| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/160/2012 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów, zwolnień podatkowych na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1591 ze zm.) art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie gónych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M. P. z dnia 14 sierpnia 2012 poz. 587).

Rada Gminy Jeleśnia uchwala:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2013 na terenie Gminy Jeleśnia.                            

1. Od gruntów:              

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2powierzchni rocznie 0,80zł

2) pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni rocznie4,50zł              

3) pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni rocznie0,40zł

4) od pozostałych gruntów (niesklasyfikowanych w ewidencji gruntów               i budynków jako użytki rolne) od 1m2powierzchni rocznie 0,40zł                                          

2. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych lub ich części od 1m2powierzchni użytkowej               rocznie (w tym garaże w budynkach) rocznie 0,67zł              

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (za wyjątkiem budynków wymienionych w pkt. 3 i 4) od 1 m2powierzchni użytkowej rocznie20,00zł              

3) wykorzystywanych jako pokoje gościnne wraz ze stołówkami domowymi powyżej 5 pokoi, od
1 m2powierzchni użytkowej rocznie14,00zł

4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2powierzchni rocznie 10,54zł

5)               związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2powierzchni użytkowej rocznie4,50zł

6) od pozostałych budynków lub ich części od 1 m2powierzchni użytkowej rocznie:

a) wykorzystywanych na cele rekreacyjno–wypoczynkowe7,60zł              

b) zajętych na pomieszczenia gospodarcze i chów drobnego inwentarza4,80zł              

c) od garaży wolnostojących z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej inną niż rolnicza6,50zł              

d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  7,00zł              

e) od pozostałych budynków lub ich części nie wymienionych w podpunktach a,b,c,d,7,00zł

7) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej określonych w art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7; 2% ich wartości

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1. Grunty, budynki lub ich części oraz budowle stanowiące własność Gminy Jeleśnia nie rozdysponowane w trwały zarząd lub użytkowanie wieczyste, nieprzeznaczone pod działalność gospodarczą.

2. Grunty, budynki lub ich części oraz budowle przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej, ratownictwa górskiego, z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

3. Grunty określone w ewidencji gruntów i budynków jako:

a) drogi oznaczone symbolem – dr , dr na użytkach rolnych,

b) grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi oznaczone symbolem – Ws,

c) rowy oznaczone symbolem – W.

§ 3. Podatników prowadzących działalność gospodarczą, do których mają zastosowanie przepisy § 1 ust. 2 pkt 3 oraz § 1 ust. 2 pkt 6 lit. a i b niniejszej uchwały oraz mając na uwadze rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006), zobowiązuje się do przedstawienia w terminie do 10 stycznia 2013 r.:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz

b) w zakresie pozostałych informacji – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010r. Nr 53, poz. 311), przy czym za pomoc de minimis uznaje się różnicę pomiędzy stawką podstawową podatku od nieruchomości (§ 1 ust. 2 pkt 2) niniejszej uchwały, a stawkami preferencyjnymi (§ 1 ust. 2 pkt 3, § 1 ust. 2 pkt 6 lit. a i b) niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIII/84/2011 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów, zwolnień podatkowych na rok 2012 oraz Uchwała Nr XIV/103/2011 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/84/2011 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów, zwolnień podatkowych na rok 2012.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »