| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/530/2012 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r., nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.); oraz art. 5   ust. 1   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r.  
o podatkach i   opłatach lokalnych 1)   (tekst jedn. Dz. U. z   2010 r., nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 roku (M.P. z   14 sierpnia 2012 r., poz. 587), na wniosek Burmistrza Miasta  

Rada Miejska Mikołowa  
uchwala:  

§   1.   Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie administracyjnym Gminy Mikołów:  

1)   od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób    zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków -   0,84 zł   od 1   m² powierzchni;  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –   4,35 zł   od  
1 ha powierzchni;  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –   0,37 zł   od 1   m² powierzchni;  

2)   od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych -   0,70 zł   od 1   m² powierzchni użytkowej;  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -   22,22 zł   od 1   m² powierzchni użytkowej;  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -   10,40 zł   od 1   m² powierzchni użytkowej;  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -   4,60 zł   od 1   m² powierzchni użytkowej; pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –   6,65 zł   od 1   m² powierzchni użytkowej.  

3)   od budowli -   2%   ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   i ust. 3   - 7   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Mikołowa.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od  dnia 1   stycznia 2013 r. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Mikołowie oraz w   prasie lokalnej.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa  


Tadeusz   Socha

 

 

 

1)   Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

              1) dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992 r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z   17.12.1992),

              2) dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999 r. w   sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z   20.07.1999).

                   Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w   niniejszej ustawie – z   dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.  

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »