| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/515/12 Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską

z dnia 10 września 2012r.

w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Władysława Studenckiego z siedzibą w Bytomiu przy pl. Jana III Sobieskiego 3

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 2   pkt 2, art. 41 ust. 1   oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 13 ust. 1   i ust. 2   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z   2012 r., poz. 406), art. 11 ust. 1   i ust. 3   oraz art. 13 ust. 1  
i ust. 2   ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach (tekst jedn.: Dz.U. z   2012 r., poz. 642) oraz art.   4 ust. 1, art. 8   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów prawnych i   innych aktów normatywnych (tekst jedn.: Dz. U. z   2011 r. nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.)  

uchwalam, co następuje:  

§   1.   Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w   Bytomiu (nadany uchwałą nr XVI/249/03 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 26 listopada 2003 r. w   sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im.   prof. Władysława Studenckiego z   siedzibą w   Bytomiu przy pl. Jana III Sobieskiego wraz z   późniejszymi zmianami) otrzymuje brzmienie zgodne z   załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za   Prezydenta Miasta.  

§   3.   Traci moc uchwała nr XVI/249/03 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 26 listopada 2003 r. w   sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. prof. Władysława Studenckiego z   siedzibą w   Bytomiu przy pl. Jana III Sobieskiego 3   z   późniejszymi zmianami.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Pełniąca Funkcje Organów Miasta Bytom  


Halina   Bieda

 


Załącznik do Uchwały Nr XLI/515/12    
Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską    
z dnia 10 września 2012 r.  
 

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Władysława Studenckiego w   Bytomiu  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. Władysława Studenckiego w   Bytomiu, zwana w   dalszej treści statutu „Biblioteką” jest gminną samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie przepisów:  

1)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z   2001 r., nr 142 poz.   1591 z   późn. zm.);  

2)   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U.z   2012 r., poz. 406.);  

3)   ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach (tekst jedn.: Dz. U. z   2012 r., poz. 642 z   późn. zm.);  

4)   aktu o   utworzeniu instytucji, to jest uchwały Zarządu Miasta Bytomia z   3   sierpnia 1945   r. w   sprawie powołania Miejskiej Biblioteki Publicznej w   Bytomiu;  

5)   niniejszego statutu.  

§   2.   1.   Siedzibą Biblioteki jest miasto Bytom – adres: 41-902 Bytom, pl. Jana III Sobieskiego 3.  

2.   Terenem działania Biblioteki jest Gmina Bytom.  

3.   Biblioteka używa pieczęci okrągłej z   godłem RP i   napisem w   otoku „Miejska Biblioteka Publiczna w   Bytomiu” oraz pieczątki podłużnej o   treści: „Miejska Biblioteka Publiczna im.   prof.   Władysława Studenckiego, 41-902 Bytom, pl. Jana III Sobieskiego 3, tel. 787-06-01 do 03, tel/fax 787-06-04”.  

4.   Miejska Biblioteka Publiczna w   Bytomiu wchodzi w   skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej na   zasadach określonych w   ustawie z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach (tekst jedn. Dz. U. z   2012 r. poz. 642 z   późn. zm.).  

§   3.   Biblioteka jest samorządową, gminną instytucją kultury o   charakterze publicznym, posiadającą osobowość prawną z   chwilą wpisania do rejestru organizatora i   gospodarującą samodzielnie przydzieloną i   nabytą częścią mienia oraz prowadzącą samodzielną gospodarkę w   ramach posiadanych środków, kierując się efektywnością ich wykorzystania.  

§   4.   1.   Funkcje organizatora instytucji pełniącego czynności kontrolno-nadzorcze nad Biblioteką wykonuje Gmina Bytom, poprzez swoje organy.  

2.   Gmina Bytom poprzez swoje organy posiada uprawnienia w   zakresie:  

1)   przekształcania i   likwidacji instytucji oraz uchwalania i   dokonywania zmian w   statucie (Rada Miejska w   Bytomiu);  

2)   powoływania i   odwoływania dyrektora Biblioteki oraz sprawowania merytorycznego i   finansowego nadzoru i   kontroli nad działalnością Biblioteki (Prezydent Miasta).  

3.   Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury Gminy Bytom, prowadzonego przez Wydział Kultury i   Promocji Urzędu Miejskiego w   Bytomiu.  

4.   Merytoryczną opiekę nad Biblioteką sprawuje Biblioteka Śląska w   Katowicach.  

5.   Biblioteka korzysta z   doświadczeń i   współpracuje z   innymi bibliotekami w   kraju i   za granicą, jeśli przemawiają za tym potrzeby społeczności Bytomia.  

Rozdział 2.
Cele i   zadania Biblioteki  

§   5.   Biblioteka jest instytucją kultury, służącą rozwijaniu i   zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i   informacyjnych mieszkańców Gminy Bytom oraz upowszechnianiu wiedzy i   rozwojowi kultury.  

§   6.   Do podstawowych zadań Biblioteki należy:  

1)   gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów dotyczących Górnego Śląska oraz Gminy Bytom;  

2)   udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie dokumentów na zewnątrz oraz prowadzenie systemu wypożyczeń międzybibliotecznych;  

3)   organizacja i   prowadzenie działalności informacyjnej;  

4)   popularyzacja książki i   czytelnictwa;  

5)   działalność edytorska i   wydawnicza dotycząca zagadnień związanych z   historią, tradycją i   kulturą Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem Bytomia;  

6)   współpraca z   bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i   fundacjami w   celu organizowania i   prowadzenia działalności służącej rozwijaniu inicjatyw i   zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, oświatowych i   edukacyjnych mieszkańców Gminy Bytom;  

7)   wszechstronne doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki;  

8)   doskonalenie metod i   technik pracy bibliotecznej;  

9)   podejmowanie innych działań wynikających z   potrzeb środowiska.  


 

Rozdział 3.
Ogólne zasady zarządzania i   organizacji Biblioteki  

§   7.   1.   Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który jest powoływany i   odwoływany przez Prezydenta Miasta na zasadach i   w trybie przewidzianym w   obowiązujących przepisach prawnych z   tego zakresu.  

2.   Dyrektor kieruje całokształtem działalności Biblioteki przy pomocy zatrudnianego przez siebie głównego księgowego.  

3.   Dyrektor zarządza Biblioteką i   reprezentuje ją na zewnątrz.  

4.   Do zadań dyrektora należy w   szczególności:  

1)   prowadzenie działalności zgodnej ze statutem;  

2)   tworzenie warunków do realizacji zadań określonych w   rozdziale 2   niniejszego statutu oraz w   regulaminie organizacyjnym Biblioteki;  

3)   ogólne kierownictwo w   zakresie spraw merytorycznych, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych i   administracyjnych;  

4)   dbałość o   mienie i   właściwą gospodarkę tym mieniem oraz posiadanymi środkami;  

5)   przedstawianie właściwym instytucjom i   organom nadzoru planów działalności Biblioteki oraz wniosków i   sprawozdań merytorycznych i   finansowych zgodnych z   wymogami organizatora;  

6)   wydawanie w   obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i   zarządzeń wewnętrznych.  

§   8.   Pracowników Biblioteki zatrudnia, zwalnia i   awansuje dyrektor.  

§   9.   Zasady wynagradzania pracowników Biblioteki ustala dyrektor w   regulaminie wynagradzania po zasięgnięciu opinii Rady Biblioteki i   organizacji związkowych. Regulamin wynagradzania nadaje dyrektor Biblioteki  

§   10.   Zakresy obowiązków poszczególnych pracowników oraz tryb załatwiania powierzonych im   zadań ustala dyrektor Biblioteki.  

§   11.   1.   Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, pracownie, oddziały dla dzieci, a   także biblioteczne placówki filialne oraz punkty biblioteczne, tworzące sieć terytorialną Biblioteki. Wykaz adresowy placówek filialnych oraz punktów bibliotecznych wchodzących w   skład sieci terytorialnej Biblioteki stanowi załącznik do niniejszego statutu.  

2.   Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta oraz opinii Rady Biblioteki i   organizacji związkowych działających na jej terenie.  


 

Rozdział 4.
Mienie i   finanse Biblioteki  

§   12.   1.   Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową w   oparciu o   przepisy: ustawy o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o   finansach publicznych, ustawy o   rachunkowości oraz innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących.  

2.   Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy Biblioteki ustalany przez dyrektora z   zachowaniem wysokości dotacji udzielanej przez organizatora.  

3.   Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Prezydent Miasta.  

4.   Wynik finansowy Biblioteki uzyskany w   danym roku obrotowym w   przypadku, gdy stanowi zysk jest przeznaczany na zwiększenie funduszu instytucji kultury, natomiast gdy stanowi stratę, pokrywany jest z   funduszu instytucji kultury.  

5.   Tworzy się fundusz z   aktualizacji wyceny. Na fundusz z   aktualizacji wyceny składają się:  

1)   powstała na skutek aktualizacji wyceny róznica wartości brutto środków trwałych;  

2)   skutki wyceny w   przypadku likwidacji, sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania majatku trwałego, który wcześniej objęto urzędową aktualizacją wyceny.  

§   13.   Źródłami finansowania działalności Biblioteki są:  

1)   dotacje podmiotowe i   celowe z   budżetu jednostek samorządu terytorialnego i   państwa, w   szczególności środki przekazane przez organizatora w   formie dotacji:  

a)   podmiotowej – na dofinansowanie działalności bieżącej w   zakresie realizowanych zadań statutowych, w   tym na utrzymanie i   remonty obiektów,  

b)   celowej – na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,  

c)   celowej na realizację wskazanych zadań i   programów;  

2)   przychody z   prowadzonej działalności, w   tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;  

3)   przychody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych;  

4)   środki otrzymane od osób fizycznych i   prawnych w   formie darowizn, zapisów i   subwencji oraz z   innych źródeł;  

5)   kary za ponadterminowe przetrzymywanie wypożyczonych zbiorów bibliotecznych oraz oprocentowanie lokat i   odsetki.  

§   14.   Biblioteka może na podstawie odrębnych przepisów prawnych prowadzić inną działalność niż kulturalna. Dochody z   tej działalności przeznacza się na cele statutowe.  

§   15.   Oświadczenia woli w   imieniu Biblioteki składa dyrektor. Jeżeli czynność prawna powoduje powstanie zobowiązań finansowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego lub osoby przez niego upoważnionej.  


 

Rozdział 5.
Organy opiniodawczo-doradcze Biblioteki  

§   16.   1.   Przy Bibliotece może działać Rada Biblioteki, która jest organem doradczym dyrektora Biblioteki, działającym na zasadach określonych dla kolegiów kierowniczych.  

2.   Radę Biblioteki powołuje dyrektor Biblioteki, który kieruje również jej pracami. W   skład Rady Biblioteki wchodzą: główny księgowy, kierownik administracyjny, główny specjalista ds. pracowniczych i   socjalnych, główny specjalista ds. marketingu i   promocji, główny specjalista - bibliotekarz systemowy, główny specjalista - informatyk, kierownicy działów biblioteki, przedstawiciele związków zawodowych działajacych na terenie Biblioteki, przewodniczący rady pracowniczej oraz Społeczny Inspektor Pracy.  

3.   Do zadań Rady Biblioteki należy:  

1)   bieżące relacjonowanie i   opiniowanie aktualnego stanu prac we wszystkich komórkach organizacyjnych Biblioteki w   zakresie działalności merytorycznej, administracyjno-gospodarczej i   finansowej;  

2)   współudział w   opracowywaniu i   przygotowywaniu planów działania i   rozwoju Biblioteki oraz wyborze optymalnych metod ich realizacji.  


 

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe  

§   17.   Statut Biblioteki nadaje i   zmienia Rada Miejska w   Bytomiu w   formie uchwały.  

§   18.   Zmian w   statucie dokonuje się w   trybie określonym dla jego nadania i   wymagają one formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   19.   Dyrektor Biblioteki ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.  

 

 

 

Pełniąca Funkcje Organów Miasta Bytom  


Halina   Bieda


Załącznik  
do statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w   Bytomiu  


Wykaz placówek filialnych tworzących sieć terytorialną Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. prof. Władysława Studenckiego w   Bytomiu  


 

1.   Placówka Filialna nr 1  

ul. Zakątek 20, 41-907 Bytom – Szombierki  

2.   Placówka Filialna nr 4  

ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 37, 41-935 Bytom – Stroszek  

3.   Placówka Filialna nr 6  

ul. Cyryla i   Metodego 38, 41-909 Bytom – Łagiewniki  

4.   Placówka Filialna nr 12  

ul. Tuwima 5, 41-902 Bytom  

5.   Placówka Filialna nr 18  

ul. Batorego 15, 41-902 Bytom (Szpital Specjalistyczny Nr 2)  

6.   Placówka Filialna nr 20  

ul. Korczaka 1, 41-935 Bytom – Sucha Góra  

7   Placówka Filialna nr 21  

ul. Suchogórska 98, 41-936 Bytom – Stolarzowice  

8.   Placówka Filialna nr 22  

ul. Nickla 19, 41-908 Bytom – Miechowice  

9.   Punkt Biblioteczny PF-22  

Dom Kombatanta, ul. Stolarzowicka 33, 41-908 Bytom – Miechowice  

10.   Placówka Filialna nr 23  

ul. Łużycka 12, 41-902 Bytom  

11.   Placówka Filialna nr 24  

ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom (Szpital Specjalistyczny Nr 1)  


Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI/515/12
Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską
z dnia 10 września 2012 r.

Zmiana statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w   Bytomiu wynika z   ustawy z   dnia 31 sierpnia 2011 r. o   zmianie ustawy o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z   2011 r. nr 207, poz. 1230) w   związku z   ustawą z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach   (tekst jedn.: Dz.U. z   2012 r. poz. 642)  

W związku z   powyższym, w   wyniku zmian ustawowych, bieżącej analizy działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w   Bytomiu i   doświadczeń w   jej zarządzaniu wprowadzono niezbędne zmiany do statutu.  

Zmiany wprowadzone do statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w   Bytomiu:  

-   jako zadanie Biblioteki określono działalność edytorską i   wydawniczą dotyczącą zagadnień związanych z   historią, tradycją i   kulturą Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem Bytomia,  

-   sformułowano zapis o   powoływaniu dyrektora zgodnie z   właściwymi w   tym zakresie przepisami prawnymi,  

-   określono podstawy gospodarki finansowej oraz źródeł finansowania Biblioteki zgodnie z   treścią art. 27 ust. 3   oraz art. 28 ust. 2   i 3   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej,  

-   wprowadzono informacje dot. wyniku finansowego Biblioteki oraz funduszu z   aktualizacji wyceny.  

Jednocześnie dokonano zmian w   strukturze terytorialnej Biblioteki. 25 kwietnia 2012 r. Rada Miejska w   Bytomiu podjęła uchwałę nr XXVIII/417/12 w   sprawie zamiaru zmian w   sieci placówek filialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w   Bytomiu w   drodze zmiany statutu MBP w   Bytomiu. Zgodnie z   intencją radnych w   uchwale wyrażono zamiar przeniesienia siedziby placówki filialnej nr 1   w   Bytomiu - Szombierkach oraz połączenia placówek filialnych nr 11, 22 i   23 w   jedną placówkę filialną nr 22 z   siedzibą w   Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5   przy ul. Nickla 19 (41-908 Bytom).  

Po podaniu tego zamiaru do publicznej wiadomości, przeprowadzeniu procedury konsultacyjnej oraz uzyskaniu wymaganej opinii Biblioteki Śląskiej w   Katowicach postanowiono ostatecznie o:  

-   przeniesieniu siedziby placówki filialnej nr 1   w Bytomiu - Szombierkach z   ulicy Podhalańskiej 7   do pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 45 w   Bytomiu przy ul. Zakątek 20,  

-   połączeniu placówek filialnych: nr 11 mieszczącej się przy ul. Grottgera 20b w   Bytomiu oraz nr 22 mieszczącej się przy ul. Reptowskiej 53a w   Bytomiu w   jedną placówkę filialną o   numerze 22, która znajdzie swoją siedzbę w   Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5   przy ul. Nickla 19 w   Bytomiu - Miechowicach.  

Uznając argumenty mieszkańców, który wpłynęły po podaniu zamiaru do publicznej wiadomości postanowiono o   zachowaniu w   sieci terytorialnej MBP w   Bytomiu placówki filialnej nr 23 z   siedzibą w   Bytomiu przy ul. Łużyckiej 12.  

Projekt uchwały poddano konsultacjom społecznym, z   których sporządzono upubliczniony protokół.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »