| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/180/2012 Rady Gminy Porąbka

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia dziennego opiekuna, wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst.jedn. - Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 43 i   art. 58 ustawy z   dnia 4   lutego 2011 r. o   opiece nad dziećmi w   wieku do lat 3   (Dz.U. Nr 45, poz. 235 ze zm.)  

Rada Gminy Porąbka  
uchwala   , co następuje:  

§   1.  

Ustala się maksymalne wynagrodzenie dziennego opiekuna w   wysokości 0,2% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z   zasadami określonymi w   ustawie z   dnia 10 października 2002 r.o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z   późn. zm.), zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad jednym dzieckiem.  

§   2.  

1.   Wynagrodzenie dziennego opiekuna oblicza się mnożąc ilość godzin faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem w   miesiącu  przez stawkę opłaty za każdą godzinę tej opieki określoną w   § 1.  

2.   Wynagrodzenie przysługuje na podstawie umowy zawartej z   Gminą Porąbka  
z uwzględnieniem następujących zasad:  

1)   wynagrodzenie wypłacane jest miesięcznie w   zależności od liczby dzieci faktycznie objętych opieką w   danym miesiącu – do dnia 10-go następnego miesiąca,  

2)   podstawą wypłaty wynagrodzenia jest rachunek wystawiony przez dziennego opiekuna określający liczbę dzieci objętych opieką w   danym miesiącu oraz liczbę godzin opieki sprawowanej nad danym dzieckiem,  

3)   podstawą do obliczenia miesięcznego wynagrodzenia dziennego opiekuna jest dziennik obecności dziecka prowadzony przez opiekuna dziennego, potwierdzony przez pracownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i   Przedszkoli w   Porąbce,  

4)   dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dzieckiem wyłącznie w   dni robocze.  

§   3.  

1.   Ustala się opłatę za pobyt dziecka u   dziennego opiekuna w   wysokości 27% minimalnego wynagrodzenia.  

2.   Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony, powyżej 8   godzin dziennie, pobyt dziecka u   dziennego  
opiekuna w   wysokości 0,4% minimalnego wynagrodzenia za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki.  

3.   Ustala się dzienną maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką dziennego opiekuna na poziomie 0,4% minimalnego wynagrodzenia.  

§   4.  

Jeżeli do opiekuna dziennego uczęszcza równocześnie dwoje lub więcej dzieci tych samych rodziców, tego samego opiekuna lub innej osoby, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dziećmi, wysokość opłaty za pobyt każdego dziecka wynosi 75% opłaty określonej w   § 3.  

§   5.  

Zmianę wysokości opłaty wynikającą ze zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę podaje do wiadomości rodzicom (opiekunom prawnym) dzienny opiekun.  

§   6.  

Opłat, o   których mowa w   § 3   nie wnosi się w   przypadku nieobecności dziecka u   dziennego opiekuna.  

§   7.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.  

§   8.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wawak

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Ekspert we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »