| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/211/12 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 3 października 2012r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1   i art. 42 Ustawy z   dnia 6   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 7   ust. 3a Ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz. U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.) oraz w   związku z   Rozporządzeniem Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012 r. w   sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z   2012 r. poz. 299), na wniosek Wójta Gminy  

Rada Gminy Ornontowice  
uchwala:  

§   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych powinien:  

1)   posiadać prawo do dysponowania nieruchomością, wyposażoną w   miejsca garażowe lub postojowe, przeznaczoną na bazę techniczną odpowiednią do ilości użytkowanego sprzętu, spełniającą wszelkie wymagania określone w   przepisach prawa budowlanego, ochrony środowiska i   innych niezbędnych w   tym zakresie, na dowód czego należy przedłożyć aktualny wyciąg z   księgi wieczystej bądź akt notarialny, umowę użyczenia, najmu, użytkowania itp.  

2)   posiadać tytuł prawny do dysponowania co najmniej jednym pojazdem, spełniającym wymagania określone w   przepisach szczególnych, dotyczących wymagań dla pojazdów asenizacyjnych oraz oznakowanym w   sposób umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługę (nazwa firmy, adres, numer telefonu), na dowód czego należy przedłożyć dowód rejestracyjny posiadający ważne badania techniczne, aktualne umowy najmu, leasingu lub inne w   przypadku gdy pojazd nie jest własnością przedsiębiorcy, dokumentację zdjęciową przestawiającą tablicę rejestracyjną pojazdu oraz oznakowanie identyfikujące przedsiębiorcę,  

3)   przestrzegać wymogi dotyczące zabiegów sanitarnych i   porządkowych związanych ze świadczonymi usługami w   zakresie mycia i   dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych, określone w   przepisach szczególnych oraz wyposażyć pracowników w   odpowiednią odzież ochrony osobistej,  

4)   dysponować pisemnym zapewnieniem o   gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewne położone w   najbliższej odległości od obsługiwanego obszaru, spełniające zapisy określone w   przepisach szczególnych,  

§   2.   Wymagania określone w   niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z   obowiązku spełnienia innych wymagań wynikających z   odrębnych przepisów prawa.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr LVIII/494/10 Rady Gminy Ornontowice z   dnia 28 września 2010 r. w   sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych,  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.   Uchwała podlega również ogłoszeniu w   prasie lokalnej i   na tablicach ogłoszeń.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Zientek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »