| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 267/ XXVI/2012 Rady Gminy w Koszęcinie

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r

Na podstawie art. 5   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych 1)   (tj. Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   póżn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. ( M.P. z   2012 r. poz. 587 ) oraz art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) Rada Gminy  uchwala, co następuje :  

§   1.     Ustala się następujace stawki podatku od nieruchomości dla osób fizycznych i   prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej:  

1.   od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez wzgledu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji  gruntów i   budynków od 1   m 2 powierzchni  -   0,78 zł.  

b)   pod jeziorami, zajetych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  od 1   ha powierzchni  -   4,51 zł.  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego  przez organizacje pożytku publicznego od 1   m 2 powierzchni -   0,22 zł.  

  z zastrzeżeniem : gruntów zajetych na drogi nie zaliczone  do dróg publicznych oznaczone w   ewidencji gruntów jako „dr ”bez  klasyfikacji  od 1   m 2 powierzchni -   0,08 zł.  

2.   od budynków lub ich części:  

a)   mieszklanych od 1   m 2 powierzchni użytkowej   -0,64 zł.  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie  działalności gospodarczej od 1   m 2 powierzchni użytkowej -   18.92 zł.  

c)   zajętych na prowadzenie działalności  gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1   m 2 powierzchni użytkowej -   10,65 zł.  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające  tych świadczeń od 1   m 2 powierzchni  użytkowej -   4,58 zł.  

e)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie  odpłatnej statutowej działalności  pożytku publicznego przez organizacje  pożytku publicznego od 1   m 2 powierzchni użytkowej  -   4,44 zł.  

  z zastrzeżeniem: budynków letniskowych od 1   m 2 powierzchni użytkowej -   6,97 zł.  

3.   od budowli ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust.1 pkt.3 i   ust.3-7   -   2 %   ich wartości.  

§   2.     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.     Traci moc Uchwała Nr 151/XVI/2011 Rady Gminy w   Koszęcinie z   dnia 15 listopada 2011 r. w   sprawie wysokosci stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.  

§   4.     Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Sląskiego z   mocą obowiazującą od 1   stycznia 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Michał   Anioł

 

 

 

1)   1. Niniejsza ustawa  dokonuje w   zakresie swojej regulacji  wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

 

1)               dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992 r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 z   17.12.1992),

2)               dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999 r. w   sprawie pobierania opłat za użytkowania  niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z   20.07.1999)

 

  Dane dotyczące ogłoszenia  aktów prawa Unii Europejskiej , zamieszczone w   niniejszej ustawie – z   dniem uzyskania  przez        

  Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej – dotyczą  ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii      

  Europejskiej – wydanie specjalne.  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »