| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/314/12 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2   pkt 2, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy  
z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późń. zm.), § 14 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w   Pszczynie, stanowiącego załącznik  
do Uchwały Nr XXI/218/08 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 28 marca 2008 roku, zmienionego Uchwałą Nr XXXIII/380/09 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 26 marca 2009 roku  

Rada Miejska w   Pszczynie uchwala, co następuje:  

§   1.   W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w   Pszczynie w   brzmieniu nadanym Uchwałą Nr XXI/218/08 Rady Miejskiej w   Pszcznie z   dnia 28 marca 2008 roku, zmienionego następnie Uchwałą Nr XXXIII/380/09 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 26 marca 2009 roku dokonać następujących zmian:  

1)   § 3   otrzymuje brzmienie:  

Ośrodek wykonuje swoje zadania na podstawie obowiązującego prawa, a   szczególności w   oparciu o   przepisy:  

1)   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (tj. Dz. U. z   2009 r.  
Nr 175, poz. 1362, z   późn. zm.),  

2)   ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z   2006 r.  
Nr 139, poz. 992, z   późn. zm.),  

3)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142,  
poz. 1591, z   późn. zm.),  

4)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157,  
poz. 1240, z   późn. zm.),  

5)   ustawy z   dnia 19 sierpnia 1994 r. o   ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z   2011 r.  
Nr 231, poz. 1375),  

6)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2004 r. o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  
ze środków publicznych (tj. Dz. U. z   2008 r. Nr 164, poz. 1027, z   późn. zm.),  

7)   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tj. Dz. U. z   2004 r. Nr 256,  
poz. 2572, z   późn. zm.),  

8)   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej  
(Dz. U. z   2011 r. Nr 149, poz. 887, z   późn. zm.),  

9)   ustawy z   dnia 7   września 2007 r. o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów  
(tj. Dz. U. z   2009 r. Nr 1, poz. 7, z   późn. zm.),  

10)   ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie (Dz. U. z   2005 r. Nr 180, poz. 1493, z   późn. zm.),  

11)   niniejszego Statutu, ;

2)   w § 6   ust. 1   pkt 2   otrzymuje brzmienie:  

sporządzanie ocen w   zakresie pomocy społecznej w   oparciu o   analizę lokalnej sytuacji społecznej i   demograficznej, ;

3)   w § 6   ust. 1   pkt 12 otrzymuje brzmienie:  

prowadzenie i   zapewnienie miejsc w   mieszkaniach chronionych, ;

4)   w § 6   ust. 1   uchyla się pkt 13;  

5)   w § 6   ust. 1   po pkt 16 dodaje się pkt 16 a   w brzmieniu: „pomoc osobom mającym trudności w   przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z   zakładu karnego,”;  

6)   w § 6   ust. 1   pkt 17 otrzymuje brzmienie:  

sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w   formie dokumentu elektronicznego, z   zastosowaniem systemu teleinformatycznego, ;

7)   w § 6   ust. 1   po pkt 17 kropkę zastępuje się przecinkiem i   dodaje się pkt 18 i   19 w   brzmieniu:  

18)   przyznawanie i   wypłacanie zasiłków stałych,  

19)   opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w   przepisach o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ;

8)   w § 6   ust. 3   uchyla się pkt 1   i 2;  

9)   w § 6   ust. 3   po pkt 8   kropkę zastępuje się przecinkiem i   dodaje się pkt 9  
w brzmieniu:  

9)   wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. ;

10)   w § 6   po ust. 5   dodaje się ust. 6, 7, 8   i 9   w brzmieniu:  

6.   Do zadań Ośrodka realizowanych w   ramach ustawy o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów należy prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowań w   sprawach świadczeń z   funduszu alimentacyjnego, a   także wydawanie w   tych sprawach decyzji administracyjnych.  

7.   Do zadań Ośrodka realizowanych w   ramach ustawy o   systemie oświaty należy prowadzenie postępowań w   sprawach o   przyznanie świadczeń pomocy materialnej o   charakterze socjalnym w   formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów z   tereny gminy Pszczna i   wydawanie w   tych sprawach decyzji administracyjnych.  

8.   Do zadań Ośrodka realizowanych w   ramach ustawy o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie należy tworzenie i   realizacja gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w   rodzinie.  

9.   Do zadań Ośrodka realizowanych w   ramach ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej należy wspieranie rodziny przeżywającej trudności w   wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. ;

11)   w § 9   ust. 3   otrzymuje brzmienie:  

W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni Zastępca Dyrektora w   zakresie ustalonym przez Dyrektora. ;

12)   w § 12 ust. 2   otrzymuje brzmienie:  

Działalność Ośrodka jest finansowana w   zakresie zadań własnych ze środków budżetu gminy i   dotacji z   budżetu państwa oraz w   zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez aministrację rządową na ich realizację. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny i   Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w   Pszczynie.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka


Uzasadnienie


 

W związku ze zmianami przepisów prawnych zachodzi konieczność zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w   Pszczynie i   dostosowanie go do obowiązujących aktów prawnych, a   także uzupełnienie go o   inne niezbędne zmiany konieczne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartMedia

SmartMedia to firma technologiczna i lider rynku producentów oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Oprogramowanie tworzone w ścisłej współpracy z ekonomistami, prawnikami, księgowymi i najlepszymi programistami firmy. To dzięki temu rozwiązania SmartMedia są zgodne z obecnymi wymogami prawa oraz światowymi standardami informatycznymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »