| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX-216-2012 Rady Gminy Nędza

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Na podstawie art.5ust.1 i   ust.4 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i   opłatach lokalnych ( tj. Dz. U. z   2010 roku nr 95 poz.613 z   późn .zm.) art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i   art.41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 roku Nr 142 poz.1591 z   późn. zm.) art.4 ust.1 i   art.13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z   2011r. Nr 197poz. 1172 ) oraz w   związku z   obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. ( M. P. poz. 587 z   dn.14.08.2012r )  

Rada Gminy Nędza,  

u c h w   a l a, co następuje:  

§   1.   O k r e ś l a   się   wysokość stawek w   podatku od nieruchomości na   2013   rok następująco:  

1)   od gruntów   :  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej ,bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków   – 0, 88   zł od 1   m² powierzchni   ;  

b)   pod jeziorami ,zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych-   4,51 zł od 1hektara powierzchni ;   c ) pozostałych ,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -   0,31   zł od 1   m² powierzchni   ;  

2)   od budynków lub ich części :  

a)   mieszkalnych -   0,68 zł   od 1m² powierzchni użytkowej   ;  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -   20,54 zł   od 1m² powierzchni użytkowej  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –   10,65   zł od 1m² powierzchni użytkowej  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej ,zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń–   4,51   zł od 1m² powierzchni użytkowej   ;  

e)   pozostałych , w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -   6,51 zł   od 1m² powierzchni użytkowej   ;  

f)   od domków letniskowych –   7,66   zł od 1m² powierzchni użytkowej   ;  

3)   od budowli –   2%   ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3   oraz ust.3-7,  

4)   od budowli –   0,2 %   ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3   oraz ust.3-7, w   zakresie zbiorowego zaopatrzenia w   wodę .  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr XVIII/120/2011 z   dnia 21 listopada 2011 roku w   sprawie podatku od nieruchomości na 2012 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 295 poz. 4924 ).  

§   3.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.  


§   4.   1)   Uchwała wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego , z   mocą obowiązującą od   1 stycznia 2013 roku.  

2)   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Gerard   Przybyła

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ABC-ksiegowe

ABC-ksiegowe.pl - najnowsze informacje dotyczące obszaru księgowości, rachunkowości i prawa oraz praktyczne wskazówki, ułatwiające samodzielne prowadzenie księgowości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »