| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.488.2012 Wojewody Śląskiego

z dnia 31 października 2012r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXV/194/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 września 2012 r. w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawiania, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, dla którego Gmina Wilkowice jest podmiotem tworzącym

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXV/194/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 września 2012 r. w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawiania, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, dla którego Gmina Wilkowice jest podmiotem tworzącym, jako niezgodnej z art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Wilkowice określiła zasady zbycia, wydzierżawiania, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, dla którego Gmina Wilkowice jest podmiotem tworzącym. W przepisie § 3 uchwały Rada zawarła regulację przewidującą wejście w życie tej uchwały po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Z przywołanych w podstawie prawnej uchwały przepisów art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o działalności leczniczej oraz § 8 Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach - nie wynika jednakże skąd Rada wywiodła możliwość przewidzenia dla przedmiotowej uchwały powyższego trybu uzyskania przez nią mocy obowiązującej.

Zgodnie z przepisem art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się:

1) akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę i organy administracji niezespolonej;

2) akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy;

3) statuty związków międzygminnych oraz statuty związków powiatów;

4) akty Prezesa Rady Ministrów uchylające akty prawa miejscowego stanowionego przez wojewodę i organy administracji niezespolonej;

5) wyroki sądu administracyjnego uwzględniające skargi na akty prawa miejscowego stanowionego przez: wojewodę i organy administracji niezespolonej, organ samorządu województwa, organ powiatu i organ gminy;

6) porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych zawarte:

a) między jednostkami samorządu terytorialnego,

b) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej;

7) uchwały budżetowe gminy, powiatu i województwa oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, powiatu i województwa;

8) obwieszczenia o wygaśnięciu mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz o rozwiązaniu sejmiku województwa, rady powiatu lub rady gminy;

8a) rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące aktów prawa miejscowego stanowionych przez jednostki samorządu terytorialnego;

9) statut urzędu wojewódzkiego;

10) inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne.

W ocenie organu nadzoru jednak do żadnej z powyżej wymienionych kategorii aktów prawnych nie sposób zaliczyć przedmiotowej uchwały. W szczególności uchwała ta nie stanowi aktu prawa miejscowego w rozumieniu art. 40 ustawy o samorządzie gminnym. Aby akt normatywny uznany został bowiem za przepis powszechnie obowiązujący, spełnione muszą zostać określone wymogi. Musi on między innymi: być wydany przez kompetentny organ na podstawie upoważnień ustawowych, w swej treści zawierać zaś normy o charakterze abstrakcyjnym (wielokrotnego zastosowania) i generalnym (skierowane do nieokreślonego adresata). Tymczasem tych cech przedmiotowej uchwale brak. W ocenie organu nadzoru przedmiotowa uchwała jest typowym aktem kierownictwa wewnętrznego zawierającym pewne wytyczne w zakresie gospodarowania aktywami trwałymi konkretnego i zindywidualizowanego podmiotu - Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach. Podjęcie takiej uchwały w żaden sposób nie kształtuje sytuacji prawnej podmiotów zewnetrznych, jej unomowania bowiem w żaden sposób nie dotykają nawet sfery praw i obowiązków tychże podmiotów.

Uchwała ta również nie stanowi żadnego innego aktu prawnego, który na mocy szczególnych przepisów obowiązującego prawa, podlegałby publikacji w dzienniku urzędowym.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że regulacja zawarta § 3 uchwały przewidująca wejście jej w życie po uprzednim ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym narusza przepis art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, tym samym stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w całości należy uznać za uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Otrzymują:

1) Rada Gminy Wilkowice

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) aa.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »