| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/273/2012 Rady Miasta Ustroń

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1   i   art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r., Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art. 5   i   art. 20c ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z   2010 r., Nr 95 poz. 613 z   późn. zm.) i   obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. (M.P. z   2012 r., poz. 587)  

Rada Miasta Ustroń uchwala:  

§   1.  

Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:  

1)   od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków -   0,83 zł   od 1m 2 powierzchni, za wyjątkiem:  

-   wykorzystywanych pod ogrody zoologiczne lub parki linowe, dla których stawka wynosi   0,37 zł   od 1m 2 powierzchni,  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –   4,51 zł   od 1   ha powierzchni,  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -   0,34 zł   od 1m 2 powierzchni,  

2)   od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych -   0,64 zł   od 1m 2 powierzchni użytkowej,  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -   21,00 zł   od 1m 2 powierzchni użytkowej, za wyjątkiem:  

-   budynków lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej w   ośrodkach campingowych nie posiadających instalacji grzewczych lub budynków lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej znajdujących się na terenach ogrodów zoologicznych, dla których stawka wynosi   13,50     od 1m 2 powierzchni użytkowej,  

-   wykorzystywanych jako hale tenisowe, dla których stawka wynosi   12,50 zł   od 1m 2 powierzchni użytkowej,  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -   10,65 zł   od 1m 2 powierzchni użytkowej,  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -   4,63 zł   od 1m 2 powierzchni użytkowej,  

e)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -   7,00     od 1m 2 powierzchni użytkowej, za wyjątkiem:  

-   budynków lub ich części wykorzystywanych jako pomieszczenia gospodarcze lub jako garaże wolnostojące, dla których stawka wynosi   4,50 zł   od 1m 2 powierzchni użytkowej,  

3)   od budowli lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej -   2%   ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   i ust. 3-7 ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

§   2.  

1.   Różnica pomiędzy stawkami podstawowymi określonymi:  

-   w § 1   pkt 1   lit. a   zdanie wstępne  

-   w § 1   pkt 2   lit. b zdanie wstępne  

a odpowiednimi stawkami preferencyjnymi określonymi:  

-   w § 1   pkt 1   lit. a   tiret 1  

-   w § 1   pkt 2   lit. b tiret 1   i 2  

w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno - prawną oraz sposób finansowania stanowi pomoc de minimis, o   której mowa w   rozporządzeniu Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z   dnia 15 grudnia 2006r. w   sprawie stosowania art.87 i   88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L Nr 379/5).  

2.   Podatnik prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, do którego znajduje zastosowanie zapis § 2   ust. 1   niniejszej uchwały, zobowiązany jest do przedłożenia wraz z   informacją lub deklaracją w   sprawie podatku od nieruchomości:  

a)   wszystkich zaświadczeń o   pomocy de minimis, jakie otrzymał w   roku, w   którym ubiega się o   pomoc, oraz w   ciągu 2   poprzedzających go lat, albo oświadczenia o   wielkości pomocy de minimis otrzymanej w   tym okresie, albo oświadczenia o   nieotrzymaniu takiej pomocy w   tym okresie,  

b)   informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, o   których mowa w   rozporządzeniu Rady Ministrów z   dnia 29 marca 2010r. w   sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o   pomoc de minimis (Dz. U. z   2010r., Nr 53, poz. 311).  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Stanisław   Malina

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Czopik

Rajdowy Mistrz Polski, właściciel Szkoły Bezpiecznej Jazdy SBJ

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »