| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Pilica; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Pilica prowadzenia zadania p.n.: „Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 790 wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowościach Pilica i Biskupice"

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Adama Matusiewicza Marszałka Województwa Śląskiego

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Miastem i Gminą Pilica, z siedzibą w Pilicy przy ul. Żarnowieckiej 46 a reprezentowaną przez Burmistrza Michała Otrębskiego.

§ 1.

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Miastu i Gminie Pilica prowadzenia zadania p.n.: "Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 790 wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowościach Pilica i Biskupice".

2. Województwo Śląskie powierza Miastu i Gminie Pilica pełnienie funkcji inwestora, w rozumieniu art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania określonego w ust. 1.

3. Zakres rzeczowy zadania określonego w ust. 1 obejmuje: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 790 wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku o długości około 750 m od ul. Jana Pawła II w Pilicy do wylotu ul. Klasztornej w Biskupicach wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę (dokonania zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych) dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem porozumienia winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl.

4. Miasto i Gmina Pilica przedstawi wykaz nieruchomości niezbędnych do zajęcia w związku z realizacją wyżej wymienionej przebudowy drogi i budowy kanalizacji znajdujących się w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 790.

5. Prawo dysponowania nieruchomościami położonymi w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 790 zostanie udzielone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach odrębnym dokumentem.

6. Miasto i Gmina Pilica uzyska pozwolenie na budowę (dokona zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych) dla zamierzenia budowlanego, o którym mowa w ust. 1. Wymagane w tym celu pełnomocnictwo zostanie udzielone przez Zarząd Województwa Śląskiego wskazanemu przedstawicielowi Miasta i Gminy Pilica na wniosek Burmistrza. Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa winien zostać złożony po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach kompletnej dokumentacji projektowej. We wniosku należy podać następujące dane osoby wskazanej: imię i nazwisko, stanowisko zajmowane w Mieście, nr pesel i adres zamieszkania.

7. Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 1 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w trybie określonym w § 5 ust. 3 niniejszego porozumienia na 17 grudnia 2012 r.

§ 2.

1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 68.265 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych) i obejmuje koszt opracowania kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy drogi i budowy kanalizacji deszczowej opisanych w § 1 ust.3.

2. Miasto i Gmina Pilica uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 10.000 zł.

3. Miasto i Gmina Pilica posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego.

4. Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w pozostałej wysokości.

5. Województwo Śląskie posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego.

6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszt realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynikający z najkorzystniejszej oferty wykonawcy przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1 strony niezwłocznie uzgodnią tryb dalszego postępowania, w tym podział zwiększonych kosztów realizacji. Nie dopuszcza się zawarcia przez Miasto i Gminę Pilica umowy z wykonawcą bez uzyskania zgody Zarządu Województwa Śląskiego. W przypadku zawarcia umowy bez tej zgody kwotę przekraczającą szacunkowy koszt zadania określony w ust. 1 w całości zobowiązane będzie sfinansować Miasto i Gmina Pilica.

7. Rzeczywisty koszt realizacji zadania zostanie określony po zawarciu umowy/ów z wybranym/mi wykonawcą/ami w aneksie do niniejszego porozumienia.

8. Miasto i Gmina Pilica udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w wysokości określonej w ust. 2 w formie dotacji celowej, której zasady przekazania i rozliczania określi odrębna umowa.

9. Na realizację zadania objętego porozumieniem Miasto i Gmina Pilica otrzyma dotację celową obejmującą udział finansowy Miasta i Gminy Pilica w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów.

10. Dotacja celowa dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez Miasto i Gminę Pilica po dacie zawarcia porozumienia.

§ 3.

1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Miastu i Gminie Pilica środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 9 na pisemny wniosek Burmistrza, na wskazany rachunek budżetu miasta, w terminie do 14 dni od daty jego dostarczenia.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu odbioru końcowego zadania, pozytywnych opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, o których mowa w § 5 ust. 3 oraz rachunków i faktur.

3. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego.

§ 4.

1. Wyłonienie wykonawcy/ów oraz zawarcia umowy/ów z wykonawcą/ami dokona Miasto i Gmina Pilica zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Opis przedmiotu zamówienia wymaga uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

3. Miasto i Gmina Pilica niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa Śląskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o zawarciu umowy/ów z wykonawcą/ami oraz przekaże potwierdzoną/e za zgodność z oryginałem kopię tej/tych umowy/ów. O ile taka okoliczność wystąpi, Miasto i Gmina Pilica przekaże potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aneksu do umowy niezwłocznie po jego zawarciu, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Na podstawie przekazanej kopii umowy/ów zostanie sporządzony aneks, o którym mowa w § 2 ust. 7 określający rzeczywisty koszt zadania.

5. Koszty prac związanych z uzupełnieniem dokumentacji bądź jej korektą celem doprowadzenia do zgodności z wytycznymi i wymaganiami, o których mowa w § 1 ust. 3, leżą po stronie Miasta i Gminy Pilica i nie mogą obciążać budżetu Województwa Śląskiego. Prace te winny być przeprowadzone staraniem Miasta i Gminy Pilica i na jej zlecenie.

6. Miasto i Gmina Pilica w terminie do 10 dni od dnia zawarcia porozumienia przedstawi Wydziałowi Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego i do wiadomości Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach harmonogram realizacji zadania według wzoru przygotowanego przez Wydział Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego.

7. Miasto i Gmina Pilica będzie na bieżąco monitorować zgodność realizacji zadania z ww. harmonogramem i przedstawiać Wydziałowi Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego raport z realizacji zadania do 10- tego dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni aż do zakończenia realizacji zadania. Nieprzedstawienie raportu przez dwa kolejne miesiące może stanowić podstawę do rozwiązania porozumienia.

8. Miasto i Gmina Pilica będzie przekazywać niezwłocznie do Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego informacje o zaistnieniu okoliczności mogących mieć wpływ na opóźnienie realizacji harmonogramu zadania wraz z propozycją działań zaradczych oraz skorygowanym, aktualnym harmonogramem realizacji zadania z zachowaniem terminu określonego w § 1 ust. 7.

§ 5.

1. Województwo Śląskie zastrzega sobie prawo kontrolowania i dokonywania oceny prowadzonych działań wynikających z niniejszego porozumienia według kryteriów legalności, celowości i gospodarności.

2. Do dokonywania oceny realizacji zakresu rzeczowego zadania, w tym opiniowania dokumentacji wymienionej w § 1 ust. 3, Zarząd Województwa Śląskiego upoważnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

3. Miasto i Gmina Pilica dokona odbioru końcowego zadania będącego przedmiotem porozumienia po uzyskaniu pozytywnych opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do dokumentacji projektowej przebudowy drogi i budowy kanalizacji deszczowej.

§ 6.

1. Miasto i Gmina Pilica wykorzysta przekazaną dotację celową, o której mowa w § 2 ust. 9, w terminie do 31 grudnia 2012 r. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane prace wskazane w § 2 ust.1.

2. Miasto i Gmina Pilica zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej dotacji obejmującego również zwrot niewykorzystanej jej części w terminie do 31 stycznia 2013 r., zgodnie z postanowieniami art. 250 i 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

3. Rozliczenia dotacji, o którym mowa w ust. 2 należy dokonać poprzez przedstawienie kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego opracowanego projektu.

4. Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

5. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.

§ 7.

Miasto i Gmina Pilica oświadcza, że:

a. dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania;

b. dokona wyboru wykonawcy zadania zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych;

c. dokumentacja projektowa we wszystkich jej elementach zostanie sporządzona zgodnie z wymogami Prawa budowlanego oraz wytycznymi technicznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej http://www.zdw.katowice.pl .

§ 8.

Do niniejszego porozumienia mają w szczególności zastosowanie przepisy: ustawy o drogach publicznych, ustawy - Prawo budowlane, ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu cywilnego.

§ 9.

W przypadku nie wywiązania się którejkolwiek strony z zobowiązań ustalonych niniejszym porozumieniem wszelkie ewentualne roszczenia powstałe z tego tytułu obciążają tę stronę.

§ 10.

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

2. Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

3. Realizacja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 790 wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowościach Pilica i Biskupice w zakresie objętym projektem będzie przedmiotem odrębnych postępowań i uzgodnień między stronami.

§ 11.

Porozumienie w zakresie przygotowania i sfinansowania dokumentacji określonych w § 1 ust. 3 zawiera się na okres do 31 grudnia 2012 r.

§ 12.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego.

§ 13.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 14.

Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie Miasto i Gmina Pilica

MARSZAŁEK


Adam Matusiewicz


WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Gajewska-Przydryga

BURMISTRZ


Michał Otrębski

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Systim

Księgowość przez Internet – online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »