| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 178/XX/12 Rady Gminy Poczesna

z dnia 20 września 2012r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowa Wieś - Węzeł ”

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z   roku 2012 poz. 647) oraz art.18 ust.2 pkt 5   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   roku 2001 nr 142, poz.1591 z   późn. zm.), oraz w   związku z   uchwałami Rady Gminy Poczesna nr 136/XV/08 i   292/XXXIII/10, po stwierdzeniu zgodności z   ustaleniami Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna  
oraz przyjmując do wiadomości brak nieuwzględnionych uwag do planu  

Rada Gminy Poczesna uchwala  
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Nowa Wieś - Węzeł ”, zwany dalej planem  

§   1.   1.   Plan obejmuje tereny w   miejscowości Nowa Wieś, przy ulicach Warszawskiej (droga krajowa DK-1), Działkowej i   Sadowej, w   granicach określonych w   załączniku nr 1   do uchwały.  

2.   Plan reguluje - w   zakresie określonym w   art. 15 Ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym - zasady zagospodarowania przestrzennego, nieuregulowane jednoznacznie w   ogólnie obowiązujących przepisach odrębnych.  

§   2.   1.   Integralną częścią planu jest załącznik nr 1   do niniejszej uchwały – rysunek planu sporządzony na mapach zasadniczych w   skali 1:1000.  

2.   W zależności od potrzeb rysunek planu może być wydrukowany w   innej skali niż określona w   ust. 1, pod warunkiem zamieszczenia odpowiedniej adnotacji na wydruku.  

3.   Następujące oznaczenia graficzne w   rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1)   granice planu,  

2)   skala rysunku planu w   formie liczbowej i   liniowej,  

3)   linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania,  

4)   oznaczenia cyfrowo-literowe określające przeznaczenie i   numer terenu.  

4.   Treść podkładów mapowych, istniejące przebiegi infrastruktury technicznej, podziały ewidencyjne (stan w   r. 2010) oraz granice stref i   obszarów wyznaczone przepisami odrębnymi nie są ustaleniem planu, stanowią jedynie informację pomocniczą.  

§   3.   Załącznikiem do niniejszej uchwały, niebędącym integralną częścią planu jest załącznik nr 2   – rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz o   zasadach ich finansowania.  

§   4.   Jeżeli z   treści przepisu nie wynika inaczej, użyte w   dalszych przepisach określenia oznaczają:  

1)   ustawa, bez bliższego sprecyzowania – ustawa z   dnia 27 marca 2003 r o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym,  

2)   przepisy, przepisy odrębne – akty prawne inne niż ustawa o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym a   także wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze, w   szczególności:  

-   ustawa z   dnia 7   lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z   roku 2010, Nr 243 poz.1623, ze zmianami),  

-   ustawa z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z   roku 2010, Nr 102 poz.651, ze zmianami),  

-   ustawa z   dnia 21 marca 1985 r o   drogach publicznych (Dz.U. z   roku 2007 Nr 19 poz.115, ze zmianami),  

-   ustawa z   dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z   roku 2005 Nr 239 poz. 2019, ze zmianami),  

-   ustawa z   dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z   roku 2008 Nr 25 poz.150, ze zmianami),  

-   ustawa z   dnia 27 kwietnia 2001 o   odpadach (Dz.U. z   roku 2010 nr 185 poz.1243, ze zmianami),  

-   ustawa z   dnia 7   maja 2010 r. o   wspieraniu rozwoju usług i   sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106 poz.675, ze zmianami),  

-   akty prawa miejscowego szczebla wojewódzkiego,  

3)   plan – ustalenia niniejszej uchwały wraz z   załącznikiem graficznym - rysunkiem planu,  

4)   uchwała – niniejsza uchwała Rady Gminy Poczesna,  

5)   rysunek planu – rysunek na mapie w   skali 1   : 1   000, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały,  

6)   teren – obszar o   określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,  

7)   przeznaczenie podstawowe – przeznaczenie, które powinno przeważać lub występować jako jedyne na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,  

8)   przeznaczenie dopuszczalne – przeznaczenie inne niż podstawowe, które może, na warunkach określonych w   planie, występować w   granicach terenu,  

§   5.   W granicach terenu objętego planem nie występują obszary górnicze, obszary zagrożone powodzią, obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, tereny które mogłyby podlegać scalaniu i   podziałowi, jak również obiekty lub obszary wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków, stanowiska archeologiczne ani strefy postulowanej obserwacji archeologicznej.  

§   6.   W granicach terenów objętych planem, w   zakresie ochrony środowiska i   ochrony przyrody ustala się, co następuje:  

1)   zakazuje się składowania odpadów oraz prowadzenia wszelkiej działalności związanej z   ich skupem, segregacją i   przeróbką,  

2)   zakazuje się usuwania istniejących zadrzewień, jeżeli nie wynika to z   konieczności realizacji ciągów komunikacyjnych albo posadowienia budynku bądź realizacji dojazdów w   granicach działki budowlanej oraz jeżeli nie wynika to ze względów bezpieczeństwa,  

3)   zakazuje się wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do ziemi i   wód.  

§   7.   W zakresie obsługi inżynieryjnej terenu ustala się odprowadzenie wód deszczowych, po podczyszczeniu, do kanalizacji deszczowej.  

§   8.   1.   Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi ustala się przeznaczenie podstawowe i   dopuszczalne.  

2.   Przeznaczeniu podstawowemu lub dopuszczalnemu, o   ile zapis planu nie stanowi inaczej może zawsze towarzyszyć następujące przeznaczenie uzupełniające:  

1)   zieleń urządzona,  

2)   urządzenia infrastruktury technicznej, realizowane w   formie sieci bądź obiektów wolnostojących, wbudowanych albo podziemnych,  

3)   obiekty małej architektury w   rozumieniu ustawy – Prawo budowlane.  

§   9.   1.   Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolem 1R z   podstawowym przeznaczeniem na uprawy rolne, bez prawa zabudowy.  

2.   W granicach terenu określonego w   ust.1 dopuszcza się lokalizację sieci i   obiektów infrastruktury technicznej o   wysokości do 50,0 m.  

§   10.   1.   Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 2-4KDD z   podstawowym przeznaczeniem na komunikację – drogi publiczne.  

2.   Teren określony w   ust. 1   jako 2   KDD należy zagospodarować jako ulicę kl. D – dojazdową, o   szerokości w   liniach rozgraniczających nie mniej niż 10,0 m, z   jezdnią szerokości co najmniej 6,0 m, niezbędnymi rozjazdami i   wysepkami w   rejonie styku z   istniejącym węzłem i   ulicami oraz z   chodnikiem szerokości nie mniej niż 1,5 m od strony zainwestowania i   terenów rolnych.  

3.   Połączenie terenu 2KDD z   drogą krajową DK-1 poprzez istniejący węzeł poza granicą opracowania.  

4.   Tereny określone w   ust. 1   jako 3-4 KDD należy zagospodarować jako ulice kl. D – dojazdowe, o   szerokości w   liniach rozgraniczających nie mniej niż 10,0 m, z   jezdnią szerokości co najmniej 5,0 m oraz z   chodnikami szerokości nie mniej niż 1,5 m od strony zainwestowania.  

§   11.   Tereny, dla których plan przewiduje przeznaczenie odmienne od aktualnego mogą być użytkowane w   dotychczasowy sposób, do czasu faktycznego zajęcia przez funkcje przewidziane planem.  

§   12.   Zgodnie z   art. 36 ust. 4   ustawy ustala się stawkę jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w   wysokości 30%.  

§   13.   1.   Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.  

2.   Wójt Gminy Poczesna zapewni:  

1)   udostępnienie zainteresowanym wglądu do planu i   udzielenie odpowiednich informacji,  

2)   podanie w   obowiązującym trybie treści niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.  

§   14.   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określony niniejszą uchwałą wchodzi w   życie po upływie 30 dni od jego opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady  


mgr inż.   Lidia   Kaźmierczak

 


Załącznik nr 1   do Uchwały dnia 20 września 2012 r.  
Zalacznik1.pdf

RYSUNEK PLANU  

Załącznik nr 2   do Uchwały dnia 20 września 2012 r.  
Zalacznik2.pdf

SPOSÓB REALIZACJI, ZAPISANYCH W   MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „NOWA WIEŚ-WĘZEŁ”, INWESTYCJI Z   ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADY ICH FINANSOWANIA  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Rzeszotarski

Business Development Manager & UC Specialist, Jabra

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »