| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXV/337/09 z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie ustalenia w Wodzisławiu Śląskim strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania

Na podstawie ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity  Dz.U. z   2011 r. nr 197, poz. 1172), art. 13 ust. 1   pkt 1, art. 13b i   art. 13f ustawy z   dnia   21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (t.j. Dz. U. z   2007 r. nr 19, poz. 115 ze zm.) ogłasza się tekst jednolity uchwały nr XXXV/337/09 z   dnia 27 maja 2009 roku w   sprawie ustalenia w   Wodzisławiu Śląskim strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w   strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, z   uwzględnieniem późniejszych zmian wprowadzonych:    

1.   Uchwałą Nr XLV/444/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 29 kwietnia 2010r. w   sprawie ustalenia w   Wodzisławiu Śląskim strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w   strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr.100, poz. 1632)    

2.   Uchwałą Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 28 kwietnia 2011r. w   sprawie ustalenia w   Wodzisławiu Śląskim strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w   strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr.154, poz. 2874)    

3.   Uchwałą Nr XX/178/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 25 kwietnia 2012r. w   sprawie ustalenia w   Wodzisławiu Śląskim strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w   strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2142).  

Tekst jednolity uchwały nr XXXV/337/09 z   dnia 27 maja 2009 roku w   sprawie ustalenia w   Wodzisławiu Śląskim strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w   strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.    

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  


Jan   Grabowiecki

 


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 31 października 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXXV/337/09  
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO  
z dnia 27 maja 2009 roku  

w sprawie ustalenia w   Wodzisławiu Śląskim strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w   strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania  

Na podstawie art. 13 ust. 1   pkt 1, art. 13b i   art. 13f ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z   2007 r. nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.)  

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego  

uchwala, co następuje:  

§   1.  

1.   Ustala się Strefę Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego określonych w   załączniku Nr 1   do uchwały.  

2.   Ustala się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w   Strefie Płatnego Parkowania, zróżnicowane w   zależności od podstrefy cenowej, określone w   załączniku Nr 2   pkt. 1, 2   i 3   do uchwały.  

3.   Ustala się opłaty dodatkowe za nieuiszczenie opłat za parkowanie, o   których mowa w   ust. 2, określone  
w załączniku Nr 2   pkt. 4   do uchwały.  

4.   Zasady obowiązujące przy parkowaniu pojazdów samochodowych w   Strefie Płatnego Parkowania oraz sposób pobierania opłat, o   których mowa w   ust. 2   i 3   określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania, stanowiący załącznik Nr 3   do uchwały.  

§   2.  

Traci moc Uchwała Nr V/37/07 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 22 lutego 2007r., Uchwała  
Nr XI/114/07 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 9   sierpnia 2007r. oraz Uchwała Nr XXVIII/280/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 30 października 2008r.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik Nr 1  

do uchwały Nr XXXV/337/09  
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO  

z dnia 27 maja 2009 roku  

DROGI PUBLICZNE NA TERENIE MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO, NA KTÓRYCH  
TWORZY SIĘ STREFĘ PŁATNEGO PARKOWANIA  

Strefa Płatnego Parkowania, obejmuje obszar ograniczony ulicami: Wałową, Sądową, Kościelną, Św. Jana, Piłsudskiego, plac Gladbeck, Kubsza, Zamkową, Słowackiego wraz z   obszarem wewnątrz tych ulic - i   dzieli się na dwie podstrefy:  

1)   podstrefa A-czerwona, której obszar obejmuje ulice:  

Minorytów, Ks. Konstancji (od skrzyżowania z   ul. Wałową do Rynku), Powstańców, Średnią, Krótką, Targową (od skrzyżowania z   ul. Zamkową do Rynku), Zgody (od skrzyżowania z   ul. Zamkową do Rynku), Piłsudskiego (od skrzyżowania z   ul. Św. Jana do Rynku), Apteczną,Opolskiego, Styczyńskiego z   obszarem wewnątrz tych ulic.  

2)   podstrefa B-zielona, której obszar jest zawarty w   granicach Strefy Płatnego Parkowania, z   wyłączeniem obszaru podstref A.  


Załącznik Nr 2  

do uchwały Nr XXXV/337/09  

RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO  

z dnia 27 maja 2009 roku  

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA PARKOWANIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W   STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA  

 

l.p.  

OPŁATY  

STAWKI  

1.  

OPŁATY JEDNORAZOWE  

 

Opłatę uiszczaną u   inkasenta wnosi się za pełne godziny parkowania  

Opłatę uiszczoną w   parkomacie (bilety parkingowe) lub przez telefon komórkowy wnosi się za dowolny okres w   wysokości proporcjonalnej do czasu parkowania, przy czym minimalny czas wynosi 20 min (§ 9   Regulaminu ).  

1.1  

W podstrefie cenowej A   - czerwonej  

 

za pierwszą godzinę:  

2,10 zł  

za drugą godzinę:  

2,50 zł  

za trzecią godzinę:  

3,00 zł  

za czwartą i   każdą następną godzinę:  

2,10 zł  

1.2  

w podstrefie cenowej B - zielonej  

 

za pierwsza godzinę:  

1,50 zł  

za drugą godzinę:  

1,80 zł  

za trzecią godzinę:  

2,10 zł  

za czwartą i   każdą następną:  

1,50 zł  

2.  

KARTY ABONAMENTOWE  

 

 

karty abonamentowe sprzedane na okres jednego miesiąca (§ 10 Regulaminu).  

Podstrefa cenowa  

Cena za 1   miesiąc postoju  

Podstrefa A   - czerwona  

100,00 zł  

Podstrefa B - zielona  

70,00 zł  

3.  

OPŁATY ZRYCZAŁTOWANE - IDENTYFIKATORY  

 

Miesięczna stawka za postój pojazdu dla mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub tymczasowy oraz przedsiębiorcy mającego siedzibę firmy w   granicach strefy (§ 11 Regulaminu ).  

20,00 zł  

4.  

OPŁATY DODATKOWE  

Ryczałt  

4.1  

w przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i   wpłacenia opłaty dodatkowej w   kasie lub na konto Urzędu Miasta w   terminie 7   dni licząc od dnia zdarzenia. (§ 18 pkt 1   Regulaminu)  

15,00 zł  

4.2  

- w   przypadku nie dokonania opłaty za parkowanie i   wpłacenia opłaty dodatkowej w   kasie lub na konto Urzędu Miasta w   terminie 7   dni licząc od dnia zdarzenia.(§ 18 pkt 2   Regulaminu)  

30,00 zł  

 

- przypadku parkowania z   kartą abonamentową w   podstrefie cenowej droższej niż wskazana na tej karcie i   wpłacenia opłaty w   kasie lub na konto Urzędu Miasta w   terminie 7   dni licząc od dnia zdarzenia. ( § 18 pkt 4   Regulaminu)  

 

4.3  

- w   przypadku nie dokonania opłaty za parkowanie i   nie wpłacenia opłaty dodatkowej w   terminie 7   dni ( § 18 pkt 2   Regulaminu)  
- w   przypadku parkowania z   kartą abonamentową w   podstrefie cenowej droższej niż wskazana na tej karcie i   nie wpłacenia opłaty dodatkowej w   terminie 7   dni (§ 18 pkt 4   Regulaminu)  

50,00 zł  


Załącznik Nr 3  

do uchwały Nr XXXV/337/09  

RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO  

z dnia 27 maja 2009 roku  

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA  
§   1.  

Regulamin niniejszy określa zasady obowiązujące przy parkowaniu pojazdów samochodowych na drogach publicznych w   Strefie Płatnego Parkowania w   Wodzisławiu Śląskim, wymienionych w   Załączniku Nr 1   do uchwały Nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 27 maja 2009 r. sprawie: ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w   strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, zwanej dalej Uchwałą, oraz sposób pobierania opłat za parkowanie i   opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie.  

§   2.  

Użyte w   regulaminie określenia oraz skróty oznaczają :  

1)   SPP – Strefa Płatnego Parkowania,  

2)   kontroler SPP – pracownik Straży Miejskiej w   Wodzisławiu Śląskim upoważniony do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie w   SPP,  

3)   bilet parkingowy – wydruk z   automatu parkingowego lub wykupiony u     parkingowego stanowiący dowód wniesienia opłaty za parkowanie w   SPP,  

4)   identyfikator – dokument zawierający swój numer seryjny oraz numer rejestracyjny pojazdu, potwierdzający wniesienie opłaty zryczałtowanej, upoważniający do parkowania bez wnoszenia opłaty jednorazowej w   SPP,  

5)   karta abonamentowa – dokument potwierdzający wniesienie opłaty abonamentowej, uprawniający do parkowania w   SPP bez wnoszenia opłaty jednorazowej,  

6)   karta parkingowa – dokument wydany osobie niepełnosprawnej na podstawie art. 8   ustawy z   dnia  
20 czerwca 1997 r. Prawo o   ruchu drogowym ( t.j. Dz.U. z   2003, Nr 58, poz. 515 ze zm.),  

7)   podstrefa cenowa (A - czerwona, B - zielona) jest to wydzielona część SPP przeznaczona do parkowania pojazdów, posiadających ważny w   tej podstrefie bilet parkingowy, identyfikator lub kartę abonamentową,  

8)   koperta – zastrzeżone, stanowisko postojowe wyznaczone w   celu korzystania z   niego na prawach wyłączności przez osobę, która poniosła z   tego tytułu opłatę,  

9)   automat parkingowy – urządzenie wydające za opłatą wniesioną przy użyciu monet bilety parkingowe,  

10)   czas parkowania :  

a) prawidłowy – udokumentowany biletem parkingowym, telefonem komórkowym, identyfikatorem lub kartą abonamentową, opłacony czas parkowania pojazdu  samochodowego w   SPP,  

b)nieprawidłowy (nieopłacony) – czas parkowania w   SPP bez wniesienia wymaganej opłaty,udokumentowany wezwaniem do zapłaty,  

c) przedłużony – udokumentowany wezwaniem czas parkowania w   SPP bez wniesienia wymaganej opłaty,liczony od momentu utraty ważności biletu parkingowego do chwili zgłoszenia w   kasie Urzędu Miasta    
i uiszczenia opłaty dodatkowej.  


Rozdział I.  

PRZEPISY OGÓLNE  

§   3.  

1.Za parkowanie w   SPP pobiera się opłaty, w   wysokości określonej w   Załączniku Nr 2   do Uchwały, zróżnicowane w   zależności od parkowania w   określonej podstrefie cenowej.  

2.   Opłaty, o   których mowa w   ust. 1, pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych w   wyznaczonym miejscu w   SPP, w   dni robocze, od poniedziałku do piątku, w   godzinach od 7 00 do 16 00 .  

3.   Dopuszcza się możliwość zaniechania poboru opłat w   określone dni. Decyzję w   tym względzie podejmuje Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego i   podaje ją do publicznej wiadomości, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i   stronie internetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, z     co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.  

§   4.  

1.Granice SPP oraz podstref określa Załącznik Nr 1   do Uchwały.  

2. Wjazdy do SPP oznakowane są znakami D-44 „strefa parkowania”, natomiast wyjazdy znakami D-45 „koniec strefy parkowania”.  

§   5.  

1. W   SPP stosuje się następujące opłaty za parkowanie :  

1) jednorazowe – uiszczane niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu, poprzez wykupienie biletu parkingowego w   automacie parkingowym przy użyciu  monet, u   parkingowego lub przez telefon komórkowy.  

2) abonamentowe – uiszczane poprzez wykupienie karty abonamentowej,  

3) zryczałtowane – uiszczane poprzez wykupienie identyfikatora.  

2. Karty abonamentowe i     identyfikatory można wykupić wyłącznie w     kasie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

3. Postój pojazdów zaopatrzenia oraz taksówek w   SPP, w   czasie jej funkcjonowania, z   zastrzeżeniem § 7,  
pkt 4, jest odpłatny tak, jak postój innych pojazdów.  

§ 6.  

Od opłat o   których mowa w   § 3   zwolnione są pojazdy wymienione w   art. 13 ust. 3   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych.  

§ 7.  

Ustala się zerową stawkę za parkowanie dla:  

1) pojazdów służb miejskich podczas wykonywania obowiązków służbowych (pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodno – kanalizacyjne, Straż Miejska itp.),  

2) pojazdów jednośladowych,  

3) pojazdów osób niepełnosprawnych o   obniżonej sprawności ruchowej, posiadających uprawnienia do  kierowania wózkiem inwalidzkim lub pojazdem samochodowym oraz kartę parkingową, na miejscach  
oznaczonych znakiem P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” wraz ze znakiem D-18a „parking –miejsce zastrzeżone” z     dodatkową tabliczką T-29, która informuje o   miejscach przeznaczonych dla pojazdów samochodowych uprawnionej osoby niepełnosprawnej o   obniżonej sprawności  ruchowej,  

4) taksówek i   pojazdów zaopatrzenia – za postój do 30 minut w   związku z   oczekiwaniem na pasażera lub rozładunkiem  towarów.  


Rozdział II.  

REALIZACJA OPŁAT W   SPP  

§ 8.  

1. Obowiązkiem kierowcy pojazdu samochodowego parkującego w   SPP jest wniesienie opłaty za parkowanie.  

2. Nie dopełnienie obowiązku określonego w   ust. 1   powoduje nałożenie na właściciela pojazdu samochodowego parkującego w   SPP opłaty dodatkowej, której wysokość określona jest w   § 18 i   Załączniku  
Nr 2   do Uchwały.  

§ 9.  

1. Minimalny opłacony czas parkowania w   SPP wynosi 20 minut.  

2. Wykupienie biletu parkingowego w   automacie parkingowym lub parkometrze następuje przy użyciu monet o   nominale 5   zł, 2   zł, 1   zł, 50 gr, 20 gr i   10 gr. Opłacenie czasu parkowania, z   zastrzeżeniem ust. 1   następuje proporcjonalnie do wartości użytej monety lub monet.  

3. Opłacenie czasu parkowania może nastąpić również u   parkingowego lub przy użyciu telefonu komórkowego z   zastrzeżeniem, że Miasto podpisze w   tym względzie stosowną umowę z   operatorem systemu.  

§ 10.  

1. Wysokość opłat abonamentowych, o   których mowa w   § 5, ust.1, pkt 2   określa Załącznik Nr 2   do Uchwały.  

2. Karty abonamentowe potwierdzające wniesienie opłaty określonej w   ust. 1   wydaje się na okres nie krótszy niż 1   miesiąc i   nie dłuższy niż 12 miesięcy, liczony w   pełnych miesiącach od momentu jej wydania.  

§ 11.  

1. Uprawnienie do wykupienia identyfikatora, po wniesieniu opłaty zryczałtowanej, posiadają osoby   zameldowane i     przedsiębiorcy których siedziba lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się w   lokalach usytuowanych przy ulicach objętych SPP, na pobyt stały lub tymczasowy, z   zastrzeżeniem ust. 2, będące właścicielem pojazdu  samochodowego o   masie całkowitej do 2,5 t, z   zastrzeżeniem ust. 3,  

2. Osoby zameldowane na pobyt tymczasowy, będące najemcami lokalu mieszkalnego usytuowanego przy ulicach objętych SPP nabywają uprawnienia, o   których mowa w   ust. 1, po upływie roku od chwili pierwszego  zameldowania.  

3. Jako właściciela pojazdu, przyjmuje się także osoby fizyczne i   prawne będące użytkownikiem pojazdów samochodowych, na podstawie umowy leasingu lub sprzedaży na raty, zawartej z   bankiem lub firmą leasingową.  

§ 12.  

1. Osoby, o   których mowa w   § 11 ust. 1   i   2   mogą wykupić identyfikator, po przedstawieniu każdorazowo  następujących dokumentów :  

1) dowodu rejestracyjnego pojazdu, w   którym ujawnione są jako właściciele, ewentualnie użytkownicy na podstawie  umowy leasingu lub sprzedaży pojazdu na raty, zawartej z   bankiem lub firmą leasingową,  

2) dokumentu tożsamości lub innego dokumentu, z   którego wynikać będzie fakt zameldowania.  

3) aktualnego wypisu z   rejestru działalności gospodarczej lub odpisu z   KRS (dotyczy przedsiębiorców)  

2. Osoby, o   których mowa w   § 11 ust. 1   i 2, mają prawo do wykupu identyfikatora na okres nie krótszy niż  
1 miesiąc i   nie dłuższy niż 12 miesięcy, liczony w   pełnych miesiącach od dnia dokonania wykupu.  

§ 13.  

1. Identyfikatory dla osób wymienionych w   § 11 ust. 1, sprzedawane są dla określonych podstref, zgodnie z   adresem zameldowania przy czym mieszkańcy budynków narożnych zlokalizowanych na pograniczu dwóch  podstref mają prawo wyboru identyfikatora dla podstrefy A   lub B.  

2. Identyfikator jest ważny tylko w   podstrefie, dla której został wydany.  

3. Posiadacz ważnego identyfikatora, który przestał być właścicielem pojazdu samochodowego, lub zmienił  adres zameldowania poza granice SPP, zobowiązany jest do zwrotu identyfikatora. W   przypadku zwrotu  identyfikatora jego posiadacz otrzyma zwrot opłaty za niewykorzystany okres ważności (liczony w   pełnych nierozpoczętych miesiącach).  

4. W   razie utraty lub kradzieży identyfikatora, Miasto nie zwraca kosztów za nie wykorzystany okres jego ważności.  

5. Osoba, zameldowana w   lokalach usytuowanych przy ulicach objętych SPP, która nie wykupi identyfikatora  lub abonamentu, uiszcza opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w   SPP, na zasadach określonych  
w   § 8   i9.  

§ 14.  

1. Osoby fizyczne i   podmioty gospodarcze mogą występować o   wyznaczenie na ulicach objętych SPP, zastrzeżonych miejsc postojowych – kopert.  

2. Wyznaczanie kopert jak również naliczanie opłat następuje w   trybie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.  

3. Zajęcie koperty przez pojazdy samochodowe innych osób lub podmiotów gospodarczych, nie upoważnia do  wysuwania z   tego tytułu roszczeń w   stosunku do Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

§ 15.  

1. Bilety parkingowe niezwłocznie po ich wykupieniu w   najbliższym automacie parkingowym a   także  karty abonamentowe, identyfikatory i   karty parkingowe muszą być umieszczone za przednią szybą wewnątrz  pojazdu, w   sposób umożliwiający ich odczytanie bez jakichkolwiek wątpliwości co do ich treści i   ważności, niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.  

2. W   przypadku uszkodzenia najbliższego automatu parkingowego, należy niezwłocznie wykupić bilet  parkingowy w   innym automacie parkingowym, w   tej samej podstrefie cenowej.  

3. W   ramach wniesionej opłaty za parkowanie można zmieniać miejsce parkowania w   SPP, z   tym, że bilet parkingowy i     karta abonamentowa wykupione dla podstrefy cenowej o   wyższej stawce opłat za parkowanie  uprawnia również do parkowania pojazdu samochodowego w     podstrefie cenowej o   niższej stawce opłat, natomiast  bilet parkingowy i   karta abonamentowa wykupiona dla podstrefy cenowej o   niższej stawce, nie upoważnia do  parkowania w   podstrefie cenowej o   wyższych stawkach opłat.  

§ 16.  

Wykupienie karty abonamentowej lub identyfikatora i   umieszczenie ich wewnątrz pojazdu, zgodnie  
z zasadami określonymi w   § 15, upoważnia do parkowania bez wniesienia opłaty jednorazowej, zgodnie  
z przepisami ustawy Prawo o   ruchu drogowym, w   wyznaczonym miejscu w   obszarze SPP, lecz nie uprawnia do  zastrzegania stałego miejsca parkowania i   nie stanowi podstawy do roszczeń wobec Miasta Wodzisławia  Śląskiego w   przypadku braku miejsc parkingowych.  

Rozdział III.  

PARKOWANIE BEZ WZNIESIENIA OPŁAT  

§ 17.  

1. Za parkowanie w   SPP, bez wniesienia opłaty, udokumentowane wezwaniem, pobiera się opłaty dodatkowe w   wysokościach określonych w   § 18 oraz w   Załączniku Nr 2   do Uchwały.  

2. Przez parkowanie w   SPP bez wniesienia opłaty rozumie się :  

1) nie wniesienie opłat za parkowanie, zgodnie z   zasadami określonymi w   Rozdziale II niniejszego regulaminu,  

2) parkowanie ponad czas opłacony,  

3) parkowanie z   identyfikatorem przez osoby wymienione w   § 11 ust.1 w   podstrefie, innej niż wskazana na tym identyfikatorze,  

4) parkowanie z   kartą abonamentową w   podstrefie cenowej droższej, niż wskazano na tej karcie.  

3. Opłatę dodatkową należy wpłacać w   kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

4. Opłata dodatkowa podlega przymusowemu ściągnięciu w   trybie określonym w   przepisach o   postępowaniu egzekucyjnym w   administracji.  

§ 18.  

Ustala się opłaty dodatkowe w   następujących wysokościach :  

1) w   przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i   wpłacenia opłaty dodatkowej w   kasie lub na konto Urzędu Miasta w   terminie 7   dni licząc od dnia zdarzenia, kwota 15,00 zł,  

2) w   przypadku nie dokonania opłaty za parkowanie i   wpłacenia opłaty dodatkowej w   kasie lub na konto Urzędu Miasta w   terminie 7   dni licząc od dnia zdarzenia, kwota 30,00 zł,  

3) w   przypadku nie dokonania opłaty za parkowanie (przekroczenia opłaconego czasu parkowania) i   nie wpłacenia opłaty dodatkowej w   kasie lub na konto Urzędu Miasta w   terminie 7   dni licząc od dnia zdarzenia,kwota 50,00 zł,  

4) w   przypadkach określonych w   § 17 ust. 2, pkt. 3   i 4   opłaty dodatkowe ustala się w   wysokości jak  
w   pkt. 2   i 3.  

Rozdział IV.  

KONTROLA CZASU POSTOJU POJAZDÓW  

§ 19.  

1. Do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów w   SPP upoważnieni są wyłącznie pracownicy Straży Miejskiej, którzy wykonują swoje czynności zgodnie z   przepisami Regulaminu SPP.  

2. Pracownicy kontrolujący wnoszenie opłat posiadają widoczny identyfikator imienny.  

§ 20.  

Obowiązkiem kontrolerów SPP jest kontrola parkowania pojazdów, a   w szczególności:  

1) kontrolowanie wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów,  

2) sprawdzanie ważności biletów parkingowych oraz wniesienia opłat w   parkometrach,  

3) sprawdzanie ważności kart abonamentowych,  

4) wypisywanie w   terenie wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie bez wniesienia opłaty  
i umieszczanie ich za wycieraczką  pojazdu samochodowego,  

5) zgłaszanie Straży Miejskiej wszelkich nieprawidłowości związanych z   parkowaniem pojazdów oraz zajmowaniem pasa drogowego,  

6) kontrola stanu oznakowania SPP oraz zgłaszania nieprawidłowości w   tym zakresie do Służb Komunalnych Miasta.  

§21.  

Kontrolerzy SPP nie pobierają żadnych opłat i   nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych, kart abonamentowych oraz  identyfikatorów.  

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wieczorek

Adwokat, autorka bloga DEWELOPERSKI.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »