| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXV/337/09 z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie ustalenia w Wodzisławiu Śląskim strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania

Na podstawie ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity  Dz.U. z   2011 r. nr 197, poz. 1172), art. 13 ust. 1   pkt 1, art. 13b i   art. 13f ustawy z   dnia   21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (t.j. Dz. U. z   2007 r. nr 19, poz. 115 ze zm.) ogłasza się tekst jednolity uchwały nr XXXV/337/09 z   dnia 27 maja 2009 roku w   sprawie ustalenia w   Wodzisławiu Śląskim strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w   strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, z   uwzględnieniem późniejszych zmian wprowadzonych:    

1.   Uchwałą Nr XLV/444/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 29 kwietnia 2010r. w   sprawie ustalenia w   Wodzisławiu Śląskim strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w   strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr.100, poz. 1632)    

2.   Uchwałą Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 28 kwietnia 2011r. w   sprawie ustalenia w   Wodzisławiu Śląskim strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w   strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr.154, poz. 2874)    

3.   Uchwałą Nr XX/178/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 25 kwietnia 2012r. w   sprawie ustalenia w   Wodzisławiu Śląskim strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w   strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2142).  

Tekst jednolity uchwały nr XXXV/337/09 z   dnia 27 maja 2009 roku w   sprawie ustalenia w   Wodzisławiu Śląskim strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w   strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.    

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  


Jan   Grabowiecki

 


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 31 października 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXXV/337/09  
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO  
z dnia 27 maja 2009 roku  

w sprawie ustalenia w   Wodzisławiu Śląskim strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w   strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania  

Na podstawie art. 13 ust. 1   pkt 1, art. 13b i   art. 13f ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z   2007 r. nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.)  

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego  

uchwala, co następuje:  

§   1.  

1.   Ustala się Strefę Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego określonych w   załączniku Nr 1   do uchwały.  

2.   Ustala się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w   Strefie Płatnego Parkowania, zróżnicowane w   zależności od podstrefy cenowej, określone w   załączniku Nr 2   pkt. 1, 2   i 3   do uchwały.  

3.   Ustala się opłaty dodatkowe za nieuiszczenie opłat za parkowanie, o   których mowa w   ust. 2, określone  
w załączniku Nr 2   pkt. 4   do uchwały.  

4.   Zasady obowiązujące przy parkowaniu pojazdów samochodowych w   Strefie Płatnego Parkowania oraz sposób pobierania opłat, o   których mowa w   ust. 2   i 3   określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania, stanowiący załącznik Nr 3   do uchwały.  

§   2.  

Traci moc Uchwała Nr V/37/07 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 22 lutego 2007r., Uchwała  
Nr XI/114/07 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 9   sierpnia 2007r. oraz Uchwała Nr XXVIII/280/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 30 października 2008r.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik Nr 1  

do uchwały Nr XXXV/337/09  
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO  

z dnia 27 maja 2009 roku  

DROGI PUBLICZNE NA TERENIE MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO, NA KTÓRYCH  
TWORZY SIĘ STREFĘ PŁATNEGO PARKOWANIA  

Strefa Płatnego Parkowania, obejmuje obszar ograniczony ulicami: Wałową, Sądową, Kościelną, Św. Jana, Piłsudskiego, plac Gladbeck, Kubsza, Zamkową, Słowackiego wraz z   obszarem wewnątrz tych ulic - i   dzieli się na dwie podstrefy:  

1)   podstrefa A-czerwona, której obszar obejmuje ulice:  

Minorytów, Ks. Konstancji (od skrzyżowania z   ul. Wałową do Rynku), Powstańców, Średnią, Krótką, Targową (od skrzyżowania z   ul. Zamkową do Rynku), Zgody (od skrzyżowania z   ul. Zamkową do Rynku), Piłsudskiego (od skrzyżowania z   ul. Św. Jana do Rynku), Apteczną,Opolskiego, Styczyńskiego z   obszarem wewnątrz tych ulic.  

2)   podstrefa B-zielona, której obszar jest zawarty w   granicach Strefy Płatnego Parkowania, z   wyłączeniem obszaru podstref A.  


Załącznik Nr 2  

do uchwały Nr XXXV/337/09  

RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO  

z dnia 27 maja 2009 roku  

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA PARKOWANIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W   STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA  

 

l.p.  

OPŁATY  

STAWKI  

1.  

OPŁATY JEDNORAZOWE  

 

Opłatę uiszczaną u   inkasenta wnosi się za pełne godziny parkowania  

Opłatę uiszczoną w   parkomacie (bilety parkingowe) lub przez telefon komórkowy wnosi się za dowolny okres w   wysokości proporcjonalnej do czasu parkowania, przy czym minimalny czas wynosi 20 min (§ 9   Regulaminu ).  

1.1  

W podstrefie cenowej A   - czerwonej  

 

za pierwszą godzinę:  

2,10 zł  

za drugą godzinę:  

2,50 zł  

za trzecią godzinę:  

3,00 zł  

za czwartą i   każdą następną godzinę:  

2,10 zł  

1.2  

w podstrefie cenowej B - zielonej  

 

za pierwsza godzinę:  

1,50 zł  

za drugą godzinę:  

1,80 zł  

za trzecią godzinę:  

2,10 zł  

za czwartą i   każdą następną:  

1,50 zł  

2.  

KARTY ABONAMENTOWE  

 

 

karty abonamentowe sprzedane na okres jednego miesiąca (§ 10 Regulaminu).  

Podstrefa cenowa  

Cena za 1   miesiąc postoju  

Podstrefa A   - czerwona  

100,00 zł  

Podstrefa B - zielona  

70,00 zł  

3.  

OPŁATY ZRYCZAŁTOWANE - IDENTYFIKATORY  

 

Miesięczna stawka za postój pojazdu dla mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub tymczasowy oraz przedsiębiorcy mającego siedzibę firmy w   granicach strefy (§ 11 Regulaminu ).  

20,00 zł  

4.  

OPŁATY DODATKOWE  

Ryczałt  

4.1  

w przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i   wpłacenia opłaty dodatkowej w   kasie lub na konto Urzędu Miasta w   terminie 7   dni licząc od dnia zdarzenia. (§ 18 pkt 1   Regulaminu)  

15,00 zł  

4.2  

- w   przypadku nie dokonania opłaty za parkowanie i   wpłacenia opłaty dodatkowej w   kasie lub na konto Urzędu Miasta w   terminie 7   dni licząc od dnia zdarzenia.(§ 18 pkt 2   Regulaminu)  

30,00 zł  

 

- przypadku parkowania z   kartą abonamentową w   podstrefie cenowej droższej niż wskazana na tej karcie i   wpłacenia opłaty w   kasie lub na konto Urzędu Miasta w   terminie 7   dni licząc od dnia zdarzenia. ( § 18 pkt 4   Regulaminu)  

 

4.3  

- w   przypadku nie dokonania opłaty za parkowanie i   nie wpłacenia opłaty dodatkowej w   terminie 7   dni ( § 18 pkt 2   Regulaminu)  
- w   przypadku parkowania z   kartą abonamentową w   podstrefie cenowej droższej niż wskazana na tej karcie i   nie wpłacenia opłaty dodatkowej w   terminie 7   dni (§ 18 pkt 4   Regulaminu)  

50,00 zł  


Załącznik Nr 3  

do uchwały Nr XXXV/337/09  

RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO  

z dnia 27 maja 2009 roku  

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA  
§   1.  

Regulamin niniejszy określa zasady obowiązujące przy parkowaniu pojazdów samochodowych na drogach publicznych w   Strefie Płatnego Parkowania w   Wodzisławiu Śląskim, wymienionych w   Załączniku Nr 1   do uchwały Nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 27 maja 2009 r. sprawie: ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w   strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, zwanej dalej Uchwałą, oraz sposób pobierania opłat za parkowanie i   opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie.  

§   2.  

Użyte w   regulaminie określenia oraz skróty oznaczają :  

1)   SPP – Strefa Płatnego Parkowania,  

2)   kontroler SPP – pracownik Straży Miejskiej w   Wodzisławiu Śląskim upoważniony do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie w   SPP,  

3)   bilet parkingowy – wydruk z   automatu parkingowego lub wykupiony u     parkingowego stanowiący dowód wniesienia opłaty za parkowanie w   SPP,  

4)   identyfikator – dokument zawierający swój numer seryjny oraz numer rejestracyjny pojazdu, potwierdzający wniesienie opłaty zryczałtowanej, upoważniający do parkowania bez wnoszenia opłaty jednorazowej w   SPP,  

5)   karta abonamentowa – dokument potwierdzający wniesienie opłaty abonamentowej, uprawniający do parkowania w   SPP bez wnoszenia opłaty jednorazowej,  

6)   karta parkingowa – dokument wydany osobie niepełnosprawnej na podstawie art. 8   ustawy z   dnia  
20 czerwca 1997 r. Prawo o   ruchu drogowym ( t.j. Dz.U. z   2003, Nr 58, poz. 515 ze zm.),  

7)   podstrefa cenowa (A - czerwona, B - zielona) jest to wydzielona część SPP przeznaczona do parkowania pojazdów, posiadających ważny w   tej podstrefie bilet parkingowy, identyfikator lub kartę abonamentową,  

8)   koperta – zastrzeżone, stanowisko postojowe wyznaczone w   celu korzystania z   niego na prawach wyłączności przez osobę, która poniosła z   tego tytułu opłatę,  

9)   automat parkingowy – urządzenie wydające za opłatą wniesioną przy użyciu monet bilety parkingowe,  

10)   czas parkowania :  

a) prawidłowy – udokumentowany biletem parkingowym, telefonem komórkowym, identyfikatorem lub kartą abonamentową, opłacony czas parkowania pojazdu  samochodowego w   SPP,  

b)nieprawidłowy (nieopłacony) – czas parkowania w   SPP bez wniesienia wymaganej opłaty,udokumentowany wezwaniem do zapłaty,  

c) przedłużony – udokumentowany wezwaniem czas parkowania w   SPP bez wniesienia wymaganej opłaty,liczony od momentu utraty ważności biletu parkingowego do chwili zgłoszenia w   kasie Urzędu Miasta    
i uiszczenia opłaty dodatkowej.  


Rozdział I.  

PRZEPISY OGÓLNE  

§   3.  

1.Za parkowanie w   SPP pobiera się opłaty, w   wysokości określonej w   Załączniku Nr 2   do Uchwały, zróżnicowane w   zależności od parkowania w   określonej podstrefie cenowej.  

2.   Opłaty, o   których mowa w   ust. 1, pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych w   wyznaczonym miejscu w   SPP, w   dni robocze, od poniedziałku do piątku, w   godzinach od 7 00 do 16 00 .  

3.   Dopuszcza się możliwość zaniechania poboru opłat w   określone dni. Decyzję w   tym względzie podejmuje Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego i   podaje ją do publicznej wiadomości, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i   stronie internetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, z     co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.  

§   4.  

1.Granice SPP oraz podstref określa Załącznik Nr 1   do Uchwały.  

2. Wjazdy do SPP oznakowane są znakami D-44 „strefa parkowania”, natomiast wyjazdy znakami D-45 „koniec strefy parkowania”.  

§   5.  

1. W   SPP stosuje się następujące opłaty za parkowanie :  

1) jednorazowe – uiszczane niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu, poprzez wykupienie biletu parkingowego w   automacie parkingowym przy użyciu  monet, u   parkingowego lub przez telefon komórkowy.  

2) abonamentowe – uiszczane poprzez wykupienie karty abonamentowej,  

3) zryczałtowane – uiszczane poprzez wykupienie identyfikatora.  

2. Karty abonamentowe i     identyfikatory można wykupić wyłącznie w     kasie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

3. Postój pojazdów zaopatrzenia oraz taksówek w   SPP, w   czasie jej funkcjonowania, z   zastrzeżeniem § 7,  
pkt 4, jest odpłatny tak, jak postój innych pojazdów.  

§ 6.  

Od opłat o   których mowa w   § 3   zwolnione są pojazdy wymienione w   art. 13 ust. 3   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych.  

§ 7.  

Ustala się zerową stawkę za parkowanie dla:  

1) pojazdów służb miejskich podczas wykonywania obowiązków służbowych (pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodno – kanalizacyjne, Straż Miejska itp.),  

2) pojazdów jednośladowych,  

3) pojazdów osób niepełnosprawnych o   obniżonej sprawności ruchowej, posiadających uprawnienia do  kierowania wózkiem inwalidzkim lub pojazdem samochodowym oraz kartę parkingową, na miejscach  
oznaczonych znakiem P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” wraz ze znakiem D-18a „parking –miejsce zastrzeżone” z     dodatkową tabliczką T-29, która informuje o   miejscach przeznaczonych dla pojazdów samochodowych uprawnionej osoby niepełnosprawnej o   obniżonej sprawności  ruchowej,  

4) taksówek i   pojazdów zaopatrzenia – za postój do 30 minut w   związku z   oczekiwaniem na pasażera lub rozładunkiem  towarów.  


Rozdział II.  

REALIZACJA OPŁAT W   SPP  

§ 8.  

1. Obowiązkiem kierowcy pojazdu samochodowego parkującego w   SPP jest wniesienie opłaty za parkowanie.  

2. Nie dopełnienie obowiązku określonego w   ust. 1   powoduje nałożenie na właściciela pojazdu samochodowego parkującego w   SPP opłaty dodatkowej, której wysokość określona jest w   § 18 i   Załączniku  
Nr 2   do Uchwały.  

§ 9.  

1. Minimalny opłacony czas parkowania w   SPP wynosi 20 minut.  

2. Wykupienie biletu parkingowego w   automacie parkingowym lub parkometrze następuje przy użyciu monet o   nominale 5   zł, 2   zł, 1   zł, 50 gr, 20 gr i   10 gr. Opłacenie czasu parkowania, z   zastrzeżeniem ust. 1   następuje proporcjonalnie do wartości użytej monety lub monet.  

3. Opłacenie czasu parkowania może nastąpić również u   parkingowego lub przy użyciu telefonu komórkowego z   zastrzeżeniem, że Miasto podpisze w   tym względzie stosowną umowę z   operatorem systemu.  

§ 10.  

1. Wysokość opłat abonamentowych, o   których mowa w   § 5, ust.1, pkt 2   określa Załącznik Nr 2   do Uchwały.  

2. Karty abonamentowe potwierdzające wniesienie opłaty określonej w   ust. 1   wydaje się na okres nie krótszy niż 1   miesiąc i   nie dłuższy niż 12 miesięcy, liczony w   pełnych miesiącach od momentu jej wydania.  

§ 11.  

1. Uprawnienie do wykupienia identyfikatora, po wniesieniu opłaty zryczałtowanej, posiadają osoby   zameldowane i     przedsiębiorcy których siedziba lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się w   lokalach usytuowanych przy ulicach objętych SPP, na pobyt stały lub tymczasowy, z   zastrzeżeniem ust. 2, będące właścicielem pojazdu  samochodowego o   masie całkowitej do 2,5 t, z   zastrzeżeniem ust. 3,  

2. Osoby zameldowane na pobyt tymczasowy, będące najemcami lokalu mieszkalnego usytuowanego przy ulicach objętych SPP nabywają uprawnienia, o   których mowa w   ust. 1, po upływie roku od chwili pierwszego  zameldowania.  

3. Jako właściciela pojazdu, przyjmuje się także osoby fizyczne i   prawne będące użytkownikiem pojazdów samochodowych, na podstawie umowy leasingu lub sprzedaży na raty, zawartej z   bankiem lub firmą leasingową.  

§ 12.  

1. Osoby, o   których mowa w   § 11 ust. 1   i   2   mogą wykupić identyfikator, po przedstawieniu każdorazowo  następujących dokumentów :  

1) dowodu rejestracyjnego pojazdu, w   którym ujawnione są jako właściciele, ewentualnie użytkownicy na podstawie  umowy leasingu lub sprzedaży pojazdu na raty, zawartej z   bankiem lub firmą leasingową,  

2) dokumentu tożsamości lub innego dokumentu, z   którego wynikać będzie fakt zameldowania.  

3) aktualnego wypisu z   rejestru działalności gospodarczej lub odpisu z   KRS (dotyczy przedsiębiorców)  

2. Osoby, o   których mowa w   § 11 ust. 1   i 2, mają prawo do wykupu identyfikatora na okres nie krótszy niż  
1 miesiąc i   nie dłuższy niż 12 miesięcy, liczony w   pełnych miesiącach od dnia dokonania wykupu.  

§ 13.  

1. Identyfikatory dla osób wymienionych w   § 11 ust. 1, sprzedawane są dla określonych podstref, zgodnie z   adresem zameldowania przy czym mieszkańcy budynków narożnych zlokalizowanych na pograniczu dwóch  podstref mają prawo wyboru identyfikatora dla podstrefy A   lub B.  

2. Identyfikator jest ważny tylko w   podstrefie, dla której został wydany.  

3. Posiadacz ważnego identyfikatora, który przestał być właścicielem pojazdu samochodowego, lub zmienił  adres zameldowania poza granice SPP, zobowiązany jest do zwrotu identyfikatora. W   przypadku zwrotu  identyfikatora jego posiadacz otrzyma zwrot opłaty za niewykorzystany okres ważności (liczony w   pełnych nierozpoczętych miesiącach).  

4. W   razie utraty lub kradzieży identyfikatora, Miasto nie zwraca kosztów za nie wykorzystany okres jego ważności.  

5. Osoba, zameldowana w   lokalach usytuowanych przy ulicach objętych SPP, która nie wykupi identyfikatora  lub abonamentu, uiszcza opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w   SPP, na zasadach określonych  
w   § 8   i9.  

§ 14.  

1. Osoby fizyczne i   podmioty gospodarcze mogą występować o   wyznaczenie na ulicach objętych SPP, zastrzeżonych miejsc postojowych – kopert.  

2. Wyznaczanie kopert jak również naliczanie opłat następuje w   trybie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.  

3. Zajęcie koperty przez pojazdy samochodowe innych osób lub podmiotów gospodarczych, nie upoważnia do  wysuwania z   tego tytułu roszczeń w   stosunku do Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

§ 15.  

1. Bilety parkingowe niezwłocznie po ich wykupieniu w   najbliższym automacie parkingowym a   także  karty abonamentowe, identyfikatory i   karty parkingowe muszą być umieszczone za przednią szybą wewnątrz  pojazdu, w   sposób umożliwiający ich odczytanie bez jakichkolwiek wątpliwości co do ich treści i   ważności, niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.  

2. W   przypadku uszkodzenia najbliższego automatu parkingowego, należy niezwłocznie wykupić bilet  parkingowy w   innym automacie parkingowym, w   tej samej podstrefie cenowej.  

3. W   ramach wniesionej opłaty za parkowanie można zmieniać miejsce parkowania w   SPP, z   tym, że bilet parkingowy i     karta abonamentowa wykupione dla podstrefy cenowej o   wyższej stawce opłat za parkowanie  uprawnia również do parkowania pojazdu samochodowego w     podstrefie cenowej o   niższej stawce opłat, natomiast  bilet parkingowy i   karta abonamentowa wykupiona dla podstrefy cenowej o   niższej stawce, nie upoważnia do  parkowania w   podstrefie cenowej o   wyższych stawkach opłat.  

§ 16.  

Wykupienie karty abonamentowej lub identyfikatora i   umieszczenie ich wewnątrz pojazdu, zgodnie  
z zasadami określonymi w   § 15, upoważnia do parkowania bez wniesienia opłaty jednorazowej, zgodnie  
z przepisami ustawy Prawo o   ruchu drogowym, w   wyznaczonym miejscu w   obszarze SPP, lecz nie uprawnia do  zastrzegania stałego miejsca parkowania i   nie stanowi podstawy do roszczeń wobec Miasta Wodzisławia  Śląskiego w   przypadku braku miejsc parkingowych.  

Rozdział III.  

PARKOWANIE BEZ WZNIESIENIA OPŁAT  

§ 17.  

1. Za parkowanie w   SPP, bez wniesienia opłaty, udokumentowane wezwaniem, pobiera się opłaty dodatkowe w   wysokościach określonych w   § 18 oraz w   Załączniku Nr 2   do Uchwały.  

2. Przez parkowanie w   SPP bez wniesienia opłaty rozumie się :  

1) nie wniesienie opłat za parkowanie, zgodnie z   zasadami określonymi w   Rozdziale II niniejszego regulaminu,  

2) parkowanie ponad czas opłacony,  

3) parkowanie z   identyfikatorem przez osoby wymienione w   § 11 ust.1 w   podstrefie, innej niż wskazana na tym identyfikatorze,  

4) parkowanie z   kartą abonamentową w   podstrefie cenowej droższej, niż wskazano na tej karcie.  

3. Opłatę dodatkową należy wpłacać w   kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

4. Opłata dodatkowa podlega przymusowemu ściągnięciu w   trybie określonym w   przepisach o   postępowaniu egzekucyjnym w   administracji.  

§ 18.  

Ustala się opłaty dodatkowe w   następujących wysokościach :  

1) w   przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i   wpłacenia opłaty dodatkowej w   kasie lub na konto Urzędu Miasta w   terminie 7   dni licząc od dnia zdarzenia, kwota 15,00 zł,  

2) w   przypadku nie dokonania opłaty za parkowanie i   wpłacenia opłaty dodatkowej w   kasie lub na konto Urzędu Miasta w   terminie 7   dni licząc od dnia zdarzenia, kwota 30,00 zł,  

3) w   przypadku nie dokonania opłaty za parkowanie (przekroczenia opłaconego czasu parkowania) i   nie wpłacenia opłaty dodatkowej w   kasie lub na konto Urzędu Miasta w   terminie 7   dni licząc od dnia zdarzenia,kwota 50,00 zł,  

4) w   przypadkach określonych w   § 17 ust. 2, pkt. 3   i 4   opłaty dodatkowe ustala się w   wysokości jak  
w   pkt. 2   i 3.  

Rozdział IV.  

KONTROLA CZASU POSTOJU POJAZDÓW  

§ 19.  

1. Do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów w   SPP upoważnieni są wyłącznie pracownicy Straży Miejskiej, którzy wykonują swoje czynności zgodnie z   przepisami Regulaminu SPP.  

2. Pracownicy kontrolujący wnoszenie opłat posiadają widoczny identyfikator imienny.  

§ 20.  

Obowiązkiem kontrolerów SPP jest kontrola parkowania pojazdów, a   w szczególności:  

1) kontrolowanie wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów,  

2) sprawdzanie ważności biletów parkingowych oraz wniesienia opłat w   parkometrach,  

3) sprawdzanie ważności kart abonamentowych,  

4) wypisywanie w   terenie wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie bez wniesienia opłaty  
i umieszczanie ich za wycieraczką  pojazdu samochodowego,  

5) zgłaszanie Straży Miejskiej wszelkich nieprawidłowości związanych z   parkowaniem pojazdów oraz zajmowaniem pasa drogowego,  

6) kontrola stanu oznakowania SPP oraz zgłaszania nieprawidłowości w   tym zakresie do Służb Komunalnych Miasta.  

§21.  

Kontrolerzy SPP nie pobierają żadnych opłat i   nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych, kart abonamentowych oraz  identyfikatorów.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »