| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/314/12 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2   pkt 2, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy  
z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późń. zm.), § 14 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w   Pszczynie, stanowiącego załącznik  
do Uchwały Nr XXI/218/08 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 28 marca 2008 roku, zmienionego Uchwałą Nr XXXIII/380/09 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 26 marca 2009 roku  

Rada Miejska w   Pszczynie uchwala, co następuje:  

§   1.   W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w   Pszczynie w   brzmieniu nadanym Uchwałą Nr XXI/218/08 Rady Miejskiej w   Pszcznie z   dnia 28 marca 2008 roku, zmienionego następnie Uchwałą Nr XXXIII/380/09 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 26 marca 2009 roku dokonać następujących zmian:  

1)   § 3   otrzymuje brzmienie:  

Ośrodek wykonuje swoje zadania na podstawie obowiązującego prawa, a   szczególności w   oparciu o   przepisy:  

1)   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (tj. Dz. U. z   2009 r.  
Nr 175, poz. 1362, z   późn. zm.),  

2)   ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z   2006 r.  
Nr 139, poz. 992, z   późn. zm.),  

3)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142,  
poz. 1591, z   późn. zm.),  

4)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157,  
poz. 1240, z   późn. zm.),  

5)   ustawy z   dnia 19 sierpnia 1994 r. o   ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z   2011 r.  
Nr 231, poz. 1375),  

6)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2004 r. o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  
ze środków publicznych (tj. Dz. U. z   2008 r. Nr 164, poz. 1027, z   późn. zm.),  

7)   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tj. Dz. U. z   2004 r. Nr 256,  
poz. 2572, z   późn. zm.),  

8)   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej  
(Dz. U. z   2011 r. Nr 149, poz. 887, z   późn. zm.),  

9)   ustawy z   dnia 7   września 2007 r. o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów  
(tj. Dz. U. z   2009 r. Nr 1, poz. 7, z   późn. zm.),  

10)   ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie (Dz. U. z   2005 r. Nr 180, poz. 1493, z   późn. zm.),  

11)   niniejszego Statutu, ;

2)   w § 6   ust. 1   pkt 2   otrzymuje brzmienie:  

sporządzanie ocen w   zakresie pomocy społecznej w   oparciu o   analizę lokalnej sytuacji społecznej i   demograficznej, ;

3)   w § 6   ust. 1   pkt 12 otrzymuje brzmienie:  

prowadzenie i   zapewnienie miejsc w   mieszkaniach chronionych, ;

4)   w § 6   ust. 1   uchyla się pkt 13;  

5)   w § 6   ust. 1   po pkt 16 dodaje się pkt 16 a   w brzmieniu: „pomoc osobom mającym trudności w   przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z   zakładu karnego,”;  

6)   w § 6   ust. 1   pkt 17 otrzymuje brzmienie:  

sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w   formie dokumentu elektronicznego, z   zastosowaniem systemu teleinformatycznego, ;

7)   w § 6   ust. 1   po pkt 17 kropkę zastępuje się przecinkiem i   dodaje się pkt 18 i   19 w   brzmieniu:  

18)   przyznawanie i   wypłacanie zasiłków stałych,  

19)   opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w   przepisach o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ;

8)   w § 6   ust. 3   uchyla się pkt 1   i 2;  

9)   w § 6   ust. 3   po pkt 8   kropkę zastępuje się przecinkiem i   dodaje się pkt 9  
w brzmieniu:  

9)   wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. ;

10)   w § 6   po ust. 5   dodaje się ust. 6, 7, 8   i 9   w brzmieniu:  

6.   Do zadań Ośrodka realizowanych w   ramach ustawy o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów należy prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowań w   sprawach świadczeń z   funduszu alimentacyjnego, a   także wydawanie w   tych sprawach decyzji administracyjnych.  

7.   Do zadań Ośrodka realizowanych w   ramach ustawy o   systemie oświaty należy prowadzenie postępowań w   sprawach o   przyznanie świadczeń pomocy materialnej o   charakterze socjalnym w   formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów z   tereny gminy Pszczna i   wydawanie w   tych sprawach decyzji administracyjnych.  

8.   Do zadań Ośrodka realizowanych w   ramach ustawy o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie należy tworzenie i   realizacja gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w   rodzinie.  

9.   Do zadań Ośrodka realizowanych w   ramach ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej należy wspieranie rodziny przeżywającej trudności w   wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. ;

11)   w § 9   ust. 3   otrzymuje brzmienie:  

W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni Zastępca Dyrektora w   zakresie ustalonym przez Dyrektora. ;

12)   w § 12 ust. 2   otrzymuje brzmienie:  

Działalność Ośrodka jest finansowana w   zakresie zadań własnych ze środków budżetu gminy i   dotacji z   budżetu państwa oraz w   zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez aministrację rządową na ich realizację. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny i   Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w   Pszczynie.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka


Uzasadnienie


 

W związku ze zmianami przepisów prawnych zachodzi konieczność zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w   Pszczynie i   dostosowanie go do obowiązujących aktów prawnych, a   także uzupełnienie go o   inne niezbędne zmiany konieczne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pawłowska

Doradca Podatkowy (nr wpisu 11638)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »