| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.488.2012 Wojewody Śląskiego

z dnia 31 października 2012r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXV/194/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 września 2012 r. w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawiania, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, dla którego Gmina Wilkowice jest podmiotem tworzącym

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXV/194/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 września 2012 r. w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawiania, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, dla którego Gmina Wilkowice jest podmiotem tworzącym, jako niezgodnej z art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Wilkowice określiła zasady zbycia, wydzierżawiania, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, dla którego Gmina Wilkowice jest podmiotem tworzącym. W przepisie § 3 uchwały Rada zawarła regulację przewidującą wejście w życie tej uchwały po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Z przywołanych w podstawie prawnej uchwały przepisów art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o działalności leczniczej oraz § 8 Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach - nie wynika jednakże skąd Rada wywiodła możliwość przewidzenia dla przedmiotowej uchwały powyższego trybu uzyskania przez nią mocy obowiązującej.

Zgodnie z przepisem art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się:

1) akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę i organy administracji niezespolonej;

2) akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy;

3) statuty związków międzygminnych oraz statuty związków powiatów;

4) akty Prezesa Rady Ministrów uchylające akty prawa miejscowego stanowionego przez wojewodę i organy administracji niezespolonej;

5) wyroki sądu administracyjnego uwzględniające skargi na akty prawa miejscowego stanowionego przez: wojewodę i organy administracji niezespolonej, organ samorządu województwa, organ powiatu i organ gminy;

6) porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych zawarte:

a) między jednostkami samorządu terytorialnego,

b) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej;

7) uchwały budżetowe gminy, powiatu i województwa oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, powiatu i województwa;

8) obwieszczenia o wygaśnięciu mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz o rozwiązaniu sejmiku województwa, rady powiatu lub rady gminy;

8a) rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące aktów prawa miejscowego stanowionych przez jednostki samorządu terytorialnego;

9) statut urzędu wojewódzkiego;

10) inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne.

W ocenie organu nadzoru jednak do żadnej z powyżej wymienionych kategorii aktów prawnych nie sposób zaliczyć przedmiotowej uchwały. W szczególności uchwała ta nie stanowi aktu prawa miejscowego w rozumieniu art. 40 ustawy o samorządzie gminnym. Aby akt normatywny uznany został bowiem za przepis powszechnie obowiązujący, spełnione muszą zostać określone wymogi. Musi on między innymi: być wydany przez kompetentny organ na podstawie upoważnień ustawowych, w swej treści zawierać zaś normy o charakterze abstrakcyjnym (wielokrotnego zastosowania) i generalnym (skierowane do nieokreślonego adresata). Tymczasem tych cech przedmiotowej uchwale brak. W ocenie organu nadzoru przedmiotowa uchwała jest typowym aktem kierownictwa wewnętrznego zawierającym pewne wytyczne w zakresie gospodarowania aktywami trwałymi konkretnego i zindywidualizowanego podmiotu - Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach. Podjęcie takiej uchwały w żaden sposób nie kształtuje sytuacji prawnej podmiotów zewnetrznych, jej unomowania bowiem w żaden sposób nie dotykają nawet sfery praw i obowiązków tychże podmiotów.

Uchwała ta również nie stanowi żadnego innego aktu prawnego, który na mocy szczególnych przepisów obowiązującego prawa, podlegałby publikacji w dzienniku urzędowym.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że regulacja zawarta § 3 uchwały przewidująca wejście jej w życie po uprzednim ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym narusza przepis art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, tym samym stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w całości należy uznać za uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Otrzymują:

1) Rada Gminy Wilkowice

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) aa.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

WWW.SCANDIHOME.PL

Sklep internetowy ze skandynawskimi dodatkami do wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »