| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/298/2012 Rady Miasta Racibórz

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 8   ust. 1   ustawy z   dnia 5   lipca 2001 r. o   cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z   uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z   dnia 3   grudnia 2010r.)  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się za przejazd środkami komunikacji miejskiej w   granicach administracyjnych miasta Racibórz następujące ceny biletów:  

1)   Za przejazd jednorazowy:  

a)   bilet normalny 2,60 zł,  

b)   bilet ulgowy 1,30 zł,  

2)   Za przejazd jednorazowy w   soboty, niedziele i   święta:  

a)   bilet rodzinny ( dwoje rodziców /opiekunów prawnych + jedno lub więcej dzieci) 5,20 zł,  

b)   bilet rodzinny (jeden rodzic/opiekun prawny + jedno lub więcej dzieci) 2,60 zł,  

3)   Za dowolną ilość przejazdów na dowolnych liniach w   ciągu 90 minut:  

a)   bilet normalny 3,60 zł,  

b)   bilet ulgowy 1,80 zł,  

4)   Za dowolną ilość przejazdów na dowolnych liniach w   ciągu 24 godzin - bilet dobowy:  

a)   bilet normalny 7,80 zł,  

b)   bilet ulgowy 3,90 zł,  

5)   Za dowolną ilość przejazdów na wszystkich liniach w   soboty, niedziele i   święta:  

a)   bilet weekendowy normalny 6,80 zł  

b)   bilet weekendowy ulgowy 3,40 zł  

6)   Za dowolną ilość przejazdów na określonej linii w   ciągu miesiąca - bilet imienny:  

a)   bilet normalny 78,00 zł,  

b)   bilet ulgowy 39,00 zł,  

7)   Za dowolną ilość przejazdów na określonej linii w   ciągu miesiąca - bilet na okaziciela:  

a)   bilet normalny 94,00 zł,  

b)   bilet ulgowy 47,00 zł,  

8)   Za dowolną ilość przejazdów na dowolnych liniach w   ciągu miesiąca - bilet imienny:  

a)   bilet normalny 104,00 zł,  

b)   bilet ulgowy 52,00 zł,  

9)   Za dowolną ilość przejazdów na dowolnych liniach w   ciągu miesiąca - bilet na okaziciela:  

a)   bilet normalny 116,00 zł,  

b)   bilet ulgowy 58,00 zł,  

10)   Za dowolną ilość przejazdów na określonej linii w   ciągu dziesięciu dni - bilet imienny:  

a)   bilet normalny 26,00 zł,  

b)   bilet ulgowy 13,00 zł,  

11)   Za dowolną ilość przejazdów na dowolnych liniach w   ciągu dziesięciu dni - bilet imienny:  

a)   bilet normalny 32,00 zł,  

b)   bilet ulgowy 16,00 zł,  

2.   Krąg osób uprawnionych do korzystania z   biletów ulgowych, o   których mowa w   ust.1, wynika z   obowiązujących w   tym zakresie przepisów prawa oraz z   odrębnej uchwały Rady Miasta Racibórz  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   4.   Traci moc uchwała Nr VIII/104/2011 Rady Miasta Racibórz z   dnia 22 czerwca 2011 r. w   sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z   o.o. w   Raciborzu, świadczącego usługi przewozu pasażerów liniami komunikacji miejskiej na terenie Miasta Racibórz, zaproponował wprowadzenie dodatkowych biletów. Realizując politykę prorodzinną i   ulg w   komunikacji miejskiej proponuje się wprowadzenie biletów rodzinnych oraz biletów weekendowych, wykorzystując małe obciążenie linii w   czasie świąt i   weekendów.Wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez Prezydenta Miasta Racibórz.  

Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 8   września do 21 września nie zgłoszono żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej Uchwały.  

W związku z   powyższym Rada Miasta Racibórz postanowiła jak w   sentencji niniejszej uchwały.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »