| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/305/2012 Rady Miasta Racibórz

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr XV/203/2007 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Racibórz

Na podstawie art. 18 ust. 2) pkt 9   lit. „a” oraz art. 40 ust. 2   pkt 3), art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j.   z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm.), art. 28 art. 34 ust. 1   pkt 3) ustawy z   dnia 21   sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami (j.t. z   2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 z   późn.zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z   uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z   dnia 3   grudnia 2010 r.).;  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale nr XV/203/2007 Rady Miasta Racibórz z   dnia 28 listopada 2007 r. w   sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Racibórz, §3. przyjmuje brzmienie:  

"§3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do sprzedaży wolnych lokali mieszkalnych, na warunkach i   za cenę określoną w   przetargu.  

2. Przepis ust.1 stosuje się w   przypadku, gdy zachodzi jedna z   wymienionych niżej okoliczności:  

1)   powierzchnia użytkowa lokalu jest równa lub większa niż 80 m 2 ;  

2)   powierzchnia użytkowa lokalu jest mniejsza niż 80 m 2 , jednakże względy ekonomiczno-społeczne uzasadniają jego zbycie.  

3. Kryteria kwalifikujące do sprzedaży lokale, o   których mowa w   ust. 2   pkt 2, określi Prezydent Miasta w   zarządzeniu."  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Wprowadzona treścią niniejszej uchwały zmiana, poszerza zakres możliwości zbywania wolnych lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa jest mniejsza niż 80 m 2 .  

Dotychczasowe umocowanie Prezydenta Miasta do sprzedaży tychże lokali, odnosiło się wyłącznie do mieszkań posadowionych w   budynkach, w   których udział Gminy we współwłasności nieruchomości był równy lub mniejszy niż 30%. Obecnie kryterium decydujacym o   prywatyzacji takiego lokalu, bedzie czynnik społeczno-ekonomiczny, uzasadniający jego zbycie. Normy kwalifikujące do sprzedaży wolne lokale mieszkalne, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 80 m 2 oraz szczegółowy tryb postępowania w   takich sprawach, określi Prezydent Miasta w   stosownym zarządzeniu.  

Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 12 września 2012r. do 25 września 2012r. nie zgłoszono żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej Uchwały.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »