| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/196/2012 Rady Gminy Mstów

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt.8 , art. 40, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym / Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm./ oraz art. 5   i art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych   (1)   /   Dz.U z   2010r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm./ oraz art. 4   ust.1 i   art. 13 pkt. 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. z   2011r. Nr 197, poz.1172/  

(1) Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  

1.   dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992 r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z   17. 12. 1992),  

2.   dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999 r w   sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( DZ. Urz. WE L 187 z   20.07.1999).  

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w   niniejszej ustawie – z   dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej – wydanie specjalne.  

Rada Gminy Mstów  
uchwala:  

§   1.  

Ustala się wysokość rocznej stawki podatku od nieruchomości:  

1.   Od 1m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części mierzonej po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne w   tym: garaże podziemne , piwnice, sutereny, poddasza użytkowe bez klatek schodowych                 0,61zł  

2.   Od 1m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z   działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej   22,15zł  

3.   Od 1m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym   10,64zł  

4.   Od 1m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń   4,62zł  

5.   Od 1m 2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego                 5,40zł  

6.   Od wartości budowli lub ich części o   których mowa w   art. 4   ust.1 pkt.3 i   ust.3-7 ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej   2%  

7.   Od gruntów:  

a)   od 1m 2 powierzchni gruntów związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów   0,84zł  

b)   od 1   ha powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych   4,50zł  

c)   od 1m 2 powierzchni gruntów pozostałych nie sklasyfikowanych jako użytki rolne, leśne i   nieużytki oraz nie związane z   prowadzeniem działalności gospodarczej, inną niż działalność rolnicza lub leśna w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego   0,20zł  

§   2.  

Zwalnia się z   podatku od nieruchomości:  

1.   nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby:  

a)   ochrony przeciwpożarowej  

b)   działalności w   zakresie upowszechniania kultury  

c)   działalności w   zakresie kultury fizycznej i   sportu  

d)   gospodarki ściekowej w   ramach użyteczności publicznej  

z   wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.  

Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XVII/117/2011 z   dnia 04 listopada 2011 roku i   uchwała Rady Gminy Nr XXIII/185/2012 z   dnia 29 czerwca 2012 roku.  

§   5.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy w   Mstowie.  

§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 01.01.2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mstów  


Zdzisław   Gołdy

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Schiffter

Adwokat w kancelarii Raczkowski Paruch sp.k. Zdobywczyni pierwszego miejsca w 5. edycji konkursu Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2016. Kieruje w firmie działem imigracyjnym i Global Mobility. Jako jeden z nielicznych prawników w Polsce koncentruje swoją praktykę na biznesowym prawie imigracyjnym i doradza klientom w zakresie relokacji pracowników do Polski, a także delegowania polskich pracowników za granicę. Prowadzi także sprawy w pozostałym zakresie prawa pracy. Cyklicznie publikuje artykuły, zarówno w gazetach codziennych (m.in. Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Puls Biznesu), jak również w czasopismach naukowych (Monitor Prawa Pracy). Jako ekspert prawa pracy występuje w telewizji oraz udziela wywiadów w radiu, m.in. dla portalu INFOR.pl i stacji TVN Biznes. Jest współtwórcą publikacji międzynarodowych, m.in. książki pt. International Immigration and Nationality Law. Aktywnie uczestniczy w organizacjach międzynarodowych, m.in. jest przewodniczącą komitetu członkowskiego AILA GMS (American Immigration Lawyer Association Global Mobility Section). Jest regularnie zapraszana jako prelegent na międzynarodowe konferencje. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Posiada tytuł Master of German and Polish law. Uczestniczka wykładów i warsztatów z zakresu prawa europejskiego i francuskiego w Université de Nice - Sophia Antipolis w Nicei. Wcześniej przez 5 lat pracowała w Departamencie Prawa Pracy w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Odbywała również praktyki w kancelariach prawnych w Niemczech.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »