| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/527/2012 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 rok

Na podstawie  art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 18a ust.1, art.19 pkt 1   lit. f ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1)   (tekst jedn. Dz. U. z   2010 r. nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 roku w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 roku (M.P. z   14 sierpnia 2012 r., poz.587), na wniosek Burmistrza Miasta  

Rada Miejska Mikołowa  
uchwala:  

§   1.   Uchwałą niniejszą Rada Miejska Mikołowa:  

1)   wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów;  

2)   określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów;  

3)   określa zasady ustalania i   poboru oraz  terminy płatności opłaty od posiadania psów;  

4)   zarządza pobór opłaty od posiadania psów w   drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.  

§   2.   Wprowadza się na terenie Gminy Mikołów opłatę od posiadania psów.  

§   3.   Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w   wysokości:  

1)   63,00 zł od każdego psa utrzymywanego w   budynkach wielorodzinnych;  

2)   39,00 zł za każdego psa utrzymywanego w   pozostałych budynkach.  

§   4.     1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a   w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w   terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.  

2.   W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w   ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w   którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.  

3.   Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i   wygasa z   upływem miesiąca, w   którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.  

4.   W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w   ciągu roku podatkowego posiadacz psa obowiązany jest do pisemnego zawiadomienia tut. organu podatkowego o   zaistniałej zmianie.  

§   5.   1.   Wpłaty opłaty można dokonywać:  

a)   bezpośrednio w   kasie Urzędu Miasta w   Mikołowie;  

b)   na rachunek bankowy gminy;  

c)   pobór opłaty może odbywać się również w   drodze inkasa.  

§   6.   Na inkasentów opłaty od posiadania psów wyznacza się: sołtysów z   sołectw:  

a)   Bujaków – Pan Pucher Antoni;  

b)   Borowa Wieś – Pan Pruszydło Kazimierz;  

c)   Mokre – Pani Chmielorz Ewa;  

d)   Paniowy – Pan Rogalski Krzysztof;  

e)   Śmiłowice – Pan Świerczyna Józef;  

f)   w budynkach komunalnych pracowników ZGL: Annę Bojdoł, Ewę Laskowską, Danutę Zbijowską.  

§   7.   Pobrane w   danym miesiącu opłaty powinny być przez inkasenta przekazane do Urzędu Gminy  
do 5   dnia miesiąca następnego.  

§   8.   Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w   wysokości 5% od kwoty zainkasowanej i   wpłaconej w   terminie organowi podatkowemu.  

§   9.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.  

§   10.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od  dnia 1   stycznia 2013 r.  Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Mikołowie oraz w   prasie lokalnej.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa  


Tadeusz   Socha

 

 

 

1)   Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992 r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z   17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999 r. w   sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z   20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w   niniejszej ustawie – z   dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.  

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »