w instytucjach kultury.

2. Wynagrodzenie pracowników określa regulamin wynagradzania zatwierdzony przez Dyrektora.

3. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Burmistrz Miasta Skoczowa.

Rozdział 4.
Majątek i finanse

§ 12. 1. Za gospodarkę finansową MCK odpowiada Dyrektor.

2. Organizator nie odpowiada za zobowiązania MCK.

§ 13. 1. MCK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Podstawą gospodarki finansowej MCK jest roczny plan finansowy sporządzony przez dyrektora, z zachowaniem dotacji organizatora, sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów.

§ 14. 1. Przychodami MCK są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe ze środków publicznych otrzymanych od Organizatora, dotacje celowe na zadania objęte mecenatem państwa, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

2. Wysokość rocznej dotacji dla MCK ustala Organizator.

3. Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Organizator.

§ 15. 1. MCK może prowadzić działalność gospodarczą celem pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, a w szczególności w zakresie:

a) realizacji imprez zleconych,

b) prowadzenia wypożyczalni sprzętu technicznego, kostiumów, rekwizytów, artykułów użytku kulturalnego,

c) sprzedaży artykułów użytku kulturalnego, wydawnictw MCK, dzieł twórców,

d) organizowania imprez,

e) organizowania kursów i szkoleń,

f) prowadzenia działalności wydawniczej,

g) organizowania i prowadzenia działalności wystawienniczej,

h) prowadzenia działalności kinowej,

2. Z przychodów uzyskiwanych z działalności opisanej w pkt. 1 MCK pokrywa koszty  działalności  bieżącej oraz inne zobowiązania.

§ 16. Dyrektor corocznie, w terminie do 3 miesięcy, po dniu bilansowym przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Skoczowa.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 17. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »