| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.417.2012 Wojewody Śląskiego

z dnia 31 października 2012r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XX/173/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 24 września 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Przedszkola w Rachowicach

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XX/173/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 24 września 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Przedszkola w Rachowicach w całości jako sprzecznej z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), dalej jako "ustawa", w związku z art. 40 ustawy o samorządzie gminnym oraz 42 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

U z a s a d n i e n i e

Na sesji w dniu 24 września 2012r. Rada Gminy Sośnicowice przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Przedszkola w Rachowicach. Uchwała została doręczone Wojewodzie Śląskiemu w dniu 2 października 2012r.

Postanowieniem § 5 uchwały przyjęto datę wejścia w życie niniejszego aktu po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Jako podstawę prawną wskazano m.in. art. 58 ust. 6 ustawy o systemie oświaty.

Wymieniony wyżej przepis, zgodnie z którym organ lub osoba, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, zakładająca szkołę lub placówkę podpisuje akt założycielski oraz nadaje pierwszy statut, określa wyłącznie kompetencję rady gminy do podjęcia uchwały w omawianym przedmiocie. Oznacza to, że rada gminy w zakresie stanowienia statutu szkoły lub placówki, może nadać tylko pierwszy statut tej jednostki. Zgodnie bowiem z art. 42 ust. 1 ustawy, rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub placówki albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły lub placówki. W związku z tym, zmiany statutu może dokonać tylko rada szkoły lub rada placówki.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, że jeśli organ szkoły jest uprawniony do zmiany statutu przedszkola, przyjętego uchwałą rady gminy, to sama uchwała nie powinna stanowić aktu prawa miejscowego, gdyż wyłączałoby to możliwość zmiany uchwały przez podmiot niebędący organem gminy. W przeciwnym wypadku, akt prawa miejscowego mógłby być zmieniany przez podmiot nieuprawniony, co stałoby w sprzeczności z art. 94 Konstytucji RP.

Niezależnie od powyższego, należy wskazać, że zarówno orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak i doktryna wyrażają pogląd, że warunkiem uznania danego aktu za akt prawa miejscowego jest spełnienie niezbędnych przesłanek wymaganych dla tych przepisów. Cechą takich aktów jest ich powszechność, a także generalny i abstrakcyjny charakter. Tymczasem statut Gminnego Przedszkola, w oparciu o powyższe tezy, takich cech nie posiada. Nie rozstrzyga bezpośrednio o prawach i obowiązkach podmiotów, tworzących wspólnotę samorządową, lecz jest aktem prawnym konkretyzującym sposoby działania gminy, zmierzające do osiągnięcia celów ustawowych. Z tego względu powyższa uchwała jest aktem kierownictwa wewnętrznego, skierowanym do organów gminy oraz podporządkowanych gminie podmiotów.

Kwestionowana uchwała nie podlega zatem publikacji jako akt prawa miejscowego, o którym mowa w przepisie art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Wymóg publikacji nie wynika również z przepisów szczególnych. W związku z powyższym, omawiana uchwała nie mieści się w katalogu aktów prawnych, podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym na podstawie art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Redakcja wymienionego przepisu nie pozostawia wątpliwości, iż w odniesieniu do aktów wyrażających wolę organu stanowiącego gminy, publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym podlegają wyłącznie:

1) uchwały zakwalifikowane do aktów prawa miejscowego oraz

2) uchwały nie będące prawem lokalnym - jednakże wyłącznie w przypadku, gdy przepisy szczególne tak stanowią.

Uchwała ta, jako niespełniająca wymogów z przepisu art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów prawnych, nie może być ogłoszona w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Z uwagi na powyższe, iż uchwała została wydane z istotnym naruszeniem art. 2 ust. 1 oraz art. 13 pkt 2 ustawy, należy stwierdzić nieważność uchwały w całości. Brak bowiem reguły wskazującej sposób i termin wejścia w życie takiego aktu, jak i nieprawidłowe jej określenie skutkuje nieważnością całego aktu (podobnie NSA w wyroku z dnia 14 października 1999 r., II SA/Wr 1113/98, OwSS 2001, nr 1, poz. 16).

Tym samym uchwałę Nr XX/173/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 24 września 2012r., ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości, należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności we wskazanych częściach uzasadnionym i koniecznym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

1) Rada Gminy Sośnicowice

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »