| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/160/2012 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów, zwolnień podatkowych na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1591 ze zm.) art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie gónych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M. P. z dnia 14 sierpnia 2012 poz. 587).

Rada Gminy Jeleśnia uchwala:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2013 na terenie Gminy Jeleśnia.                            

1. Od gruntów:              

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2powierzchni rocznie 0,80zł

2) pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni rocznie4,50zł              

3) pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni rocznie0,40zł

4) od pozostałych gruntów (niesklasyfikowanych w ewidencji gruntów               i budynków jako użytki rolne) od 1m2powierzchni rocznie 0,40zł                                          

2. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych lub ich części od 1m2powierzchni użytkowej               rocznie (w tym garaże w budynkach) rocznie 0,67zł              

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (za wyjątkiem budynków wymienionych w pkt. 3 i 4) od 1 m2powierzchni użytkowej rocznie20,00zł              

3) wykorzystywanych jako pokoje gościnne wraz ze stołówkami domowymi powyżej 5 pokoi, od
1 m2powierzchni użytkowej rocznie14,00zł

4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2powierzchni rocznie 10,54zł

5)               związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2powierzchni użytkowej rocznie4,50zł

6) od pozostałych budynków lub ich części od 1 m2powierzchni użytkowej rocznie:

a) wykorzystywanych na cele rekreacyjno–wypoczynkowe7,60zł              

b) zajętych na pomieszczenia gospodarcze i chów drobnego inwentarza4,80zł              

c) od garaży wolnostojących z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej inną niż rolnicza6,50zł              

d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  7,00zł              

e) od pozostałych budynków lub ich części nie wymienionych w podpunktach a,b,c,d,7,00zł

7) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej określonych w art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7; 2% ich wartości

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1. Grunty, budynki lub ich części oraz budowle stanowiące własność Gminy Jeleśnia nie rozdysponowane w trwały zarząd lub użytkowanie wieczyste, nieprzeznaczone pod działalność gospodarczą.

2. Grunty, budynki lub ich części oraz budowle przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej, ratownictwa górskiego, z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

3. Grunty określone w ewidencji gruntów i budynków jako:

a) drogi oznaczone symbolem – dr , dr na użytkach rolnych,

b) grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi oznaczone symbolem – Ws,

c) rowy oznaczone symbolem – W.

§ 3. Podatników prowadzących działalność gospodarczą, do których mają zastosowanie przepisy § 1 ust. 2 pkt 3 oraz § 1 ust. 2 pkt 6 lit. a i b niniejszej uchwały oraz mając na uwadze rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006), zobowiązuje się do przedstawienia w terminie do 10 stycznia 2013 r.:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz

b) w zakresie pozostałych informacji – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010r. Nr 53, poz. 311), przy czym za pomoc de minimis uznaje się różnicę pomiędzy stawką podstawową podatku od nieruchomości (§ 1 ust. 2 pkt 2) niniejszej uchwały, a stawkami preferencyjnymi (§ 1 ust. 2 pkt 3, § 1 ust. 2 pkt 6 lit. a i b) niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIII/84/2011 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów, zwolnień podatkowych na rok 2012 oraz Uchwała Nr XIV/103/2011 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/84/2011 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów, zwolnień podatkowych na rok 2012.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ARKANA

Profesjonalna obsługa prawna firm i porady prawne dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »