| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XLI/452/02 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie przyjęcia nowego Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim

Na podstawie art. 16 ust. 3   i 4   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity Dz. U. z   2011r.  Nr 197, poz. 1172 z   późniejszymi zmianami ) ogłasza się jednolity tekst Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i   Remontowej w   Wodzisławiu Śląskim  przyjętego uchwałą Nr XLI/452/02 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 27.06.2002 r. w   sprawie przyjęcia nowego Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i   Remontowej w   Wodzisławiu Śląskim z   uwzględnieniem późniejszych zmian wprowadzonych:  

1.   Uchwałą Nr XXI/214/04 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 27 maja 2004 roku w   sprawie zmiany  Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i   Remontowej w   Wodzisławiu Śląskim,  

2.   Uchwałą Nr III/16/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 22 grudnia 2006 roku w   sprawie zmiany  Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i   Remontowej w   Wodzisławiu Śląskim,  

3.   Uchwałą Nr XX/205/08  Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 28 lutego 2008 roku w   sprawie zmiany  Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i   Remontowej w   Wodzisławiu Śląskim ( Dz. Urz. Woj. Śl.    Nr 71, poz.1605),  

4.   Uchwałą Nr XLII/418/10  Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 28 stycznia 2010 roku w   sprawie zmiany  Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i   Remontowej w   Wodzisławiu Śląskim ( Dz. Urz. Woj. Śl.    Nr 42, poz.647).  

Tekst jednolity  uchwały Nr XLI/452/02 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 27 czerwca 2002 roku w   sprawie przyjęcia nowego Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i   Remontowej w   Wodzisławiu Śląskim  stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  


Jan   Grabowiecki

 


Załącznik do Obwieszczenia    
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego    
z dnia 31 października 2012 r.  
 

Uchwała nr XLI/452/02  
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  
z dnia 27 czerwca 2002 roku  

w sprawie przyjęcia nowego Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i   Remontowej w   Wodzisławiu Śląskim  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. h ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 roku nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego  

uchwala, co następuje:  

§   1.  

Przyjąć nowy Statut Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej i   Remontowej w   Wodzisławiu Śląskim, którego treść zawiera załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Traci moc uchwała nr XVII/163/96 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 28 czerwca 1996 roku w   sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i   Remontowej w   Wodzisławiu Śląskim w   zakład budżetowy oraz nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej i   Remontowej w   Wodzisławiu Śląskim w   części dotyczącej nadania statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej i   Remontowej w   Wodzisławiu Śląskim.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  


Załącznik do Uchwały Nr XLI/452/02    
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego    
z dnia 27 czerwca 2002 r.  
 

STATUT  
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i   Remontowej  
w Wodzisławiu Śląskim  

I. Postanowienia ogólne.  

§   1.  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i   Remontowej w   Wodzisławiu Śląskim zwany dalej Zakładem budżetowym działa na podstawie:  

-   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity z   2001 roku, Dz.U. nr 42, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami),  

-   ustawy z   dnia 26 listopada 1998 roku o   finansach publicznych (Dz.U. nr 155, poz. 1014  
z późniejszymi zmianami).  

§   2.  

1.   Siedziba Zakładu mieści się w   Wodzisławiu Śląskim przy ul. Mendego 2.  

2.   Terenem działania Zakładu jest Miasto Wodzisław Śląski.  

II. Zakres działania i   zadania.  

§   3.  

1.   Zakład realizuje zadania gminy w   zakresie gospodarowania składnikami gminnego zasobu nieruchomości przekazanymi protokołem zdawczo-odbiorczym wraz z   załącznikami mapowymi.  

2.   Zadania Zakładu obejmują w   szczególności:  

1)   prowadzenie ewidencji komunalnych zasobów mieszkaniowych,  

2)   utrzymanie w   należytym stanie technicznym przekazanych budynków, wykonywanie remontów bieżących i   kapitalnych oraz nadzór nad ich wykonaniem,  

3)   utrzymanie w   stanie niepogorszonym przekazanych nieruchomości gruntowych zgodnie z   ich przeznaczeniem,  

4)   zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych i   użytkowych,  

5)   zawieranie umów dzierżawy gospodarowanych nieruchomości, w   tym dotyczących reklam,  

6)   prowadzenie ewidencji najemców lokali mieszkalnych i   użytkowych oraz dzierżawców nieruchomości gruntowych.  

3.   Zakład świadczy usługi w   zakresie zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi.  

III. Struktura organizacyjna.  

§   4.  

1.   Działalnością Zakładu kieruje dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz, odpowiada za jego funkcjonowanie, dobór pracowników oraz powierzone składniki majątkowe.  

2.   Dyrektora zatrudnia i   zwalnia Prezydent  Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

3.   Dyrektor jest upoważniony do dokonywania czynności prawnych w   zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez  Prezydenta  Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

§   5.  

Strukturę organizacyjną Zakładu określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

§   6.  

Dyrektor zatrudnia i   zwalnia pracowników oraz wykonuje w   stosunku do nich uprawnienia zwierzchnika służbowego.  

IV. Mienie i   gospodarka finansowa.  

§   7.  

1.   Zakład jest wyposażony w   majątek konieczny do realizacji zadań statutowych. Majątek ten stanowi własność komunalną.  

2.   Zakład prowadzi gospodarkę finansową i   rozlicza się z   budżetem Miasta Wodzisławia Śląskiego na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.  

3.   Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy sporządzony przez dyrektora Zakładu na podstawie uchwały budżetowej Rady Miejskiej na dany rok budżetowy.  

4.   Roczne sprawozdanie finansowe zakładu za dany rok zatwierdza Prezydent Miasta Wodzisław Śl.  

§   8.  

1.   Zakład rozlicza się z   budżetem w   dziale 700 rozdział 70001.  

2.   Przychodami Zakładu są wpływy z   prowadzonej działalności statutowej, m.in. związane ze świadczonymi przez Zakład usługami związanymi z   administrowaniem, zarządzaniem nieruchomościami w   zakresie obejmującym najem i   dzierżawę składników majątkowych Gminy Wodzisław Śl., dotacji budżetowej oraz inne wpływy.  

3.   Wydatkami Zakładu są koszty działalności statutowej.  

4.   Zakład realizuje wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w   zabudowie mieszkaniowej na terenie gminy Wodzisław Śl. jako operator.  

V. Postanowienia końcowe.  

§   9.  

Zmiany Statutu są dokonywane w   trybie jego uchwalania tj. na mocy uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

mgr inż. Adam Górski

Ekspert ds. Elektroenergetyki oraz Systemów i sieci komputerowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »