| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/321/12 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Pszczyna

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy  
z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 7   ust. 3a   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.), § 1   rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012 r. w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z   2012 r. poz. 299),  
art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm) oraz  
po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi  
w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536)  

Rada Miejska w   Pszczynie uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Uchwała określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych.  

2.   Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych, określa załącznik nr 1   do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr XLVI/526/10 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia  
25 marca 2010 r. w   sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Pszczyna.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści  
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Pszczynie, umieszczenie jej treści w   Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w   Pszczynie oraz opublikowanie w   lokalnej prasie.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIII/321/12    
Rady Miejskiej w   Pszczynie    
z dnia 27 września 2012 r.  
 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  
i   transportu nieczystości ciekłych  

Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Pszczyna powinien spełniać następujące wymagania:  

1.   Wymagania w   zakresie wyposażenia technicznego:  

1)   pojazdów asenizacyjnych - pojazdy powinny być oznakowane w   sposób czytelny i   widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu i   numeru telefonu przedsiębiorcy;  

2)   bazy transportowej:  

a)   przedsiębiorca powinien posiadać bazę transportową, na terenie której będą garażowane środki transportu,  

b)   baza transportowa powinna posiadać utwardzony teren z   wyznaczonymi miejscami do parkowania pojazdów, zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, spełniający wymogi BHP, przeciwpożarowe, sanitarne oraz przepisy ustawy Prawo budowlane.  

2.   Wymagania w   zakresie zabiegów sanitarnych i   porządkowych:  

1)   przedsiębiorca powinien dysponować zapleczem technicznym i   organizacyjnym umożliwiającym spełnienie następujących wymagań sanitarnych:  

a)   mycie pojazdów do opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych po zakończeniu pracy i   odkażanie części spustowej po dokonaniu opróżnienia zbiornika,  

b)   prowadzenie działalności opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych w   sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i   zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu,  

c)   świadczenie usług w   sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych  
ze zbiornika w   wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania, a   tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i   wód gruntowych;  

2)   przedsiębiorca powinien dysponować zapleczem organizacyjnym i   technicznym umożliwiającym spełnienie następujących wymagań porządkowych:  

a)   zawieranie z   właścicielami nieruchomości pisemnych umów na świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych,  

b)   opróżnianie zbiorników bezodpływowych z   częstotliwością ustaloną ze stacją zlewną,  

c)   wystawianie dowodów wykonania usługi (faktur VAT lub rachunków) z   podaniem daty wykonania usługi, ilości wywiezionych nieczystości ciekłych oraz ceny,  

d)   prowadzenie szczegółowej ewidencji zawartych umów zawierającej  
co najmniej:  

-   adres nieruchomości - miejscowość, ulica, nr posesji,  

-   imię i   nazwisko, nazwę firmy - właściciela nieruchomości,  

e)   udostępnianie ewidencji umów pracownikom Urzędu Miejskiego w   Pszczynie, posiadającym imienne upoważnienie Burmistrza Pszczyny,  

f)   wyposażenie pracowników w   odzież ochronną z   widocznym logo firmy oraz  
w identyfikatory.  

3.   Wymagania w   zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych:  

1)   przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych na stacje zlewne wskazane we wniosku lub do innych stacji zlewnych położonych najbliżej w   stosunku do obsługiwanego obszaru.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka

 


Uzasadnienie


W związku ze zmianą z   dniem 1   stycznia 2012 r. ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach zmianie uległy zapisy dotyczące warunków wydawania zezwoleń na świadczenie usług m.in. w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych. Zgodnie z   obecnym brzmieniem art. 7   ust. 3a ww. ustawy rada gminy określi, w   drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Pszczyna.  
Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.  

Projekt uchwały w   okresie od 14 do 24 września 2012 r., jako akt prawa miejscowego, objęty został konsultacjami społecznymi, zgodnie z   treścią Uchwały Nr LI/559/10 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 26 sierpnia 2010 r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. We wskazanym okresie nie wpłynęły żadne opinie i   uwagi dotyczące ww. projektu uchwały.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »