| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 25.184.2012 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2012 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz.1591; z   późn. zm.) oraz art.212, art.235, art.236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240) Rada Miejska w   Krzepicach uchwala:  

§   1.   Dokonuje się następujących zmian w   budżecie gminy KRZEPICE w   2012r.  

 

DOCHODY  

OGÓŁEM  

w zł  

31.722,62  

223.205  

Dz.  

Rozdz.  

T R E Ś Ć  

Zwiększ  

Zmniejsz  

756  

 

Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i   od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z   ich poborem  

 

180.866  

 

 

- dochody bieżące 180.866  

 

180.866  

 

 

w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych -  

 

180.866  

758  

 

Różne rozliczenia  

31.722,62  

9.255  

 

 

-dochody bieżące  
 

16.757,03  

9.255  

 

 

w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej  

 

9.255  

 

 

- dotacja celowa z   budżetu państwa na zadania własne gminy  

16.757,03  

 

 

 

- dochody majątkowe  

14.965,59  

 

 

 

w tym: dotacja celowa z   budżetu państwa na zadania inwestycyjne gminy  

14.965,59  

 

926  

 

Kultura fizyczna  

 

33.084  

 

 

- dochody majątkowe  

 

33.084  

 

 

z tego: środki na realizację inwestycji finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 2   i 3   uofp  

 

33.084  

 

 

 

 

 

PRZYCHODY  

OGÓŁEM  

W ZŁ  

 

50.000  

952  

 

Przychody z   zaciągniętych kredytów na rynku krajowym  

 

50.000  

 

 

 

 

 

WYDATKI  

OGÓŁEM  

W ZŁ  

225.000  

466.482,38  

700  

 

Gospodarka mieszkaniowa  

 

30.000  

 

70005  

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

 

30.000  

 

 

- wydatki bieżące  

 

30.000  

 

 

w tym;wydatki jednostek budżetowych  
- z   tego; związane z   realizacją ich statutowych zadań -30.000  

 

30.000  

757  

 

Obsługa długu publicznego  

10.000  

 

 

75702  

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i   pożyczek jst  

10.000  

 

 

 

- wydatki bieżące  
-   w tym: obsługa długu - 10.000  

10.000  

 

801  

 

Oświata i   wychowanie  

150.000  

 

 

80101  

Szkoły podstawowe  

58.000  

 

 

 

- wydatki bieżące  
-   w tym wydatki jednostek budzetowych  
- z   tego: - wynagrodzenia i   składki od nich naliczane +58.000  

58.000  

 

 

80110  

Gimnazja  

85.000  

 

 

 

- wydatki bieżące  

85.000  

 

 

 

w tym:   wydatki jednostek budżetowych  
- z   tego: wynagrodzenia i   składki od nich zaliczane +70.000  
- związane z   realizacją ich statutowych zadań+15.000  

 

 

 

80113  

Dowożenie uczniów do szkół  

7.000  

 

 

 

- wydatki bieżące  

7.000  

 

 

 

w tym: wydatki jednostek budżetowych  
z tego: związane z   realizacją ich statutowych zadań + 7.000  

7.000  

 

851  

 

Ochrona zdrowia  

8.500  

8.500  

 

85154  

Przeciwdziałanie alkoholizmowi  

8.500  

8.500  

 

 

- wydatki bieżące  

 

8.500  

 

 

w tym: wydatki jednostek budżetowych  
- z   tego: zwiazane z   realizacją ich statutowych zadań - 8.500  

 

8.500  

 

 

- dotacja celowa na zadania własne  

8.500  

 

854  

 

Edukacyjna opieka wychowawcza  

3.500  

 

 

85415  

Pomoc materialna dla uczniów  

3.500  

 

 

 

- wydatki bieżące  
-   w tym:- świadczenia na rzecz osób fizycznych + 3.5   00  

3.500  

 

900  

 

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

53.000  

180.000  

 

90001  

Gospodarka ściekowa i   ochrona wód  

 

180.000  

 

 

- wydatki majątkowe  
- z   tego: dotacja celowa inwestycyjna - 180.000  

 

180.000  

 

90015  

Oświetlenie ulic, placów i   dróg  

53.000  

 

 

 

- wydatki bieżące  

53.000  

 

 

 

w tym: - wydatki jednostek budżetowych  
- z   tego : związane z   realizacja ich statutowych zadań + 53.000  

53.000  

 

926  

 

Kultura fizyczna  

 

247.982,38  

 

92601  

Obiekty sportowe  

 

247.982,38  

 

 

- wydatki majątkowe  
z tego: -inwestycje i   zakupy inwestycyjne- 247.982,38  
 

 

247.982,38  

 

 

 

 

 

§   2.   1.   Załącznik Nr 4   do uchwały budżetowej stanowiący przychody i   rozchody związane z   finansowaniem niedobowu budżetowego otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Załącznik nr 5   do uchwały budżetowej stanowiący przychody i   koszty zakładów budżetowych otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2   do niniejszej uchwały.  

3.   Załącznik nr 7   do uchwały budżetowej stanowiący dotacje na 2012r. z   budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie załącznika nr 3   do niniejszej uchwały.  

4.   Załącznik do uchwały budżetowej stanowiący dotacje z   budżetu gminy na 2012r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4   do niniejszej uchwały  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25.184.2012
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 30 października 2012 r.

Przychody i   rozchody związane z   finansowaniem niedoboru budżetu  

 

Paragraf  

T R E Ś Ć  

PRZYCHODY  

ROZCHODY  

 

Przychody i   rozchody związane z   finansowaniem niedoboru budżetu  

4.289.132,57  

2.086.378  

952  

Przychody z   zaciągniętych  

3.738.000  

 

 

- pożyczek krajowych  

88.000  

 

 

- kredytow krajowych  

3.650.000  

 

950  

Wolne środki, o   ktorych mowa w   art.217 ust.2 pkt 6   uofp  

551.132,57  

 

992  

Spłata otrzymanych pożyczek i   kredytów krajowych  

 

2.086.378  

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 25.184.2012
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 30 października 2012 r.

Przychody i   koszty zakładów budżetowych w    

 

L.p.  

Nazwa  

Stan. fund. obrotwego na pocz. roku  

Przychody  

W tym dotacja inwest.  

dotacja podm.  

Suma 3+4  

Koszty  

w tym: wpłata do budżetu  

Stan fund. obr. na koniec roku  

Suma 8+10  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

1.  

Zakład Dział. Komunalnej i   Mieszkaniowej  

286.520  

7.700.838  

3.183.747  

135.920  

7.987.358  

7.700.838  

 

286.520  

7.987.358  

 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 25.184.2012
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 30 października 2012 r.

Dotacje z   budżetu gminy na 2012 dla podmiotow należących do sektora finansów publicznych  

 

Dz.  

Rozdz.  

Nazwa jednostki  

Kwota dotacji podmiotowej  

Kwota dotacji przedmiotowej  

Kwota dotacji celowej inwestytyjnej  

010  

01010  

Zakład Działalności komunalnej i   mieszkaniowej  

 

 

1.664.859  

600  

60014  

Starostwo Powiatowe w   Kłobucku  

 

 

340.000  

851  

85195  

Starostwo Powiatowe w   Kłobucku  

 

 

40.000  

900  

90001  

Zakład Działalności Komunalnej i   Mieszkaniowej  

 

135.920  

1.518.888  

921  

92109  

Gminny Ośrodek Kultury- instytucja kultury  

345.000  

 

 

921  

92109  

Gminna Biblioteka Publiczna- instytucja kultury  

120.000  

 

 

O G Ó Ł E M  

 

 

465.000  

135.920  

3.563.747  

 


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 25.184.2012
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 30 października 2012 r.

Dotacje z   budżetu gminy na 2012r. dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych  

 

Dz.  

Rozdz.  

Kwota dotacji celowej na zadania bieżące  

851  

85154  

75.000  

O G Ó Ł E M  

 

75.000  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Damian   Pilarz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »