| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 179/XX/12 Rady Gminy Poczesna

z dnia 20 września 2012r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Młynek ”

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z   roku 2012 poz. 647) oraz art.18 ust.2 pkt 5   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   roku 2001 nr 142, poz.1591 z   późn. zm.), oraz w   związku z   uchwałami Rady Gminy Poczesna nr 62/IX/07, 96/XII/07 oraz 285/XXXIII/10 i   287/XXXIII/10, po stwierdzeniu zgodności z   ustaleniami Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna oraz przyjmując do wiadomości brak nieuwzględnionych uwag do planu,  

Rada Gminy Poczesna uchwala  
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Młynek”, zwany dalej planem  

§   1.   1.   Plan obejmuje tereny w   sołectwach Młynek i   Nierada, w   granicach określonych w   załączniku nr 1   do uchwały.  

2.   Plan reguluje - w   zakresie określonym w   art. 15 Ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym - zasady zagospodarowania przestrzennego, nieuregulowane jednoznacznie w   ogólnie obowiązujących przepisach odrębnych.  

§   2.   1.   Integralną częścią planu jest załącznik nr 1   do niniejszej uchwały – rysunek planu sporządzony na mapach zasadniczych w   skali 1:1000 oraz przeskalowanych do tej samej skali mapach ewidencyjnych.  

2.   W zależności od potrzeb rysunek planu może być wydrukowany w   innej skali niż określona w   ust. 1, pod warunkiem zamieszczenia odpowiedniej adnotacji na wydruku.  

3.   Następujące oznaczenia graficzne w   rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1)   granice planu,  

2)   skala rysunku planu w   formie liczbowej i   liniowej,  

3)   linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania,  

4)   granice stref ochronnych i   terenów chronionych ustalonych planem,  

5)   oznaczenia cyfrowo-literowe określające przeznaczenie i   numer terenu.  

4.   Treść podkładów mapowych, istniejące przebiegi infrastruktury technicznej, podziały ewidencyjne (stan w   r. 2010) oraz granice stref i   obszarów wyznaczone przepisami odrębnymi nie są ustaleniem planu, stanowią jedynie informację pomocniczą.  

§   3.   Załącznikiem do niniejszej uchwały, nie będącym integralną częścią planu jest załącznik nr 2   – rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz o   zasadach ich finansowania.  

§   4.   Jeżeli z   treści przepisu nie wynika inaczej, użyte w   dalszych przepisach określenia oznaczają:  

1)   ustawa, bez bliższego sprecyzowania – ustawa z   dnia 27 marca 2003 r o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym,  

2)   przepisy, przepisy odrębne – akty prawne inne niż ustawa o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym a   także wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze, w   szczególności:  

-   ustawa z   dnia 7   lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z   roku 2010, Nr 243 poz.1623, ze zmianami),  

-   ustawa z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z   roku 2010, Nr 102 poz.651, ze zmianami),  

-   ustawa z   dnia 21 marca 1985 r o   drogach publicznych (Dz.U. z   roku 2007 Nr 19 poz.115, ze zmianami),  

-   ustawa z   dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z   roku 2005 Nr 239 poz. 2019, ze zmianami),  

-   ustawa z   dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z   roku 2008 Nr 25 poz.150, ze zmianami),  

-   ustawa z   dnia 27 kwietnia 2001 o   odpadach (Dz.U. z   roku 2010 nr 185 poz.1243, ze zmianami),  

-   ustawa z   dnia 7   maja 2010 r. o   wspieraniu rozwoju usług i   sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106 poz.675, ze zmianami),  

-   akty prawa miejscowego szczebla wojewódzkiego,  

3)   plan – ustalenia niniejszej uchwały wraz z   załącznikiem graficznym - rysunkiem planu,  

4)   uchwała – niniejsza uchwała Rady Gminy Poczesna,  

5)   rysunek planu – rysunek na mapie w   skali 1   : 1   000, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały,  

6)   teren – obszar o   określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,  

7)   przeznaczenie podstawowe – przeznaczenie, które powinno przeważać lub występować jako jedyne na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,  

8)   przeznaczenie dopuszczalne – przeznaczenie inne niż podstawowe, które może, na warunkach określonych w   planie, występować w   granicach terenu,  

9)   działalność nieuciążliwa - działalność, w   wyniku której stała lub okresowa uciążliwość pod względem wibracji, hałasu, zapylenia, zapachu, zanieczyszczenia powietrza nie wykracza poza granice działki (zespołu działek) na której (których) jest prowadzona, niezależnie od utrzymania norm określonych przepisami odrębnymi,  

10)   działalność uciążliwa – działalność nie spełniająca warunków określonych w   pkt. 9, a   w każdym wypadku: warsztaty blacharskie, ślusarskie, lakiernicze, stolarskie, rymarskie, przerobu tworzyw sztucznych, naprawy samochodów, wulkanizacyjne, warsztaty posługujące się piłami mechanicznymi lub innymi narzędziami o   nominalnym poziomie hałasu przekraczającym 75 dB w   odległości 5,0 m od źródła, punkty skupu, segregacji i   przerobu surowców wtórnych oraz inne zakłady o   zbliżonym charakterze, a   także działalność zawsze negatywnie oddziałująca na środowisko w   rozumieniu przepisów o   ochronie środowiska,  

11)   naturalny poziom terenu – poziom terenu wynikający z   naturalnego ukształtowania powierzchni przed przystąpieniem do realizacji inwestycji,  

12)   nieprzekraczalna linia zabudowy – linia jednoznacznie opisana w   planie lub oznaczona graficznie na rysunku planu, poza którą nie może znajdować się żadna część żadnego z   budynków zlokalizowanych na działce.  

§   5.   1.   W granicach terenu objętego planem nie występują obszary górnicze, obszary zagrożone powodzią, obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, jak również obiekty lub obszary wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków, ani potwierdzone stanowiska archeologiczne.  

2.   W wypadku przeprowadzania scalenia i   podziału nieruchomości w   granicach terenów zabudowy mieszkaniowej i   zagrodowej (7-8MNR) lub przemysłowo-usługowych (3-5 P,U) należy spełnić następujące warunki:  

1)   parametry działek budowlanych muszą odpowiadać wymogom określonym w   § 12 ust..8 pkt.1 i   w § 14 ust.4 pkt. 1-3,  

2)   kąt nachylenia granicy bocznej działki w   stosunku do pasa drogowego nie powinien odchylać się od kąta prostego o   więcej niż o   10°,  

3)   wydzielane drogi wewnętrzne muszą mieć minimalną szerokość:  

a)   5,5 m w   wypadku obsługiwania do 5   działek włącznie,  

b)   7,0 m w   wypadku obsługiwania do 10 działek włącznie,  

4)   w wypadku wydzielania dróg wewnętrznych jednostronnie połączonych z   zewnętrznym układem komunikacyjnym, należy je zakończyć placykiem do zawracania, nie mniejszym niż 12,5x12,5 m.  

§   6.   W granicach terenów objętych planem, w   zakresie ochrony środowiska i   ochrony przyrody ustala się, co następuje:  

1)   poza terenami wyznaczonymi dla skoncentrowanej działalności gospodarczej i   rolniczej (P,U oraz RU) zakazuje się lokalizacji obiektów oraz prowadzenia działalności mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w   rozumieniu przepisów o   ochronie środowiska; zakaz nie dotyczy dróg oraz obiektów i   sieci uzbrojenia terenu,  

2)   ewentualna ponadnormatywna uciążliwość nie może wykraczać poza granice własności,  

3)   zakazuje się składowania odpadów oraz prowadzenia wszelkiej działalności związanej z   ich skupem, segregacją i   przeróbką,  

4)   zakazuje się usuwania istniejących zadrzewień, jeżeli nie wynika to z   konieczności realizacji ciągów komunikacyjnych albo posadowienia budynku bądź realizacji dojazdów w   granicach działki budowlanej oraz jeżeli nie wynika toze względów bezpieczeństwa,  

5)   zakazuje się wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do ziemi i   wód,  

6)   równomierny poziom dźwięku przenikającego do środowiska na granicy terenu inwestycji nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w   aktualnie obowiązujących aktach prawnych z   zakresu ochrony środowiska przed hałasem i   wibracjami.  

§   7.   W zakresie obsługi komunikacyjnej terenu ustala się, co następuje:  

1)   elementami ponadlokalnego układu komunikacji są odcinki dróg powiatowych:  

a)   nr S1056 Młynek – Kolonia Poczesna,  

b)   nr S1054 Częstochowa – Starcza,  

c)   nr S1055 Projektowany odcinek Wygoda (Gm. Konopiska) – Młynek (tworzący wraz z   drogą wymienioną w   lit. a   połączenie węzła autostradowego „Zawodzie” z   drogą krajową DK-1),  

2)   elementami lokalnego układu komunikacyjnego są drogi lokalne wyznaczone do obsługi terenów aktywności gospodarczej na styku z   Gminą Konopiska,  

3)   obsługa działek budowlanych z   lokalnych dróg publicznych i   wewnętrznych; w   granicach istniejącego zainwestowania dopuszcza się bezpośrednią obsługę terenów zabudowy z   drogi zbiorczej, zgodnie z   rysunkiem planu,  

4)   obsługa terenów skoncentrowanej działalności gospodarczej z   dróg lokalnych istniejących i   wyznaczonych w   planie oraz drogami wewnętrznymi,  

5)   obowiązuje zapewnienie niezbędnej liczby miejsc garażowych/parkingowych w   granicach własności:  

a)   nie mniej niż 2   miejsca dla budynku mieszkalnego,  

b)   o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej – co najmniej 1   stanowisko na 4   miejsca konsumpcyjne przy lokalach gastronomicznych i   1 stanowisko na 30 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych oraz 1   stanowisko na każdych 4   zatrudnionych.  

§   8.   1.   W zakresie obsługi inżynieryjnej terenu ustala się, co następuje:  

1)   zaopatrzenie w   wodę z   istniejącej sieci wodociągowej,  

2)   odprowadzenie ścieków gospodarczo-bytowych do kanalizacji sanitarnej; do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej ustala się wymóg gromadzenia ścieków w   szczelnych zbiornikach i   wywóz do oczyszczalni. Ustala się równocześnie zakaz oczyszczania ścieków opartego na systemie rozsączania ich w   gruncie,  

3)   odprowadzenie ścieków z   terenów skoncentrowanej działalności gospodarczej – po podczyszczeniu do parametrów określonych przez dysponenta sieci – do ogólnodostępnej sieci kanalizacji sanitarnej; w   wypadku braku, z   jakiegokolwiek powodu, możliwości odprowadzenia ścieków do sieci jw. – wymóg realizacji oczyszczalni przemysłowej; zakaz gromadzenia ścieków w   zbiornikach,  

4)   odprowadzenie wód deszczowych:  

a)   z terenów zabudowy mieszkaniowej – powierzchniowo w   granicach własności,  

b)   z terenów dróg i   placów – do kanalizacji deszczowej lub rowów odwadniających,  

c)   z terenów skoncentrowanej działalności gospodarczej – siecią kanalizacji deszczowej, po podczyszczeniu zgodnie z   przepisami z   zakresu ochrony wód– do odbiornika,  

5)   zasilanie w   energię elektryczną – z   istniejącej sieci SN i   NN,  

6)   ogrzewanie obiektów indywidualne, z   wykorzystaniem źródeł ekologicznych,  

7)   usuwanie odpadów zgodnie z   przepisami gminnymi i   przepisami prawa budowlanego.  

2.   Obowiązuje wymóg lokalizacji wszystkich niezbędnych sieci uzbrojenia, z   zastrzeżeniem ust.3 i   4, w   pasach ulic i   dróg wewnętrznych.  

3.   Poza liniami rozgraniczającymi ulic i   dróg wewnętrznych mogą być lokalizowane:  

1)   kanalizacja sanitarna, jeżeli warunki terenowe uniemożliwią uzyskanie wymaganych spadków w   granicach pasa drogowego,  

2)   kolejne sieci, których równoległe ułożenie w   szerokości ulicy jest niemożliwe przy zachowaniu przepisów dotyczących ich wzajemnej odległości,  

3)   zgodnie z   projektem zagospodarowania poszczególnych terenów - sieci uzbrojenia w   granicach terenów skoncentrowanej działalności gospodarczej.  

4.   W granicach dróg 10KDZ i   11KDZ realizację infrastruktury dopuszcza się w   zakresie nie powodującym ograniczeń w   podstawowym przeznaczeniu terenu.  

5.   Przy przejściu siecią uzbrojenia pod drogą lub ciekiem należy zastosować się do wymogów administratora drogi bądź cieku.  

§   9.   1.   Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi ustala się przeznaczenie podstawowe i   dopuszczalne.  

2.   Przeznaczeniu podstawowemu lub dopuszczalnemu, o   ile zapis planu nie stanowi inaczej może zawsze towarzyszyć następujące przeznaczenie uzupełniające:  

1)   zieleń urządzona,  

2)   komunikacja wewnętrzna (dojazdy, place manewrowe, ścieżki rowerowe i   piesze),  

3)   urządzenia infrastruktury technicznej, realizowane w   formie sieci bądź obiektów wolnostojących, wbudowanych albo podziemnych,  

4)   obiekty małej architektury w   rozumieniu ustawy – Prawo budowlane.  

§   10.   1.   Ustala się, w   granicach określonych na rysunku planu, tereny użytków rolnych, oznaczone na rysunku planu symbolem 1R, z   podstawowym przeznaczeniem dla produkcji rolnej.  

2.   Jako przeznaczenie dopuszczalne określa się:  

1)   rozbudowę, budowę i   wymianę kubatury zabudowy zagrodowej w   granicach istniejących działek siedliskowych,  

2)   lokalizację obiektów infrastruktury oraz sieci infrastruktury technicznej, o   ile wyczerpane zostaną możliwości ich trasowania w   powiązaniu z   obsługą komunikacyjną,  

3)   lokalizację dróg dojazdowych i   wewnętrznych – dojazdów do pól i   istniejących siedlisk,  

4)   lokalizację stawów hodowlanych oraz urządzanie zbiorników wodnych na ciekach naturalnych i   rowach melioracyjnych,  

3.   W granicach terenów określonych w   ust. 1   zakazuje się lokalizacji wszelkiej zabudowy nie wymienionej w   ust.2.  

§   11.   1.   Ustala się, w   granicach określonych na rysunku planu, tereny lasów, oznaczone symbolem 2ZL, z   przeznaczeniem na lasy istniejące i   zalesienia o   różnej funkcji.  

2.   W granicach terenów określonych w   ust. 1   dopuszcza się:  

1)   lokalizację sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej, o   ile wyczerpane zostaną możliwości ich trasowania w   powiązaniu z   obsługą komunikacyjną,  

2)   lokalizację dróg dojazdowych i   wewnętrznych – dojazdów do pól i   istniejących siedlisk.  

3.   W granicach oznaczonej strefy obserwacji archeologicznej (KOW) prace ziemne takie jak wykopy, melioracje, niwelacje terenu, przygotowanie terenu pod zalesienia – należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym, zgodnie z   przepisami ustawy wymienionej w   § 4, pkt.2, tiret 8.  

§   12.   1.   Ustala się, w   granicach określonych na rysunku planu, tereny różnorodnej działalności gospodarczej, oznaczone symbolami 3-5 P,U z   podstawowym przeznaczeniem na przemysł oraz usługi komercyjne wraz z   infrastrukturą techniczną, oraz dojazdami i   parkingami, niezbędnymi do ich funkcjonowania.  

2.   Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się:  

1)   administrację i   hotelarstwo w   zakresie niezbędnym dla funkcjonowania przeznaczenia podstawowego,  

2)   składy, hurtownie, magazyny,  

3)   obiekty zaplecza logistycznego,  

4)   handel w   obiektach o   powierzchni sprzedaży do 2000 m².  

3.   Zasady ochrony środowiska, obsługi komunikacyjnej i   inżynieryjnej zgodnie z   ustaleniami § 6-8.  

4.   Prowadzona działalność nie może powodować konieczności wyznaczania strefy ograniczonego użytkowania:  

1)   poza granicą gminy,  

2)   w granicach terenów określonych w   ust. 1,  

3)   na pozostałych terenach – w   zakresie gospodarki leśnej.  

5.   Nieprzekraczalne linie zabudowy określa się na 10,0 m od linii rozgraniczających z   terenami dróg zbiorczych (KDZ) i   lokalnych (KDL)  

6.   Ustala się nieprzekraczalną całkowitą wysokość:  

1)   obiektów kubaturowych na 15,0 m,  

2)   innych obiektów budowlanych na 50,0 m.  

7.   Ograniczenie określone w   ust. 6   pkt.1 nie dotyczy:  

1)   obiektów istniejących,  

2)   części budynków stanowiących niezbędne elementy konstrukcyjne lub koniecznych ze względów technologicznych,  

3)   fragmentów budynków stanowiących akcenty architektoniczne i   obejmujących do 5% ich powierzchni całkowitej i   nie wyższych niż 1,5-krotna wysokość ich zasadniczej bryły.  

8.   Ustala się:  

1)   minimalną powierzchnię działki budowlanej na 0,5 ha,  

2)   wskaźnik intensywności zabudowy w   granicach 0,2 – 1,2,  

3)   maksymalny udział powierzchni zabudowanej na 60 % w   granicach każdego z   terenów zarządzanych przez odrębne podmioty gospodarcze,  

4)   minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej:  

a)   25 % w   granicach działki budowlanej, ale  

b)   nie mniej niż pas terenu szerokości 5,0 m pokryty zielenią wysoką – z   wykorzystaniem istniejących zadrzewień – wzdłuż granicy własności.  

9.   Wymóg określony w   ust. 8, pkt 4, lit. b nie dotyczy działek budowlanych o   powierzchni do 1,0 ha.  

10.   Geometria dachów – nie określa się.  

§   13.   1.   Ustala się, w   granicach określonych na rysunku planu, teren obsługi produkcji rolnej, oznaczony symbolem 6RU z   podstawowym przeznaczeniem na obiekty hodowlane.  

2.   Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się prowadzenie przetwórstwa surowców rolnych i   leśnych niewymagające wyznaczania obszaru ograniczonego użytkowania.  

3.   Zasady ochrony środowiska, obsługi komunikacyjnej i   inżynieryjnej zgodnie z   ustaleniami § 6-8.  

4.   Ustala się nieprzekraczalną całkowitą wysokość:  

1)   obiektów kubaturowych na 15,0 m,  

2)   innych obiektów budowlanych na 50,0 m.  

5.   Ograniczenie określone w   ust. 4   pkt.1 nie dotyczy fragmentów budynków obejmujących do 10% ich powierzchni całkowitej, stanowiących elementy konstrukcyjne, lub koniecznych ze względów technologicznych.  

6.   Dachy płaskie lub dwuspadowe o   nachyleniu głównych połaci w   granicach 5-20°.  

7.   Ustala się, w   granicach terenu w   liniach rozgraniczających:  

1)   maksymalny udział powierzchni zabudowanej na 60%,  

2)   minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na 30 %.  

8.   Nieprzekraczalne linie zabudowy określone skrajnymi punktami obiektów istniejących w   dniu wejścia planu w   życie, przy czym za obiekty istniejące uważa się także obiekty projektowane, posiadające w   tym dniu ważne pozwolenie na budowę .  

§   14.   1.   Ustala się, w   granicach określonych na rysunku planu, tereny zabudowy, oznaczone symbolami 7-8MNR z   podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszanej – mieszkaniowej jednorodzinnej i   zagrodowej.  

2.   Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się usługi nieuciążliwe.  

3.   Ogranicza się wielkość nowych obiektów inwentarskich do 5   DJP.  

4.   Minimalną wielkość nowej działki budowlanej określa się na:  

1)   1200 m² dla zabudowy mieszkaniowej, przy szerokości od strony drogi obsługującej nie mniej niż 20,0 m,  

2)   2000 m² dla zabudowy zagrodowej, przy szerokości od strony drogi obsługującej nie mniej niż 20,0 m,  

3)   300 m² dla wydzielonych działek usług.  

5.   Nieprzekraczalną linię zabudowy dla nowych obiektów oraz dobudowywanych fragmentów budynków istniejących określa się na 8,0 m od linii rozgraniczającej z   drogą 10KDZ oraz 6,0 m od pozostałych dróg.  

6.   Na działkach mieszkalnych i   zagrodowych obowiązuje lokalizacja w   pierwszej linii zabudowy budynku mieszkalnego; w   wypadku realizacji w   pierwszej kolejności innych obiektów obowiązuje pozostawienie we frontowej części działki miejsca na budynek o   rozmiarach nie mniej niż 12x12m zlokalizowany zgodnie z   wymogami prawa budowlanego i   ustaleniami ust. 5.  

7.   Dopuszczalna całkowita wysokość budynków – 11,0 m, ale nie więcej niż 6,5 m od naturalnego poziomu terenu na obrysie budynku do okapu głównych połaci dachu.  

8.   Dopuszczalna całkowita wysokość innych obiektów budowlanych – 50,0 m.  

9.   Wskaźnik intensywności zabudowy w   granicach 0,2 – 0,5.  

10.   Ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na 50 % terenu w   granicach poszczególnych własności.  

11.   W wypadku jeżeli udział powierzchni biologicznie czynnej w   chwili wejścia planu w   życie jest równy lub niższy niż 50 % dopuszcza się jego zmniejszenie - ale nie więcej niż o   5%.  

12.   Obowiązuje zastosowanie dachów dwuspadowych o   nachyleniu głównych połaci w   granicach 20-45°.  

§   15.   1.   Ustala się, w   granicach określonych na rysunku planu, teren obsługi produkcji rolnej, oznaczony symbolem 9RM, z   podstawowym przeznaczeniem na zabudowę zagrodową.  

2.   Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się usługi nieuciążliwe.  

3.   Zasady ochrony środowiska, obsługi komunikacyjnej i   inżynieryjnej zgodnie z   ustaleniami § 6-8.  

4.   Nieprzekraczalną linię zabudowy dla nowych obiektów oraz dobudowywanych fragmentów budynków istniejących określa się na 4,0 m od linii rozgraniczającej z   drogą dojazdową.  

5.   Dopuszczalna całkowita wysokość obiektów kubaturowych – 11,0 m, ale nie więcej niż 6,5 m od naturalnego poziomu terenu na obrysie budynku do okapu głównych połaci dachu, innych obiektów budowlanych – do 50,0 m.  

6.   Wskaźnik intensywności zabudowy w   granicach 0,2 – 0,6.  

7.   Ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w   granicach terenu na 50 %.  

8.   Obowiązuje zastosowanie dachów dwuspadowych o   nachyleniu głównych połaci w   granicach 20-45°.  

§   16.   1.   Ustala się, w   granicach określonych na rysunku planu, teren 10KDZ, z   podstawowym przeznaczeniem na komunikację – drogi publiczne.  

2.   Teren określony w   ust. 1   należy zagospodarować jako ulicę kl. Z   (zbiorcza) o   szerokości w   liniach rozgraniczających 20,0 m, z   jezdnią szerokości co najmniej 7,0 m i   chodnikami szerokości nie mniej niż 2,0 m od strony zabudowy.  

§   17.   1.   Ustala się, w   granicach określonych na rysunku planu, teren 11KDZ, z   podstawowym przeznaczeniem na komunikację – drogi publiczne.  

2.   Teren określony w   ust. 1   należy zagospodarować jako drogę kl. Z   (zbiorcza) o   szerokości w   liniach rozgraniczających 20 m, z   jezdnią szerokości co najmniej 7,0 m oraz chodnikami szerokości nie mniej niż 2,0 m od strony zabudowy.  

§   18.   1.   Ustala się, w   granicach określonych na rysunku planu, teren 12KDL, z   podstawowym przeznaczeniem na komunikację – drogi publiczne.  

2.   Teren określony w   ust. 1   należy zagospodarować jako drogę kl. L (lokalna) o   szerokości w   liniach rozgraniczających 20 m, z   jezdnią szerokości co najmniej 7,0 m oraz chodnikami szerokości nie mniej niż 1,5 m na odcinkach zainwestowanych.  

§   19.   1.   Ustala się, w   granicach określonych na rysunku planu, teren 13KDL, z   podstawowym przeznaczeniem na komunikację – drogi publiczne.  

2.   Teren określony w   ust. 1   należy zagospodarować jako drogę kl. L (lokalna) o   szerokości w   liniach rozgraniczających 15,0 m, z   jezdnią szerokości co najmniej 6,0 m.  

§   20.   1.   Ustala się, w   granicach określonych na rysunku planu, teren 14KDD, z   podstawowym przeznaczeniem na komunikację – drogę publiczną.  

2.   Teren określony w   ust. 1   należy zagospodarować jako ulicę kl. D (dojazdowa) o   szerokości w   liniach rozgraniczających 10,0 m , z   jezdnią szerokości co najmniej 5,5 m.  

§   21.   Tereny, dla których plan przewiduje przeznaczenie odmienne od aktualnego mogą być użytkowane w   dotychczasowy sposób, do czasu faktycznego zajęcia przez funkcje przewidziane planem.  

§   22.   Zgodnie z   art. 36 ust. 4   ustawy ustala się stawkę jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w   wysokości 30%.  

§   23.   1.   Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.  

2.   Wójt Gminy Poczesna zapewni:  

1)   udostępnienie zainteresowanym wglądu do planu i   udzielenie odpowiednich informacji,  

2)   podanie w   obowiązującym trybie treści niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.  

§   24.   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określony niniejszą uchwałą wchodzi w   życie po upływie 30 dni od jego opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady  


mgr inż.   Lidia   Kaźmierczak

 


Załącznik nr 1   do Uchwały dnia 20 września 2012 r.  
Zalacznik1.pdf

RYSUNEK PLANU  

Załącznik nr 2   do Uchwały dnia 20 września 2012 r.  
Zalacznik2.pdf

SPOSÓB REALIZACJI, ZAPISANYCH W   MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „MŁYNEK”, INWESTYCJI Z   ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADY ICH FINANSOWANIA  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »