| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/256/2012 Rady Miasta Ustroń

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Na podstawie art.49 ust.2 i   art. 91d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r - Karta Nauczyciela(j.t. Dz. U. z   2006 r. Nr 97. poz. 674 z   późn.zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym  
( Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   po zaopiniowaniu przez organizacje związków zawodowych  

Rada Miasta Ustroń   uchwala:  

§   1.  

Tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w   pracy dydaktycznej, wychowawczej i   opiekuńczej w   wysokości 1   % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z   przeznaczeniem 0.3 % na wypłaty nagród Burmistrza Miasta Ustroń oraz 0.7 % na wypłaty nagród dyrektorów szkół i   przedszkoli.  

§   2.  

1.   Nagrody o   których mowa w   § 1   przyznaje się z   okazji Dnia Edukacji Narodowej.  

2.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana również w   innym terminie.  

§   3.  

1.   Z wnioskiem o   przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta Ustroń występuje:  

1)   dyrektor szkoły lub przedszkola - dla nauczyciela zatrudnionego w   szkole   lub przedszkolu,  

2)   naczelnik wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i   Turystyki Urzędu Miasta   -   dla dyrektora szkoły lub przedszkola,  

3)   organ sprawujący nadzór pedagogiczny,  

4)   organizacje związków zawodowych.  

2.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach z   wnioskiem o   nagrodę Burmistrza Miasta może wystąpić rada pedagogiczna za pośrednictwem dyrektora szkoły lub przedszkola.  

3.   Z wnioskiem o   przyznanie Nagrody Dyrektora szkoły lub przedszkola mogą wystąpić:  

1)   naczelnik wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i   Turystyki Urzędu Miasta,  

2)   organ sprawujący nadzór pedagogiczny,  

3)   organizacje związków zawodowych,  

4)   rada pedagogiczna.  

Wnioski, o   których mowa w   pkt.1 do 3   podlegają zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.  

4.   Dyrektor placówki może przyznać nagrodę nauczycielowi z   własnej inicjatywy.  

§   4.  

Wnioski o   przyznanie nagrody Burmistrza Miasta Ustroń z   okazji Dnia Edukacji Narodowej składa się do wydziału Oświaty Kultury Sportu i   Turystyki Urzędu Miasta w   terminie do 20 września danego roku. W   przypadku nagród przyznawanych z   innych okazji - nie później niż na 1   miesiąc przed planowanym wręczeniem.  

§   5.  

Wzór wniosku o   przyznanie nagrody określa załącznik do niniejszej uchwały.  

§   6.  

1.   Nagroda, o   której mowa w   § 1   może być przyznawana nauczycielowi, który posiada wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 5   z następujących kryteriów:  

1)   w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej:  

a)   osiąga dobre wyniki w   nauczaniu potwierdzone w   sprawdzianach i   egzaminach uczniów przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,  

b)   podejmuje działalność innowacyjną w   zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i   wychowania, opracowywania autorskich programów i   publikacji,  

c)   osiąga dobre wyniki w   nauczaniu potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w   zawodach II stopnia ( okręgowych ) lub III stopnia( centralnych ) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I   - III miejsca w   konkursach, zawodach,przeglądach i   festiwalach miejskich, regionalnych, wojewódzkich i   ogólnopolskich,  

d)   posiada udokumentowane osiągnięcia w   pracy z   uczniami uzdolnionymi   lub z   uczniami mającymi trudności w   nauce,  

e)   przygotowuje i   wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, takie jak nadanie szkole lub placówce imienia,   wręczenie sztandaru, dni patrona szkoły lub placówki,  

f)   prowadzi znaczną działalność wychowawczą w   klasie, szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w   spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i   spotkaniach,  

g)   organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i   wypoczynkowe, prawidłowo organizuje i   prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i   młodzieży,  

h)   osiąga dobre wyniki w   pracy resocjalizacyjnej z   uczniami.  

2)   w zakresie pracy opiekuńczej:  

a)   zapewnia pomoc i   opiekę uczniom lub wychowankom będącym w   trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z   rodzin ubogich lub niewydolnych wychowawczo,  

b)   prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i   zwalczanie przejawów patologi społecznej wśród dzieci i   młodzieży w   szczególności narkomani i   alkoholizmu,  

c)   organizuje współpracę szkoły lub placówki z   jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami i   stowarzyszeniami oraz rodzicami w   zakresie zapobiegania i   usuwania przejawów patologi społecznej i   niedostosowania społecznego dzieci i   młodzieży.  

d)   organizuje udział rodziców w   życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z   rodzicami.  

3)   w zakresie działalności wykraczającej poza dydaktyczno - wychowawcze zagadnienia polegające na:  

a)   udziale w   zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,  

b)   udzielaniu aktywnej pomocy w   adaptacji zawodowej młodych nauczycieli.  

2.   Dyrektorzy szkół, przedszkoli powinni również uzyskiwać znaczące osiągnięcia w   zakresie działalności organizacyjnej, gospodarczej i   finansowej placówek polegające na:  

a)   racjonalnym wydatkowaniu środków finansowych i   podejmowaniu działań oszczędnościowych oraz przestrzeganiu dyscypliny budżetowej,  

b)   szczególnej dbałości o   majątek szkoły,  

c)   zapewnieniu odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych i   opiekuńczych,  

d)   tworzeniu odpowiednich warunków do rozwijania samorządności i   samodzielnej pracy uczniów,  

e)   zapewnieniu pomocy nauczycielom w   realizacji zadań i   ich doskonaleniu zawodowym,  

f)   aktywnej współpracy z   organami nadzorującymi szkołę,  

g)   współpracy ze środowiskiem szkoły w   celu pozyskiwania sponsorów świadczących usługi na rzecz szkoły.  

§   7.  

1.   Wysokość nagrody Burmistrza Miasta Ustroń ustalona będzie każdorazowo.  

2.   Wysokość nagrody dyrektora szkoły, przedszkola nie może przekroczyć nagrody, o   której mowa w   ust.1.  

§   8.  

Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w   jego aktach osobowych.  

§   9.  

Burmistrz Miasta Ustroń może z   własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi, o   którym mowa w   § 8. W   tym przypadku wniosek nie podlega zaopiniowaniu przez komisję nagród.  

§   10.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta, Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i   Turystyki Urzędu Miasta oraz dyrektorom szkoły, przedszkola.  

§   11.  

Traci moc Uchwała Nr XI/107/2003 Rady Miasta Ustroń z   dnia 28 sierpnia 2003 r.w sprawie trybu i   kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i   przedszkoli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.  

§   12.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Stanisław   Malina

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/256/2012    
Rady Miasta Ustroń    
z dnia 30 sierpnia 2012 r.  
 

W N I   O S E K  
O PRZYZNANIE NAGRODY BURMISTRZA MIASTA/  
DYREKTORA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA  
ZA OSIĄGNIĘCIA W   PRACY  
DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I   OPIEKUŃCZEJ  

Zgłaszam wniosek o   przyznanie nagrody Burmistrza Miasta/Dyrektora Szkoły/Przedszkola  

Pani/u ........................................................................................................................................................................  

Urodzona/y ...............................................................................................................................................................  

Wykształcenie:..........................................................................................................................................................  

Staż pracy pedagogicznej:.........................................................................................................................................  

Zatrudniona/y............................................................................................................................................................  

nazwa szkoły/przedszkola  


...................................................................................................................................................................................  

stanowisko  

Dotychczas otrzymane nagrody  


.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

ministra, kuratora, dyrektora, inne - rok otrzymania  

Ocena pracy pedagogicznej:  

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  


Uzasadnienie wniosku:  

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Opinia rady pedagogicznej:  

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Jednostka organizacyjna sporządzająca wniosek   :  

....................................................................................................................................................................................  

............................                                                                                                                                 ........................................  

Pieczęć jednostki                                                                                                                                 Kierownik jednostki   

Data:..................  

Opinia Burmistrza Miasta Ustroń.  

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

.........................................  

Burmistrz Miasta Ustroń  

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »