| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/141/2012 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 25 września 2012r.

w sprawie ustalenia regulaminu kompleksu boisk sportowych "MOJE BOISKO ORLIK 2012"

Na podstawie art. 40 ust. 2   pkt. 4, 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm.), Rada Gminy Goczałkowice - Zdrój uchwala:  

§ 1.  

Ustala się regulamin korzystania kompleksu boisk sportowych w   Goczalkowicach - Zdroju "Moje boisko Orlik 2012", stanowiący załącznik do uchwały.  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Adam   Maćkowski

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/141/2012
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 25 września 2012 r.

Tytuł I.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z   KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH w   Goczałkowice - Zdrój "MOJE BOISKO ORLIK 2012"  

§ 1.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1.   Regulamin określa zasady korzystania z   kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” położonych w   Goczałkowicach - Zdroju ul. Powstańców Śląskich 3, zwanego dalej „obiektem”, odpowiedzialność za nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z   obiektu i   jego trwałości.  

2.   Zarządcą obiektu, zwanym dalej „zarządcą”, jest Gminny Ośrodek Sportu i   Rekreacji w   Goczałkowicach - Zdroju. Przedstawicielem zarządcy na terenie obiektu, jest instruktor sportu, zwany dalej „animatorem”.  

§ 2.  

ZASADY KORZYSTANIA Z   OBIEKTU  

1.   Ogólne zasady korzystania z   obiektu:  

1)   obiekt jest ogólnodostępny,  

2)   korzystanie z   obiektu jest bezpłatne,  

3)   warunkiem korzystania z   obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i   obuwia sportowego. Na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie sportowe z   małymi korkami z   tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego o   miękkiej, czystej i   płaskiej podeszwie.  

4)   obiekt udostępnia się do użytku zgodnie z   harmonogramem opracowanym przez zarządcę uwzględniającym:  

-   planowane zajęcia szkolne dla uczniów w   okresie roku szkolnego: poniedziałek – piątek – godzina 8.00 – 16.30  

-   dostępność boiska dla chętnych, po uzgodnieniu z   Instruktorem: poniedziałek – piątek – godzina 18.00 – 21.00 sobota – niedziela – godzina 10.00 – 21.00  

5)   dzieci do lat 7   mogą korzystać z   obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej,  

6)   zajęcia grupowe dzieci i   młodzieży mogą odbywać się tylko pod opieką uprawnionego nauczyciela, trenera – instruktora, zgodnie z   obowiązującymi w   tym zakresie przepisami,  

7)   osoby prowadzące zajęcia są odpowiedzialne za bezpieczeństwo, porządek i   dyscyplinę ćwiczących oraz za właściwą organizację zajęć,  

8)   prowadzący zajęcia winien sprawdzić stan techniczny urządzeń i   sprzętu sportowego, z   którego będzie korzystał i   w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt Zarządcy,  

9)   zajęcia na obiekcie organizuje instruktor.  

2.   Dopuszcza się możliwość rezerwacji obiektu:  

1)   jeżeli z   wnioskiem do Instruktora wystąpi określona imiennie grupa, licząca co najmniej 10 osób,  

2)   na czas nie dłuższy niż 1,5 h.  

3.   Podstawowe obowiązki użytkownika:  

1)   przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu,  

2)   stosowanie się do poleceń Instruktora,  

3)   korzystanie z   obiektu i   jego urządzeń zgodnie z   ich przeznaczeniem,  

4)   dokonanie wpisu w   Księdze Użytkowników,  

5)   przestrzeganie zasad współżycia społecznego,  

6)   niezwłoczne informowanie Instruktora o   wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i   innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.  

4.   Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:  

1)   przebywania w   stanie po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji,  

2)   palenia papierosów,  

3)   wprowadzania zwierząt,  

4)   dopuszczania się zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników,  

5)   poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i   innym sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenie nawierzchni boisk,  

6)   niszczenia urządzeń sportowych i   płyty boiska,  

7)   wchodzenia na ogrodzenie i   urządzenia sportowe,  

8)   zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i   metalowych,  

9)   używania butów piłkarskich o   wysokich i   metalowych korkach,  

10)   korzystania z   boisk bez zgody Instruktora sportu.  

§ 3.  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU  

1.   Instruktor Sportu (animator) jest upoważniony do odmówienia wstępu na obiekt lub nakazania jego opuszczenia użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszego Regulaminu, a   w szczególności:  

1)   złamali, którykolwiek z   obowiązujących zakazów,  

2)   pomimo upomnienia, nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków użytkownika,  

3)   posiadają nieodpowiednie obuwie.  

2.   W uzasadnionych przypadkach Instruktor może wezwać odpowiednie służby w   celu wyegzekwowania zachowań zgodnych z   regulaminem.  

3.   Na obiekcie nie prowadzi się depozytu rzeczy. Użytkownicy zabezpieczają je we własnym zakresie.  

§ 4.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1.   Zarządca obiektu dopuszcza możliwość zmiany godzin i   dni funkcjonowania boisk.  

2.   Wszelkie skargi i   wnioski dotyczące funkcjonowania i   korzystania z   obiektu przyjmuje Kierownik GOSiR w   godzinach urzędowania.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Adam   Maćkowski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FPA Group

Outsourcing księgowości, kadr i płac oraz usługi prawne i konsultingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »