| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr WE.031.6.2012 Prezydenta Miasta Zielona Góra; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 1 października 2012r.

w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej

1. Starosta Lubliniecki - Joachim Smyła

2. Wicestarosta Lubliniecki - Tadeusz Konina

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Lublinieckiego - Jacka Fokczyńskiego

zwanym dalej " Powierzającym ",

a

Miastem Zielona Góra reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego, w imieniu którego działa:

Zastępca Prezydenta Miasta - Wioleta Haręźlak

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Zielona Góra - Emilii Wojtuściszyn

zwanym dalej " Przyjmującym ".

§ 1.

1. Powierzający powierza Przyjmującemu prowadzenie zadania publicznego kształcenie uczniów klas wielozawodowych uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych Powierzającego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

2. Kształcanie będzie odbywało się w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze, przy ul. Botanicznej 66, zwanym dalej ODiDZ.

3. Przyjmujący zapewnia uczniom skierowanym na kurs niezbędne warunki nauki, zakwaterowania i wyżywienia.

4. Zakwaterownie i wyżywienie odbywa się na koszt skierowanych uczniów.

5. Poszczególne zasadnicze szkoły zawodowe działające w imieniu Powierzającego, niezwłocznie po podpisaniu porozumienia, prześlą do ODiDZ imienny wykaz uczniów objętych w roku szkolnym 2012/2013 kształceniem zawodowym w ODiDZ.

§ 2.

1. Powierzający przekaże Przyjmującemu dotację celową w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby przeszkolonych uczniów w roku szkolnym 2012/2013 i kosztów kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym.

2. Koszt kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym dla klas I-III od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 grudznia 2012 r. wynosi 320,00 zł.

3. Koszt kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym dla klas I-III od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r. wynosi 340,00 zł.

4. Dotacja w wysokości określonej w w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu zostanie przekazana przez Powierzającego po każdorazowym ptrzymaniu od ODiDZ imennego wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie.

5. Powierzający będzie przekazywał środki finansowe o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, za każdy kurs, przelewem bankowym na konto Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze:
PKO Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział w Zielonej Górze Nr 33 1020 5402 0000 0102 0248 0192,
w terminie 14 dni od daty otrzymania od Przyjmującego imiennego wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie.

6. Płatnikiem jest:Starostwo Powiatowe w Lublińcu; ul. Paderewskiego 7;42-700 Lubliniec;NIP: 575-16-47-348.

§ 3.

1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na rok szkolny 2012/2013.

2. Strony przewidują mozliwość przedłużenia czasu obowiązywania porozumienia na następne lata szkolne, przy czym podpisanie stosownego aneksu do porozumienia powinno nastąpić najpóźniej do 31 sierpnia roku poprzedzającego nowy rok szkolny.

3. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 4.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5.

Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej.

§ 6.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8.

Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

                            POWIERZAJĄCY                                                                       PRZYJMUJĄCY

Starosta Lubliniecki


Joachim Smyła


Wicestarosta Lubliniecki


Tadeusz Konina


Skarbnik Powiatu Lublinieckiego


Jacek Fokczyński

Zastępca Prezydenta Miasta Zielonej Góry


Wioleta Haręźlak


Skarbnik Miasta Zielona Góra


Emilia Wojtuściszyn

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »