| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/318/12 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy  
z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.), art. 6r. ust. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 391, z   późn. zm.), art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia  
20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych  
(tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172, z   późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy  
z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r.  
Nr 234, poz. 1536)  

Rada Miejska w   Pszczynie uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Określa się następujące rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i   zagospodarowania tych odpadów:  

1)   wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w   pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym,  

2)   dodatkowe odbiory odpadów komunalnych wytworzonych w   większej ilości niż przewiduje to normatyw przyjęty odrębną uchwałą Rady Miejskiej w   Pszczynie,  

3)   podstawienie oraz odbiór pojemnika przeznaczonego na odpady komunalne ulegające biodegradacji i   odpady zielone.  

2.   Zapotrzebowanie na skorzystanie z   usługi dodatkowego odbioru odpadów należy zgłosić w   formie deklaracji, której wzór określi Zarządzenie Burmistrza Pszczyny.  

3.   Zapotrzebowanie na skorzystanie z   usługi podstawienia oraz odbioru pojemnika przeznaczonego na odpady komunalne ulegające biodegradacji i   odpady zielone należy zgłosić w   formie deklaracji, której wzór określi Zarządzenie Burmistrza Pszczyny.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.  

§   3.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia  
w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązywania od dnia  
1   lipca 2013 r.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści  
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Pszczynie, umieszczenie jej treści w   Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w   Pszczynie oraz opublikowanie w   lokalnej prasie.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka


Uzasadnienie


 

Artykuł 6r. ust. 4   znowelizowanej ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach stanowi,  
iż rada gminy może w   drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego określić rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w   zakresie odbierania odpadów komunalnych  
od właściciela nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów. Niniejsza uchwała zobowiązuje gminę do wyposażenia nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w   pojemniki na odpady komunalne zgodnie z   normą przyjętą w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Pszczyna. Podjęcie uchwały w   tym zakresie ma na celu wyposażenie posesji, na których zamieszkują mieszkańcy w   jednolite pojemniki oraz możliwość kontroli wielkości pojemników przyporządkowanych do poszczególnych posesji. Wprowadzenie dodatkowej usługi odbioru odpadów komunalnych wytworzonych poza uchwaloną normę pozwala na uszczelnienie systemu i   odbieranie w   sposób zorganizowany wszystkich odpadów komunalnych wytworzonych w   budynkach, w   których zamieszkują mieszkańcy.   Usługa podstawienia oraz odbioru kontenera przeznaczonego na odpady komunalne ulegające biodegradacji i   odpady zielone ma na celu ułatwienie wykonywania ciążących na mieszkańcach obowiązków w   zakresie selektywnego gromadzenia tych odpadów w   przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości.  

Projekt uchwały w   okresie od 14 do 24 września 2012 r., jako akt prawa miejscowego, objęty został konsultacjami społecznymi, zgodnie z   treścią Uchwały Nr LI/559/10 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 26 sierpnia 2010 r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. We wskazanym okresie nie wpłynęły żadne opinie i   uwagi dotyczące ww. projektu uchwały.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »