| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.455.2012 Wojewody Śląskiego

z dnia 8 listopada 2012r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr 97/XIII/2012 Rady Gminy Irządze z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnianych przez przewoźników, których właścicielem jest gmina Irządze, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalania stawek opłat za korzystanie z nich

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr 97/XIII/2012 Rady Gminy Irządze z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnianych przez przewoźników, których właścicielem jest gmina Irządze, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalania stawek opłat za korzystanie z nich, w części określonej w § 2 ust. 2 i 3 załącznika nr 2 do uchwały, jako niezgodnej z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.), dalej zwana jako "ustawa".

U z a s a d n i e n i e

Rada Gminy Irządze podjęła uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Irządze oraz warunków i zasad korzystania z przystanków oraz ustaliła stawki opłaty za korzystanie z przystanków. Podstawą prawną do przyjęcia przedmiotowej uchwały jest m.in. art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, który stanowi, że określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 6, następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego. Uchwała podjęta na podstawie art. 15 ust. 2 zawiera normy powszechnie obowiązujące, co kwalifikuje ją do aktów prawa miejscowego.

Ustawodawca, kształtując upoważnienie rady do wydania przedmiotowej uchwały, wskazał, które kwestie pozostawił regulacji jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku aktów prawa miejscowego przekroczenie delegacji ustawowej stanowi istotne naruszenie prawa. Rada gminy obowiązana jest przestrzegać zakresu udzielonego przez ustawę upoważnienia w zakresie tworzenia przepisów wykonawczych, a w tych działaniach nie może tego upoważniania zawężać i przekraczać. Wydając akty będące źródłem powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy (art. 87 ust. 2 Konstytucji RP) rada musi respektować zakres delegacji zawartej w aktach prawnych wyższego rzędu, powstrzymując się od wypełniania ich treści postanowieniami ustawy (por. wyrok NSA z dnia 28 lutego 2003r., sygn. akt I SA/Lu 882/02, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych).

Należy również podnieść, że ustawodawca, formułując określoną delegację do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upoważnienie do uregulowania wyłącznie kwestii nie objętych dotąd żadną normą o charakterze powszechnie obowiązującym. Zatem z istoty aktu prawa miejscowego wynika niedopuszczalność takiego działania organu realizującego delegację ustawową, które polega na powtarzaniu bądź modyfikacji wiążących go norm o charakterze powszechnie obowiązującym.

Warunki i zasady korzystania z przystanków należy rozumieć jako faktyczne określenie sposobu korzystania z miejsca przeznaczonego do wsiadania lub wysiadania pasażerów na danej linii komunikacyjnej, w którym umieszcza się informacje dotyczące w szczególności godzin odjazdów środków transportu, a ponadto, w transporcie drogowym, oznaczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.). Adresatem normy dotyczącej zasad korzystania jest przewoźnik, który na tej podstawie będzie świadomy w jaki sposób jest zobowiązany świadczyć usługi korzystając z przystanków, które są własnością (lub w posiadaniu) gminy. W związku z tym nie jest uzasadnione umieszczanie w uchwale dotyczącej warunków i zasad korzystania z przystanków unormowań, które nie dotyczą faktycznego korzystania z przystanku, jak choćby kwestie związane z obowiązkiem złożenia wniosku.

Mając powyższe na uwadze, nieuzasadnionym jest zamieszczanie w uchwale dotyczącej określenia zasad i warunków korzystania z przystanków norm wynikających z przepisów § 2 ust.2 i ust. 3 Załącznika Nr 2 do uchwały. Wskazane w treści § 2 ust.2 i ust. 3 Załącznika Nr 2 do uchwały regulacje wykraczają poza delegację określoną w art. 15 ust. 2 ustawy.

Tym samym uchwałę Nr 97/XIII/2012 Rady Gminy Irządze z dnia 27 września 2012r., ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości, należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności we wskazanych częściach uzasadnionym i koniecznym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

1) Rada Gminy Irządze

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) aa.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Bielicka

Prawnik, specjalista w zakresie prawa konsumenckiego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »