| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.476.2012 Wojewody Śląskiego

z dnia 31 października 2012r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr 95/XV/12 Rady Gminy Starcza z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Starcza oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr 95/XV/12 Rady Gminy Starcza z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Starcza oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków w części określonej w:

- ust. 2 Załącznika nr 2 do ww. uchwały począwszy od wyrazu "…zawierający…", jako niezgodnej z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.);

- ust. 5 Załącznika nr 2 do ww. uchwały, jako niezgodnej z art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w zw. z art. 63a ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 46, Nr 275 z późn. zm.).

U z a s a d n i e n i e

Rada Gminy Starcza przedmiotową uchwałą z dnia 25 września 2012 r. określiła warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Starcza, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały. Uchwała została doręczona Wojewodzie Śląskiemu w dniu 1 października 2012r.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega między innymi na określeniu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, a określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania w tych obiektów następuje w drodze uchwały, podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego. Uchwała podjęta na podstawie art. 15 ust. 2 wskazanej ustawy zawiera normy powszechnie obowiązujące, co kwalifikuje ją do aktów prawa miejscowego.

Należy także podnieść, iż ustawodawca formułując określoną delegację do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upoważnienie do uregulowania wyłącznie kwestii nie objętych dotąd żadną normą o charakterze powszechnie obowiązującym. Zatem z istoty aktu prawa miejscowego wynika niedopuszczalność takiego działania organu realizującego delegację ustawową, które polega na powtarzaniu bądź modyfikowaniu wiążących do norm o charakterze powszechnie obowiązującym.

W ramach warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Starcza, Rada Gminy określiła w ust. 2 pkt 1 i 2 Załącznika Nr 2 do uchwały co należy dołączyć do składanego przez operatora i przewoźnika pisemnego wniosku, aby móc korzystać z przystanków. Jednakże postanowienia ust. 2 Załącznika Nr 2 począwszy od wyrazu "… zawierający …"- w ocenie organu nadzoru - nie mieszczą się w ramach normy zawartej w przepisie art. 15 ust. 2 ustawy.

Z kolei w ust. 5 Załącznika nr 2 do uchwały Rada postanowiła, iż na terenie przystanków komunikacyjnych zabrania się bez zgody Wójta Gminy Starcza umieszczania plakatów i ogłoszeń. W tym przypadku Rada Gminy ustaliła normy w zakresie, który został już uregulowany w innej ustawie. Czyny, których dokonywania zabrania cytowany zapis uchwały są objęte sankcja z art. 63a § 1 Kodeksu wykroczeń (umieszczanie plakatów i ogłoszeń). Zatem ustalenie przedmiotowych zakazów w sytuacji, gdy brak jest podstaw prawnych do ich ustalania, a sprawy te uregulowane już zostały w ustawie, stanowi istotne naruszenie prawa.

Wobec powyższego, należy stwierdzić, że regulacja zawarta w ust. 2 Załącznika nr 2 do ww. uchwały począwszy od wyrazu "…zawierający…" oraz ust. 5 tego Załącznika wykracza poza upoważnienie przyznane Radzie na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i uzasadnia stwierdzenie nieważności tych zapisów. Wskazania wymaga, iż charakter zawartych w uchwale norm podjętych w oparciu o powyższą delegację ustawową, zobowiązuje Radę Gminy do formułowania ich jedynie na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego, precyzyjnie i kompleksowo realizując przywołaną wyżej delegację ustawową.

Mając na uwadze powyższe stwierdzenie nieważności niniejszej uchwały we wskazanej części należy uznać za uzasadnione i konieczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Gminy Starcza

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) NPII a/a

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »