| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.463.2012 Wojewody Śląskiego

z dnia 31 października 2012r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr 270/XVI/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 315/XXV/2005 Rady Powiatu Lublinieckiego z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom, zatrudnionym w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze”

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr 270/XVI/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 315/XXV/2005 Rady Powiatu Lublinieckiego z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom, zatrudnionym w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze" w części określonej w § 3 pkt 3 uchwały jako sprzecznej z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), dalej jako "Karta Nauczyciela".

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą Rada Powiatu w Lublińcu zmieniła uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom, zatrudnionym w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Uchwała została doręczona Wojewodzie Śląskiemu w dniu 4 października 2012r.

Wskazaną w uchwale podstawę prawną stanowiły przepisy art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 1, art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela.

Zgodnie z przepisem art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela, organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, ze środków, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1, uwzględniając w szczególności sposób podziału środków na nagrody organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.

Z powyższego wynika, że nagrody mogą być zatem przyznawane nauczycielom za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Katalog tych czynności wymieniony w przepisie jest katalogiem zamkniętym i nie ma możliwości wykraczania poza ramy nakreślone w art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela.

Tymczasem Rada Powiatu w Lublińcu, mocą § 3 pkt 3 dodała następujące warunki, których spełnienie może stanowić podstawę do ubiegania się o nagrodę ze specjalnego funduszu nagród:

- realizowanie polityki oświatowej organu prowadzącego,

- wykonywanie poleceń organu prowadzącego oraz organu nadzoru pedagogicznego,

- współpracy z organem prowadzącym, organem nadzoru pedagogicznego, organami szkoły i środowiskiem,

- prawidłowego prowadzenia finansów szkoły.

Należy zatem uznać, że powyższe warunki nie mieszczą się w delegacji ustawowej określonej przez ustawę Karta Nauczyciela, określając osiągnięcia dyrektora szkoły inne niż w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Wobec tego, przedmiotowa uchwała narusza w tym zakresie przepis art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela.

Tym samym uchwałę Nr 270/XVI/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 września 2012r., ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości, należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności we wskazanej części uzasadnionym i koniecznym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

1) Rada Powiatu w Lublińcu

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »