| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/577/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 25 września 2012r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Międzyrzecze Górne, w rejonie węzła „Międzyrzecka”

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt. 5   i art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. nr 142 poz. 1591 z   2001 roku z   późniejszymi zmianami), art.20 ust. 1, art.15 ust. 2   i art.36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 roku o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U.poz. 647 z   2012 roku), po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej (uchwała Nr XIX/487/2012 Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej z   dnia 29 maja 2012 roku)  

Rada Miejska  
uchwala  
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w   obrębie  
Międzyrzecze Górne, w   rejonie węzła „Międzyrzecka”.  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne  

§   1.   Plan obejmuje obszar położony w   obrębie Międzyrzecze Górne, w   rejonie węzła „Międzyrzecka”, pomiędzy ulicami Międzyrzecką, Bohaterów Monte Cassino, Rudawka oraz granicą miasta – zgodnie z   rysunkiem planu, o   którym mowa w   § 2   pkt 1.  

§   2.   Integralne części uchwały to:  

1)   załącznik nr 1   – rysunek planu w   skali 1:1000;  

2)   załącznik nr 1a – wyrys ze studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego  
gminy z   oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym;  

3)   załącznik nr 2   – rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;  

4)   załącznik nr 3   - rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu  
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych.  

§   3.   Zasady ustalania przepisów szczegółowych uchwały:  

1)   ustalenia dla całego obszaru objętego planem są określone w   § 4- 6;  

2)   ustalenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi są określone w   § 7- 8;  

3)   zakres ustaleń dostosowany jest do problematyki dotyczącej poszczególnych terenów.  

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe  

§   4.   W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego ustala się:  

1)   ograniczenia w   zakresie funkcji - zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z   wyjątkiem przedsięwzięć infrastruktury technicznej;  

2)   przepisy dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego - nakaz zastosowania do celów grzewczych i   technologicznych mediów nie powodujących przekroczenia standardów emisyjnychi standardów jakości środowiska (np. gaz ziemny, energia elektryczna, olej opałowy, ciepła wodaz sieci ciepłowniczej), bądź ekologicznych systemów ogrzewania opartych na odnawialnych źródłach energii;  

3)   przepisy dotyczące ochrony powierzchni ziemi i   gospodarki odpadami - nakaz prowadzenia selektywnej gospodarki odpadami zgodnie z   obowiązującymi na terenie miasta regulacjami dotyczącymi czystości i   porządku oraz zakaz składowania odpadów;  

4)   przepisy dotyczące ochrony wód i   gruntów:  

a)   nakaz ochrony wód podziemnych;  

b)   nakaz utwardzania dróg, placów i   parkingów w   sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem;  

c)   zakaz wykonywania robót lub innych czynności, które mogą spowodować trwałe zanieczyszczenie gruntów lub wód,  

d)   zakaz odprowadzania ścieków, w   tym zanieczyszczonych wód opadowych i   roztopowych do ziemi i   wód;  

5)   przepisy dotyczące ochrony elementów przyrodniczych:  

a)   ograniczanie wycinki drzew do niezbędnego minimum,  

b)   w uzasadnionych przypadkach, kiedy ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, dopuszcza się podejmowanie działań mających na celu naprawienie wyrządzonych szkód poprzez kompensację przyrodniczą;  

6)   przepisy dotyczące ochrony krajobrazu:  

a)                 zakaz umieszczania urządzeń reklamowych, z   zastrzeżeniem lit.b,  

b)                 dopuszcza się umieszczanie urządzeń reklamowych w   postaci szyldów oraz tablic informacyjnych związanych z   prowadzeniem działalności w   obrębie działki.  

§   5.   W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej ustala się:  

1)   w zakresie komunikacji:  

a)   obsługa komunikacyjna od strony istniejących ulic znajdujących się poza granicami miasta,  

b)   dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i   budowę ulic;  

2)   w zakresie infrastruktury technicznej dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i   budowę z   zastrzeżeniem  
§ 4   pkt 4   lit d.  

§   6.   Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia planu w   wysokości 30%.  

§   7.   Dla terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi i   oznaczonego na rysunku planu symbolem 150_U,H-01 ustala się:  

1)   przeznaczenie terenu – zabudowa usługowa i   handlowa:  

a)   zakaz przeznaczania terenów na funkcje chronione przed hałasem,  

b)   dopuszcza się lokalizację parkingów oraz zieleń;  

2)   parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy i   zagospodarowania terenu:  

a)   wskaźnik intensywności zabudowy 0,2 - 1,25,  

b)   pozostawienie min. 20% powierzchni terenu projektowanego zagospodarowania (zwłaszcza  
w sąsiedztwie ulicy ekspresowej) w   formie niezabudowanej, nieutwardzonej, biologicznie czynnej – do zagospodarowania zielenią,  

c)   powierzchnia zabudowy – max. 80% powierzchni działki budowlanej,  

d)   wysokość zabudowy max. 9   m,  

e)   maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy odległa 40 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Bohaterów Monte Cassino,  

f)   geometria dachów dowolna,  

g)   lokalizacja min. 2   miejsc do parkowania na 100 m 2 powierzchni użytkowej usług i   handlu oraz min. 1   miejsce do parkowania na 1   osobę zatrudnioną.  

§   8.   Dla terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i   oznaczonych na rysunku planu symbolami 150_KDS-02 oraz 150_KDS-03 ustala się:  

1)   przeznaczenie terenu – fragmenty drogi publicznej (ekspresowa S1) wraz z   obiektami inżynierskimi, urządzeniami i   instalacjami;  

2)   dopuszczenie lokalizacji parkingów oraz zieleni.                                            

Rozdział 3.
Przepisy końcowe  

§   9.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.  

§   10.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   11.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Ryszard   Batycki

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/577/2012
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 25 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1a   do Uchwały Nr XXII/577/2012    
Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej    
z dnia 25 września 2012 r.  
 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w   obrębie Międzyrzecze Górne, w   rejonie węzła "Międzyrzecka"  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr   XXII/577/2012  
Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej    
z dnia     25 września   2012 r.  
 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego  
w obrębie Międzyrzecze Górne w   rejonie węzła „Międzyrzecka”  

Rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu  

Po rozpatrzeniu uwagi wniesionej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w   obrębie Międzyrzecze Górne w   rejonie węzła „Międzyrzecka”    

Rada Miejska postanowiła:  

Nie uwzględnić uwagi, w   zakresie nieuwzględnionym przez Prezydenta Miasta, złożonej przez Pana Janusza Pałkę w   piśmie z   dnia 15 czerwca 2012 roku.    

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Ryszard   Batycki

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XXII/577/2012    
Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej    
z dnia 25 września 2012 r.  
 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego  
w obrębie Międzyrzecze Górne w   rejonie węzła „Międzyrzecka”  

Rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji, zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,  
zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych  

1.   Zapisane w   planie inwestycje z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy stosownie do art. 216 ust. 2   pkt. 1   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych, finansowane będą z   budżetu gminy Bielsko-Biała z   zastrzeżeniem punktów 2, 3   i   4.    

2.   Dopuszcza się finansowanie ze środków podmiotów prywatnych na podstawie ustawy z   dnia 19 grudnia 2008 roku o   partnerstwie publiczno-prywatnym.    

3.   Dopuszcza się finansowanie ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej, stosownie do art. 5   ust. 1   pkt. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych oraz art. 3   ust.3 pkt. 2   ustawy z   dnia 13 listopada 2003 roku o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego.    

4.   Dopuszcza się finansowanie lub dofinansowanie ze środków pochodzących z   budżetu państwa stosownie do art. 112 ust. 1   pkt. 3   i 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych.    

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Ryszard   Batycki

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Realizuje rządową politykę ochrony konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »