| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/253/2012 Rady Gminy Psary

z dnia 20 września 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012r. poz. 931), Rada Gminy Psary uchwala:  

§   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie nieruchomości będących w   granicach administracyjnych Gminy Psary i   transport nieczystości ciekłych pochodzących z   tych zbiorników, winien spełniać następujące wymagania dotyczące:  

1.   Wyposażenia technicznego, pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług oraz bazy technicznej:  

1) Pojazd lub pojazdy asenizacyjne powinny spełniać standardy techniczne określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z   2002r., Nr 193, poz. 1617);  

2) Pojazd lub pojazdy asenizacyjne powinny być zarejestrowane i   dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i   świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z   przepisami o   ruchu drogowym;  

3) Pojazd lub pojazdy powinny być oznaczone w   sposób trwały i   widoczny (nazwa, adres oraz telefon kontaktowy);  

4) Przedsiębiorca powinien dysponować terenem – bazą wyposażoną w   utwardzone miejsca postojowe dla pojazdów asenizacyjnych oraz miejscem do mycia i   dezynfekcji pojazdów. Ponadto teren powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich oraz spełniać wymagania wynikające z   przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przeciwpożarowych i   BHP;  

5) Parkowanie pojazdu asenizacyjnego na koniec dnia roboczego na terenie bazy transportowej;  

6) W przypadku braku możliwości mycia i   dezynfekcji pojazdu na terenie bazy, przedsiębiorca powinien posiadać umowę lub pisemne zapewnienie potwierdzające mycie i   dezynfekcje pojazdu asenizacyjnego przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w   zakresie mycia i   dezynfekcji pojazdów;  

2.   Zabiegów sanitarnych i   porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:  

1) Działalność powinna być prowadzona w   sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i   zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia miejsc odbioru, tras przejazdu i   miejsc zrzutu;  

2) Utrzymywać pojazd asenizacyjny we właściwym stanie sanitarnym poprzez poprzez codzienne mycie i   dezynfekcję oraz zabezpieczyć go przed wydostawaniem się nieczystości podczas transportu;  

3) Działalność powinna być prowadzona zgodnie z   zapisami ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach, Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Psary oraz zapisami niniejszej uchwały;  

3.   Miejsc przekazywania nieczystości ciekłych: Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie nieruchomości będących w   granicach administracyjnych Gminy Psary i   transport nieczystości ciekłych pochodzących z   tych zbiorników winien posiadać zawartą umowę lub pisemne potwierdzenie gotowości odbioru nieczystości ciekłych pochodzących z   terenu Gminy Psary przez stację zlewną.  

§   2.   Traci moc Uchwała Rady Gminy Psary Nr IV/31/2011 z   dnia 27 stycznia 2011r. w   sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   wydanie zezwolenia na świadczenie usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Psary  


Jacenty   Kubica

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Godyń

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »