| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.457.2012 Wojewody Śląskiego

z dnia 31 października 2012r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XX/167/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 24 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sośnicowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XX/167/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 24 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sośnicowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków w częściach określonych w § 2 ust. 3, ust. 4 ust. 5, ust. 6 i ust. 8 (błędnie oznaczony jako ust. 6) pkt b i c oraz § 3 Załącznika nr 2 do uchwały, jako sprzecznej z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.), dalej zwana jako "ustawa".

U z a s a d n i e n i e

Rada Gminy Sośnicowice podjęła uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sośnicowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Uchwała została doręczona Wojewodzie Śląskiemu w dniu 2 października 2012r.

Podstawą prawną do przyjęcia przedmiotowej uchwały jest m.in. art. 15 ust.2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, który stanowi, że określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 6, następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego. Uchwała podjęta na podstawie art. 15 ust. 2 zawiera normy powszechnie obowiązujące, co kwalifikuje ją do aktów prawa miejscowego.

Ustawodawca, kształtując upoważnienie rady do wydania przedmiotowej uchwały, wskazał, które kwestie pozostawił regulacji jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku aktów prawa miejscowego przekroczenie delegacji ustawowej stanowi istotne naruszenie prawa. Rada gminy obowiązana jest przestrzegać zakresu udzielonego przez ustawę upoważnienia w zakresie tworzenia przepisów wykonawczych, a w tych działaniach nie może tego upoważniania zawężać i przekraczać. Wydając akty będące źródłem powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy (art. 87 ust. 2 Konstytucji RP) rada musi respektować zakres delegacji zawartej w aktach prawnych wyższego rzędu, powstrzymując się od wypełniania ich treści postanowieniami ustawy (por. wyrok NSA z dnia 28 lutego 2003r., sygn. akt I SA/Lu 882/02, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych).

Należy również podnieść, że ustawodawca, formułując określoną delegację do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upoważnienie do uregulowania wyłącznie kwestii nie objętych dotąd żadną normą o charakterze powszechnie obowiązującym. Zatem z istoty aktu prawa miejscowego wynika niedopuszczalność takiego działania organu realizującego delegację ustawową, które polega na powtarzaniu bądź modyfikacji wiążących go norm o charakterze powszechnie obowiązującym.

Warunki i zasady korzystania z przystanków należy rozumieć jako faktyczne określenie sposobu korzystania z miejsca przeznaczonego do wsiadania lub wysiadania pasażerów na danej linii komunikacyjnej, w którym umieszcza się informacje dotyczące w szczególności godzin odjazdów środków transportu, a ponadto, w transporcie drogowym, oznaczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.). Adresatem normy dotyczącej zasad korzystania jest przewoźnik, który na tej podstawie będzie świadomy w jaki sposób jest zobowiązany świadczyć usługi korzystając z przystanków, które są własnością (lub w posiadaniu) gminy. W związku z tym nie jest uzasadnione umieszczanie w uchwale dotyczącej warunków i zasad korzystania z przystanków zapisów, które nie dotyczą faktycznego korzystania z przystanku, jak choćby kwestie związane z obowiązkiem zawarcia umowy na korzystanie z przystanków.

Mając powyższe na uwadze, nieuzasadnionym jest zamieszczanie w uchwale dotyczącej określenia zasad i warunków korzystania z przystanków norm wynikających z przepisów § 2 ust. 3, ust. 8 lit. c oraz § 3 Załącznika Nr 2 do uchwały.

Niemniej, zgodnie z art. 2 ust. 2 oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.), przewoźnik wykonujący regularne przewozy osób jest obowiązany w szczególności podać do publicznej wiadomości rozkład jazdy środków transportowych przez zamieszczenie informacji na wszystkich dworcach i przystankach wymienionych w rozkładzie jazdy, jak również przewoźnik wykonujący regularne przewozy osób w transporcie drogowym jest obowiązany zgłaszać na piśmie właściwemu organizatorowi zmiany dotyczące rozkładu jazdy, nie później niż w terminie 30 dni przed dniem aktualizacji rozkładów jazdy w określonych terminach. W związku z tym, uregulowania zawarte w § 2 ust. 4 oraz ust. 8 pkt b Załącznika nr 2 powtarzają przytoczone powyżej przepisy aktu wyższego rzędu.

Niezależnie od powyższego, w Załączniku Nr 2 do przedmiotowej uchwały określony został również przepis wykraczający poza delegację określoną w art. 15 ust. 2 ustawy. Mianowicie § 2 ust. 8 pkt c Załącznika Nr 2 stanowi, że przedsiębiorca zobowiązany jest do terminowego regulowania opłat wynikających z zawartej umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Przepis art. 63a § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) określa wykroczenie, zgodnie z którym kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Oznacza to, że jest niedopuszczalne umieszczanie na przystankach innych informacji lub reklam niż te, które dotyczą rozkładu jazdy i wynika to bezpośrednio z ustawy Kodeks wykroczeń. W związku z tym, niedopuszczalne jest powtarzanie tego zakazu w akcie prawa miejscowego, jak zrobiła to Rada Gminy w § 2 ust. 6 Załącznika Nr 2 do uchwały.

Tym samym uchwałę Nr XX/167/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 24 września 2012r., ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości, należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności we wskazanych częściach uzasadnionym i koniecznym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

1) Rada Gminy Sośnicowice

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Jaworska

Radca prawny   

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »