| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/253/2012 Rady Gminy Psary

z dnia 20 września 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012r. poz. 931), Rada Gminy Psary uchwala:  

§   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie nieruchomości będących w   granicach administracyjnych Gminy Psary i   transport nieczystości ciekłych pochodzących z   tych zbiorników, winien spełniać następujące wymagania dotyczące:  

1.   Wyposażenia technicznego, pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług oraz bazy technicznej:  

1) Pojazd lub pojazdy asenizacyjne powinny spełniać standardy techniczne określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z   2002r., Nr 193, poz. 1617);  

2) Pojazd lub pojazdy asenizacyjne powinny być zarejestrowane i   dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i   świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z   przepisami o   ruchu drogowym;  

3) Pojazd lub pojazdy powinny być oznaczone w   sposób trwały i   widoczny (nazwa, adres oraz telefon kontaktowy);  

4) Przedsiębiorca powinien dysponować terenem – bazą wyposażoną w   utwardzone miejsca postojowe dla pojazdów asenizacyjnych oraz miejscem do mycia i   dezynfekcji pojazdów. Ponadto teren powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich oraz spełniać wymagania wynikające z   przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przeciwpożarowych i   BHP;  

5) Parkowanie pojazdu asenizacyjnego na koniec dnia roboczego na terenie bazy transportowej;  

6) W przypadku braku możliwości mycia i   dezynfekcji pojazdu na terenie bazy, przedsiębiorca powinien posiadać umowę lub pisemne zapewnienie potwierdzające mycie i   dezynfekcje pojazdu asenizacyjnego przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w   zakresie mycia i   dezynfekcji pojazdów;  

2.   Zabiegów sanitarnych i   porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:  

1) Działalność powinna być prowadzona w   sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i   zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia miejsc odbioru, tras przejazdu i   miejsc zrzutu;  

2) Utrzymywać pojazd asenizacyjny we właściwym stanie sanitarnym poprzez poprzez codzienne mycie i   dezynfekcję oraz zabezpieczyć go przed wydostawaniem się nieczystości podczas transportu;  

3) Działalność powinna być prowadzona zgodnie z   zapisami ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach, Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Psary oraz zapisami niniejszej uchwały;  

3.   Miejsc przekazywania nieczystości ciekłych: Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie nieruchomości będących w   granicach administracyjnych Gminy Psary i   transport nieczystości ciekłych pochodzących z   tych zbiorników winien posiadać zawartą umowę lub pisemne potwierdzenie gotowości odbioru nieczystości ciekłych pochodzących z   terenu Gminy Psary przez stację zlewną.  

§   2.   Traci moc Uchwała Rady Gminy Psary Nr IV/31/2011 z   dnia 27 stycznia 2011r. w   sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   wydanie zezwolenia na świadczenie usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Psary  


Jacenty   Kubica

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

mKsiegowa.pl program księgowy

mKsiegowa.pl to program księgowy online dla spółek, stowarzyszeń i fundacji. Magazyn online. Efaktura.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »