| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/577/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 25 września 2012r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Międzyrzecze Górne, w rejonie węzła „Międzyrzecka”

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt. 5   i art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. nr 142 poz. 1591 z   2001 roku z   późniejszymi zmianami), art.20 ust. 1, art.15 ust. 2   i art.36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 roku o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U.poz. 647 z   2012 roku), po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej (uchwała Nr XIX/487/2012 Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej z   dnia 29 maja 2012 roku)  

Rada Miejska  
uchwala  
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w   obrębie  
Międzyrzecze Górne, w   rejonie węzła „Międzyrzecka”.  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne  

§   1.   Plan obejmuje obszar położony w   obrębie Międzyrzecze Górne, w   rejonie węzła „Międzyrzecka”, pomiędzy ulicami Międzyrzecką, Bohaterów Monte Cassino, Rudawka oraz granicą miasta – zgodnie z   rysunkiem planu, o   którym mowa w   § 2   pkt 1.  

§   2.   Integralne części uchwały to:  

1)   załącznik nr 1   – rysunek planu w   skali 1:1000;  

2)   załącznik nr 1a – wyrys ze studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego  
gminy z   oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym;  

3)   załącznik nr 2   – rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;  

4)   załącznik nr 3   - rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu  
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych.  

§   3.   Zasady ustalania przepisów szczegółowych uchwały:  

1)   ustalenia dla całego obszaru objętego planem są określone w   § 4- 6;  

2)   ustalenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi są określone w   § 7- 8;  

3)   zakres ustaleń dostosowany jest do problematyki dotyczącej poszczególnych terenów.  

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe  

§   4.   W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego ustala się:  

1)   ograniczenia w   zakresie funkcji - zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z   wyjątkiem przedsięwzięć infrastruktury technicznej;  

2)   przepisy dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego - nakaz zastosowania do celów grzewczych i   technologicznych mediów nie powodujących przekroczenia standardów emisyjnychi standardów jakości środowiska (np. gaz ziemny, energia elektryczna, olej opałowy, ciepła wodaz sieci ciepłowniczej), bądź ekologicznych systemów ogrzewania opartych na odnawialnych źródłach energii;  

3)   przepisy dotyczące ochrony powierzchni ziemi i   gospodarki odpadami - nakaz prowadzenia selektywnej gospodarki odpadami zgodnie z   obowiązującymi na terenie miasta regulacjami dotyczącymi czystości i   porządku oraz zakaz składowania odpadów;  

4)   przepisy dotyczące ochrony wód i   gruntów:  

a)   nakaz ochrony wód podziemnych;  

b)   nakaz utwardzania dróg, placów i   parkingów w   sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem;  

c)   zakaz wykonywania robót lub innych czynności, które mogą spowodować trwałe zanieczyszczenie gruntów lub wód,  

d)   zakaz odprowadzania ścieków, w   tym zanieczyszczonych wód opadowych i   roztopowych do ziemi i   wód;  

5)   przepisy dotyczące ochrony elementów przyrodniczych:  

a)   ograniczanie wycinki drzew do niezbędnego minimum,  

b)   w uzasadnionych przypadkach, kiedy ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, dopuszcza się podejmowanie działań mających na celu naprawienie wyrządzonych szkód poprzez kompensację przyrodniczą;  

6)   przepisy dotyczące ochrony krajobrazu:  

a)                 zakaz umieszczania urządzeń reklamowych, z   zastrzeżeniem lit.b,  

b)                 dopuszcza się umieszczanie urządzeń reklamowych w   postaci szyldów oraz tablic informacyjnych związanych z   prowadzeniem działalności w   obrębie działki.  

§   5.   W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej ustala się:  

1)   w zakresie komunikacji:  

a)   obsługa komunikacyjna od strony istniejących ulic znajdujących się poza granicami miasta,  

b)   dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i   budowę ulic;  

2)   w zakresie infrastruktury technicznej dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i   budowę z   zastrzeżeniem  
§ 4   pkt 4   lit d.  

§   6.   Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia planu w   wysokości 30%.  

§   7.   Dla terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi i   oznaczonego na rysunku planu symbolem 150_U,H-01 ustala się:  

1)   przeznaczenie terenu – zabudowa usługowa i   handlowa:  

a)   zakaz przeznaczania terenów na funkcje chronione przed hałasem,  

b)   dopuszcza się lokalizację parkingów oraz zieleń;  

2)   parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy i   zagospodarowania terenu:  

a)   wskaźnik intensywności zabudowy 0,2 - 1,25,  

b)   pozostawienie min. 20% powierzchni terenu projektowanego zagospodarowania (zwłaszcza  
w sąsiedztwie ulicy ekspresowej) w   formie niezabudowanej, nieutwardzonej, biologicznie czynnej – do zagospodarowania zielenią,  

c)   powierzchnia zabudowy – max. 80% powierzchni działki budowlanej,  

d)   wysokość zabudowy max. 9   m,  

e)   maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy odległa 40 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Bohaterów Monte Cassino,  

f)   geometria dachów dowolna,  

g)   lokalizacja min. 2   miejsc do parkowania na 100 m 2 powierzchni użytkowej usług i   handlu oraz min. 1   miejsce do parkowania na 1   osobę zatrudnioną.  

§   8.   Dla terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i   oznaczonych na rysunku planu symbolami 150_KDS-02 oraz 150_KDS-03 ustala się:  

1)   przeznaczenie terenu – fragmenty drogi publicznej (ekspresowa S1) wraz z   obiektami inżynierskimi, urządzeniami i   instalacjami;  

2)   dopuszczenie lokalizacji parkingów oraz zieleni.                                            

Rozdział 3.
Przepisy końcowe  

§   9.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.  

§   10.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   11.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Ryszard   Batycki

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/577/2012
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 25 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1a   do Uchwały Nr XXII/577/2012    
Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej    
z dnia 25 września 2012 r.  
 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w   obrębie Międzyrzecze Górne, w   rejonie węzła "Międzyrzecka"  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr   XXII/577/2012  
Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej    
z dnia     25 września   2012 r.  
 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego  
w obrębie Międzyrzecze Górne w   rejonie węzła „Międzyrzecka”  

Rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu  

Po rozpatrzeniu uwagi wniesionej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w   obrębie Międzyrzecze Górne w   rejonie węzła „Międzyrzecka”    

Rada Miejska postanowiła:  

Nie uwzględnić uwagi, w   zakresie nieuwzględnionym przez Prezydenta Miasta, złożonej przez Pana Janusza Pałkę w   piśmie z   dnia 15 czerwca 2012 roku.    

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Ryszard   Batycki

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XXII/577/2012    
Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej    
z dnia 25 września 2012 r.  
 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego  
w obrębie Międzyrzecze Górne w   rejonie węzła „Międzyrzecka”  

Rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji, zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,  
zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych  

1.   Zapisane w   planie inwestycje z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy stosownie do art. 216 ust. 2   pkt. 1   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych, finansowane będą z   budżetu gminy Bielsko-Biała z   zastrzeżeniem punktów 2, 3   i   4.    

2.   Dopuszcza się finansowanie ze środków podmiotów prywatnych na podstawie ustawy z   dnia 19 grudnia 2008 roku o   partnerstwie publiczno-prywatnym.    

3.   Dopuszcza się finansowanie ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej, stosownie do art. 5   ust. 1   pkt. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych oraz art. 3   ust.3 pkt. 2   ustawy z   dnia 13 listopada 2003 roku o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego.    

4.   Dopuszcza się finansowanie lub dofinansowanie ze środków pochodzących z   budżetu państwa stosownie do art. 112 ust. 1   pkt. 3   i 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych.    

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Ryszard   Batycki

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Monika Jaranowska

Specjalista do spraw kampanii linków sponsorowanych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »