| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/312/2012 Rady Miasta Wisły

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art.6 ust.14, ust. 15, art 9 ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn.zm.), art. 6a ust.12, ust. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 136 poz. 969 z późn. zm.) i art. 6 ust. 10, ust 11 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.), mając na uwadze art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.)


Rada Miasta Wisły
uchwala co następuje:

§ 1.

1. Wprowadzić możliwość składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Wprowadzić możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 kwietnia 2007r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U z 2007r. Nr 79, poz.533 z późn. zm.).

§ 2.

1. Format elektroniczny deklaracji i informacji określony jest w formacie danych XML.

2. Układ informacji i powiązań między nimi:

1) w informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach od osób fizycznych INRL - określa załącznik nr 1 do uchwały,

2) w deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości DN-1 - określa załącznik nr 2 do uchwały,

3) w deklaracji w sprawie podatku leśnego DL-1 - określa załącznik nr 3 do uchwały,

4) w deklaracji w sprawie podatku rolnego DR-1 - określa załącznik nr 4 do uchwały.

3. Format elektroniczny formularzy wskazanych w ust. 2 jest zgodny z zakresem danych zawartych w załącznikach do uchwały Rady Miasta Wisła nr XXI/311/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach od osób fizycznych i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

§ 3.

Deklaracje i informacje podatkowe, o których mowa w § 2, mogą być przesyłane przez podatników w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP (www.sekap.pl).

§ 4.

Przesłanie deklaracji i informacji określonych w § 2 wymaga wypełnienia formularza w zakresie właściwego rodzaju podatku umieszczonego w miejscu wskazanym w § 3. Wygenerowany na podstawie formularza dokument elektroniczny powinien być opatrzony podpisem elektronicznym i przesłany w sposób określony w § 3.

§ 5.

Deklaracje i informacje podatkowe określone w § 1, przesyłane w formie elektronicznej, muszą być opatrzone:

1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r., Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub

2) podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP lub

3) podpisem elektronicznym złożonym z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP (www.epuap.gov.pl).

§ 6.

Deklaracje i informacje podatkowe przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Urzędu Miejskiego w Wiśle deklaracji i informacji na podatek przesyłanych w formie elektronicznej, zostanie potwierdzony przez wygenerowane w sposób automatyczny urzędowe poświadczenie odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną.

§ 7.

Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji i informacji podatkowych określonych w § 2 musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 8.

Deklaracje i informacje podatkowe określone w § 2 mogą być składane w formie elektronicznej bez względu na wysokość zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

§ 9.

Deklaracje i informacje są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450, z późn. zm.).

§ 10.

Traci moc uchwałanr XVII/243/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 11.

Powierzyć wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisły.

§ 12.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, ale nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Wisły


Janusz Podżorski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/312/2012
Rady Miasta Wisły
z dnia 25 października 2012 r.

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach od osób fizycznych INRL

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/1035/" targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/1035/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"/> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach od osób fizycznych </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/> <xsd:complexType name="DokumentTyp"> <xsd:sequence> <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/> <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/> <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/> <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false"> <xsd:complexContent mixed="false"> <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp"> <xsd:sequence> <xsd:element name="ZalacznikNr" type="xsd:string" fixed="Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Wisły Nr Nr XXI/312/2012 z dnia 25 października 2012 r."> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Źródło </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Informacja"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Informacja w sprawie podatku od </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Nieruchomosc" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> nieruchomości </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Rolny" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> rolnego </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Lesny" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> leśnego </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="NipPesel" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Identyfikator podatnika: PESEL&#185;/NIP&#178; </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element ref="os:PESEL"></xsd:element> <xsd:element ref="os:NIP"></xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="RokDeklaracji" type="xsd:gYear"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rok</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613 ze zm.), ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. , Nr 136, poz.969 ze zm.), ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.)" name="PodstawaPrawna" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Podstawa prawna </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących: 1) właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów, lasów, 2) użytkownikami wieczystymi gruntów, lasów, 3) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, gruntów lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, 4) posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych." name="Skladajacy" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Składający </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśniecie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku." name="TerminSkladania" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Termin składania </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  <xsd:element name="MiejsceSkladania" fixed="Burmistrz Miasta Wisły Plac B. Hoffa 3, 43-460 Wisła" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Miejsce składania informacji </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  <xsd:element name="DanePodatnika"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane składającego informację </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="RodzajWlasnosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="właściciel"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współwłaściciel"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="posiadacz samoistny"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współposiadacz samoistny"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="użytkownik wieczysty"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współużytkownik wieczysty"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współposiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)"> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element>    <xsd:element ref="os:Nazwisko" minOccurs="1" maxOccurs="3"> </xsd:element> <xsd:element name="PierwszeImie" type="os:ImieTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Pierwsze imię </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0"> </xsd:element> <xsd:element ref="os:ImieOjca"> </xsd:element> <xsd:element ref="os:ImieMatki"> </xsd:element> <xsd:element ref="os:DataUrodzenia"> </xsd:element>  <xsd:element ref="os:PESEL" maxOccurs="1" minOccurs="0"> </xsd:element> <xsd:element ref="ins:REGON" maxOccurs="1" minOccurs="0"> </xsd:element> <xsd:element name="AdresZamieszkania"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Adres zamieszkania </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="adr:Adres"> </xsd:element> <xsd:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="MiejscePolozeniaDzialki" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y, identyfikator/y działek, budynków, lokali </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="MiejscePolozenia" type="str:Tekst2000Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce (adres) położenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NumerDzialki" type="str:Tekst65Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator działki</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KsiegaWieczysta" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NumerKsiegi" type="str:Tekst200Typ" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów Sądu Rejonowego w Cieszynie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Okoliczności powodujące konieczność złożenia informacji (zaznaczyć właściwe pole) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="IformacjaSkladana" type="xsd:boolean" fixed="true"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Informacja składana po raz pierwszy </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KorektaPoprzedniej" type="xsd:boolean" fixed="true"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Korekta uprzednio złożonej informacji </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="DanePrzedmiotowOpodatkowania" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania (z wyjątkiem zwolnionych) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PowierzchniaGruntow" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Powierzchnia gruntów </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="ProwadzenieDzialalnosciGospodarczej" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Podstawa opodatkowania (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PodJeziorami" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Podstawa opodatkowania (ha) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="Pozostale" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PowierzchniaBudynkow" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Mieszkalnych" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> mieszkalnych </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="MieszkalnychZajetych" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="ZwiazanychzProwadzeniemDzialalnosci" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania"> </xsd:element> <xsd:element name="RodzajDzialalnosci" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Rodzaj działalności gospodarczej </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="MaterialSiewny" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania"> </xsd:element> <xsd:element name="RodzajDzialalnosci" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Rodzaj działalności gospodarczej </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="UdzielanieSwiadczen" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> związanych z udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Garazy" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> garaży znajdujących się w budynkach mieszkalnych </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="GarazyPozostalych" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> garaży znajdujących się w budynkach pozostałych, w tym w budynkach gospodarczych </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="GarazyWolnostojacych" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>garaży wolnostojących trwale związanych z gruntem</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="DzialalnoscStatutowa" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania"> </xsd:element> <xsd:element name="RodzajDzialalnosci" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Rodzaj działalności gospodarczej </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>    <xsd:element name="ZwiazanychzGruntem" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> budynków gospodarczych, trwale związanych z gruntem</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="Pozostale" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>pozostałych</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Budowle" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budowle </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="BudowleWartosc" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budowle (wartość o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Podstawa opodatkowania (zł) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="InformacjaoZwolnieniach" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Informacja o przedmiotach zwolnionych (podać powierzchnie, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> powierzchnia bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PrzepisPrawa" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="DaneDotyczaceLasow" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania lasów i gruntów leśnych </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Wyszczegolnienie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Wyszczególnienie </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LasyOgolem" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Lasy i grunty leśne – ogółem </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Powierzchnia w hektarach fizycznych </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  <xsd:element name="DoCzterdziestu" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> do lat 40 o powierzchni </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Powierzchnia w hektarach fizycznych </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WiekLasu"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Wiek lasu </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="(([0-3]?[0-9][4][0]),[0-9])([0-3]?[0-9][4][0])"> </xsd:pattern> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="NumerDzialki" type="str:Tekst65Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Numer działki </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="PowyzejCzterdziestu" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> powyżej lat 40 o powierzchni </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Powierzchnia w hektarach fizycznych </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="DaneUzytkow" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania (włącznie ze zwolnionymi) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Klasy" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="GruntyOrne" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty orne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence>  <xsd:element name="KlasaIIIa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIa </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIIIb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIb </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  <xsd:element name="KlasaIVa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVa </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIVb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVb </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaV" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa V </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VI </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVIz" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VIz </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="Sady" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Sady </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence>  <xsd:element name="KlasaIIIa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIa </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIIIb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIb </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  <xsd:element name="KlasaIVa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVa </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIVb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVb </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaV" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa V </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VI </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVIz" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VIz </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="UzytkiZielone" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Użytki zielone </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence>  <xsd:element name="KlasaIII" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa III </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIV" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IV </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaV" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa V </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VI </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVIz" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VIz </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="GruntyOrneZabudowaneOrne" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty rolne zabudowane </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence>  <xsd:element name="KlasaIIIa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIa </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIIIb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIb </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIVa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVa </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIVb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVb </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaV" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa V </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VI </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVIz" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VIz </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="GruntyPodStawami" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty pod stawami </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="GruntyStawyZarybionePstrag" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="KlasaComplexType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> zarybione- łososiem, trocią, głowacicą, palią, pstrągiem </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="GruntyStawyZarybioneInne" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="KlasaComplexType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> zarybione - inne gatunki ryb </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="GruntyStawyNiezarybione" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="KlasaComplexType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> niezarybionymi </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="Rowy" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="KlasaComplexType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Rowy </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  <xsd:element name="Zadrzewione" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone na UR </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence>  <xsd:element name="KlasaIIIa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIa </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIII" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa III </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIIIb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIb </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIVa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVa </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIV" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IV </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  <xsd:element name="KlasaV" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa V </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VI </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVIz" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VIz </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="Nieuzytki" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="KlasaComplexType" > <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nieużytki </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  <xsd:element name="LacznaPowierzchniaUzytkow" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="KlasaComplexType" > <xsd:annotation> <xsd:documentation> Razem </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="InformacjaoZwolnionych" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Informacja o przedmiotach zwolnionych (podać rodzaj, klasę i powierzchnie gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="RodzajGruntow" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> rodzaj gruntów zwolnionych </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaGruntow" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> klasa gruntów zwolnionych </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Powierzchnia" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> powierzchnia gruntów zwolnionych </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PrzepisPrawa" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="Oswiadczenie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Oświadczenie podatnika / osoby reprezentującej podatnika </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element fixed="podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą (art. 233 par. 1 Kodeksu Karnego)." name="Oswiadczam" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Oświadczam, że </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element ref="os:Imie"> </xsd:element> <xsd:element ref="os:Nazwisko" minOccurs="1" maxOccurs="3"> </xsd:element> <xsd:element name="DataWypelnienia" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Data wypełnienia </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="AdnotacjeOrganuPodatkowego"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Adnotacje organu podatkowego </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Uwagi" type="str:Tekst2000Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Uwagi organu podatkowego </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WnoszacyUwagi" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Identyfikator przyjmującego formularz </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Data" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Data </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="FormaOdbioru"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Forma odbioru dokumentów </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="Poprzez pocztę tradycyjną"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="Osobiście w siedzibie urzędu"> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element>   </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powierzchnia (ha)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  <xsd:element name="PowierzchniaGruntu" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OgolemPowierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ogółem (ha)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  <xsd:element name="Wtym"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>w tym kondygnacji o wysokości</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KondygnacjaNiska"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - od 1,40 do 2,20 m </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Podstawa opodatkowania (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KondygnacjaWysoka"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - powyżej 2,20 m </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Podstawa opodatkowania (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:complexType name="KlasaComplexType"> <xsd:sequence> <xsd:element name="PowierzchniaGruntu" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:schema>


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/312/2012
Rady Miasta Wisły
z dnia 25 października 2012 r.

Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości DN-1

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/1034/" targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/1034/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd" /> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp" /> <xsd:complexType name="DokumentTyp"> <xsd:sequence> <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" /> <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" /> <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp" /> <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false"> <xsd:complexContent mixed="false"> <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp"> <xsd:sequence> <xsd:element fixed="Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Wisły Nr Nr XXI/312/2012 z dnia 25 października 2012 r." name="Zrodlo" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Źródło </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NipPesel" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Identyfikator podatnika: NIP&#185;/PESEL&#178; </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element ref="os:NIP"></xsd:element> <xsd:element ref="os:PESEL"></xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="RokDeklaracji" type="xsd:gYear"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Rok, za który składana jest deklaracja </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. , Nr 95, poz. 613 ze zmianami)." name="PodstawaPrawna" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Podstawa prawna </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="Formularz przeznaczony dla właścicieli lub posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkowników wieczystych gruntów, posiadaczy (stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego) nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części – będącymi: 1) osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami niemającymi osobowości prawnej lub jednostkami organizacyjnymi Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych; 2) osobami fizycznymi będącymi współwłaścicielami lub współposiadaczami z podmiotami wskazanymi w pkt. 1." name="Skladajacy" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Składający </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="Do 31 stycznia, organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku." name="Termin" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Termin składania </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="Wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia, na rachunek budżetu Miasta Wisły." name="MiejsceSkladania" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Terminy płatności </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="MiejsceSkladaniaDeklaracji"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Miejsce składania deklaracji </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element fixed="Burmistrz Miasta Wisły, Plac B. Hoffa 3, 43-460 Wisła" name="Do" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nazwa i adres siedziby organu podatkowego </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence>  </xsd:complexType> </xsd:element> <!-- ${insert} --> <xsd:element name="DanePodatnika"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane składającego deklarację </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="RodzajWlasnosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value=""> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="właściciel"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współwłaściciel"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="posiadacz samoistny"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współposiadacz samoistny"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="użytkownik wieczysty"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współużytkownik wieczysty"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="posiadacz"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współposiadacz"> </xsd:enumeration>  </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="RodzajSkladajacego"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Rodzaj składającego deklarację </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="OsobaFizyczna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Osoba fizyczna </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaFizycznaDane"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="MiejscePolozeniaDzialki" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y, identyfikator/y działek, budynków, lokali </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="MiejscePolozenia" type="str:Tekst2000Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce (adres) położenia przedmiotów opodatkowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NumerDzialki" type="str:Tekst65Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer, identyfikator działek, budynków, lokali</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="KsiegaWieczysta" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NumerKsiegi" type="str:Tekst200Typ" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów Sądu Rejonowego w Cieszynie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="1"> </xsd:element> <xsd:element name="PierwszeImie" type="os:ImieTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Pierwsze imię </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0"> </xsd:element> <xsd:element name="DataUrodzenia" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Data urodzenia </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element ref="os:ImieOjca"> </xsd:element> <xsd:element ref="os:ImieMatki"> </xsd:element>  <xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> PESEL </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresZamieszkania" type="adr:AdresTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Adres zmieszkania </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType>  </xsd:element>  <xsd:element name="OsobaPrawna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Osoba prawna </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="JednostkaOrganizacyjna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Jednostka organizacyjna </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="Spolka"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Spółka, nie mająca osobowości prawnej </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe pole) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Okolicznosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Okoliczności </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element fixed="true" name="PierwszyRaz" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> deklaracja na dany rok </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KorektaDeklaracji" type="xsd:boolean" fixed="true"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> korekta deklaracji rocznej </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WygasniecieObowiazku" type="xsd:boolean" fixed="true"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> wygaśnięcie obowiązku podatkowego </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PowstanieObowiazku" type="xsd:boolean" fixed="true"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ZmianaMiejscaZamieszkania" type="xsd:boolean" fixed="true"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="DanePrzedmiotowOpodatkowania" type="DanePrzedmiotowOpodatkowaniaType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania (z wyjątkiem zwolnionych) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  <xsd:element name="LacznaKwotaPodatku" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Łączna kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Kwota" type="xsd:nonNegativeInteger"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="InformacjaZwolnione" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Informacja o przedmiotach zwolnionych (podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PowierzchniaLasu" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Powierzchnia bądź wartość budowli </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TytulZwolnienia" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="Oswiadczenie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Oświadczenie składającego / osoby reprezentującej składającego </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element fixed="podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą." name="Oswiadczam" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Oświadczam, że </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element ref="os:Imie"> </xsd:element> <xsd:element ref="os:Nazwisko" minOccurs="1" maxOccurs="3"> </xsd:element> <xsd:element name="DataWypelnienia" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Data wypełnienia </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="AdnotacjeOrganuPodatkowego"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Adnotacje organu podatkowego </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Uwagi" type="str:Tekst2000Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Uwagi organu podatkowego </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Data" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Data </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WnoszacyUwagi" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Osoba wnosząca uwagi </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="FormaOdbioru"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Forma odbioru dokumentów </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="Poprzez pocztę tradycyjną"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="Osobiście w siedzibie urzędu"> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType>  <xsd:complexType name="DanePrzedmiotowOpodatkowaniaType"> <xsd:sequence> <xsd:element name="PowierzchniaGruntow" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Powierzchnia gruntów </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="ProwadzenieDzialalnosciGospodarczej" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Okres" maxOccurs="12" minOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Okres </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Od" type="xsd:date" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> od</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Do" type="xsd:date" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> do</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Podstawa opodatkowania (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku (zł) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PodJeziorami" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Okres" maxOccurs="12" minOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Okres </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Od" type="xsd:date" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> od </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Do" type="xsd:date" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> do</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Podstawa opodatkowania (ha) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku (zł) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="Pozostale" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> pozostałych, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Okres" maxOccurs="12" minOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Okres </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Od" type="xsd:date" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> od </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Do" type="xsd:date" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> do </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Podstawa opodatkowania (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku (zł ) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PowierzchniaBudynkow" type="PowierzchniaBudynkowType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Budowle" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Budowle" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Budowle (wartość o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Okres" maxOccurs="12" minOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Okres </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Od" type="xsd:date" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> od</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Do" type="xsd:date" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> do</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Podstawa opodatkowania (zł) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku  </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku (zł) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType>  <xsd:complexType name="PowierzchniaBudynkowType"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Mieszkalnych" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>mieszkalnych - ogółem </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Okres" maxOccurs="12" minOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Okres </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Od" type="xsd:date" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> od</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Do" type="xsd:date" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> do</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Podstawa opodatkowania (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku (zł) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="ZwiazanychZprowadzeniemDzialalnosci" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Okres" maxOccurs="12" minOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Okres </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Od" type="xsd:date" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> od </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Do" type="xsd:date" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> do</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Podstawa opodatkowania (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku (zł) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="UdzielanieSwiadczen" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Okres" maxOccurs="12" minOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Okres </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Od" type="xsd:date" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> od </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Do" type="xsd:date" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> do </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Podstawa opodatkowania (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku (zł) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Pozostale" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Okres" maxOccurs="12" minOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Okres </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Od" type="xsd:date" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> od </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Do" type="xsd:date" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> do</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Podstawa opodatkowania (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku  </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku (zł) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType>  <xsd:complexType name="OsobaPrawnaType"> <xsd:sequence> <xsd:element name="MiejscePolozeniaDzialki" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y, identyfikator/y działek, budynków, lokali </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="MiejscePolozenia" type="str:Tekst2000Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce (adres) położenia przedmiotów opodatkowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NumerDzialki" type="str:Tekst65Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer, identyfikator działek, budynków, lokali</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="KsiegaWieczysta" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NumerKsiegi" type="str:Tekst200Typ" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów Sądu Rejonowego w Cieszynie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NazwaSkrocona" type="str:Tekst65Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nazwa skrócona </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Identyfikator REGON </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Krs" type="ins:KRSTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Numer KRS </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Adres siedziby </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <xsd:element name="Wtym"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>w tym</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KondygnacjaNiska"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku (zł gr)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="KondygnacjaWysoka"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (m²) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku (zł gr)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:schema>


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/312/2012
Rady Miasta Wisły
z dnia 25 października 2012 r.

Deklaracja w sprawie podatku leśnego DL-1

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/1033/" targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/1033/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd" /> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Deklaracja na podatek leśny DL-1 </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp" /> <xsd:complexType name="DokumentTyp"> <xsd:sequence> <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" /> <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" /> <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp" /> <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false"> <xsd:complexContent mixed="false"> <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp"> <xsd:sequence> <xsd:element fixed="Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Wisły Nr Nr XXI/312/2012 z dnia 25 października 2012 r." name="Zrodlo" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Źródło</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NipPesel" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Identyfikator podatnika: NIP&#185;/PESEL&#178; </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element ref="os:NIP"></xsd:element> <xsd:element ref="os:PESEL"></xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="RokDeklaracji" type="xsd:gYear"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Rok, za który składana jest deklaracja </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002r., Nr 200, poz. 1682, ze zm.)." name="PodstawaPrawna" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Podstawa prawna </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="Formularz przeznaczony dla właścicieli, posiadaczy samoistnych lub użytkowników wieczystych lasów oraz dla posiadaczy lasów (stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego) – będącymi: 1) osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami niemającymi osobowości prawnej lub jednostkami organizacyjnymi Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa czy też Lasów Państwowych; 2) osobami fizycznymi będącymi współwłaścicielami lub współposiadaczami z podmiotami wskazanymi w pkt. 1." name="Skladajacy" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Składający </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego oraz w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku." name="Termin" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Termin składania </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="Wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji na podatek leśny na rachunek budżetu Miasta Wisły, za poszczególne miesiące, do 15 każdego miesiąca." name="MiejsceSkladania" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Terminy płatności </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="MiejsceSkladaniaDeklaracji"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Miejsce składania deklaracji </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element fixed="Burmistrz Miasta Wisły, Plac B. Hoffa 3, 43-460 Wisła" name="Do" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Miejsce składania deklaracji </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence>  </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="DanePodatnika"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane składającego deklarację </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="RodzajWlasnosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value=""> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="właściciel"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współwłaściciel"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="posiadacz samoistny"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współposiadacz samoistny"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="użytkownik wieczysty"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współużytkownik wieczysty"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="posiadacz"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współposiadacz"> </xsd:enumeration>  </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="RodzajSkladajacego"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Rodzaj składającego deklarację </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="OsobaFizyczna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Osoba fizyczna </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaFizycznaDane"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="MiejscePolozeniaDzialki" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz numer/y działek </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="MiejscePolozenia" type="str:Tekst2000Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce (adres) położenia </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NumerDzialki" type="str:Tekst65Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer działki </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="KsiegaWieczysta" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NumerKsiegi" type="str:Tekst200Typ" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów Sądu Rejonowego w Cieszynie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="1"> </xsd:element> <xsd:element name="PierwszeImie" type="os:ImieTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Pierwsze imię </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0"> </xsd:element> <xsd:element name="DataUrodzenia" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Data urodzenia </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element ref="os:ImieOjca"> </xsd:element> <xsd:element ref="os:ImieMatki"> </xsd:element>  <xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> PESEL </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresZamieszkania" type="adr:AdresTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Adres zmieszkania </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType>  </xsd:element>  <xsd:element name="OsobaPrawna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Osoba prawna </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="JednostkaOrganizacyjna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Jednostka organizacyjna </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="Spolka"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Spółka, nie mająca osobowości prawnej </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe pole) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Okolicznosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Okoliczności </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element fixed="true" name="NaDanyRok" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> deklaracja na dany rok </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KorektaDeklaracji" type="xsd:boolean" fixed="true"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> korekta deklaracji rocznej </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="true" name="Wygasniecie" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>wygaśnięcie obowiązku podatkowego </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="true" name="Powstanie" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="true" name="Zmiana" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <!-- ${insert} --> <xsd:element name="DaneDotyczaceLasow" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="RodzajGruntoeLesnych"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Z wyjątkiem zwolnionych </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LasyOchronne" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Lasy ochronne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Powierzchnia w hektarach fizycznych </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Rezerwaty" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Powierzchnia w hektarach fizycznych </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Pozostale" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Lasy pozostałe (nie wymienione powyżej) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Powierzchnia w hektarach fizycznych </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Stawka podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Razem" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Razem </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Powierzchnia w hektarach fizycznych </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:nonNegativeInteger"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="InformacjaZwolnione" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Informacja o przedmiotach zwolnionych (podać powierzchnie zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PowierzchniaLasu" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Powierzchnia zwolnionego lasu </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TytulZwolnienia" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="Oswiadczenie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Oświadczenie składającego / osoby reprezentującej składającego </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element fixed="podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą." name="Oswiadczam" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Oświadczam, że </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element ref="os:Imie"> </xsd:element> <xsd:element ref="os:Nazwisko" minOccurs="1" maxOccurs="3"> </xsd:element> <xsd:element name="DataWypelnienia" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Data wypełnienia </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="AdnotacjeOrganuPodatkowego"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Adnotacje organu podatkowego </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Uwagi" type="str:Tekst2000Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Uwagi organu podatkowego </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Data" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Data </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WnoszacyUwagi" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Osoba wnosząca uwagi </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="FormaOdbioru"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Forma odbioru dokumentów </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="Poprzez pocztę tradycyjną"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="Osobiście w siedzibie urzędu"> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Powierzchnia w ha (z dokładnością do czterech miejsc po przecinku) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  <xsd:complexType name="OsobaPrawnaType"> <xsd:sequence> <xsd:element name="MiejscePolozeniaDzialki" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz numer/y działek </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="MiejscePolozenia" type="str:Tekst2000Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce (adres) położenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NumerDzialki" type="str:Tekst65Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer działki</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="KsiegaWieczysta" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NumerKsiegi" type="str:Tekst200Typ" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów Sądu Rejonowego w Cieszynie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NazwaSkrocona" type="str:Tekst65Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nazwa skrócona </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Identyfikator REGON </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Adres siedziby </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:schema>


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/312/2012
Rady Miasta Wisły
z dnia 25 października 2012 r.

Deklaracja w sprawie podatku rolnego DR-1

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/1036/" targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/1036/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" /> <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd" /> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Deklaracja na podatek rolny DR-1 </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp" /> <xsd:complexType name="DokumentTyp"> <xsd:sequence> <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" /> <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" /> <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp" /> <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false"> <xsd:complexContent mixed="false"> <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp"> <xsd:sequence> <xsd:element fixed="Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Wisły Nr XXI/312/2012 z dnia 25 października 2012r." name="Zrodlo" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Źródło</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NipPesel" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Identyfikator podatnika: NIP&#185;/PESEL&#178; </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element ref="os:NIP"></xsd:element> <xsd:element ref="os:PESEL"></xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="RokDeklaracji" type="xsd:gYear"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Rok, za który składana jest deklaracja </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 136 z późniejszymi zmianami)" name="PodstawaPrawna" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Podstawa prawna </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="Formularz przeznaczony dla właścicieli, posiadaczy samoistnych lub użytkowników wieczystych gruntów oraz dla posiadaczy gruntów (stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,  bądź jeżeli posiadanie wynika z umowy dzierżawy zawartej zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych) – będącymi: 1) osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami niemającymi osobowości prawnej lub jednostkami organizacyjnymi Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa czy też Lasów Państwowych; 2) osobami fizycznymi będącymi współwłaścicielami lub współposiadaczami z podmiotami wskazanymi w pkt. 1." name="Skladajacy" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Składający </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="Do 15 stycznia każdego roku podatkowego oraz w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśniecie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku." name="Termin" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Termin składania </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element fixed="Wpłacać obliczony w deklaracji podatek rolny – bez wezwania – w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek budżetu Miasta Wisły." name="MiejsceSkladania" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Terminy płatności: </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="MiejsceSkladaniaDeklaracji"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Miejsce składania deklaracji </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element fixed="Burmistrz Miasta Wisły, Plac B. Hoffa 3, 43-460 Wisła" name="Do" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nazwa i adres siedziby organu podatkowego </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence>  </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="DanePodatnika"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane składającego deklarację </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="RodzajWlasnosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value=""> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="właściciel"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współwłaściciel"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="posiadacz samoistny"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współposiadacz samoistny"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="użytkownik wieczysty"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współużytkownik wieczysty"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="posiadacz"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="współposiadacz"> </xsd:enumeration>  </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="RodzajSkladajacego"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Rodzaj składającego deklarację </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="OsobaFizyczna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Osoba fizyczna </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaFizycznaDane"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="MiejscePolozeniaDzialki" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y, identyfikator/y działek </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="MiejscePolozenia" type="str:Tekst2000Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce (adres) położenia </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NumerDzialki" type="str:Tekst65Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer, identyfikator działki</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="KsiegaWieczysta" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NumerKsiegi" type="str:Tekst200Typ" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów Sądu Rejonowego w Cieszynie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="1"> </xsd:element> <xsd:element name="PierwszeImie" type="os:ImieTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Pierwsze imię </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0"> </xsd:element> <xsd:element name="DataUrodzenia" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Data urodzenia </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element ref="os:ImieOjca"> </xsd:element> <xsd:element ref="os:ImieMatki"> </xsd:element>  <xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> PESEL </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresZamieszkania" type="adr:AdresTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Adres zmieszkania </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType>  </xsd:element>  <xsd:element name="OsobaPrawna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Osoba prawna </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="JednostkaOrganizacyjna"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Jednostka organizacyjna </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="Spolka"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Spółka, nie mająca osobowości prawnej </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> - dane identyfikacyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <!-- ${insert} --> <xsd:element name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe pole) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Okolicznosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Okoliczności </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element fixed="true" name="PierwszyRaz" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> deklaracja na dany rok </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KorektaDeklaracji" type="xsd:boolean" fixed="true"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> korekta deklaracji rocznej </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WygasniecieObowiazku" type="xsd:boolean" fixed="true"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> wygaśnięcie obowiązku podatkowego </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PowstanieObowiazku" type="xsd:boolean" fixed="true"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ZmianaMiejscaZamieszkania" type="xsd:boolean" fixed="true"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="DaneUzytkow" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Dane dotyczące użytków rolnych stanowiących gospodarstwo rolne - niepodlegających zwolnieniu </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="GruntyOrne" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty orne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KlasaI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa I </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaII" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa II </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIIIa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIa </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIIIb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIb </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  <xsd:element name="KlasaIVa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVa </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIVb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVb </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaV" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa V </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VI </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVIz" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VIz </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="Sady" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Sady </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KlasaI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa I </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaII" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa II </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  <xsd:element name="KlasaIIIa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIa </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIIIb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIb </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  <xsd:element name="KlasaIVa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVa </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIVb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVb </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaV" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa V </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VI </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVIz" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VIz </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="UzytkiZielone" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Użytki zielone </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KlasaI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa I </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaII" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa II </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIII" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa III </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIV" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IV </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaV" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa V </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VI </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVIz" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VIz </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="GruntyOrneZabudowaneOrne" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty rolne zabudowane </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KlasaI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa I </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaII" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa II </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIIIa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIa </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIIIb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIb </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIVa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVa </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIVb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVb </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaV" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa V </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VI </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVIz" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VIz </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="GruntyPodStawami" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty pod stawami </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="GruntyStawyZarybionePstrag" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="KlasaComplexType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> zarybione- łososiem, trocią, głowacicą, palią, pstrągiem </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="GruntyStawyZarybioneInne" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="KlasaComplexType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> zarybione - inne gatunki ryb </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="GruntyStawyNiezarybione" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="KlasaComplexType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> niezarybionymi </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="Rowy" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="KlasaComplexType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Rowy </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  <xsd:element name="Zadrzewione" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone na UR </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KlasaI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa I </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaII" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa II </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIIIa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIa </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIII" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa III </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIIIb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IIIb </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIVa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IVa </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaIV" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa IV </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  <xsd:element name="KlasaV" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa V </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVI" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VI </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaVIz" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa VIz </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="LacznaPowierzchniaUzytkow" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="KlasaComplexType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Razem (bez zwolnień) </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="InformacjaZwolnione" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Informacja o przedmiotach zwolnionych (podać rodzaj, klasę i powierzchnie gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="RodzajGruntu" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Rodzaj gruntu </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KlasaGrunt" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Klasa gruntu </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PowierzchniaGruntu" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Powierzchnia gruntu </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TytulZwolnienia" type="str:Tekst200Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="UlgiOdGruntow" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Ulgi w podatku rolnym od gruntów </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NabycieZagospodarowanie" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Kwota" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota (zł)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Inwestycyjne" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> inwestycyjne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Kwota" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota (zł)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Gorskie" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> górskie </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Kwota" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota (zł)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Inne" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>inne</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Kwota" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota (zł)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Razem" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Razem</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Kwota" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota (zł)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="LacznaKwotaPodatku" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Łączna kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:nonNegativeInteger"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Kwota podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Oswiadczenie"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Oświadczenie składającego / osoby reprezentującej składającego  </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element fixed="podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą." name="Oswiadczam" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Oświadczam, że </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element ref="os:Imie"> </xsd:element> <xsd:element ref="os:Nazwisko" minOccurs="1" maxOccurs="3"> </xsd:element> <xsd:element name="DataWypelnienia" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Data wypełnienia </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="AdnotacjeOrganuPodatkowego" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Adnotacje organu podatkowego </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Uwagi" type="str:Tekst2000Typ" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Uwagi organu podatkowego </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Data" type="xsd:date" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Data </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WnoszacyUwagi" type="str:Tekst200Typ" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Osoba wnosząca uwagi </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="FormaOdbioru"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Forma odbioru dokumentów </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="Poprzez pocztę tradycyjną"> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="Osobiście w siedzibie urzędu"> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> <xsd:complexType name="KlasaComplexType"> <xsd:sequence> <xsd:element name="PowierzchniaGruntu"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Ogolem" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ogółem</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NiePodlegajacePrzeliczeniu" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Niepodlegające przeliczeniu na ha przeliczeniowe</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PodlegajacePrzeliczeniu" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Podlegające przeliczeniu na hektary przeliczeniowe </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="HektaryPrzeliczeniowe" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba hektarów przeliczeniowych </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka z 1 ha (przeliczeniowego lub fizycznego) w zł,gr</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WymiarPodatku" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wymiar podatku rolnego w zł</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powierzchnia w ha z dokładnością do 1m² </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>  <xsd:complexType name="OsobaPrawnaType"> <xsd:sequence> <xsd:element name="MiejscePolozeniaDzialki" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y, identyfikator/y działek </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="MiejscePolozenia" type="str:Tekst2000Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce (adres) położenia przedmiotów opodatkowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NumerDzialki" type="str:Tekst65Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer, identyfikator działek, budynków, lokali</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="KsiegaWieczysta" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NumerKsiegi" type="str:Tekst200Typ" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów Sądu Rejonowego w Cieszynie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>  <xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NazwaSkrocona" type="str:Tekst65Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Nazwa skrócona </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Identyfikator REGON * </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Adres siedziby </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:schema>

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »