| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/273/2012 Rady Miasta Ustroń

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1   i   art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r., Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art. 5   i   art. 20c ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z   2010 r., Nr 95 poz. 613 z   późn. zm.) i   obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. (M.P. z   2012 r., poz. 587)  

Rada Miasta Ustroń uchwala:  

§   1.  

Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:  

1)   od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków -   0,83 zł   od 1m 2 powierzchni, za wyjątkiem:  

-   wykorzystywanych pod ogrody zoologiczne lub parki linowe, dla których stawka wynosi   0,37 zł   od 1m 2 powierzchni,  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –   4,51 zł   od 1   ha powierzchni,  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -   0,34 zł   od 1m 2 powierzchni,  

2)   od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych -   0,64 zł   od 1m 2 powierzchni użytkowej,  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -   21,00 zł   od 1m 2 powierzchni użytkowej, za wyjątkiem:  

-   budynków lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej w   ośrodkach campingowych nie posiadających instalacji grzewczych lub budynków lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej znajdujących się na terenach ogrodów zoologicznych, dla których stawka wynosi   13,50     od 1m 2 powierzchni użytkowej,  

-   wykorzystywanych jako hale tenisowe, dla których stawka wynosi   12,50 zł   od 1m 2 powierzchni użytkowej,  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -   10,65 zł   od 1m 2 powierzchni użytkowej,  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -   4,63 zł   od 1m 2 powierzchni użytkowej,  

e)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -   7,00     od 1m 2 powierzchni użytkowej, za wyjątkiem:  

-   budynków lub ich części wykorzystywanych jako pomieszczenia gospodarcze lub jako garaże wolnostojące, dla których stawka wynosi   4,50 zł   od 1m 2 powierzchni użytkowej,  

3)   od budowli lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej -   2%   ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   i ust. 3-7 ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

§   2.  

1.   Różnica pomiędzy stawkami podstawowymi określonymi:  

-   w § 1   pkt 1   lit. a   zdanie wstępne  

-   w § 1   pkt 2   lit. b zdanie wstępne  

a odpowiednimi stawkami preferencyjnymi określonymi:  

-   w § 1   pkt 1   lit. a   tiret 1  

-   w § 1   pkt 2   lit. b tiret 1   i 2  

w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno - prawną oraz sposób finansowania stanowi pomoc de minimis, o   której mowa w   rozporządzeniu Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z   dnia 15 grudnia 2006r. w   sprawie stosowania art.87 i   88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L Nr 379/5).  

2.   Podatnik prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, do którego znajduje zastosowanie zapis § 2   ust. 1   niniejszej uchwały, zobowiązany jest do przedłożenia wraz z   informacją lub deklaracją w   sprawie podatku od nieruchomości:  

a)   wszystkich zaświadczeń o   pomocy de minimis, jakie otrzymał w   roku, w   którym ubiega się o   pomoc, oraz w   ciągu 2   poprzedzających go lat, albo oświadczenia o   wielkości pomocy de minimis otrzymanej w   tym okresie, albo oświadczenia o   nieotrzymaniu takiej pomocy w   tym okresie,  

b)   informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, o   których mowa w   rozporządzeniu Rady Ministrów z   dnia 29 marca 2010r. w   sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o   pomoc de minimis (Dz. U. z   2010r., Nr 53, poz. 311).  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Stanisław   Malina

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »