| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/319/12 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy  
z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142,  
poz. 1591, z   późn. zm.), art. 6   r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 391, z   późn. zm.), art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172, z   późn. zm) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r.  
Nr 234, poz. 1536)  

Rada Miejska w   Pszczynie uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się, iż w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zryczałtowaną opłatę będą odbierane odpady komunalne mokre w   ilości będącej iloczynem liczby mieszkańców danej nieruchomości i   przyjętego normatywu produkcji odpadów obliczonego dla mieszkańca na miesiąc wynoszącego 50 l oraz odpady komunalne suche w   nieograniczonej ilości.  

2.   Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości winno być prowadzone z   następującą częstotliwością:  

a)   odpady suche, mokre oraz wielkogabarytowe zgromadzone w   punktach gromadzenia odpadów (w tym altankach śmieciowych) na terenie osiedli bloków wielorodzinnych – dwa razy w   tygodniu,  

b)   odpady suche i   mokre, zgromadzone w   punktach zbiórki odpadów, zlokalizowanych w   obrębie nieruchomości zabudowanych kamienicą lub domem wielorodzinnym – jeden raz  
na dwa tygodnie,  

c)   odpady suche zgromadzone w   workach i   mokre zgromadzone w   pojemnikach, wystawionych przed ogrodzenie zamkniętej nieruchomości jedno lub kilkurodzinnej  
lub zgromadzone w   workach i   pojemnikach, ustawionych na wyodrębnionym, urządzonym przez właściciela terenie nieruchomości jedno lub kilkurodzinnej, w   rejonie bramy lub furtki wejściowej, placyku gospodarczym, altance śmieciowej dostępnych dla jednostki wywozowej – jeden raz  
na dwa tygodnie,  

d)   odpady wielkogabarytowe - wystawione przez mieszkańców nieruchomości jedno lub kilkurodzinnej, kamienic lub domów wielorodzinnych – jeden raz na pół roku,   zgodnie z   harmonogramem.  

3.   Odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w   pojemnikach, workach oraz odpadów wielkogabarytowych odbywał się będzie bezpośrednio sprzed nieruchomości  
lub z   wyodrębnionego, urządzonego przez właściciela nieruchomości miejsca w   rejonie bramy lub furtki wejściowej, z   placyku gospodarczego, altanki śmieciowej, dostępnych dla jednostki wywozowej.  

4.   Pojemniki, worki oraz odpady wielkogabarytowe winny być wystawione w   ww. miejscach w   dniu odbioru zgodnie z   ustalonym harmonogramem do godziny 7:00.  

§   2.   1.   Ustala się, iż punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi od poniedziałku do piątku w   godzinach od 7:00 do 17:00 oraz w   każdą pierwszą sobotę miesiąca w   godzinach od 8:00 do 13:00.  

2.   W ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości zryczałtowanej miesięcznej opłaty w   punkcie będą odbierane następujące rodzaje odpadów:  

a)   przeterminowane leki i   chemikalia,  

b)   zużyte baterie i   akumulatory,  

c)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

d)   meble i   inny sprzęt wielkogabarytowy,  

e)   zużyte opony,  

f)   odpady suche z   selektywnej zbiórki odpadów,  

g)   odpady zielone,  

h)   odpady komunalne ulegające biodegradacji, w   tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.  

3.   W ramach odrębnej opłaty uiszczanej przez właściciela nieruchomości w   punkcie będą odbierane odpady budowlane i   rozbiórkowe.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia  
w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązywania od dnia  
1   lipca 2013 r.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści  
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Pszczynie, umieszczenie jej treści w   Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w   Pszczynie oraz opublikowanie w   lokalnej prasie.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka


Uzasadnienie


 

Artykuł 6r.   ust. 3   znowelizowanej ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach stanowi,  
iż rada gminy w   drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego określi szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w   szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i   sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

Projekt uchwały w   okresie od 14 do 24 września 2012 r., jako akt prawa miejscowego, objęty został konsultacjami społecznymi, zgodnie z   treścią Uchwały Nr LI/559/10 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 26 sierpnia 2010 r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. We wskazanym okresie nie wpłynęły żadne opinie i   uwagi dotyczące ww. projektu uchwały.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Dom Maklerski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »