| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/237/2012 Rady Gminy Lipie

z dnia 21 września 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art.40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz, 1591 z   póź. zm, art.7 ust. 3a z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012r, poz 391), Rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012 roku w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżninia zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. poz 299). Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lipie, w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały  

§   2.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lipie  


Tadeusz   Pułka

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIX/237/2012    
Rady Gminy Lipie    
z dnia 21 września 2012 r.  
 

Wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lipie.  

1)   Wymagania w   zakresie wyposażenia technicznego, uwzględniającego wymagania dotyczące pojazdów oraz bazy transportowej.  

a)   Określa się wymagania dla pojazdów przeznaczonych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych, którymi powinien dysponować przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia,  

b)   Pojazdy asenizacyjne powinny spełnić standardy techniczne określone w   rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U.Nr 193 poz. 1617,  

c)   Pojazdy powinny być oznakowane w   sposób trwały i   widoczny umożliwiający łatwą identyfikacje podmiotu świadczącego usługę, poprzez umieszczanie na pojazdach nazwy przedsiębiorstwa oraz numery telefonu,  

d)   Posiadanie wymaganych pojazdów należy udokumentować dowodami rejestracyjnymi posiadającymi aktualne badania techniczne (pojazdy własne) lub aktualnymi umowami leasingu, najmu lub innymi formami posiadania pojazdów oraz dokumentacją zdjęciową wykonaną w   taki sposób, aby jednocześnie była widoczna tablica rejestracyjna i   nadwozie pojazdu oraz „logo” przedsiębiorcy. Dokumenty uznaje się za aktualne w   przypadku ich wystawienia lub potwierdzenia ich aktualności przez stronę lub wnioskodawcę w   przypadku dowodów rejestracyjnych pojazdów będących własnością wnioskodawcy) w   terminie 3   miesięcy od daty złożenia wniosku przez przedsiębiorcę.  

2)   Określa się wymagania dotyczące bazy transportowej  

1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia powinien dysponować bazą transportową umożliwiającą  

a)   Mycie i   dezynfekowanie pojazdów asenizacyjnych  

b)   Parkowanie, garażowanie i   bieżące serwisowanie pojazdów przeznaczonych do wywozu nieczystości ciekłych  

2.   W przypadku braku wydzielonych miejsc do mycia pojazdów oraz warsztatów naprawczych należy wykazać się dokumentami wskazującymi na korzystanie z   usług firm specjalistycznych prowadzących działalność w   zakresie mycia i   naprawy pojazdów.  

3.   Posiadanie bazy transportowej należy udokumentować aktualnym wyciągiem z   księgi wieczystej, aktem notarialnym, umowami dzierżawy, użyczenia najmu lub użytkowania itp. ( dokument uznaje się za aktualny w   przypadku jego wystawienia lub potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający lub stronę umowy w   terminie 3   miesięcy od daty złożenia wniosku przez przedsiębiorcę).  

3)   Wymagania w   zakresie zabiegów sanitarnych i   porządkowych  

Określa się zabiegi sanitarne i   porządkowe związane ze świadczonymi usługami:  

I.   Pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych powinny być poddawane systematycznemu myciu i   dezynfekcji. Częstotliwość i   zakres w/w zabiegów powinny zapewniać świadczenie usług w   sposób nie powodujący uciążliwości i   zanieczyszczenia środowiska  

II.   Przedsiębiorca wyposaży pracowników w   stosowne środki i   odzież ochrony osobistej.  

4)   Wymagania w   zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych.  

Nieczystości ciekłe winny być przekazywane do punktu stacji zlewczej w   oczyszczalni ścieków , z   którą przedsiębiorca ma podpisaną umowę na odbiór nieczystości ciekłych.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »