| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/195/12 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz określenia warunków udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych

Na podstawie: art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz 1591; z   2002r. Nr 23 poz 220, Nr 62 poz 558, nr 113 poz 984, nr 153 poz 1271, nr 214 poz 1806; z   2003r. nr 80 poz 717, nr 162 poz 1568; z   2004r. nr 102 poz 1055, nr 116 poz 1203 ; z   2005r. nr 172 poz 1441, nr 175 poz 1457, z   2006r. nr 17 poz 128, nr 181 poz 1337, z   2007r. nr 48 poz 327, nr 138 poz 974, nr 173 poz 1218; z   2008r. nr 180 poz 1111, nr 223 poz 1458; z   2009r. nr 52 poz 420, nr 157 poz 1241; z   2010r. nr 28 poz 142, nr 28 poz 146,nr 40 poz 230, nr 106 poz 675; z   2011r. nr 21 poz 113, nr 117 poz 679, nr 134 poz 777, nr 149 poz 887, nr 217 poz 1281 z   późn. zmianami) oraz art. 68 ust. 1   i ust. 1b ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 roku o   gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z   2010 r. nr 102, poz. 651, nr 106 poz 675, nr 143 poz 963, nr 155 poz 1043, nr 197 poz 1307, nr 200 poz 1323; z   2011r. nr 64 poz 341, nr 106 poz 622, nr 115 poz 673, nr 129 poz 732, nr 130 poz 762, nr 135 poz 789, nr 163 poz 981, nr 187 poz 1110, nr 224 poz 1337 z   późn. zmianami), na wniosek Wójta:  

Rada Gminy Ornontowice uchwala:  

§   1.   Wyraża się zgodę na udzielanie bonifikat przy sprzedaży najemcom komunalnych lokali mieszkalnych, określając w   tym względzie poniższe zasady i   stawki procentowe:  

a)   85% bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i   części gruntu w   przypadku gdy zaliczka określona przez Wójta gminy dla potrzeb wniosku o   nabycie lokalu wpłacona będzie łącznie ze złożeniem wniosku do 3   miesięcy od wejścia niniejszej Uchwały w   życie,  

b)   70% bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i   części gruntu w   przypadku gdy zaliczka określona przez Wójta gminy dla potrzeb wniosku o   nabycie lokalu wpłacona będzie łącznie ze złożeniem wniosku do 6   miesięcy od wejścia niniejszej Uchwały w   życie,  

c)   50% bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i   części gruntu w   przypadku gdy zaliczka określona przez Wójta gminy dla potrzeb wniosku o   nabycie lokalu wpłacona będzie łącznie ze złożeniem wniosku po upływie okresów wyrażonych wyżej w   lit. a   i b.  

§   2.   Bonifikata określona w   § 1   obejmuje najemców lokali mieszkalnych, którzy zawarli umowę najmu przed 1   lipca 2011r. i   nie zalegają z   czynszem i   innymi opłatami określonymi w   umowie na dzień podpisania aktu notarialnego o   sprzedaży.  

§   3.   Bonifikata, o   której mowa wyżej w   § 1   lit. a, ma zastosowanie do najemców których wnioski o   sprzedaż lokalu, czy złożone w   tym celu wyłącznie opłaty nie zostały rozpatrzon,pod warunkiem jednak, że do końca 2012r. najemcy Ci złożą pisemne oświadczenie o   aktualności wniosku bądź opłaty oraz spełnią warunek o   nie zaleganiu z   czynszem i   opłatami jak wyżej w   § 2.  

§   4.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   5.   1.   Traci moc: Uchwała nr LIX/500/10 Rady Gminy Ornontowice z   dnia 27.10.2010r. w   sprawie warunków udzielania bonifikat i   wysokość stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Ornontowice. (Dz. Urz. Woj. Śl. 2010.249.3831)  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Podlega także publikacji w   gazecie lokalnej oraz w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Zientek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »