| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/319/12 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy  
z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142,  
poz. 1591, z   późn. zm.), art. 6   r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 391, z   późn. zm.), art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172, z   późn. zm) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r.  
Nr 234, poz. 1536)  

Rada Miejska w   Pszczynie uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się, iż w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zryczałtowaną opłatę będą odbierane odpady komunalne mokre w   ilości będącej iloczynem liczby mieszkańców danej nieruchomości i   przyjętego normatywu produkcji odpadów obliczonego dla mieszkańca na miesiąc wynoszącego 50 l oraz odpady komunalne suche w   nieograniczonej ilości.  

2.   Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości winno być prowadzone z   następującą częstotliwością:  

a)   odpady suche, mokre oraz wielkogabarytowe zgromadzone w   punktach gromadzenia odpadów (w tym altankach śmieciowych) na terenie osiedli bloków wielorodzinnych – dwa razy w   tygodniu,  

b)   odpady suche i   mokre, zgromadzone w   punktach zbiórki odpadów, zlokalizowanych w   obrębie nieruchomości zabudowanych kamienicą lub domem wielorodzinnym – jeden raz  
na dwa tygodnie,  

c)   odpady suche zgromadzone w   workach i   mokre zgromadzone w   pojemnikach, wystawionych przed ogrodzenie zamkniętej nieruchomości jedno lub kilkurodzinnej  
lub zgromadzone w   workach i   pojemnikach, ustawionych na wyodrębnionym, urządzonym przez właściciela terenie nieruchomości jedno lub kilkurodzinnej, w   rejonie bramy lub furtki wejściowej, placyku gospodarczym, altance śmieciowej dostępnych dla jednostki wywozowej – jeden raz  
na dwa tygodnie,  

d)   odpady wielkogabarytowe - wystawione przez mieszkańców nieruchomości jedno lub kilkurodzinnej, kamienic lub domów wielorodzinnych – jeden raz na pół roku,   zgodnie z   harmonogramem.  

3.   Odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w   pojemnikach, workach oraz odpadów wielkogabarytowych odbywał się będzie bezpośrednio sprzed nieruchomości  
lub z   wyodrębnionego, urządzonego przez właściciela nieruchomości miejsca w   rejonie bramy lub furtki wejściowej, z   placyku gospodarczego, altanki śmieciowej, dostępnych dla jednostki wywozowej.  

4.   Pojemniki, worki oraz odpady wielkogabarytowe winny być wystawione w   ww. miejscach w   dniu odbioru zgodnie z   ustalonym harmonogramem do godziny 7:00.  

§   2.   1.   Ustala się, iż punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi od poniedziałku do piątku w   godzinach od 7:00 do 17:00 oraz w   każdą pierwszą sobotę miesiąca w   godzinach od 8:00 do 13:00.  

2.   W ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości zryczałtowanej miesięcznej opłaty w   punkcie będą odbierane następujące rodzaje odpadów:  

a)   przeterminowane leki i   chemikalia,  

b)   zużyte baterie i   akumulatory,  

c)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

d)   meble i   inny sprzęt wielkogabarytowy,  

e)   zużyte opony,  

f)   odpady suche z   selektywnej zbiórki odpadów,  

g)   odpady zielone,  

h)   odpady komunalne ulegające biodegradacji, w   tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.  

3.   W ramach odrębnej opłaty uiszczanej przez właściciela nieruchomości w   punkcie będą odbierane odpady budowlane i   rozbiórkowe.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia  
w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązywania od dnia  
1   lipca 2013 r.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści  
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Pszczynie, umieszczenie jej treści w   Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w   Pszczynie oraz opublikowanie w   lokalnej prasie.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka


Uzasadnienie


 

Artykuł 6r.   ust. 3   znowelizowanej ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach stanowi,  
iż rada gminy w   drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego określi szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w   szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i   sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

Projekt uchwały w   okresie od 14 do 24 września 2012 r., jako akt prawa miejscowego, objęty został konsultacjami społecznymi, zgodnie z   treścią Uchwały Nr LI/559/10 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 26 sierpnia 2010 r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. We wskazanym okresie nie wpłynęły żadne opinie i   uwagi dotyczące ww. projektu uchwały.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »