| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Racibórz; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie powierzenia Miastu Racibórz prowadzenia zadania p.n.: „Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku”, jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Miastu Racibórz prowadzenia zadania p.n.: „Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku”, jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935.

2. Województwo Śląskie powierza Miastu Racibórz pełnienie funkcji inwestora w rozumieniu art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania określonego w ust. 1.

3. W ramach realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 niezbędne jest sporządzenie wskazanych części dokumentacji odrębnie dla zakresu drogi krajowej i odrębnie dla zakresu drogi wojewódzkiej.

4. Zakres rzeczowy zadania określonego w ust. 1 obejmuje:

a. przygotowanie wariantów lokalizacyjnych przedsięwzięcia,

b. przygotowanie i skompletowanie dokumentacji wymaganej w procesie oceny oddziaływania na środowisko i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,

c. opracowanie Studium wykonalności dla wariantu określonego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz Analizy kosztów i korzyści,

d. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami wymaganymi do złożenia wniosku o wydanie tej decyzji, odrębnej dla zakresu drogi krajowej i zakresu drogi wojewódzkiej,

e. przygotowanie kompletnych wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, odrębnych dla zakresu drogi krajowej i zakresu drogi wojewódzkiej,

f. uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odrębnych dla zakresu drogi krajowej i zakresu drogi wojewódzkiej,

g. opracowanie projektu wykonawczego i dokumentacji przetargowej niezbędnych dla zlecenia i wykonania robót budowlanych, odrębnych dla zakresu drogi krajowej i zakresu drogi wojewódzkiej.

5. Poszczególne elementy dokumentacji winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami i wytycznymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, wymogami ustalonymi przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach oraz przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach udostępnianymi na stronie internetowej poszczególnych gestorów.

6. Zakłada się realizację zadania w latach 2012 – 2015.

§ 2.

1. Miasto Racibórz działając w oparciu o porozumienie zawarte z Województwem Śląskim przygotuje i przeprowadzi wszelkie prace związane z realizacją zadania, o którym mowa w § 1.

2. Nadzór merytoryczny nad realizacją przez Miasto Racibórz zadania powierzonego porozumieniem sprawuje działający w imieniu Województwa Śląskiego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (zwany dalej ZDW), który będzie udzielał opinii i uzgodnień merytorycznych niezbędnych dla prawidłowej realizacji dokumentacji.

3. Dla dokumentacji przygotowywanej przez Miasto Racibórz dotyczącej drogi krajowej wymagane jest uzyskanie opinii i uzgodnień merytorycznych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach (zwanej dalej GDDKiA). GDDKiA będzie uprawniona do:

a. wglądu i zgłaszania uwag do dokumentacji na etapie projektowania,

b. żądania zwołania i przeprowadzenia odbycia Rad Technicznych w terminach wspólnie ustalonych,

c. żądania wprowadzenia zmian, w szczególności mających na celu poprawę trwałości przedsięwzięcia lub parametrów technicznych proponowanych rozwiązań,

d. możliwości odmowy uzgodnienia, w szczególności w przypadkach niezgodności dokumentacji z warunkami technicznymi lub procedurami obowiązującymi w GDDKiA.

4. Miasto Racibórz, w odniesieniu do dokumentacji, o której mowa w ust. 3 winno zapewnić wprowadzanie uwag zgłaszanych przez GDDKiA celem zapewnienia zgodności dokumentacji z warunkami technicznymi i procedurami obowiązującymi w GDDKiA.

5. Dla dokumentacji przygotowywanej przez Miasto Racibórz dotyczącej drogi wojewódzkiej ZDW będzie uprawniony do:

a. wglądu i zgłaszania uwag do dokumentacji na etapie projektowania,

b. żądania zwołania i przeprowadzenia odbycia Rad Technicznych w terminach wspólnie ustalonych,

c. żądania wprowadzenia zmian, w szczególności mających na celu poprawę trwałości przedsięwzięcia lub parametrów technicznych proponowanych rozwiązań,

d. możliwości odmowy uzgodnienia, w szczególności w przypadkach niezgodności dokumentacji z warunkami technicznymi lub procedurami obowiązującymi w ZDW.

6. Miasto Racibórz, w odniesieniu do dokumentacji, o której mowa w ust. 5 winno zapewnić wprowadzanie uwag zgłaszanych przez ZDW celem zapewnienia zgodności dokumentacji z warunkami technicznymi i procedurami obowiązującymi w ZDW.

§ 3.

1. Przed złożeniem wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odrębnych dla zakresu drogi krajowej i zakresu drogi wojewódzkiej Miasto Racibórz przedstawi komplet materiałów niezbędnych do prawidłowego złożenia wniosków o wydanie ww. decyzji wraz z pozytywnymi opiniami do wniosków wydanymi przez GDDKiA oraz ZDW.

2. Stosowne pełnomocnictwa do wystąpienia o decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będą przygotowywane w odrębnym trybie.

3. Udzielenie pełnomocnictwa oraz złożenie wniosków wymaga wcześniejszych uzgodnień między stronami co do regulowania zobowiązań wynikających z wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pokrycia związanych z tym kosztów.

§ 4.

1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia dla zakresu dokumentacji opisanego w § 1 ust. 4. wynosi 5.000.000 zł (pięć milionów złotych), w tym przewiduje się w kolejnych latach:

- w 2012 roku 60.000 zł,

- w 2013 roku 750.000 zł,

- w 2014 roku 1.000.000 zł,

- w 2015 roku 3.190.000 zł.

2. Miasto Racibórz w imieniu gmin partnerów uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 35 % kosztu określonego w ust 1.

3. Miasto Racibórz zabezpieczy środki na poniesienie swojego udziału finansowego. Potwierdzenie zapewnienia środków na realizację przedsięwzięcia zostanie zawarte w odpowiednich uchwałach Rady Miasta dotyczących Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu na dany rok .

4. Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 65 % kosztu określonego w ust 1.

5. Województwo Śląskie zabezpieczy środki na poniesienie swojego udziału finansowego. Potwierdzenie zapewnienia środków na realizację przedsięwzięcia zostanie zawarte w odpowiednich uchwałach Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczących Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu na dany rok.

6. Miasto Racibórz jest zobowiązane przekazać do końca sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy planowaną wysokość środków finansowych na realizację zadania w danym roku w dostosowaniu do faktycznego przebiegu i stanu zaawansowania prowadzonych prac projektowych.

7. Kwota udziału finansowego Miasta Racibórz i kwota udziału finansowego Województwa Śląskiego w kosztach realizacji przedsięwzięcia w danym roku budżetowym zostanie określona po zawarciu umowy/ów z wybranym/i wykonawcą/ami w aneksie do niniejszego porozumienia z zachowaniem udziałów procentowych wskazanych w ust. 2 i ust. 4. Aneks każdorazowo określi zakres prac projektowych planowanych do wykonania w danym roku.

8. Miasto Racibórz udzieli w każdym roku budżetowym Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w wysokości ustalonej w aneksie, o którym mowa w ust. 7, w formie dotacji celowej, której zasady przekazania i rozliczania określi odrębna umowa.

9. Na realizację zadania objętego porozumieniem Miasto Racibórz otrzyma w danym roku budżetowym dotację celową od Województwa Śląskiego obejmującą kwotę udziału finansowego województwa i miasta. Zasady przekazywania tej dotacji zostaną ustalone w aneksie, o którym mowa w ust. 7.

§ 5.

1. Wyłonienie wykonawcy/ów oraz zawarcia umowy/ów z wykonawcą/ami dokona Miasto Racibórz zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlega zaopiniowaniu przez ZDW.

3. Miasto Racibórz niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa Śląskiego oraz ZDW o zawarciu umowy/ów z wykonawcą/ami oraz przekaże potwierdzoną/e za zgodność z oryginałem kopię tej/tych umowy/ów. O ile taka okoliczność wystąpi, Miasto Racibórz przekaże potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aneksu do umowy niezwłocznie po jego zawarciu.

4. Koszty prac związanych z uzupełnieniem dokumentacji bądź jej korektą celem doprowadzenia do zgodności z wytycznymi i wymaganiami, o których mowa w § 1 ust. 5 leżą po stronie Miasta Racibórz i nie mogą obciążać budżetu Województwa Śląskiego.

5. Miasto Racibórz będzie na bieżąco monitorować realizację zadania i przedstawiać Wydziałowi Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego raport z realizacji raz na kwartał do 10- tego dnia miesiąca następującego po kwartale.

6. Miasto Racibórz będzie przekazywać niezwłocznie do Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego informacje o zaistnieniu okoliczności mogących mieć wpływ na opóźnienie realizacji zadania wraz z propozycją działań zaradczych.

§ 6.

1. Województwo Śląskie zastrzega sobie prawo kontrolowania prowadzonych działań wynikających z niniejszego porozumienia według kryteriów legalności, celowości i gospodarności.

2. Do nadzoru nad realizacją zakresu rzeczowego zadania Zarząd Województwa Śląskiego upoważnia ZDW.

3. Miasto Racibórz będzie dokonywać odbiorów częściowych lub końcowych elementów projektu, o którym mowa w § 1 po uzyskaniu pozytywnych opinii ZDW lub GDDKiA w zależności, od zakresu której drogi dokumentacja będzie dotyczyć.

§ 7.

1. Miasto Racibórz wykorzysta otrzymaną w danym roku dotację celową, o której mowa w § 4 ust. 9 w terminie do 31 grudnia tego roku budżetowego. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane w danym roku prace objęte porozumieniem.

2. Miasto Racibórz zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej dotacji obejmującego również zwrot niewykorzystanej jej części w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym przekazano dotacje celową, zgodnie z postanowieniami art. 250 i 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

3. Rozliczenia dotacji o którym mowa w ust. 2 należy dokonać poprzez przedstawienie kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego zrealizowanych prac.

4. Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

§ 8.

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

2. Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

3. Realizacja budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 w zakresie objętym projektem będzie przedmiotem odrębnych ustaleń.

§ 9.

Porozumienie zawarte zostaje na czas przygotowania zakresu rzeczowego zadania określonego w § 1 ust. 4.

§ 10.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego.

§ 11.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 12.

Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie                                                                                                                 Miasto Racibórz

MARSZAŁEK


Adam Matusiewicz


WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Gajewska-Przydryga

PREZYDENT MIASTA


Mirosław Lenk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »