| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/74/2012 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 10 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jejkowice oraz Regulaminu zawierającego warunki i zasady korzystania z tych obiektów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 15 ust.2 ustawy z   dnia 16 grudnia 2010r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011r. Nr 5, poz. 13) na wniosek Wójta Gminy Jejkowice po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Rolnej, Wodnej, Drogowej, Komunalnej, Mieszkaniowej i   ds. Ekologii  

Rada Gminy Jejkowice uchwala:  

§   1.   Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jejkowice. Wykaz tych przystanków stanowi załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Przyjąć Regulamin zawierający warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jejkowice, którego treść stanowi załącznik Nr 2   do uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jejkowice.  

§   4.   Traci moc uchwała Nr XVIII/71/2012 Rady Gminy Jejkowice z   dnia 22 czerwca 2012 r. w   sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jejkowice oraz Regulaminu zawierającego warunki i   zasady korzystania z   tych obiektów.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mieczysław   Wojaczek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/74/2012
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 10 września 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jejkowice  

 

L.P.  

Miejscowość  

Ulica  

Nazwa przystanku  

1  

Jejkowice  

Główna  

Centrum  

2  

Jejkowice  

Główna  

Kuźnia  

3  

Jejkowice  

Sumińska  

Sumińska  

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/74/2012
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 10 września 2012 r.

Regulamin określający warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jejkowice  

§   1.   1.   Regulamin określa warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jejkowice.  

2.   Ilekroć w   Regulaminie jest mowa o:  

1)   przystanku – należy przez to rozumieć przystanek komunikacyjny, którego właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jejkowice,  

2)   przewoźniku – należy przez to rozumieć przewoźników, będących operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób,  

3)   Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Jejkowice.  

3.   Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie przewoźnicy.  

4.   Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy przewoźnikiem a   Gminą.  

§   2.   1.   Korzystanie z   przystanków jest odpłatne. Stawka opłaty za korzystanie z   przystanków jest ustalana przez Radę Gminy Jejkowice.  

2.   Przewoźnicy korzystający z   przystanków mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w   celu umożliwienia pasażerom wsiadania i   wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w   innym celu, w   szczególności oczekiwania na pasażerów. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z   rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz na przystankach początkowych i   końcowych, o   ile zostały na nich wyznaczone w   tym celu określone miejsca.  

§   3.   1.   Gmina może odmówić uzgodnienia korzystania z   przystanków komunikacyjnych w   następujących przypadkach:  

1)   Uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez między innymi blokowanie wjazdu do zatoki,  

2)   Z przewoźnikiem uprzednio rozwiązano umowę z   przyczyn od niego zależnych.  

2.   Zabrania się bez zgody Gminy rozmieszczania plakatów i   ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób na terenie przystanków komunikacyjnych.  

3.   Umieszczenie tablicy z   rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w   należytym stanie technicznym należy do przewoźnika.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »