| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/194/12 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na 2013 r. dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Zebrzydowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Niniejsza uchwała reguluje zwolnienia od podatku od nieruchomości związane z nowo uruchomioną działalnością gospodarczą oraz poszerzeniem zakresu prowadzonej działalności gospodarczej stanowiącej pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006 r.).

2. Pomoc de minimis na zasadach niniejszej uchwały może być udzielana przedsiębiorcom we wszystkich sektorach, z wyjątkiem sektorów określonych w art.1, ust.1 lit. A-h rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz.UE L 379 z 28 grudnia 2006r.).

3. Nie udziela się pomocy de minimis dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej określonej kryteriami zawartymi w pkt. 9-11 Wytycznych Wspólnotowych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 244/3 z dnia 1 października 2004r.).

4. Wartość pomocy de minimis przyznanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały wraz z wartością pomocy de minimis udzielonej w innych formach i z innych źródeł w okresie 3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro brutto z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Wartość pomocy de minimis przyznanej przedsiębiorcy działającemu w sektorze transportu drogowego na podstawie niniejszej uchwały wraz z wartością pomocy de minimis udzielonej w innych formach i z innych źródeł w okresie 3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 100.000 euro brutto.

6. Jeżeli w okresie zwolnienia, o którym mowa w § 1 uchwały, wartość pomocy osiągnie pułap określony w ust. 4 i 5, dalsze zwolnienie z podatku od nieruchomości jest nie dozwolone.

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle lub ich części i grunty będące własnością lub w użytkowaniu wieczystym przedsiębiorców, zajęte na prowadzenie nowo uruchomionej działalności gospodarczej na terenie Gminy Zebrzydowice w zakresie produkcji i usług z wyłączeniem działalności handlowej.

2. Przez nowo uruchomioną działalność gospodarczą rozumie się działalność gospodarczą podjętą na terenie Gminy Zebrzydowice przez podmiot, który w roku poprzedzającym rok podatkowy nie prowadził działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna. Za nowo uruchomioną działalność gospodarczą nie uważa się przypadków, gdy działalność gospodarcza podejmowana jest w następstwie zmiany właściciela lub zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, a także zmiany firmy.

§ 3. Zwolnienie stosowane jest poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność, a jeżeli działalność rozpoczęto w nowo wybudowanym budynku lub jego części, albo budowli lub jej części, poczynając od dnia 1 stycznia roku następnego.

§ 4. Zwolnienie przysługuje na okres:

1. 1 roku podatnikom, którzy łącznie spełniają warunki:

a) w roku podatkowym rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej,

b) zatrudnią minimum 5 pracowników posiadających status osób bezrobotnych,

c) w roku poprzedzającym rok podatkowy nie prowadzili działalności innej niż rolnicza lub leśna;

2. 2 lata podatnikom, którzy łącznie spełniają warunki:

a) w roku podatkowym rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej

b) zatrudnią minimum 15 pracowników posiadających status osób bezrobotnych,

c) w roku poprzedzającym rok podatkowy nie prowadzili działalności innej niż rolnicza lub leśna;

3. 3 lata podatnikom, którzy łącznie spełniają warunki:

a) w roku podatkowym rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej,

b) zatrudnią minimum 25 pracowników posiadających status osób bezrobotnych,

c) w roku poprzedzającym rok podatkowy nie prowadzili działalności innej niż rolnicza lub leśna.

§ 5. Zwalnia się od podatku od nieruchomości nowo wybudowane i oddane do użytkowania budynki lub ich części, służące prowadzeniu dotychczasowej działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności handlowej. Zwolnienie przysługuje od dnia 1 stycznia następującego po roku, w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części i przyznawane jest:

1) na okres 6 miesięcy, jeżeli podatnik zwiększy zatrudnienie o 10 pracowników posiadających status osób bezrobotnych przed dniem rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia i utrzyma ten poziom w okresie 3 lat;

2) na okres 1 roku, jeżeli podatnik zwiększy zatrudnienie o 20 pracowników posiadający status osób bezrobotnych przed dniem rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia i utrzyma ten poziom w okresie 4 lat;

3) na okres 2 lat, jeżeli podatnik zwiększy zatrudnienie o 30 pracowników posiadających status osób bezrobotnych przed dniem rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia i utrzyma ten poziom w okresie 5 lat.

§ 6. Przez zwiększenie zatrudnienia dla ustalenia progów określonych w § 4 i § 5 należy rozumieć przyrost netto liczby pracowników u danego przedsiębiorcy w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 7. Uchwały nie stosuje się do udzielania pomocy przedsiębiorcom, którzy zalegają bądź zalegali w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o zwolnienie z zapłatą zobowiązań podatkowych wobec budżetu Gminy Zebrzydowice.

§ 8. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie, o którym mowa w § 1 uchwały jest zobowiązany złożyć wniosek, którego wzór stanowi załącznik do niniejszych zasad wraz z wymienionymi we wniosku dokumentami stanowiącymi integralną jego część.

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca zobowiązany jest do przedłożenia:

1) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

2) tytuł prawny do nieruchomości objętej pomocą (np. wypis z ksiąg wieczystych, ewidencji gruntów i budynków),

3) decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub innego dokumentu potwierdzającego przyjęcie obiektu do użytkowania,

4) oświadczenie o wysokości poniesionych nakładów na realizację nowej inwestycji,

5) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu tej pomocy w tym okresie,

6) informacji niezbędnych o udzieleniu pomocy de minimis, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311) na formularzu stanowiącym załącznik tego rozporządzenia,

7) zaświadczenia o nie zaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

8) zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach i opłatach, dla których organem podatkowym nie jest Wójt Gminy Zebrzydowice.

§ 9. 1. Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w § 1 począwszy od dnia przyznania pomocy są zobowiązani, co kwartał, do 15 dnia następnego miesiąca, po zakończeniu kwartału kalendarzowego, przedstawić pracownikowi zajmującemu się wymiarem podatków i opłat lokalnych Gminy Zebrzydowice:

1) Listę zatrudnionych osób objętych wnioskiem wraz z okresem zatrudnienia.

2) Umowy o pracę z nowo zatrudnionymi pracownikami bezrobotnymi.

3) Dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia:

a) Druk ZUS P DRA – deklaracja rozliczeniowa,

b) Druk ZUS P ZUA dla nowo przyjętych osób,

c) Druk ZUS P ZWUA dla osób zwolnionych,

d) Druk ZUS P RCA – imienny wykaz miesięczny.

2. W przypadku kontynuacji zwolnienia w kolejnym roku, o którym mowa w § 1, przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia w terminie do 31 stycznia potwierdzone zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku poprzedzającym rok, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie.

§ 10. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości, gdy:

1. w trakcie korzystania ze zwolnienia łączna kwota udzielonej pomocy de minimis przekroczy kwotę stanowiącą równowartość 200 tys. Euro brutto (w przypadku sektora transportu 100 tys. Euro brutto),

2. wprowadzi w błąd organ podatkowy, co do spełnienia przesłanek uprawniających do uzyskania zwolnienia,

3. nie dopełni obowiązku przedłożenia wymaganych dokumentów.

§ 11. 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ udzielający pomocy o zaprzestaniu spełniania przesłanek uprawniających do zwolnienia najpóźniej w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących zaprzestanie.

2. Przedsiębiorca, który w terminie określonym w §11 ust.1 nie powiadomi organ podatkowy traci prawo do zwolnienia poczynając od miesiąca, w którym zaprzestał spełniania warunków uprawniających do zwolnienia.

3. Przedsiębiorca, który złożył nieprawidłowe informacje, co do spełniania przesłanek określonych w uchwale, traci prawo do zwolnienia za cały okres, w którym korzystał ze zwolnienia.

§ 12. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wielkości pomocy, o której mowa w § 1 ust.4-5, kwoty pomocy de minimis uzyskanej na podstawie niniejszej uchwały podlega zwrotowi.

§ 13. W przypadku utraty prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu całości otrzymanej pomocy na zasadach przewidzianych w przepisach o pomocy publicznej dla przedsiębiorców, poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (jedn. tekst Dz. U. z 2012r., poz.749).

§ 14. 1. Organ podatkowy może przeprowadzić kontrolę u przedsiębiorcy korzystającego ze zwolnienia lub zażądać dostarczenia dokumentów źródłowych w celu sprawdzenia rzetelności składanych informacji.

2. Przy zachowaniu wszelkich przesłanek wynikających z niniejszej uchwały, organ udzielający zwolnienia wydaje przedsiębiorcy zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Na przedsiębiorcy ciąży obowiązek wykazania spełnienia przesłanek do uzyskania zwolnienia.

§ 15. Przedsiębiorca, który nie dopełni obowiązku wynikającego z § 9 traci prawo do zwolnienia.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2013r.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


Bogdan Szuścik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/194/12
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 25 października 2012 r.

Zebrzydowice dnia ……………………

……………………………………………….
(imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy)

……………………………………………….
(adres zamieszkania/siedziba przedsiębiorcy)

Wójt Gminy Zebrzydowice
Ul. Ks.A.Janusza 6
43-410 Zebrzydowice

WNIOSEK

Na podstawie uchwały Nr …………………..........….. Rady Gminy Zebrzydowice z dnia.……………….......... wnoszę o zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w związku ze spełnieniem przesłanek określonych w uchwale.

1. Dane dotyczące przedmiotu opodatkowania objęte wnioskiem:

1) adres nieruchomości………………………………………………………………………………………….....

2) tytuł prawny ……………………………………………………………………………………………….....…

3) Nr Księgi Wieczystej ……………………………………………………………………………………….......

4) Nr działki i obręb……………………………………………………………………………………..................

2. Podstawowe informacje dotyczące aktualnego stanu zatrudnienia:

1) średnia liczba pracowników z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku …………...........

2) liczba zatrudnionych osób objętych wnioskiem …………………………………………………………….........

3. Załączniki dołączone do wniosku:

1) potwierdzone٭deklaracje ZUS P DRA z ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, a w przypadku prowadzących działalność w okresie krótszym niż 12 miesięcy – deklaracje ZUS P DRA z okresu działalności przedsiębiorcy,

2) lista nowo zatrudnionych osób objętych wnioskiem,

3) potwierdzone٭umowy o pracę z osobą bezrobotną,

4) potwierdzone٭decyzje urzędu pracy o utracie statusu osoby bezrobotnej przez nowo zatrudnione osoby,

5) potwierdzone٭zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

6) wypełniony formularz informacji zgodnie z wzorem określonym załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. (zwanej dalej rozporządzeniem) w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311),

7) sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (zgodnie z wymogiem § 2, ust.1, pkt 2 rozporządzenia), sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości,

8) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

9) decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub innego dokumentu potwierdzającego przyjęcie obiektu do użytkowania,

10) oświadczenie o wysokości poniesionych nakładów na realizację nowej inwestycji,

11) zaświadczenia o nie zaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

12) zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach i opłatach, dla których organem podatkowym nie jest Wójt Gminy Zebrzydowice.


٭ poświadczenia dokonuje przedsiębiorca składający wniosek

……………………………………
(pieczątka i podpis przedsiębiorcy

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »