| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/321/12 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Pszczyna

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy  
z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 7   ust. 3a   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.), § 1   rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012 r. w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z   2012 r. poz. 299),  
art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm) oraz  
po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi  
w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536)  

Rada Miejska w   Pszczynie uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Uchwała określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych.  

2.   Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych, określa załącznik nr 1   do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr XLVI/526/10 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia  
25 marca 2010 r. w   sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Pszczyna.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści  
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Pszczynie, umieszczenie jej treści w   Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w   Pszczynie oraz opublikowanie w   lokalnej prasie.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIII/321/12    
Rady Miejskiej w   Pszczynie    
z dnia 27 września 2012 r.  
 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  
i   transportu nieczystości ciekłych  

Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Pszczyna powinien spełniać następujące wymagania:  

1.   Wymagania w   zakresie wyposażenia technicznego:  

1)   pojazdów asenizacyjnych - pojazdy powinny być oznakowane w   sposób czytelny i   widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu i   numeru telefonu przedsiębiorcy;  

2)   bazy transportowej:  

a)   przedsiębiorca powinien posiadać bazę transportową, na terenie której będą garażowane środki transportu,  

b)   baza transportowa powinna posiadać utwardzony teren z   wyznaczonymi miejscami do parkowania pojazdów, zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, spełniający wymogi BHP, przeciwpożarowe, sanitarne oraz przepisy ustawy Prawo budowlane.  

2.   Wymagania w   zakresie zabiegów sanitarnych i   porządkowych:  

1)   przedsiębiorca powinien dysponować zapleczem technicznym i   organizacyjnym umożliwiającym spełnienie następujących wymagań sanitarnych:  

a)   mycie pojazdów do opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych po zakończeniu pracy i   odkażanie części spustowej po dokonaniu opróżnienia zbiornika,  

b)   prowadzenie działalności opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych w   sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i   zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu,  

c)   świadczenie usług w   sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych  
ze zbiornika w   wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania, a   tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i   wód gruntowych;  

2)   przedsiębiorca powinien dysponować zapleczem organizacyjnym i   technicznym umożliwiającym spełnienie następujących wymagań porządkowych:  

a)   zawieranie z   właścicielami nieruchomości pisemnych umów na świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych,  

b)   opróżnianie zbiorników bezodpływowych z   częstotliwością ustaloną ze stacją zlewną,  

c)   wystawianie dowodów wykonania usługi (faktur VAT lub rachunków) z   podaniem daty wykonania usługi, ilości wywiezionych nieczystości ciekłych oraz ceny,  

d)   prowadzenie szczegółowej ewidencji zawartych umów zawierającej  
co najmniej:  

-   adres nieruchomości - miejscowość, ulica, nr posesji,  

-   imię i   nazwisko, nazwę firmy - właściciela nieruchomości,  

e)   udostępnianie ewidencji umów pracownikom Urzędu Miejskiego w   Pszczynie, posiadającym imienne upoważnienie Burmistrza Pszczyny,  

f)   wyposażenie pracowników w   odzież ochronną z   widocznym logo firmy oraz  
w identyfikatory.  

3.   Wymagania w   zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych:  

1)   przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych na stacje zlewne wskazane we wniosku lub do innych stacji zlewnych położonych najbliżej w   stosunku do obsługiwanego obszaru.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka

 


Uzasadnienie


W związku ze zmianą z   dniem 1   stycznia 2012 r. ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach zmianie uległy zapisy dotyczące warunków wydawania zezwoleń na świadczenie usług m.in. w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych. Zgodnie z   obecnym brzmieniem art. 7   ust. 3a ww. ustawy rada gminy określi, w   drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Pszczyna.  
Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.  

Projekt uchwały w   okresie od 14 do 24 września 2012 r., jako akt prawa miejscowego, objęty został konsultacjami społecznymi, zgodnie z   treścią Uchwały Nr LI/559/10 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 26 sierpnia 2010 r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. We wskazanym okresie nie wpłynęły żadne opinie i   uwagi dotyczące ww. projektu uchwały.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »