| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/256/2012 Rady Miasta Ustroń

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Na podstawie art.49 ust.2 i   art. 91d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r - Karta Nauczyciela(j.t. Dz. U. z   2006 r. Nr 97. poz. 674 z   późn.zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym  
( Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   po zaopiniowaniu przez organizacje związków zawodowych  

Rada Miasta Ustroń   uchwala:  

§   1.  

Tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w   pracy dydaktycznej, wychowawczej i   opiekuńczej w   wysokości 1   % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z   przeznaczeniem 0.3 % na wypłaty nagród Burmistrza Miasta Ustroń oraz 0.7 % na wypłaty nagród dyrektorów szkół i   przedszkoli.  

§   2.  

1.   Nagrody o   których mowa w   § 1   przyznaje się z   okazji Dnia Edukacji Narodowej.  

2.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana również w   innym terminie.  

§   3.  

1.   Z wnioskiem o   przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta Ustroń występuje:  

1)   dyrektor szkoły lub przedszkola - dla nauczyciela zatrudnionego w   szkole   lub przedszkolu,  

2)   naczelnik wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i   Turystyki Urzędu Miasta   -   dla dyrektora szkoły lub przedszkola,  

3)   organ sprawujący nadzór pedagogiczny,  

4)   organizacje związków zawodowych.  

2.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach z   wnioskiem o   nagrodę Burmistrza Miasta może wystąpić rada pedagogiczna za pośrednictwem dyrektora szkoły lub przedszkola.  

3.   Z wnioskiem o   przyznanie Nagrody Dyrektora szkoły lub przedszkola mogą wystąpić:  

1)   naczelnik wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i   Turystyki Urzędu Miasta,  

2)   organ sprawujący nadzór pedagogiczny,  

3)   organizacje związków zawodowych,  

4)   rada pedagogiczna.  

Wnioski, o   których mowa w   pkt.1 do 3   podlegają zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.  

4.   Dyrektor placówki może przyznać nagrodę nauczycielowi z   własnej inicjatywy.  

§   4.  

Wnioski o   przyznanie nagrody Burmistrza Miasta Ustroń z   okazji Dnia Edukacji Narodowej składa się do wydziału Oświaty Kultury Sportu i   Turystyki Urzędu Miasta w   terminie do 20 września danego roku. W   przypadku nagród przyznawanych z   innych okazji - nie później niż na 1   miesiąc przed planowanym wręczeniem.  

§   5.  

Wzór wniosku o   przyznanie nagrody określa załącznik do niniejszej uchwały.  

§   6.  

1.   Nagroda, o   której mowa w   § 1   może być przyznawana nauczycielowi, który posiada wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 5   z następujących kryteriów:  

1)   w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej:  

a)   osiąga dobre wyniki w   nauczaniu potwierdzone w   sprawdzianach i   egzaminach uczniów przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,  

b)   podejmuje działalność innowacyjną w   zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i   wychowania, opracowywania autorskich programów i   publikacji,  

c)   osiąga dobre wyniki w   nauczaniu potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w   zawodach II stopnia ( okręgowych ) lub III stopnia( centralnych ) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I   - III miejsca w   konkursach, zawodach,przeglądach i   festiwalach miejskich, regionalnych, wojewódzkich i   ogólnopolskich,  

d)   posiada udokumentowane osiągnięcia w   pracy z   uczniami uzdolnionymi   lub z   uczniami mającymi trudności w   nauce,  

e)   przygotowuje i   wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, takie jak nadanie szkole lub placówce imienia,   wręczenie sztandaru, dni patrona szkoły lub placówki,  

f)   prowadzi znaczną działalność wychowawczą w   klasie, szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w   spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i   spotkaniach,  

g)   organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i   wypoczynkowe, prawidłowo organizuje i   prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i   młodzieży,  

h)   osiąga dobre wyniki w   pracy resocjalizacyjnej z   uczniami.  

2)   w zakresie pracy opiekuńczej:  

a)   zapewnia pomoc i   opiekę uczniom lub wychowankom będącym w   trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z   rodzin ubogich lub niewydolnych wychowawczo,  

b)   prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i   zwalczanie przejawów patologi społecznej wśród dzieci i   młodzieży w   szczególności narkomani i   alkoholizmu,  

c)   organizuje współpracę szkoły lub placówki z   jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami i   stowarzyszeniami oraz rodzicami w   zakresie zapobiegania i   usuwania przejawów patologi społecznej i   niedostosowania społecznego dzieci i   młodzieży.  

d)   organizuje udział rodziców w   życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z   rodzicami.  

3)   w zakresie działalności wykraczającej poza dydaktyczno - wychowawcze zagadnienia polegające na:  

a)   udziale w   zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,  

b)   udzielaniu aktywnej pomocy w   adaptacji zawodowej młodych nauczycieli.  

2.   Dyrektorzy szkół, przedszkoli powinni również uzyskiwać znaczące osiągnięcia w   zakresie działalności organizacyjnej, gospodarczej i   finansowej placówek polegające na:  

a)   racjonalnym wydatkowaniu środków finansowych i   podejmowaniu działań oszczędnościowych oraz przestrzeganiu dyscypliny budżetowej,  

b)   szczególnej dbałości o   majątek szkoły,  

c)   zapewnieniu odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych i   opiekuńczych,  

d)   tworzeniu odpowiednich warunków do rozwijania samorządności i   samodzielnej pracy uczniów,  

e)   zapewnieniu pomocy nauczycielom w   realizacji zadań i   ich doskonaleniu zawodowym,  

f)   aktywnej współpracy z   organami nadzorującymi szkołę,  

g)   współpracy ze środowiskiem szkoły w   celu pozyskiwania sponsorów świadczących usługi na rzecz szkoły.  

§   7.  

1.   Wysokość nagrody Burmistrza Miasta Ustroń ustalona będzie każdorazowo.  

2.   Wysokość nagrody dyrektora szkoły, przedszkola nie może przekroczyć nagrody, o   której mowa w   ust.1.  

§   8.  

Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w   jego aktach osobowych.  

§   9.  

Burmistrz Miasta Ustroń może z   własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi, o   którym mowa w   § 8. W   tym przypadku wniosek nie podlega zaopiniowaniu przez komisję nagród.  

§   10.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta, Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i   Turystyki Urzędu Miasta oraz dyrektorom szkoły, przedszkola.  

§   11.  

Traci moc Uchwała Nr XI/107/2003 Rady Miasta Ustroń z   dnia 28 sierpnia 2003 r.w sprawie trybu i   kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i   przedszkoli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.  

§   12.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Stanisław   Malina

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/256/2012    
Rady Miasta Ustroń    
z dnia 30 sierpnia 2012 r.  
 

W N I   O S E K  
O PRZYZNANIE NAGRODY BURMISTRZA MIASTA/  
DYREKTORA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA  
ZA OSIĄGNIĘCIA W   PRACY  
DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I   OPIEKUŃCZEJ  

Zgłaszam wniosek o   przyznanie nagrody Burmistrza Miasta/Dyrektora Szkoły/Przedszkola  

Pani/u ........................................................................................................................................................................  

Urodzona/y ...............................................................................................................................................................  

Wykształcenie:..........................................................................................................................................................  

Staż pracy pedagogicznej:.........................................................................................................................................  

Zatrudniona/y............................................................................................................................................................  

nazwa szkoły/przedszkola  


...................................................................................................................................................................................  

stanowisko  

Dotychczas otrzymane nagrody  


.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

ministra, kuratora, dyrektora, inne - rok otrzymania  

Ocena pracy pedagogicznej:  

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  


Uzasadnienie wniosku:  

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Opinia rady pedagogicznej:  

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Jednostka organizacyjna sporządzająca wniosek   :  

....................................................................................................................................................................................  

............................                                                                                                                                 ........................................  

Pieczęć jednostki                                                                                                                                 Kierownik jednostki   

Data:..................  

Opinia Burmistrza Miasta Ustroń.  

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

.........................................  

Burmistrz Miasta Ustroń  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Olga Borkowska

Aplikant adwokacki, specjalista z zakresu postępowania cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »