| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/318/12 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy  
z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.), art. 6r. ust. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 391, z   późn. zm.), art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia  
20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych  
(tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172, z   późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy  
z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r.  
Nr 234, poz. 1536)  

Rada Miejska w   Pszczynie uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Określa się następujące rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i   zagospodarowania tych odpadów:  

1)   wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w   pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym,  

2)   dodatkowe odbiory odpadów komunalnych wytworzonych w   większej ilości niż przewiduje to normatyw przyjęty odrębną uchwałą Rady Miejskiej w   Pszczynie,  

3)   podstawienie oraz odbiór pojemnika przeznaczonego na odpady komunalne ulegające biodegradacji i   odpady zielone.  

2.   Zapotrzebowanie na skorzystanie z   usługi dodatkowego odbioru odpadów należy zgłosić w   formie deklaracji, której wzór określi Zarządzenie Burmistrza Pszczyny.  

3.   Zapotrzebowanie na skorzystanie z   usługi podstawienia oraz odbioru pojemnika przeznaczonego na odpady komunalne ulegające biodegradacji i   odpady zielone należy zgłosić w   formie deklaracji, której wzór określi Zarządzenie Burmistrza Pszczyny.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.  

§   3.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia  
w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązywania od dnia  
1   lipca 2013 r.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści  
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Pszczynie, umieszczenie jej treści w   Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w   Pszczynie oraz opublikowanie w   lokalnej prasie.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka


Uzasadnienie


 

Artykuł 6r. ust. 4   znowelizowanej ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach stanowi,  
iż rada gminy może w   drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego określić rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w   zakresie odbierania odpadów komunalnych  
od właściciela nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów. Niniejsza uchwała zobowiązuje gminę do wyposażenia nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w   pojemniki na odpady komunalne zgodnie z   normą przyjętą w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Pszczyna. Podjęcie uchwały w   tym zakresie ma na celu wyposażenie posesji, na których zamieszkują mieszkańcy w   jednolite pojemniki oraz możliwość kontroli wielkości pojemników przyporządkowanych do poszczególnych posesji. Wprowadzenie dodatkowej usługi odbioru odpadów komunalnych wytworzonych poza uchwaloną normę pozwala na uszczelnienie systemu i   odbieranie w   sposób zorganizowany wszystkich odpadów komunalnych wytworzonych w   budynkach, w   których zamieszkują mieszkańcy.   Usługa podstawienia oraz odbioru kontenera przeznaczonego na odpady komunalne ulegające biodegradacji i   odpady zielone ma na celu ułatwienie wykonywania ciążących na mieszkańcach obowiązków w   zakresie selektywnego gromadzenia tych odpadów w   przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości.  

Projekt uchwały w   okresie od 14 do 24 września 2012 r., jako akt prawa miejscowego, objęty został konsultacjami społecznymi, zgodnie z   treścią Uchwały Nr LI/559/10 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 26 sierpnia 2010 r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. We wskazanym okresie nie wpłynęły żadne opinie i   uwagi dotyczące ww. projektu uchwały.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »