| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.XX.53.2012 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 25 września 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Krzyżanowice

Na podstawie art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 391), art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Krzyżanowice  
u c h w   a l a, c o   n a   s t ę p u   j e  

§   1.   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności  
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien:  

1)   posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami  

2)   posiadać specjalistyczne, atestowane urządzenia i   środki przeznaczone na chwytanie bezdomnych zwierząt,  

3)   posiadać co najmniej jeden samochód przystosowany do transportu zwierząt i   prowadzenia działalności w   zakresie ochrony zwierząt, który w   szczególności:  

a)   jest wyposażony w   metalowe klatki umożliwiające transportowanym zwierzętom swobodne leżenie, wstawanie i   zachowanie naturalnej pozycji,  

b)   posiada odpowiednią kubaturę umożliwiającą ustawienie kilku metalowych klatek, o   których mowa w   literze a, w   taki sposób, aby uniemożliwić ich przesuwanie w   czasie transportu oraz umożliwić ich prawidłową wentylację,  

c)   zabezpiecza zwierzęta przed wpływami atmosferycznymi,  

d)   zapewnia dostateczną wentylację i   w miarę potrzeb prawidłowe ogrzewanie,  

4)   zapewnić w   razie potrzeby pomoc lekarsko – weterynaryjną,  

5)   posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w   liczbie gwarantującej wysoki poziom świadczonych usług,  

6)   posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska,  

7)   posiadać umowę ze schroniskiem na odbiór bezdomnych zwierząt.  

2.   Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnianie wymagań opisanych w   ust. 1.  

3.   Poprzez spełnienie obowiązku, o   którym mowa w   ust. 2, rozumie się przedłożenie:  

1)   aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z   Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzający, że przedmiot działalności przedsiębiorcy odpowiada działalności określonej we wniosku o   udzielenie zezwolenia,  

2)   dowodów rejestracyjnych pojazdów, o   których mowa w   ust.1 pkt.3 posiadających aktualne badania techniczne oraz dokumenty potwierdzające tytuł prawny przedsiębiorcy do posiadania środków, o   których mowa w   ust.1 pkt.2 zgodnie z   odrębnymi przepisami,  

3)   obowiązującej umowy z   lekarzem weterynarii,  

4)   dokumentów potwierdzających przeszkolenie pracowników i   przedsiębiorcy w   zakresie postępowania ze zwierzętami oraz powszechnie obowiązujących przepisów z   zakresu ochrony zwierząt.  

4.   Dokumenty, o   których mowa w   ust. 2   i 3, należy dołączyć do wniosku w   sprawie wydania zezwolenia, o   którym mowa w   ust. 1   w oryginale lub w   formie potwierdzonych przez przedsiębiorcę kopii.  

§   2.   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:  

1)   prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w   zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,  

2)   posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność,  

3)   posiadać zezwolenie na użytkowanie obiektu lub inny tytuł prawny wymagany przepisami powszechnie obowiązującymi, a   w szczególności prawa budowlanego i   wymaganiami weterynaryjnymi dla prowadzenia schronisk dla zwierząt,  

4)   teren, na którym prowadzona będzie działalność winien posiadać odpowiednie ogrodzenie,  

5)   posiadać obowiązującą umowę z   lekarzem weterynarii,  

6)   posiadać dokumenty potwierdzające przeszkolenie pracowników i   przedsiębiorcy w   zakresie prowadzenia schroniska, postępowania ze zwierzętami i   ochrony zwierząt.  

2.   Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań opisanych w   ust. 1, należy dołączyć do wniosku w   sprawie wydania zezwolenia, o   którym mowa w   ust. 1, w   oryginale lub w   formie potwierdzonych przez przedsiębiorcę kopii.  

§   3.   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności  
w zakresie prowadzenia grzebowiska i   spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części powinien spełniać następujące wymagania:  

1)   prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w   zakresie prowadzenie grzebowisk i   spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części  

2)   posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność,  

3)   posiadać zezwolenie na użytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy prawa budowlanego,  

4)   prowadzić działalność w   miejscu ogrodzonym,  

5)   posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i   ich części,  

6)   posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i   ich części przed zagrzebaniem,  

7)   posiadać urządzenia i   środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i   ich części,  

8)   posiadać odpowiednie świadectwa o   przeszkoleniu pracowników lub samego przedsiębiorcy zgodnie z   przedmiotem działalności określonym we wniosku o   udzielenie zezwolenia,  

9)   posiadać obowiązującą umowę z   lekarzem weterynarii.  

2.   Dokumenty, potwierdzające spełnianie wymagań opisanych w   ust. 1, należy dołączyć do wniosku w   sprawie wydania zezwolenia, o   którym mowa w   ust. 1, w   oryginale lub w   formie potwierdzonych przez przedsiębiorcę kopii.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Paweł   Lasak


Uzasadnienie

Ustawa z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 391) w   art. 7   ust. 3   nakłada na Radę Gminy obowiązek określenia, w   drodze uchwały, wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie:  

1)   ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,  

2)   prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a   także grzebowisk i   spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części.  

Niniejszym opisany wyżej obowiązek zostaje spełniony.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WspolnyPozew.com

Portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »