| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/320/12 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczyna

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia  
8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.), oraz art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych  
(tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Tychach oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia  
24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r.  
Nr 234, poz. 1536)  

Rada Miejska w   Pszczynie uchwala, co następuje:  

§   1.   Określić Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Pszczyna, stanowiący załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązywania od dnia 1   stycznia 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIII/320/12    
Rady Miejskiej w   Pszczynie    
z dnia 27 września 2012 r.  
 

Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Pszczyna  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Pszczyna.  

§   2.   Ilekroć w   Regulaminie jest mowa o:  

1)   ustawie - rozumie się przez to ustawę z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.),  

2)   odpadach komunalnych wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę, w   typowych pojemnikach,  

3)   odpadach komunalnych suchych - rozumie się przez to szkło, makulaturę, metale, tworzywa sztuczne,   opakowania wielomateriałowe,  

4)   odpadach komunalnych mokrych – rozumie się przez to zmieszane inne odpady komunalne,  

6)   jednostce wywozowej – należy przez to rozumieć zakład lub przedsiębiorstwo  
w rozumieniu odpowiednich przepisów, posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, bądź posiadającego wydane przez Burmistrza Pszczyny zezwolenie na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych,  

7)   nieruchomości niezamieszkałej - należy przez to rozumieć nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, dotyczy to obiektów publicznych: szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki, itp., a   także obiektów produkcji, usług i   handlu: warsztaty, biura, sklepy, hotele, pensjonaty itp.  

Rozdział 2.
Wymagania w   zakresie utrzymania czystości i   porządku  
na terenie nieruchomości.  

§   3.   1.   Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne przed ich zgromadzeniem w   pojemnikach na odpady na terenie nieruchomości, należy poddać segregacji mającej na celu oddzielne gromadzenie odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i   akumulatorów), odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i   rozbiórkowych, odpadów komunalnych mokrych, odpadów komunalnych suchych, odpadów zielonych, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego.  

2.   Wyselekcjonowaną frakcję odpadów komunalnych suchych, nadających się do odzysku  
i dalszego wykorzystania należy umieszczać w   odrębnym worku lub przeznaczonych do tego celu oznakowanych pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  

3.   Zabrania się umieszczania odpadów komunalnych mokrych w   pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych suchych.  

4.   Odpady komunalne ulegające biodegradacji można poddać procesowi kompostowania z   przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu, a   w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, należy dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, bądź gromadzić w   podstawionym przez jednostkę wywozową pojemniku za dodatkową opłatą.  

5.   Odpady zielone powstające na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w   wyniku pielęgnacji zieleni (usunięte chwasty, wygrabione liście, skoszona trawa, wycięte gałęzie drzew, przycięte krzewy) można poddać procesowi kompostowania z   przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu, a   w   przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, należy dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, umieszczać w   przeznaczonych do tego celu oznakowanych pojemnikach rozmieszczonych na terenie miasta, bądź gromadzić w   podstawionym przez jednostkę wywozową pojemniku za dodatkową opłatą.  

6.   Odpady wielkogabarytowe należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w   wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i   przygotować do usunięcia  
w terminach określonych w   harmonogramie wywozu odpadów komunalnych jednostki wywozowej, bądź dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.  

7.   Odpady budowlane i   rozbiórkowe należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych, wyłącznie w   specjalnie wydzielonym przez prowadzącego remont miejscu lub pojemniku i   przekazywać jednostce wywozowej lub dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych za dodatkową opłatą.  

§   4.   1.   Właściciele nieruchomości, zobowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   chodników położonych wzdłuż nieruchomości bezpośrednio przy jej granicy, winni obowiązek oczyszczania chodnika ze śniegu i   lodu realizować poprzez niezwłoczne uprzątnięcie zanieczyszczeń w   miejsce, niepowodujące zakłóceń w   ruchu pieszych lub pojazdów i   podjęcie działań mających na celu likwidację śliskości chodnika. Materiał użyty do tych celów należy usunąć z   chodnika po zakończeniu okresu zimowego.  

2.   Przez niezwłoczne uprzątnięcie należy rozumieć uprzątniecie w   dniu powstania zanieczyszczeń, o   których mowa w   ust. 1.  

3.   Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń z   chodnika na jezdnię.  

4.   Uprzątniecie błota, lodu, śniegu oraz innych zanieczyszczeń nie może powodować szkód w   mieniu osób trzecich.  

5.   Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do bieżącego likwidowania nawisów śnieżnych oraz sopli w   szczególności stwarzających zagrożenie dla przechodniów i   mienia.  

6.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego sprzątania terenów nieruchomości służących do użytku publicznego, a   w szczególności dojść do budynków, punktów gromadzenia odpadów.  

7.   Błoto, śnieg, lód i   inne zanieczyszczenia uprzątnięte z   przystanków komunikacyjnych oraz dróg publicznych należy gromadzić poza terenem przystanku komunikacyjnego w   sposób nieutrudniający zatrzymywania się pojazdów oraz wsiadania i   wysiadania pasażerów.  

§   5.   1.   Mycie pojazdów samochodowych oraz wszelkich innych pojazdów i   maszyn rolniczych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem niezanieczyszczania środowiska i   odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego.  

2.   Zabrania się odprowadzania powstających ścieków do ziemi i   zbiorników wodnych.  

3.   Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, może  
odbywać się wyłącznie pod warunkiem niezanieczyszczania środowiska i   gromadzenia powstających odpadów w   pojemnikach do tego przeznaczonych.  

§   6.   Właściciele nieruchomości, na których zlokalizowane są miejsca biwakowania położone na obrzeżach Zbiornika Łąka i   Zbiornika Goczałkowickiego zobowiązani są do wyposażenia ich w   worki lub pojemniki do gromadzenia wytworzonych odpadów mokrych i   suchych oraz zawarcia umowy na ich usuwanie z   jednostką wywozową.  

Rozdział 3.
Rodzaje i   minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczania tych pojemników i   ich utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym.  

§   7.   1.   Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w   pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych o   pojemności uwzględniającej częstotliwość i   sposób pozbywania się odpadów z   nieruchomości, z   uwzględnieniem wymienionych poniżej zasad oraz utrzymywanie tych pojemników w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym.  

2.   Za wyposażenie nieruchomości niezamieszkałych w   pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości.  

3.   Pojemniki przewidziane do gromadzenia odpadów na terenie gminy to:  

1)   kosze uliczne o   pojemności od 10 l – 50 l,  

2)   pojemniki (kubły) na odpady o   pojemności 110 l – 1100 l,  

3)   kontenery o   pojemności od 2,5 m 3 do 10 m 3 ,  

4)   worki foliowe,  

5)   inne pojemniki i   kontenery.  

4.   Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych mokrych na terenie nieruchomości zamieszkałych (w tym budynków rekreacji indywidualnej) gdzie zamieszkuje:  

1)   nie więcej niż 5   osób – 120 l,  

2)   powyżej 5   do 10 osób – 2   x 120 l lub 1   x 240 l,  

3)   powyżej 10 do 15 osób - 3   x 120 l lub 1   x 240 l i   1 x 120 l,  

4)   powyżej 15 osób – 4   x 120 l lub 2   x 240 l lub więcej w   zależności od potrzeb.  

5.   Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników na odpady komunalne,  
w jakie powinna być wyposażona nieruchomość niezamieszkała:  

1)   10 l – na każdą osobę zatrudnioną w   biurach, urzędach, zakładach pracy, przychodniach i   praktykach lekarskich, jednak co najmniej 1   pojemnik 120 l, niezależnie od odpadów opakowaniowych i   odpadów innych niż odpady komunalne,  

2)   25 l – na każde miejsce dla konsumenta i   zatrudnioną osobę, nie mniej jednak niż 120 l na punkt, dla restauracji, barów, niezależnie od odpadów opakowaniowych i   odpadów innych niż odpady komunalne,  

3)   30 l – na osobę zatrudnioną, nie mniej jednak niż 120 l dla sklepów i   punktów usługowych, niezależnie od odpadów opakowaniowych i   odpadów innych niż odpady komunalne,  

4)   10 l - na każdą działkę na terenie ogródków działkowych w   okresie od 1   marca do 31 października, jeżeli działka wyposażona jest w   kompostownik lub 15 l na każdą działkę w   przypadku braku kompostownika, a   poza wymienionym okresem - 5   l na każdą działkę, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o   pojemności 1100 l.  

6.   W sytuacji, gdy na terenie nieruchomości znajdują się pomieszczenia, w   których zamieszkują mieszkańcy i   pomieszczenia niemieszkalne, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć osobną umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w   gospodarstwie domowym.  

7.   Odpady komunalne mokre należy gromadzić jedynie w   zamkniętych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach, wyłącznie do tego celu przeznaczonych.  

8.   Urządzenia, o   których mowa w   rozdziale 3,   powinny być utrzymywane w   odpowiednim stanie sanitarnym w   szczególności poprzez ich dezynfekcję i   dezynsekcję co najmniej dwa   razy do roku.  

9.   Na terenie gminy Pszczyna prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów suchych.  

10.   Odpady komunalne zbierane w   sposób selektywny należy gromadzić w   następujący sposób:  

1)   na terenach o   zabudowie jednorodzinnej odpady suche zbierane są do worka, dostarczonego przez jednostkę wywozową,  

2)   na terenach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się worki dostarczone przez jednostkę wywozową lub specjalnie oznakowane pojemniki.  

§   8.   Miejsca publiczne takie jak drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne, przystanki komunikacji, parki są przez właścicieli lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażone w   kosze uliczne, zgodnie z   następującymi zasadami:  

1)   na chodnikach kosze należy ustawiać w   odległości nie większej niż 500 m,  

2)   na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować w   odległości bliskiej wiacie przystankowej, a   jeśli jej nie ma to w   sąsiedztwie oznaczenia przystanku,  

3)   wielkość koszy ulicznych została określona w   § 6   ust. 3   pkt 1   i uzależniona jest od nagromadzania się odpadów.  

§   9.   Właściciel nieruchomości zapewnia dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe do ilości osób korzystających z   tych urządzeń, w   taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w   tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości osób korzystających z   tego urządzenia w   sposób zapewniający uzyskanie prawidłowego stopnia ich oczyszczania określonego w   przepisach odrębnych.  

Rozdział 4.
Częstotliwość i   sposób pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych  
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.  

§   10.   1.   Odpady komunalne będą usuwane z   terenu nieruchomości zgodnie z   zatwierdzonym harmonogramem wywozu odpadów z   częstotliwością wynikającą z   pojemności danych urządzeń do zbierania odpadów i   wymaganiami sanitarnymi. Odpady:  

1)   suche, mokre oraz wielkogabarytowe zgromadzone w   punktach gromadzenia odpadów na terenie osiedli bloków wielorodzinnych – dwa razy w   tygodniu,  

2)   suche i   mokre zgromadzone, w   punktach zbiórki odpadów, zlokalizowanych w   obrębie nieruchomości zabudowanych kamienicą lub domem wielorodzinnym – jeden raz na dwa tygodnie,  

3)   suche zgromadzone w   workach i   mokre zgromadzone w   pojemnikach, wystawionych przed ogrodzenie zamkniętej nieruchomości jedno lub kilkurodzinnej lub zgromadzonych w   workach i   pojemnikach, ustawionych na wyodrębnionym, urządzonym przez właściciela terenie nieruchomości jedno lub kilkurodzinnej, w   rejonie bramy lub furtki wejściowej, placyku gospodarczym dostępnym dla Wykonawcy – jeden raz na dwa tygodnie,  

4)   wielkogabarytowe - wystawione przez mieszkańców nieruchomości jedno lub kilkurodzinnej, kamienic lub domów wielorodzinnych; w   określony dzień – jeden raz na pół roku,  

5)   mokre pochodzące z   biur, urzędów, zakładów pracy, przychodni, praktyk lekarskich, sklepów, punktów usługowych, ogródków działkowych – minimum raz na dwa tygodnie,  

6)   mokre pochodzące z   barów i   restauracji – minimum raz w   tygodniu.  

2.   Liczba pojemników i   częstotliwość odbierania odpadów z   nieruchomości powinna zapewnić nieprzepełnianie (nieprzeciążanie) pojemników oraz utrzymanie czystości i   porządku wokół pojemników.  

3.   Odpady niebezpieczne (w tym chemikalia), należy dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.  

4.   Zużyte baterie i   zużyte akumulatory należy przekazywać do punktów zbiórki baterii zorganizowanych w   placówkach handlowych, szkołach i   przedszkolach na terenie gminy Pszczyna, lub dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.  

5.   Przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki zorganizowanych w   aptekach na terenie gminy Pszczyna lub dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.  

6.   Odpady budowlane i   rozbiórkowe należy przekazywać jednostce wywozowej sukcesywnie w   czasie prowadzenia prac remontowych i   zaraz po ich zakończeniu lub dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów za dodatkową opłatą.  

7.   Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z   terenów przeznaczonych do użytku publicznego należy dostosować do szybkości zapełniania się koszy w   taki sposób, aby nie dopuścić do ich przepełniania i   wysypywania się odpadów.  

8.   Zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny należy wystawiać w   dniu zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zgodnie z   przyjętym harmonogramem lub dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów.  

9.   Właściciele nieruchomości wyposażonych w   zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z   częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, bądź wylewania na powierzchnie terenu; pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz w   tygodniu.  

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.  

§   11.   1.   Właściciele nieruchomości w   celu zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych wystepujących w   strumieniu odpadów komunalnych obowiązani są do oddzielnego gromadzenia tych odpadów i   dostarczania do punktu selektywnego gromadzenia odpadów, bądź do punktów zbiórki wyznaczonych na terenie miasta.  

2.   W celu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji dopuszcza się kompostowanie odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i   na własne potrzeby, a   w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, należy dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, bądź umieszczać w   przeznaczonych do tego celu oznakowanych pojemnikach rozmieszczonych na terenie miasta.  

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.  

§   12.   1.   Osoby utrzymujące psy i   inne zwierzęta domowe są zobowiązane  
do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w   tym w   szczególności niepozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w   pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w   sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z   niego.  

2.   Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązuje się do:  

1)   wyposażenia zwierzęcia w   obrożę, a   w przypadku ras psów uznawanych  
za agresywne - w   kaganiec,  

2)   w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku prowadzenia psa na smyczy, a   psa rasy uznawanej za agresywną lub w   inny sposób zagrażającego otoczeniu - w   nałożonym kagańcu,  

3)   natychmiastowego usuwania, przez osoby utrzymujące zwierzęta domowe, zanieczyszczeń pozostawionych przez te zwierzęta, za wyjątkiem osób niewidomych, korzystających z   psów przewodników.  

3.   Osobom utrzymującym zwierzęta domowe zabrania się:  

1)   wypuszczania psów bez dozoru poza teren nieruchomości, stanowiącej własność właściciela zwierzęcia, a   w budynkach wielorodzinnych poza obręb własnego mieszkania,  

2)   zwalniania psów ze smyczy poza ogrodzeniem,  

3)   wprowadzania zwierząt domowych na tereny przeznaczone na place gier i   zabaw, piaskownic dla dzieci.  

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych  
z produkcji rolniczej, w   tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach  
lub w   poszczególnych nieruchomościach.  

§   13.   1.   Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych  
z produkcji rolniczej w   pomieszczeniach zamkniętych i   terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostać się na drogi, tereny publiczne i   przeznaczone do wspólnego użytku. Utrzymanie zwierząt nie może powodować uciążliwości, w   szczególności zapachowych (odory) dla współużytkowników nieruchomości oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich.  

2.   Wytwarzane w   trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich odpady i   nieczystości należy gromadzić w   miejscu nie stwarzającym uciążliwości w   korzystaniu z   posesji sąsiednich.  

2.   Zabrania się trzymania zwierząt gospodarskich w   budynkach wielorodzinnych.  

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i   terminy jej przeprowadzenia.  

§   14.   1.   Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:  

1)   zabudowane budynkami wielorodzinnymi,  

2)   zabudowane obiektami i   magazynami wykorzystywanymi odpowiednio  
do przetwórstwa bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych.  

2.   Deratyzację na obszarach wymienionych w   ust. 1   należy przeprowadzić co najmniej  
raz w   roku we wrześniu lub październiku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka

 


Uzasadnienie


 

Regulamin utrzymania czystości i   porządku w   gminach stanowi wykonanie ustawowego upoważnienia, wynikającego z   art. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 391) zobowiązującego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do określenia:  

1.   Wymagań w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości obejmujących:  

a)   prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i   odbierania odpadów komunalnych, w   tym powstających w   gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i   chemikaliów, zużytych baterii i   akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego, mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i   rozbiórkowych oraz zużytych opon, a   także odpadów zielonych,  

b)   uprzątanie błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   części nieruchomości służących do użytku publicznego,  

c)   mycie i   naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i   warsztatami naprawczymi.  

2.   Rodzaju i   minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i   ich utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym, przy uwzględnieniu:  

a)   średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w   gospodarstwach domowych bądź w   innych źródłach,  

b)   liczby osób korzystających z   tych pojemników.  

3.   Częstotliwości i   sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz z   terenów przeznaczonych do użytku publicznego.  

4.   Innych wymagań wynikających z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.  

5.   Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonychdo wspólnego użytku.  

6.   Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej, w   tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w   poszczególnych nieruchomościach.  

7.   Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i   terminów jej przeprowadzania.  


Zgodnie z   art. 4   ust. 3   ww. ustawy rada gminy winna dostosować Regulamin do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. „Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014   "   został przyjęty Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z   dnia 24 sierpnia 2012 roku.  

Zapisy Regulaminu są zgodne z   zapisami Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego.  

Regulamin jest aktem prawa miejscowego.  

Przedłożony projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  

Projekt uchwały w   okresie od 14 do 24 września 2012 r., jako akt prawa miejscowego, objęty został konsultacjami społecznymi, zgodnie z   treścią Uchwały Nr LI/559/10 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 26 sierpnia 2010 r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. We wskazanym okresie nie wpłynęły żadne opinie i   uwagi dotyczące ww. projektu uchwały.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Witold Chomiczewski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »