| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/245/12 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 18 października 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pilchowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 15 ust. 2   oraz art. 15 ust.1 pkt. 6   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 r. nr 5, poz. 13),  

Rada Gminy Pilchowice uchwala  

§   1.   1.   Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w   zakresie przewozu osób, możliwość korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pilchowice na warunkach i   zasadach określonych w   Regulaminie stanowiącym Załącznik Nr 1   do uchwały  

2.   Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pilchowice, stanowi Załącznik Nr 2   do uchwały.  

3.   Określić przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Pilchowice , których właścicielem lub zarządzającym nie jest Gmina Pilchowice, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności gospodarczej w   zakresie przewozu osób.  

§   2.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  

§   4.   Traci moc uchwała nr XXXVIII/230/12 z   dnia 13.09.2012r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice  


Andrzej   Ogórek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/245/12
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 18 października 2012 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z   PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA PILCHOWICE  

§   1.   1.   Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pilchowice następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem, a   Gminą Pilchowice zwaną dalej Gminą.  

2.   Umowa, o   której mowa w   ust. 1, zawierana jest na wniosek operatora lub przewoźnika składany do Gminy wraz z   załącznikami zawierającymi informacje niezbędne do naliczenia opłaty za korzystanie z   przystanków.  

§   2.   ZASADY KORZYSTANIA Z   PRZYSTANKÓW  

1.   Korzystanie z   przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pilchowice jest odpłatne. Stawka opłaty za korzystanie z   przystanków jest ustalana przez Radę Gminy w   Pilchowice w   drodze uchwały.  

2.   Opłata za korzystanie z   przystanków jest naliczana i   pobierana przez Gminę, na zasadach określonych w   umowie, o   której mowa w   § 1   niniejszego Regulaminu.  

3.   Przewoźnicy korzystający z   przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w   celu umożliwienia pasażerom wsiadania i   wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w   innym celu, w   szczególności oczekiwania na pasażerów.  

4.   Operatorzy i   przewoźnicy zobowiązani są do:  

a)   zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a   w przypadku jej braku w   taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i   nie blokować przystanku dla innych użytkowników  

b)   podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom starszym i   niepełnosprawnym.  

§   3.   INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU  

1.   Operatorzy i   przewoźnicy zobowiązani są do zamieszczania rozkładu jazdy na przystankach we własnym zakresie po uzgodnieniu i   zaakceptowaniu przez Gminę formy i   rozmiaru tabliczki przystankowej.  

2.   Zabrania się bez zgody Gminy rozmieszczania plakatów i   ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób na terenie przystanków komunikacyjnych.  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/245/12
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 18 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »