| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 267/ XXVI/2012 Rady Gminy w Koszęcinie

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r

Na podstawie art. 5   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych 1)   (tj. Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   póżn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. ( M.P. z   2012 r. poz. 587 ) oraz art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) Rada Gminy  uchwala, co następuje :  

§   1.     Ustala się następujace stawki podatku od nieruchomości dla osób fizycznych i   prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej:  

1.   od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez wzgledu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji  gruntów i   budynków od 1   m 2 powierzchni  -   0,78 zł.  

b)   pod jeziorami, zajetych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  od 1   ha powierzchni  -   4,51 zł.  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego  przez organizacje pożytku publicznego od 1   m 2 powierzchni -   0,22 zł.  

  z zastrzeżeniem : gruntów zajetych na drogi nie zaliczone  do dróg publicznych oznaczone w   ewidencji gruntów jako „dr ”bez  klasyfikacji  od 1   m 2 powierzchni -   0,08 zł.  

2.   od budynków lub ich części:  

a)   mieszklanych od 1   m 2 powierzchni użytkowej   -0,64 zł.  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie  działalności gospodarczej od 1   m 2 powierzchni użytkowej -   18.92 zł.  

c)   zajętych na prowadzenie działalności  gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1   m 2 powierzchni użytkowej -   10,65 zł.  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające  tych świadczeń od 1   m 2 powierzchni  użytkowej -   4,58 zł.  

e)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie  odpłatnej statutowej działalności  pożytku publicznego przez organizacje  pożytku publicznego od 1   m 2 powierzchni użytkowej  -   4,44 zł.  

  z zastrzeżeniem: budynków letniskowych od 1   m 2 powierzchni użytkowej -   6,97 zł.  

3.   od budowli ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust.1 pkt.3 i   ust.3-7   -   2 %   ich wartości.  

§   2.     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.     Traci moc Uchwała Nr 151/XVI/2011 Rady Gminy w   Koszęcinie z   dnia 15 listopada 2011 r. w   sprawie wysokosci stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.  

§   4.     Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Sląskiego z   mocą obowiazującą od 1   stycznia 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Michał   Anioł

 

 

 

1)   1. Niniejsza ustawa  dokonuje w   zakresie swojej regulacji  wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

 

1)               dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992 r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 z   17.12.1992),

2)               dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999 r. w   sprawie pobierania opłat za użytkowania  niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z   20.07.1999)

 

  Dane dotyczące ogłoszenia  aktów prawa Unii Europejskiej , zamieszczone w   niniejszej ustawie – z   dniem uzyskania  przez        

  Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej – dotyczą  ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii      

  Europejskiej – wydanie specjalne.  

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »