| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska; Zarządu Powiatu Raciborskiego; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 19 października 2012r.

w sprawie powierzenia Powiatowi Raciborskiemu prowadzenia zadania p.n.: „Wykonanie stanowiska do pomiaru masy pojazdów w rejonie ulicy Kozielskiej w miejscowości Rudy"

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Adama Matusiewicza Marszałka Województwa Śląskiego

Aleksandry Banasiak Członka Zarządu Województwa Śląskiego

a

Powiatem Raciborskim, z siedzibą w Raciborzu przy ul. Plac Okrzei 4 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

Adama Hajduka Starostę

Józefa Stukatora Członka Zarządu

i

Gminą Kuźnia Raciborska, z siedzibą w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 reprezentowaną przez Burmistrza Ritę Serafin.

§ 1.

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Powiatowi Raciborskiemu prowadzenia zadania p.n.: "Wykonanie stanowiska do pomiaru masy pojazdów w rejonie ulicy Kozielskiej w miejscowości Rudy".

2. Województwo Śląskie powierza Powiatowi Raciborskiemu pełnienie funkcji inwestora, w rozumieniu art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania określonego w ust. 1. Powiat Raciborski ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Zakres rzeczowy zadania określonego w ust. 1 obejmuje: budowę stanowiska do pomiaru masy pojazdów na działce nr 120/2 w Rudach w sąsiedztwie skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 425 i nr 919.

4. Powiat Raciborski posiada decyzję nr 57.4.2011 z dnia 19 października 2011 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na wykonanie robót budowlanych dla przedmiotowego zadania wydaną przez Starostę Raciborskiego na rzecz Zarządu Powiatu Raciborskiego.

5. Zgodnie z decyzją, o której mowa w ust. 4 stanowisko do pomiaru masy pojazdów zostanie wykonane na działce nr 120/2 będącej własnością Skarbu Państwa, w zasobie Starosty Raciborskiego.

6. Starosta Raciborski udzielił wymaganej zgody na wykorzystanie ww. działki na cele budowlane polegające na wykonaniu stanowiska określonego w ust. 1. Zasady władania działką nr 120/2 zostaną określone w odrębnym dokumencie.

7. Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 1 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego wykonanych robót, dokonywanego w trybie określonym w § 5 ust. 5 niniejszego porozumienia na 17 grudnia 2012 r.

§ 2.

1. Szacunkowy całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje koszty robót budowlanych, koszty nadzorów, koszt aktualizacji kosztorysów inwestorskich i wynosi 155 000 zł (sto piędziesiąt pięć tysięcy złotych).

2. Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100 % kosztu określonego w ust. 1.

3. Województwo Śląskie posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego.

4. Powiat Raciborski nie uczestniczy w kosztach realizacji zadania określonych w ust. 1.

5. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszt realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynikający z najkorzystniejszej oferty wykonawcy przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1 strony niezwłocznie uzgodnią tryb dalszego postępowania, w tym podział zwiększonych kosztów realizacji. Nie dopuszcza się zawarcia przez Powiat Raciborski umowy z wykonawcą bez uzyskania zgody Zarządu Województwa Śląskiego. W przypadku zawarcia umowy bez tej zgody kwotę przekraczającą szacunkowy koszt zadania określony w ust. 1 w całości zobowiązany będzie sfinansować Powiat Raciborski.

6. Kwota udziału finansowego Województwa Śląskiego w kosztach realizacji zadania zostanie określona po zawarciu umowy/ów z wybranym/i wykonawcą/ami w aneksie do niniejszego porozumienia.

7. Na realizację zadania objętego porozumieniem Powiat Raciborski otrzyma dotację celową w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów.

8. Dotacja celowa dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez Powiat Raciborski po dacie zawarcia porozumienia.

§ 3.

1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Powiatowi Raciborskiemu środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 8 na pisemny wniosek Starosty, na wskazany rachunek budżetu Powiatu, w terminie do 14 dni od daty jego dostarczenia.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu końcowego odbioru wykonanych robót dokonanego z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz rachunków i faktur.

3. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego.

4. W przypadku wystąpienia kar umownych należnych od wykonawcy robót kary te podlegają zwrotowi na następujący rachunek bankowy Województwa Śląskiego 70 1560 1111 0000 9070 0003 5181.

§ 4.

1. Wyłonienie wykonawcy/ów oraz zawarcia umowy/ów z wykonawcą/ami dokona Powiat Raciborski zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej opisu technicznego przedmiotu zamówienia wymaga uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

3. Powiat Raciborski niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa Śląskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o zawarciu umowy/ów z wykonawcą/ami oraz przekaże potwierdzoną/e za zgodność z oryginałem kopię tej/tych umowy/ów. O ile taka okoliczność wystąpi, Powiat Raciborski przekaże potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aneksu do umowy niezwłocznie po jego zawarciu, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Na podstawie przekazanej kopii umowy/ów zostanie sporządzony aneks, o którym mowa w § 2 ust. 6 określający wielkość środków finansowych Województwa Śląskiego w realizacji zadania z zaokrągleniem do pełnych złotych.

5. Wszelkie koszty robót dodatkowych lub nieprzewidzianych nie wchodzących w zakres określony w umowie z wykonawcą podlegają osobnemu uzgodnieniu pomiędzy stronami porozumienia i wymagają zawarcia aneksu ustalającego udziały finansowe stron w tych kosztach. Określenie szczegółowego zakresu tych robót wymaga spisania protokołu konieczności przez przedstawicieli Powiatu Raciborskiego oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

6. Powiat Raciborski w terminie do 10 dni od dnia zawarcia porozumienia przedstawi Wydziałowi Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego i do wiadomości Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach harmonogram realizacji zadania według wzoru przygotowanego przez Wydział Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego.

7. Powiat Raciborski będzie na bieżąco monitorować zgodność realizacji zadania z ww. harmonogramem i przedstawiać Wydziałowi Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego raport z realizacji zadania do 10- tego dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni aż do zakończenia realizacji zadania. Nieprzedstawienie raportu przez dwa kolejne miesiące może stanowić podstawę do rozwiązania porozumienia.

8. Powiat Raciborski będzie przekazywać niezwłocznie do Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego informacje o zaistnieniu okoliczności mogących mieć wpływ na opóźnienie realizacji harmonogramu zadania wraz z propozycją działań zaradczych oraz skorygowanym, aktualnym harmonogramem realizacji zadania z zachowaniem terminu określonego w § 1 ust. 7.

§ 5.

1. Województwo Śląskie zastrzega sobie prawo kontrolowania i dokonywania oceny prowadzonych działań wynikających z niniejszego porozumienia według kryteriów legalności, celowości i gospodarności.

2. Do dokonywania oceny realizacji zakresu rzeczowego zadania, o którym mowa w § 1 ust. 3 oraz jego kontrolowania Zarząd Województwa Śląskiego upoważnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

3. Powiat Raciborski powiadomi pisemnie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o terminach rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych.

4. Powiat Raciborski ustali z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach termin odbioru końcowego zadania.

5. Odbiór zadania winien być dokonywany przez Powiat Raciborski z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz przedstawicieli Gminy Kuźnia Raciborska w terminie umożliwiającym sporządzenie protokołu odbioru końcowego zadania najpóźniej w dniu wskazanym w § 1 ust. 7.

6. Wytworzoną w ramach niniejszego porozumienia infrastrukturę drogową Powiat Raciborski przekaże nieodpłatnie Województwu Śląskiemu protokołem zdawczo-odbiorczym, którego kopię po podpisaniu przez strony niniejszego porozumienia otrzyma Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Przekazanie winno nastąpić po uzgodnieniu zasad władania działką nr 120/2, o których mowa w § 1 ust. 6.

§ 6.

1. Powiat Raciborski wykorzysta przekazaną dotację celową, o której mowa w § 2 ust. 7, w terminie do 31 grudnia 2012 r. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane prace wskazane w § 2 ust.1.

2. Powiat Raciborski zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej dotacji obejmującego również zwrot niewykorzystanej jej części w terminie do 31 stycznia 2013 r., zgodnie z postanowieniami art. 250 i 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

3. Rozliczenia dotacji o którym mowa w ust. 2 należy dokonać poprzez przedstawienie kopii dokumentu zapłaty, opisu zakresu rzeczowego zrealizowanych robót oraz oświadczenia Starosty o niewystąpieniu kar umownych lub zobowiązania do dokonania zwrotu kar umownych do budżetu Województwa Śląskiego niezwłocznie po ich wyegzekwowaniu, zgodnie z § 3 ust. 4.

4. Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

5. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.

§ 7.

Powiat Raciborski oświadcza, że:

a. dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania;

b. przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyboru wykonawcy zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;

c. roboty wykonywane będą zgodnie z wymogami Prawa budowlanego oraz wytycznymi technicznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej http://www.zdw.katowice.pl ;

d. umieści w SIWZ w warunkach umowy z wykonawcą zapis zobowiązujący wykonawcę do udzielenia pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty.

§ 8.

1. Gmina Kuźnia Raciborska zobowiązuje się do bieżącego utrzymania obiektu będącego przedmiotem niniejszego porozumienia po jego wybudowaniu i oddaniu do użytkowania wraz z infrastrukturą niezbędną do jego funkcjonowania zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki, w należytym stanie zabezpieczającym przed powstawaniem roszczeń osób trzecich oraz obowiązana jest dokonywać napraw i innych nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem.

2. Gmina Kuźnia Raciborska zapewni środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania, o którym mowa w ust. 1.

3. Tryb i zasady realizacji bieżącego utrzymania, o którym mowa w ust. 1 określi odrębne porozumienie pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Kuźnia Raciborska.

§ 9.

Do niniejszego porozumienia mają w szczególności zastosowanie przepisy: ustawy o drogach publicznych, ustawy - Prawo budowlane, ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 10.

W przypadku nie wywiązania się którejkolwiek strony z zobowiązań ustalonych niniejszym porozumieniem wszelkie ewentualne roszczenia powstałe z tego tytułu obciążają tę stronę.

§ 11.

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez wszystkie strony.

2. Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez wszystkie strony.

§ 12.

Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2012 r.

§ 13.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego.

§ 14.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 15.

Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie Powiat Raciborski

MARSZAŁEK


Adam Matusiewicz


CZŁONEK ZARZĄDU


Aleksandra Banasiak

STAROSTA


Adam Hajduk


CZŁONEK ZARZĄDU


Józef Stukator

Gmina Kuźnia Raciborska


BURMISTRZ


Rita Serafin

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »