| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/530/2012 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r., nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.); oraz art. 5   ust. 1   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r.  
o podatkach i   opłatach lokalnych 1)   (tekst jedn. Dz. U. z   2010 r., nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 roku (M.P. z   14 sierpnia 2012 r., poz. 587), na wniosek Burmistrza Miasta  

Rada Miejska Mikołowa  
uchwala:  

§   1.   Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie administracyjnym Gminy Mikołów:  

1)   od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób    zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków -   0,84 zł   od 1   m² powierzchni;  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –   4,35 zł   od  
1 ha powierzchni;  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –   0,37 zł   od 1   m² powierzchni;  

2)   od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych -   0,70 zł   od 1   m² powierzchni użytkowej;  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -   22,22 zł   od 1   m² powierzchni użytkowej;  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -   10,40 zł   od 1   m² powierzchni użytkowej;  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -   4,60 zł   od 1   m² powierzchni użytkowej; pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –   6,65 zł   od 1   m² powierzchni użytkowej.  

3)   od budowli -   2%   ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   i ust. 3   - 7   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Mikołowa.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od  dnia 1   stycznia 2013 r. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Mikołowie oraz w   prasie lokalnej.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa  


Tadeusz   Socha

 

 

 

1)   Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

              1) dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992 r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z   17.12.1992),

              2) dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999 r. w   sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z   20.07.1999).

                   Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w   niniejszej ustawie – z   dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.  

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »