| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/259/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. ( M. P. z 2012 r.  poz. 587)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala :

§ 1. Określa się na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice stawki podatku od nieruchomości w skali roku podatkowego w następującej wysokości:

1. od gruntów :

a)               związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,74 zł od 1 m² powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,28 zł od 1 ha powierzchni,

c) oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako użytek o symbolu dr – droga, jeśli nie są zajęte
pod budowle drogi, a faktycznie są użytkowane rolniczo – 0,03 zł od 1m² powierzchni,

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 0,22 zł od 1 m² powierzchni.

2. od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych – 0,59 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,82 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,25 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,63 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 4,84 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.).

§ 2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej pobiera się na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w kasie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, lub dokonuje się wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach wskazane w decyzji podatkowej.

§ 3. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części zajęte przez: stowarzyszenia użyteczności publicznej świadczące usługi w zakresie ochrony i bezpieczeństwa Gminy na działalność statutową.

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne jednorodzinne kwalifikujące się do opodatkowania wg stawki wymienionej w § 1 ust. 2a oddane do użytku w 2013 r. na okres 5 lat podatkowych.

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 5. Tracą moc:

1. uchwała Nr XVI/129/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice,

2. uchwała Nr XVIII/157/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Bartłomiej Fajfer

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »